Konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 142-143
Kategorie: Sjezdy

Dne 24. ledna 2009 se v Kongresovém centru ECM City Pankrác v Praze konala II. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP (dále SIN).

SIN je odborná sekce zabývající se diagnostikou a léčbou infekčních nemocí v těhotenství, za porodu a v šestinedělí, cílem je formulace doporučených postupů screeningu infekčních těhotenských komplikací, antibiotické profylaxe v oboru gynekologie a porodnictví a léčby gynekologických zánětů. Vznikla v roce 2007 a k dnešnímu dni má 96 členů, úzce spolupracuje s Perinatologickou sekcí ČGPS a se Společností infekčního lékařství ČLS JEP.

Tématem I. konference v roce 2008 byly infekce v těhotenství, druhý ročník konference se zaměřil na gynekologický zánět.

Záštitu nad konferencí převzal doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., vedoucí katedry Gynekologie a porodnictví IPVZ, který konferenci uvedl krátkým shrnutím cílů konference, konkrétně potřeb spolupráce s kolegy z oboru infekčního lékařství a mikrobiologie. Zmínil potřebu definice jasných pravidel antibiotické profylaxe v gynekologické chirurgii a porodnictví a potřebu účelné a racionální antibiotické politiky.

První vyžádanou odbornou přednáškou bylo sdělení prof. MUDr. Michaela Halašky, DrSc., který velice přehledně zpracoval téma zánětů v urogynekologii. Přednášku uvedl stručným historickým nástinem boje lékařů proti gynekologicko-porodnickým zánětům. Následně se věnoval diagnostice a léčbě infekcí močových cest v gynekologické praxi a na závěr analyzoval mikroskopickou strukturu implantátů používaných v urogynekologii a její vztah k pooperačním zánětům.

Přednáška prof. MUDr. Jana Hořejšího, CSc. pojednávala o zánětech u prepubertálních dívek. Na rozdíl od žen ve fertilním období je nejčastějším etiologickým agens endogenní střevní flóra a lékem volby je lokální antibiotická mast s obsahem nitrofuratelu. Zpestřením přednášky byl fotodokument sbírky předmětů, které se našly v pochvě děvčátek.

Vzácným hostem konference byl přednosta Infekční kliniky 1. LF UK doc. MUDr. Michal Holub, CSc., který se dlouhá léta zabývá infekcí herpes genitalis. V poslední době klesá počet žen, které v dětství překonaly labiální herpes simplex, a proto nemají protektivní protilátky. U nich lze očekávat velice závažnou primární herpetickou infekci genitálu, která je až ve 30 % procentech způsobená HSV typem I. Tato infekce je často nepoznaná, protože se neprojeví charakteristickým pustulózním výsevem, ale těžkou deskvamační generalizovanou vulvovaginitidou, často s retencí moče a lymfadenopatií.

Přednáška doc. MUDr. Jiřího Špačka, CSc. obsahovala srovnání různých parametrů u žen s rekurentní vaginální mykózou a zdravých žen. Autoři nezjistili podstatnější rozdíly v imunitním systému, ve výskytu poruch glycidového metabolizmu a v kolonizaci pochvy mikroby. Cílem léčby rekurentní mykotické kolpitidy není dosažení sterilního poševního prostředí uvedené skupiny žen, ale zlepšení kvality života. Proto by ve spektru opatření měly mít své místo i psychoterapie a poradenství.

Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. na základě mikrobiologických nálezů poševního prostředí nastínil doporučené postupy antibiotického krytí v gynekologické operativě. Operaci, při které je otevřená pochva, již není možné považovat za sterilní, a proto cílená a racionální antibiotická profylaxe snižuje výskyt zánětlivých pooperačních komplikací. Na základě publikovaných studii je možno shrnout, že jednorázové podání antibiotika před operací je dostatečné a nevede k riziku vzniku rezistence mikroorganismů.

Nejvíce očekávaná a velice vzácná byla účast pana prof. MUDr. Pavla Pafka, CSc., který ve své vynikající přednášce uvedl možnosti diferenciálně diagnostické rozvahy při rozlišování náhlých příhod břišních z chirurgických a gynekologické příčin. Nastínil otázku, jestli z forenzního hlediska může gynekolog vykonat apendektomii. Vedoucí katedry gynekologie a porodnictví IPVZ doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ho ubezpečil, že apendektomie je součástí atestační přípravy v oboru gynekologie a porodnictví, a tudíž ji může erudovaný gynekolog vykonávat.

