50 rokov od prvej transplantácie srdca v Československu


Fifty years since the first heart transplant in Czechoslovakia

I chronologically list the developments at three cardiac surgery departments in Prague, Brno and Bratislava since the 1950s. I deal in detail with the first heart transplant in 1968 in Bratislava and with the success of doctors at the IKEM in Prague sixteen years later. Finally, I present the current state of cardiac transplantation at all the workplaces.

Keywords:

heart – cardiac surgery – number of transplants


Autoři: K. Hasáková
Působiště autorů: Komise pro historii ČSARIM
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 30, 2019, č. 1, s. 49-53
Kategorie: Historie oboru - speciální článek

Souhrn

V článku chronologicky uvádzam vývoj od 50. rokov minulého storočia na troch kardiochirurgických pracoviskách v Prahe, Brne a Bratislave. Podrobnejšie rozoberám prvú transplantáciu srdca v roku 1968 v Bratislave a o šestnásť rokov neskoršie úspech lekárov v pražskom IKEM. Na záver uvádzam súčasný stav transplantácií srdca na jednotlivých pracoviskách.

Klíčová slova:

srdce – kardiochirurgické pracoviská – počet transplantácií

Srdce je jediný orgán, v ktorom cítime reakciu na naše emócie. Ale srdce je pritom aj obyčajná pumpa, obyčajné čerpadlo.“ Aj toto povedal profesor Christian Barnard pri svojej návšteve Bratislavy v apríli 1995. Ten Barnard, ktorý 3. 12. 1967 transplantoval srdce 54ročnému Louisovi Washkanskému. Pacienta nové srdce nezradilo. Prinieslo mu lepší život, aj keď sa z neho tešil len osemnásť dní. Zomrel na pneumóniu [1]. Z prehľadnej tabuľky Prvých 25 transplantácií srdca [2] (tab. 1) môžeme vidieť, že prof. Barnard dal veľký impulz kardiochirurgom prakticky na celom svete, aby sa transplantácia srdca stala liečebnou metódou.

Aká bola situácia u nás v Československu v rokoch 1950–1970? Uvádzam pracoviská, kde sa skôr či neskôr transplantácie srdca začali vykonávať.

Praha – v roku 1951 vznikol Ústav pro choroby oběhu krevního (ÚCHOK) a Ústav klinické a experimentální chirurgie (ÚKECH). Tu pracoval aj prof. Pavel Firt, spolu s prof. Liborom Hejhalom sa špecializovali na chirurgiu kardiovaskulárneho systému. Prof. Firt v roku 1959 vykonal endarterektómiu a. carotis interna a rekonštrukciu a. renalis v roku 1961 [3].

Začiatky kardiochirurgie v Brne sú spojené s prof. Janom Navrátilom, prednostom II. chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice u sv. Anny. V roku 1956 operačne uzavrel medzipredsieňové septum v celkovej hypotermii na zastavenom srdci u dvadsaťpäťročnej pacientky, doba zástavy srdca mohla trvať maximálne 8–10 minút. Bola to prvá operácia tohto druhu v Československu [4].

Tab. 1. Prvých 25 transplantácií srdca
Prvých 25 transplantácií srdca
M – muž, Ž – žena, PK – pravá komora, ĽK – ľavá komora (voľne podľa Silvay et al. [2])

