Otologický den k 85. narozeninám prof. MUDr. Lubomíra Faltýnka, DrSc.


Autoři: J. Dršata;  A. Pellant
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 113
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 1. prosince 2011

Dne 1. prosince 2011 se konal ve Výukovém centru Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Hradec Králové 51. otologický den, pořádaný Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Seminář se nesl v duchu jubilea (85. narozeniny) bývalého přednosty ORL kliniky v Hradci Králové prof. MUDr. Lubomíra Faltýnka, DrSc.

K životnímu jubileu prof. MUDr. Lubomíra Faltýnka, DrSc. gratulovali prof. J. Betka (předseda ORL společnosti), prof. P. Pudil (proděkan LF HK), prof. R. Prymula (ředitel FN HK) a dr. Z. Fink (primátor HK). Bronzová medaile ČLS JEP a kytice byla v nepřítomnosti prof. L. Faltýnka, který se bohužel nemohl zúčastnit osobně, předána jeho manželce prim. R. Beranové.

Úvodní dopolední blok „Převodní ústrojí středního ucha“ moderoval prof. V. Chrobok, zahájil dr. J. Mejzlík sdělením „Mechanické a fyzikální vlastnosti převodního ústrojí”, v nichž představil modelové vlastnosti středoušního komplexu na počítačovém modelu. Následně dr. J. Skřivan představil materiály používané k rekonstrukci řetězce středoušních kůstek, s důrazem na nové biokompatibilní materiály. Primář M. Navara zmínil komplikace osikuloplastik.

Hlavním sdělením byla zahraniční vyzvaná přednáška prof. L. Michaels: New Concepts in Otosclerosis Pathology. V následném bloku dr. V. Salač promluvil o diferenciální diagnostice převodních nebo kombinovaných poruch sluchu při normální otomikroskopii, dr. J. Vodička prezentoval současné zobrazovací metody u onemocnění ucha a dr. M. Světlík představil tzv. Smart piston se samoschopností tvarování. Následovaly prezentace o vztahu otosklerózy a prolaktinomu (dr. J. Gregová), operacích na jediném slyšícím uchu (prof. A. Pellant), usuře do kochley (dr. J. Valvoda) a možnostech sluchadel BAHA u jednostranné hluchoty (dr. Skřivan).

Následný odpolední kulatý stůl „Objektivní metody vyšetření sluchu a screening sluchu novorozenců“ (moderátor doc. P. Komínek) se vedl v duchu diskuzí jak optimálně nastavit fungování celoplošného screeningu sluchu novorozenců, byly prezentovány práce z jednotlivých pracovišť (dr. J. Dršata – ORL Hradec Králové; doc. O. Dlouhá – Foniatrická klinika Praha; dr. E. Havlíková a dr. R. Kolářová – Ostrava; dr. Z. Hložek – Olomouc, dr. B. Štefflová – České Budějovice; dr. J. Praisler – Pardubice; dr. L. Povová – Liberec). Nakonec doc. Z. Kabelka seznámil auditorium se současnou a připravovanou legislativou screeningu sluchu v České republice. Hlavní novinkou je uzákonění screeningu sluchu v České republice platné od roku 2012, pro něž však dosud chybí prováděcí předpisy, byly schváleny kódy vyšetření screeningu sluchu.

V bloku varií a experimentálních prací zazněly přednášky z pokusů na zvířatech (J. Popelář, O. Novák, J. Bartošová, G. Pavlínková), poslední přednáška prof. J. Syky o změnách v centrálním sluchovém systému doprovázející presbyacusi dokladuje, že i primární výzkum může mít v důsledku praktické aplikace.

51. otologický den věnovaný jubileu prof. Faltýnka proběhl v přátelském duchu, byl úspěšným setkáním odborníků a zdrojem nových informací.

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

fax: +420 495 832 033, mailto: drsata@fnhk.cz

PROF. MUDr. LUBOMÍR FALTÝNEK, DrSc.

Jubilant, který byl uznávanou osobností v bývalé Československé republice i v zahraničí, byl v letech 1962–1971 přednostou zdejší ORL kliniky. Kromě toho ve své vědecké práci věnoval prof. Faltýnek značnou pozornost teoretickým otázkám z oblasti elektrofyziologie vnitřního ucha a jako zkušený otochirurg publikoval i řadu prací zabývajících se výsledky tympanoplastických operací.

Zásadní zlom ve slibně započaté odborné dráze nastal v roce 1968. Za podporu tehdejší podpisové akce 2000 slov a nesouhlas se vstupem zahraničních vojsk byl prof. Faltýnek v roce 1971 odvolán z funkce přednosty katedry a v roce 1975 byl prakticky donucen z kliniky odejít. Nastoupil zprvu jako sekundární lékař, později jako primář na ORL oddělení v Jičíně, následně se stal i ředitelem jičínské nemocnice, pro kterou připravil moderní koncepci a zajistil její přestavbu. Na ORL kliniku do Hradce Králové se již nevrátil. Teprve u příležitosti svých 85. narozenin byl slavnostně přivítán na pracovišti, které po 10 roků úspěšně vedl.

Za zásluhy prof. Faltýnka o rozvoj otorinolaryngologie se Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku rozhodla požádat Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně o udělení bronzové medaile. Pro vážné onemocnění jubilanta však musela uvedené ocenění společně s gratulacemi a přáním brzkého uzdravení od vedení Fakultní nemocnice, Lékařské fakulty, zástupců města Hradec Králové, předsedy Společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku i od řady jeho žáků a přátel převzít jubilantova manželka.

I přes nepřítomnost jubilanta byl sjezd velmi pozitivně hodnocen pro bezchybnou organizaci i odbornou náplň, kterých se úspěšně zhostila Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové pod vedením prof. MUDr. Viktora Chroboka, Ph.D.

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Pardubická krajská nemocnice, a.s.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se