MUDr. Ladislav Krofta, CSc. ve své přednášce shrnul ultrazvukové známky akutního a chronického zánětu adnex, zejména vejcovodů. Neopomněl připomenout, že ultrazvukové vyšetření je jenom pomocná zobrazovací metoda a doplňuje pracovní diagnózu stanovenou na základě anamnézy a klinického palpačního vyšetření.

Druhým zástupcem Infektologické společnosti byl MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Jeho přednáška se týkala výskytu, průběhu a léčby HIV infekce u žen. HIV pozitivní ženy mají vyšší riziko některých gynekologických onemocnění, jako je rakovina děložního čípku a zánětlivé onemocnění zevních rodidel včetně rozsáhlých herpetických infekcí. Uvedl i doporučení ke screeningu dysplastických změn čípku u HIV pozitivních pacientek.

MUDr. Josef Záhumenský, PhD. shrnul publikované metaanalýzy o pánevním zánětu a uvedl doporučené postupy ambulantní a nemocniční léčby PID. Zdůraznil, že opoždění včasné diagnostiky a léčby jenom o pouhých několik dní může mít závažné následky na plodnost ženy a na její kvalitu života, a proto je potřeba začít antibiobickou léčbu i v nejasných případech.

MUDr. Daniela Vaňousová popsala výskyt, diagnostiku a léčbu nejčastějších pohlavně přenosných onemocnění z pohledu dermatovenerologa. Pro mnohé zúčastněné byla novinku informace, že nejenom kapavka a syfilis podléhají povinnému hlášení, ale i chlamydiová gynekologická infekce a condylomata accuminata. Kapavka bývá u žen diagnostikovaná a hlášená méně než u mužů, protože je často diagnostikovaná a léčená pod diagnózou nespecifické cervicitidy.

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. varoval před zbytečným traumatizováním pacientek na ambulanci kvůli výsledkům kultivačního vyšetření pochvy. Jediným 100% patogenem poševního prostředí je Trichomonas vaginalis, ostatní mikroorganismy se vyskytují i v pochvě zdravých žen a jejich kultivační záchyt ještě nemusí znamenat kolpitidu. Uvažoval, že nejenom bakteriální vaginóza je dysmikrobie, ale i klasická kandidová kolpititida spíše vykazuje známky poruchy poševní biocenózy než klasický infekční zánět.

MUDr. Daniel Driák, PhD. si kladl ožehavé otázky týkající se očkování proti HPV virům a pomocí domácí i zahraniční literatury se snažil odpovědět na některé kontroverze ohledně věku očkovaných žen, výběru očkovací látky, eventuální potřeby boostrovací dávky po letech. Největší diskuzi vyvolala otázka, jestli je vhodné očkovat i mužskou populaci – přenašeče nákazy a jestli je potřebná testace přítomnosti HPV před očkováním.

MUDr. Marek Pluta přednesl data o možných infekčních komplikacích u onkogynekologických pacientek a definoval rizikové faktory vzniku pooperačního zánětu. Kromě klasických opatření, jako jsou principy antisepse a asepse a antibiotické profylaxe, by měla dominovat i snaha operatérů o minimální potřebnou invazivitu a rozsah výkonů.

Volná sdělení obsahovala především hezky fotograficky zdokumentované zajímavé kazuistiky, například o genitální tuberkulóze imitující ovariální malignitu, o primární herpetické vulvitidy imitující rozsáhlý mykotický zánět a o případě prvního úmrtí těhotné ženy na AIDS v České republice. Souhrnné referáty se týkaly výskytu a léčby zánětlivých komplikací nitroděložních tělísek, významu poradenství v prevenci sexuálně přenosných onemocnění u adolescentů, možností diagnostiky a terapeutického ovlivnění intersticiální cystitidy a antibiotického krytí ošetření rozsáhlých porodních poranění.

Závěrem je možno shrnout, že multidisciplinární konference jsou velice užitečné a při definování doporučených postupů v oboru je potřebná spolupráce všech zaangažovaných specialistů. Výstupem konference budou i některé souhrnné články v naší literatuře, například o managementu herpes genitalis u žen včetně doporučených postupů při léčbě rekurentního herpesu v graviditě.

Třetí konference se bude konat v lednu 2010 v Praze a tématem budou celkové infekční onemocnění komplikující graviditu a porod. Přesnější údaje o konferenci i ostatní informace o činnosti SIN jsou dostupné na našich webových stránkách www.infekcegp.cz.

Za výbor SIN

MUDr. Josef Záhumenský, Ph.D., předseda SIN

Gynekologicko-porodnická klinika FN Na Bulovce

e-mail: jozef.zahumensky@gmail.com


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se