Od roku 1951 bol prof. Karol Šiška prednostom II. chirurgickej klinky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pred príchodom do Bratislavy pôsobil šesť rokov na chirurgickej klinike u prof. Diviša v Prahe. Tento pobyt významne ovplyvnil jeho ďalší odborný a vedecký rast. Klinika disponovala anesteziologickým prístrojom z Chirany, ktorý bol vhodný na intratracheálnu anestéziu a tým aj operácie na otvorenom hrudníku. V roku 1956 navštívil prof. Šimkovic Štokholm a Paríž, kde pozoroval experimentálnu aj klinickú prácu s prístrojom pre mimotelový obeh. Po svojom návrate do Bratislavy presvedčil Ing. Juraja Bolfa z Ústavu teórie merania SAV, aby začali pracovať na vývoji prístroja pre mimotelový obeh. V auguste 1957 bol prvý model dokončený. Nasledujúci rok vykonali vyše 80 operácií s použitím prístroja na zvieratách. Denné experimenty s modelmi psov im dávali dôveru a skúsenosť. 8. júla 1958 prof. Šiška vykonal 16. operáciu na otvorenom srdci, AV canal. Pri operácii bol použitý Bolf-Šimkovicov prístroj pre mimotelový obeh (obr. 1). Tento prvý model bol upravený a od roku 1961 sa komerčne vyrábal v Chirane Stará Turá s názvom PREMACARD II (obr. 2) [5]. Na klinike pracoval aj docent Ladislav Kužela. Po získaní skúseností u prof. Shumwaya inicioval v Bratislave transplantáciu srdca. Transplantácii predchádzala experimentálna a klinická príprava. 9. 7. 1968 sa uskutočnila prvá transplantácia srdca v Československu a 25. transplantácia na svete, operačný tím viedol prof. Šiška. Darca, 46ročný muž, po páde z tretieho poschodia na dlažbu, bol s devastačným zranením hlavy mozgovo mŕtvy, len srdce mu pracovalo ďalej. Príbuzní po dlhšom presviedčaní súhlasili s darovaním srdca, ktoré bolo transplantované 54ročnej pacientke s ťažkou aorto-mitrálnou vadou. Od začiatku našívania srdca po obnovenie koronárnej cirkulácie ubehlo 50 minút, po defibrilácii začalo srdce normálne pracovať. V nasledujúcich hodinách došlo k zástave obehu, ktorého činnosť sa nepodarilo obnoviť [6]. Darované srdce pracovalo po ukončení transplantácie 5 hodín. Detaily k použitej anesteziologickej technike ani anesteziologickému tímu sa nepodarilo dohľadať. Do konca roka 1968 bolo celosvetovo vykonaných vyše sto transplantácií srdca. Výsledky boli veľmi neuspokojivé. Rok po transplantácii prežilo len 20 % pacientov. Vtedajšia úroveň poznatkov nedovolila úspešne rozvinúť túto sľubnú liečebnú metódu. Pokračovať v programe klinickej transplantácie srdca sa rozhodli len tri pracoviská pod vedením N. E. Shumwaya (USA), Ch. Barnarda (JAR) a Ch. Cabrola (Francúzko). Z týchto pracovísk vyšli základné poznatky, ktoré mali rozhodujúci význam pre ďalší rozvoj transplantácií srdca.

Bolf-Šimkovicov prístroj pre mimotelový obeh,
súkromný archív – prof. Ing. I. Frollo, DrSc., Ústav merania
Slovenskej akadémie vied
Obr. 1. Bolf-Šimkovicov prístroj pre mimotelový obeh, súkromný archív – prof. Ing. I. Frollo, DrSc., Ústav merania Slovenskej akadémie vied

PREMACARD II, súkromný archív – prof. Ing. I. Frollo, DrSc., Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Obr. 2. PREMACARD II, súkromný archív – prof. Ing. I. Frollo, DrSc., Ústav merania Slovenskej akadémie vied

1970 – spresnenie kritérií pre výber príjemcov.

1972 – význam endomyokardiálnej biopsie pre diagnostiku rejekcie.

1980 – imunosupresia pomocou cyklosporínu A [7].

Po zavedení cyklosporínu A do imunosupresívnej liečby sa prežívanie pacientov s transplantovaným srdcom výrazne zvýšilo. Vyššie opísané skutočnosti zobrazuje graf 1 [8].

