Vývoj zdravotnej situácie v Českej republike a v Európskej únii


Health trends in the Czech Republic and European Union

After the fall of communism and after the entrance into EU the Czech Republic is quickly approaching to EU standards. It is probable, that in the 2015 some parameters of health trends will be near to the average of EU and in some parameters (infant mortality, incidence of HIV) it will be at the top of EU.

Key words:
Czech Republic, European Union, health trends.


Autoři: Emil Ginter
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 232-234
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Česká republika po páde komunizmu a prijatí do Európskej únie rýchle doháňa priemer EU. Je pravdepodobné, že v roku 2015 doženie priemer EU a v niektorých parametroch bude špičková (dojčenská úmrtnosť, incidencia HIV).

Klúčové slová:
Česká republika, Európska únia, vývoj zdravotného stavu.

Európska únia je medzinárodné spoločenstvo, ktoré od posledného rozšírenia v roku   tvorí 27 členských štátov s celkovým počtom 496 miliónov obyvateľov. Prístup postkomunistických zemí mierne zhoršil priemerné zdravotné ukazatele Európskej únie, ale databázy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vydané v roku 2010 (1, 2) udávajú od roku 1980 vážené priemery aj spätne pre postkomunistické krajiny prijaté po roku 2004 a 2007. Posledné údaje databáz pre všetky ukazatele použité v tomto prehľade pochádzajú z roku 2008. Naším pôvodným zámerom bolo porovnávať vývoj Európskej únie nielen s Českou republikou, ale aj Slovenskom, ktoré však od roku 2005 nedodáva do centrály WHO potrebné údaje.

Existujú dva dôležité ukazatele úrovne zdravia: dojčenská úmrtnosť (úmrtnosť detí v prvom roku života na 1000 živo narodených) a stredná dĺžka života pri narodení (nádej na dožitie). Dojčenská úmrtnosť v Českej republike je mimoriadne priaznivá, spolu so Švédskom, Fínskom a Gréckom najnižšia v Európskej únii. Tu sa zrejme prejavila dlhodobá práca Ústavu pro péči o matku a dítě. Stredná dĺžka života bola v Českej republike v roku 2008 nižšia ako v Európskej únii približne o 2 roky. Vysvetlenie môže priniesť analýza vekovo-špecifickej úmrtnosti. Máme k dispozícii údaje o štandardizovanej úmrtnosti, ktorá je pre všetky vekové skupiny upravená vzhľadom na štandardnú európsku populáciu (2). Graf 1 porovnáva úmrtnosť na všetky príčiny v Českej republike a Európskej únii v roku 2008. Je pozoruhodné, že u najmladšej skupiny (0–14 rokov), ktorá vôbec nezažila totalitný systém, je úmrtnosť v Českej republike zreteľne nižšia ako v Európskej únii. Vo vekových skupinách 15–29 a 30–44 rokov, ktoré totalita ovplyvnila v menšej miere, je úmrtnosť v Českej republike a Európskej únii rovnaká. Až v starších ročníkoch nad 45 rokov je úmrtnosť v Českej republike vyššia. To je príčina zaostávania Českej republiky v strednej dĺžke života.

Logaritmicky vyjadrená štandardizovaná úmrtnosť na všetky príčiny u rôznych vekových skupín obyvateľov Českej republiky a Európskej únie
Graf 1. Logaritmicky vyjadrená štandardizovaná úmrtnosť na všetky príčiny u rôznych vekových skupín obyvateľov Českej republiky a Európskej únie
ČR – Česká republika, EU – Európska únia

Grafy 2 a 3 ukazujú priebeh dvoch najzávažnejších príčin smrti – kardiovaskulárnej a onkologickej mortality vo vekových skupinách 30–44 a 60–74 rokov v Českej republike a Európskej únii. U oboch ochorení je obraz nápadne podobný. V nižšej vekovej skupine dochádza v Českej republike po roku 1990 po páde totality k prudkému poklesu, ktorý sa v posledných rokoch vyrovnáva s Európskou úniou. U vyššej vekovej skupiny Českej republiky, ktorá prežila väčšiu časť života v totalite, badať taktiež pokles, ktorý však nedostihuje Európskú úniu a zostáva signifikantne vyšší.

Rozdielny pokles kardiovaskulárnej mortality v dvoch vekových skupinách v Českej republike a Európskej únii
Graf 2. Rozdielny pokles kardiovaskulárnej mortality v dvoch vekových skupinách v Českej republike a Európskej únii

Rozdielny pokles onkologickej mortality v dvoch vekových skupinách v Českej republike a Európskej únii
Graf 3. Rozdielny pokles onkologickej mortality v dvoch vekových skupinách v Českej republike a Európskej únii

Je zrejmé, že pád totality a vstup Českej republiky do Európskej únie znamenal podstatné zlepšenie životných podmienok (zdravotné, psychologické, nutričné a i.), ktoré viedli k poklesu úmrtnosti u všetkých vekových skupín obyvateľstva. Zlepšenie však bolo oveľa výraznejšie u mladších vekových skupín. Ďalší vývoj bude smerovať k odchodu starších osôb a k posunu na ich miesta mladších osôb, ktoré boli totalitou menej zasiahnuté. Lineárna extrapolácia predčasnej úmrtnosti (do veku 64 rokov) naznačuje, že Česká republka už dostihla Európskou úniu v cerebrovaskulárnej mortalite a že v ischemickej chorobe srdca a malignej neoplazme ich dostihne v najbližších rokoch. Navyše v Českej republijke zostáva podstatne priaznivejší vývoj dojčenskej úmrtnosti a výskytu AIDS. Je pravdepodobné, že Česká republika v priebehu najbližších rokov doženie priemer zdravotného stavu Európskej únie.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Emil Ginter, DrSc.

Ústav preventívnej alinickej medicíny (vo výslužbe)

Račianska 17, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

e-mail: ginter.emil@mail.t-com.sk


Zdroje

1. European Health for All database (HFA-DB). Copenhagen, WHO Regional Office for Europe [2010] (http://www.euro.who.int/hfadb).

2. Mortality indicators by 67 causes of death, age and sex (HFA-MDB) Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, [2010] (http://www.euro.who.int/hfadb).

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×