Paulík K.: Psychologie lidské odolnosti


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 615
Kategorie: Knihy

Praha: Grada Publishing 2010; 240 s., 369 Kč. ISBN 978-80-247-2959-6.

Autorem recenzované práce je profesor psychologie Karel Paulík působící na Katedře psychologie a sociální práce filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jeho publikaci bychom nejspíše přiblížili výrazem „přehledová monografie“, neboť nás seznamuje s tím, co je psychologicky významné v souvislosti s lidskou adaptací a odolností vzhledem k zátěži. Jinými slovy: Cílem knihy je analyzovat fenomén zvládání zátěže, jíž je člověk během života permanentně vystavován, a ještě dodejme, že i psychická a zejména psychosociální zátěž souvisí se vznikem, průběhem, a tedy i léčbou mnoha poruch zdraví. Jako příklad uveďme vliv stresu na imunitní systém či ovlivňování chronické bolesti psychologickými prostředky.

Odolnost je v knize chápána ve dvojím významu, a to jako osobnostní rys a dispozice umožňující zvládat nároky kladené na jedince v různých situacích při současném nepodléhání rušivým, škodlivým či ohrožujícím vlivům. Ve druhém významu je pojímána jako proces, v němž se organismus přizpůsobuje podmínkám. Je zřejmé a autor na to sám upozorňuje, že psychologické pojetí odolnosti se překrývá s pojmy resilience (pružnost), nezdolnost i s pojmem coping (vyrovnání, překlenutí) a úzce souvisí s důležitou psychobiologickou koncepcí stresu.

Publikace je členěna do šesti hlavních částí, řady kapitol a podkapitol. Závěrem knihy autor zařazuje malý slovník použitých pojmů, resumé v českém a anglickém jazyce, seznam použité literatury, rejstřík jmenný a věcný. Pro zajímavost: z českých autorů je nejvíce odkazováno na psychology V. Kebzu a J. Křivohlavého, ze zahraničních autorů pak dominují R. S. Lazarus a H. Selye.

Hlavní části knihy jsou následující:

  1. Adaptace (Pojem adaptace, adaptační systémy organismu, jevy ovlivňující adaptaci zvenčí, psychologické adaptační činitele, poruchy adaptace, vulnerabilita);
  2. Situace se zvýšenými nároky na adaptaci (Zátěž, stres, běžné typy náročných situací, důsledky stresu);
  3. Zvládání stresu (Obranné mechanismy, coping, zvládání strachu, zvládání bolesti, řešení konfliktů, zvládání krizových situací, intervenující proměnné ve zvládání zátěže, účinnost zvládání zátěží);
  4. Odolnost jako psychologická charakteristika (Pojem odolnost, odolnost a ontogeneze, odolnost organismu, imunita, odolnost mužů a žen, odolnost a zdraví, odolnost a kvalita života, odolnost a výživa, odolnost a sociální vztahy, odolnost a zaměstnání, odolnost a škola, odolnost a smysl života, odolnost a víra, odolnost a sportovní výkon, odolnost v extrémních podmínkách);
  5. Metody zjišťování psychické odolnosti (Objektivní postupy, psychologické postupy);
  6. Možnosti rozvíjení psychické odolnosti vůči stresu (Realistické sebepoznávání a sebehodnocení, sebeovládání a seberozvoj, režim práce a odpočinku, time management, tělesná cvičení, otužování, relaxace, imaginace, meditace, racionální výživa, několik dalších rad k prevenci stresu).

Hlavní klad recenzované knihy vidím v tom, že srozumitelně a čtivě informuje v jednom celku o psychologickém pohledu na odolnost v souvislosti s adaptací. Současně čtenáře seznamuje se situacemi kladoucími vysoké nároky na přizpůsobení i s možnostmi, jak jim lze čelit (včetně konkrétních metod, postupů) a jak lze rozvíjet psychickou odolnost vůči stresu. Je to tedy práce kombinující teoretická hlediska s praktickými, práce na poznatky bohatá, nikoliv však čtenáře informacemi zahlcující. Již z jejího členění a z vlastního zpracování je zřejmé, že prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. je autorem zkušeným, majícím bohaté didaktické zkušenosti.

Čtenáře zajímajícího se blíže o psychologický pohled na problematiku lidské odolnosti informuji, že v nakladatelství Grada Publishing vyšly v posledních letech následující tituly: Hoskovcová S.: Psychická odolnost předškolního dítěte (2006), Šolcová I.: Vývoj resilience v dětství a dospívání (2009), Špatenková N. a kol.: Krizová intervence pro praxi (2009).

Recenzovanou publikaci o psychologickém pohledu na odolnost naší lékařské veřejnosti rozhodně doporučuji. Jedná se o práci seriózní a psanou v duchu biopsychosociálního pohledu na člověka ve zdraví i v nemoci.

prof. PhDr. Jan Vymětal
ÚHSL 1. LF UK
Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se