Kniha


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 116
Kategorie: Kniha

Motschnig R., Nykl L.: 

KOMUNIKACE ZAMĚŘENÁ NA ČLOVĚKA ROZUMĚT SOBĚ I DRUHÝM

Praha: Grada Publishing 2011, 172 s., 237 Kč. ISBN 978-80-247-3612-9.

Recenzovaná práce patří mezi psychologickou literaturu zabývající se tím, co je člověku nejvlastnější – komunikací (domlouváním, sdělováním významů) v rámci meziosobních vztahů. Proto zasluhuje pozornost i čtenářů našeho časopisu, neboť většina z nich se bez komunikace s nemocnými a jejich blízkými neobejde a není náhodou, že toto téma patří mezi významná témata posledních let. A práce rakouských psychologů Renaty Motschnigové a Ladislava Nykla přispívá k porozumění světu našich osobních zkušeností, ale i vnitřnímu světu pacientů a současně vystupuje proti dehumanizaci, tedy odcizení, odlidštění v běžném životě i profesní činnosti.

Knížka nás seznamuje se základy komunikace inspirované významným humanistou 20. století, americkým psychologem C. R. Rogersem (1902–1987). Teoretické východisko vztahující se k našemu tématu lze vyjádřit větou, že osobnostní rozvoj a psychiku člověka příznivě ovlivňuje prostředí, druhého bezvýhradně akceptující, jež je současně chápající, empatické a v němž jsou lidé vůči sobě taktně autentičtí – kongruentní. Zmíněná charakteristika meziosobního vztahu (a z něho plynoucí komunikace) v souvislosti s různými stránkami lidského života (např. vztah lékař – pacient, psychoterapie, výchova a vzdělávání, řízení organizací, sociální práce) byla a je průběžně zkoumána, nejedná se tedy o odvážná a optimistická tvrzení, nýbrž o poznatky mající oporu v empirickém výzkumu.

Publikace je rozdělena do třech hlavních částí a řady kapitol, závěrem pak nalezneme poděkování autorů, seznam doporučené a užité literatury. Recenzovanou knížku si ve zkratce přiblížíme tím, že se seznámíme s obsahem zmíněných tří částí.

  1. Teorie a praxe komunikace zaměřené na člověka. Na osobu zaměřená komunikace je postavena na upřímné sdílnosti, akceptaci druhého a na empatickém porozumění. Ze strany příjemce probíhá tehdy, jestliže je příjemce schopen a ochoten vnímat základní a výše uvedené charakteristiky v projevu toho, kdo sděluje. V prvé části knihy nás autoři obeznámí s hlavními pravidly komunikace a s jejich vlivem na duševní život lidské bytosti. Přirovnána je k ledovci, kdy si uvědomujeme jen její menší část, větší část zůstává skryta a je nesena zejména vztahově a vnitřním světem člověka. Podrobněji jsou probrány otázky kolem naslouchání druhému, porozumění i vlastního sdělování. Humanistický obraz člověka, tedy že založení lidské bytosti je pozitivní a rozvíjející se ve směru naplňování vlastních možností společně s druhými a ohledem na ně, prostupuje celou teorii komunikace. Druhému i nám samým lze principiálně důvěřovat, byť se v realitě setkáváme i se skutečnostmi, jež tomu nenasvědčují. Humanistickým obrazem se však vyjadřuje základní lidská naladěnost a směřování, jež je optimistické – i z vývojového hlediska.
  2. Působnost komunikace zaměřené na člověka. Autoři přisuzují velký význam skupinám setkání (Encountergruppen), při nichž účastníci skupin na sobě zakoušejí příznivý účinek nedirektivní, vciťující a akceptující interakce. Mohou sebe prožívat svobodně a otevřeně vůči druhým, což jsou kvality přispívající k žádoucím změnám v osobnosti i chování. Jinak vyjádřeno: Jedinec, jenž je druhými skutečně přijat a potvrzen, má možnost se v sobě i ve svých vztazích lépe orientovat, uvědomí si své skutečné preference a hodnoty. Současně se uvolňuje jeho aktualizační tendence potencující osobnostní růst (i autosanační mechanismy) – a v dospělém věku i svobodné rozhodování. Závěrem druhé části knihy je stručně pojednáno o nedirektivní (na člověka zaměřené) pedagogice s přihlédnutím k možnostem při užití nových komunikačních technologií. Klasická nedirektivní pedagogika, jejímž hlavním evropským představitelem a zakladatelem je německý psycholog R. Tausch (* 1921), je již dostatečně výzkumně probádána a rozvinuta. Integrace nových technologií do pedagogicko-výchovného procesu je slibná a zdá se, že je lze začlenit i do oblastí jako je psychoterapie, ovšem živý vztah mezi terapeutem a pacientem je podstatný a nezaměnitelný.
  3. Klasické a aktuální formy komunikace zaměřené na člověka. Třetí a poslední část recenzované práce je rozdělená do dvou rozsáhlejších kapitol a několika kapitol menších. Zprvu je podrobně probrána problematika dialogu, jehož pojetí se v dějinách lidského myšlení vyvíjí a mění. Dialog není diskuzí (v níž se argumentuje ve prospěch vlastního stanoviska), v dialogu dojde k „plynutí smyslu“ tehdy, jestliže se dva nebo více lidí „setkávají“ a bez obav si sdělují své niterné zkušenosti, jež jsou mnohdy intimní povahy. Ukazuje se, že tento důvěrný a subjektivně blízký rozhovor je usnadněn základními proměnnými rogersovské psychoterapie, zmíněnými na začátku recenze (akceptace, empatie, autenticita – kongruence). Dialog a diskuze se mohou v průběhu rozhovoru prolínat, potom nalézají uplatnění i v oblastech lidské činnosti, jako je práce s organizacemi, při tvořivém řešení problémů apod. V této části knihy nalezneme i zcela konkrétní návody jak postupovat při navozování atmosféry a žádoucích interakcí při práci se skupinami setkání.