Počet transplantácií srdca v rokoch 1967–1985,
Svetový register (voľne podľa Kočandrle et al. [8])
Graf 1. Počet transplantácií srdca v rokoch 1967–1985, Svetový register (voľne podľa Kočandrle et al. [8])

Prahe 1. 1. 1971 integráciou šiestich výskumných ústavov, medzi nimi aj ÚCHOK a ÚKECH vznikol Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Sedemdesiate roky minulého storočia sú v IKEM charakterizované nielen rozvojom koronarografie, ale aj koronárnej chirurgie. V osemdesiatych rokoch sa začína s programom transplantácie srdca. Prof. Vladimír Kočandrle, riaditeľ inštitútu a prof. Pavel Firt, ktorý viedol operačný tím uskutočnili prvú úspešnú transplantáciu srdca v Československu. Darcom bol 35ročný muž, ktorý zomrel na intrakraniálne krvácanie po ruptúre aneuryzmy a. cerebri media. Srdce transplantovali 44ročnému pacientovi s dg. stp. infarkte myokardu s hemodynamickým obrazom významnej obojstrannej srdcovej nedostatočnosti, EF ĽK 8%. Operácia sa uskutočnila 31. 1. 1984, ischémia darcovho srdca trvala 2 hod. 2 min., po defibrilácii sa obnovila spontánna akcia srdca. Pacient po transplantácii žil trinásť rokov [9]. Od prvého výkonu v roku 1984 bolo v IKEM vykonaných 1 160 transplantácií srdca. Najdlhšie žijúci pacient v Českej republike s transplantovaným srdcom žije 34 rokov.

V roku 1991 vzniklo v Brne Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH). Prvú brnenskú transplantáciu srdca vykonal vtedajší riaditeľ centra prof. Jan Černý v roku 1992. CKTCH má niekoľko prvenstiev v rámci ČR, 1998 – kombinovaná transplantácia srdca a obličky, 2005 – kombinovaná transplantácia troch orgánov, srdca, pečene a obličky [10]. Od roku 1992 v CKTCH vykonali 611 transplantácií srdca.

Bratislave bol v roku 1979 vytvorený Ústav kardiovaskulárnych chorôb (ÚKVCH). Základom pre vytvorenie ústavu boli II. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s prednostom prof. Karolom Šiškom a II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorú viedol prof. Vladimír Haviar. Významným medzníkom v rozvoji ústavu bolo v roku 1997 presťahovanie do novej budovy na Kramároch. O rok neskôr prof. Viliam Fischer so svojím operačným tímom vykonal prvú transplantáciu srdca v samostatnej Slovenskej republike, bolo to 21. 3. 1998. 58ročnému pacientovi transplantácia predľžila život o deväť a pol roka. Po tridsiatich rokoch od prvej transplantácie v roku 1968 sa začala písať nová história transplantácií srdca na Slovensku. Súčasný názov ústavu je Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH).


Zdroje

1. Fischer V. Christian Barnard. In: Srdce na dlani. Bratislava: Verbis, 2014:137–147.

2. Silvay G, Mazzeffi M. The first twenty-five heart transplantations. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2008;22:644–646.

3. Pirk J. Zemřel prof. MUDr. Pavel Firt, DrSc. (16. 7. 1927 – 16. 8. 2016). Cor Vasa. 2016;58:641.

4. Němec P, Bednařík M. Profesor MUDr. Jan Navrátil, DrSc., doctor honoris causa. Cor Vasa. 2009;51:67–68.

5. Silvay G, Castillo JG. John Heysham Gibbon and the 60th anniversary of the first successful heart – lung machine: Brief notes about the development of cardiac surgery in Europe and Slovakia. Bratisl Lek Listy. 2013;114:247–250.

6. Haviar V. Niekoľko poznámok k transplantácii srdca u nás v Československu. Čas Lék Čes. 1990;129:1214.

7. Fabián J. Zvlášnosti regulace krevního oběhu u nemocných s transplantovaným srdcem. Čas Lék Čes. 1992;13:231–234.

8. Kočandrle V, Fabián J, Firt P. Současné zkušenosti s ortotopickou transplantaci srdce. Čas Lék Čes. 1986;125:1073–1074.

9. Kočandrle V, Fabián J, Firt P. Transplantace srdce. Čas Lék Čes. 1984;123:1297–1301.

10. Němec P. Prof. MUDr. Jan Černý, CSc., se dožíva 70 let. Cor Vasa. 2011;53:165–166.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2019 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se