Druhá rozsáhlejší kapitola je věnována komunikaci prostřednictvím počítačů – samozřejmě s přihlédnutím k rogersovskému přístupu orientovaném na člověka. Jedná se zvláště o využití internetu a e-mailu. Je zřejmé, že lidskou blízkost nelze nahradit komunikací online, avšak uplatní se všude tam, kde chceme posílit intelektuální část učení, třeba i proto, aby zbylo více času pro živý a nezprostředkovaný kontakt. I v poradenství a při krizové intervenci lze využívat moderních komunikačních technologií, ovšem základem i zde zůstává bezprostřední meziosobní vztah, který se může vhodně (s mírou) doplňovat s komunikací zprostředkovanou počítači.

Závěrečná část knihy je doplněna kapitolkou o reflexi (tzv. sebeexploraci), čili procesu, kdy cestou introspekce verbalizujeme a upřesňujeme naši intuici. Ta je významná i pro porozumění sobě (sebepoznání), jelikož se v sobě orientujeme zejména prostřednictvím řeči, vnitřního monologu, tedy komunikací o sobě samém, obzvláště v předivu meziosobních vztahů. Dále zde nalézáme část týkající se srozumitelnosti písemného vyjádření a charakteristiku písemného projevu C. R. Rogerse. Zcela závěrem se pak dovíme, jak si osvojovat způsob komunikace příznačný pro rogersovský přístup – konkrétně jde o účast na skupinách setkání, nápodobou osob, jimž je tento projev vlastní, četbou atd. Doplnili bychom, že nejlépe si nedirektivnímu, akceptujícímu a empatickému projevu naučíme v psychoterapeutickém vzdělávání a výcviku, jenž je i u nás dostupný.

Recenzovaná kniha rakouských psychologů je psána v duchu přístupu zaměřeného na člověka, čili osobně a způsobem vybízejícím ke spolupromýšlení a zpřítomnění vlastních zkušeností. Proto i její celková struktura je volnější, hlavní myšlenky a poučení se opakují, a tím jsou zdůrazňovány. Čtivost a didaktická hodnota je posilována názornými příklady z praxe a nekomplikovaným vyjadřováním. Osobně mne v recenzované publikaci zaujaly části věnované novým médiím a jejich aplikaci v poradenském a psychoterapeutickém procesu. Pokud jde o rogersovský přístup, setkáváme se zde prvně s pokusem o systematické zpracování této důležité oblasti, jíž je využití moderních komunikačních technologií.

Při celkovém zhodnocení konstatuji, že se jedná o seriózní práci, kterou lze lékařům i ostatním zdravotníkům doporučit, neboť přináší řadu podnětů k zamyšlení a může přispět ke kultivaci komunikace s druhými lidmi, tedy i s pacienty.

prof. PhDr. Jan Vymětal

Ústav pro humanitní studia v lékařství

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se