Obštrukčné spánkové apnoe a dyslipidémia


Obstructive sleep apnea and dyslipidemia

Obstructive sleep apnea is a sleep disorder characterized by repetitive partial or complete upper airway obstruction that lead to hemodynamic changes, arousals from sleep and intermittent hypoxia. Obstructive sleep apnea activates multiple pathways that lead to vascular disease. The vascular risk imposed by obstructive sleep apnea may be mediated through the metabolic consequences of sleep-disordered breathing. There is increasing evidence that obstructive sleep apnea is independently associated with dyslipidemia, a well known vascular risk factor. However, the role of obstructive sleep apnea in causality of dyslipidemia remains to be established. Current article focuses on possible mechanisms linking obstructive sleep apnea with the development of dyslipidemia. Possible role of obstructive sleep apnea as a therapeutic target to improve dyslipidemia is also discussed.

Key words:

dyslipidemia – obstructive sleep apnea


Autoři: Pavel Šiarnik 1;  Katarína Klobučníková 1;  Imrich Mucska 2;  Katarína Černá 3;  Branislav Kollár 1;  Peter Turčáni 1
Působiště autorů: I. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika 1;  Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania, UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika 2;  Diabetologická ambulancia, UNB, Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Bratislava, Slovenská republika 3
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(10): 934-938
Kategorie: Přehledné referáty

Souhrn

Obštrukčné spánkové apnoe je porucha spánku charakterizovaná opakovanými parciálnymi alebo kompletnými obštrukciami v horných dýchacích cestách, ktoré vedú k hemodynamickým zmenám, prebudeniam zo spánku a k intermitentnej hypoxii. Obštrukčné spánkové apnoe aktivuje viaceré patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú ku vzniku cievnych ochorení. V literatúre pribúdajú dôkazy o nezávislej asociácii obštrukčného spánkového apnoe s dyslipidémiou, ktorá je dobre známym rizikovým faktorom vaskulárnych ochorení. Vaskulárne riziko vyplývajúce z obštrukčného spánkového apnoe môže byť sprostredkované práve metabolickými dôsledkami spánkových porúch dýchania. Napriek tomu však kauzálna úloha obštrukčného spánkového apnoe pri vzniku dyslipidémie doteraz nebola jednoznačne objasnená. Táto práca sa zameriava na možné mechanizmy, ktoré spájajú obštrukčné spánkové apnoe so vznikom dyslipidémie a zaoberá sa taktiež obštrukčným spánkovým apnoe ako potenciálnym terapeutickým cieľom na ovplyvnenie dyslipidémie.

Kľúčové slová:

dyslipidémia – obštrukčné spánkové apnoe

Úvod

Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je najčastejšou poruchou spánku, ktorá je nezávisle asociovaná so zvý­šeným rizikom vzniku kardiovaskulárneho ochorenia a zvýšenou vaskulárnou morbiditou [1]. V priebehu OSA dochádza k opakovaným epizódam kompletnej alebo parciálnej obštrukcie horných dýchacích ciest, ktoré vedú k apnoickým alebo hypopnoickým pauzám. Re­spiračné úsilie v období obštrukcie dýchacích ciest vedie k vzostupu intratorakálneho tlaku, fragmentácii spánku a k intermitentnej hypoxii [2]. Mechanizmy, ktorými vedie OSA k vzniku vaskulárnych ochorení, nie sú doteraz kompletne a jednoznačne objasnené, z literatúry je však známa asociácia intermitentnej hypoxie so širokým spektrom patologických procesov, medzi ktoré patrí endoteliálna dysfunkcia, aktivácia sympatikového nervového systému, systémová zápalová reakcia, porucha metabolizmu glukózy a lipidov [3]. Dyslipidémia, ktorá je definovaná ako abnormálne zvýšenie hladiny celkového cholesterolu alebo triglyceridov (TG) so súčasným významným poklesom hladiny lipoproteínov s vysokou denzitou (HDL-C) alebo bez neho, je u predisponovaných jedincov asociovaná s progresiou atero­sklerotického procesu a je považovaná za jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov pre vznik cievnych ochorení [4]. Aj keď doteraz nebola objasnená kauzálna úloha OSA pri vzniku dyslipidémie, pribúdajú dôkazy poukazujúce na nezávislú asociáciu intermitentnej hypo­xie s dyslipid­émiou. Zvýšené riziko vzniku vaskulárneho ochorenia u pacientov s OSA by tak mohlo byť aspoň sčasti spôsobené poruchami metabolizmu lipidov v dôsledku intermitentnej hypoxie [5].

Zistenia populačných štúdií

Dôkazy o vzťahoch medzi OSA a dyslipidémiou, ktoré pochádzajú z klinických štúdií, sú do značnej miery limitované. Väčšinou ide o prierezové a nerandomizované štúdie. Výsledky viacerých, no nie všetkých prierezových štúdií, poukazujú na nezávislú asociáciu OSA so zvýšenými hladinami celkového cholesterolu, lipoproteínov s nízkou denzitou (LDL-C) a TG. Prakticky všetky štúdie, ktoré nezistili signifikantnú asociáciu, mali nízky počet zaradených subjektov [6–8]. Najväčšia populačná štúdia vychádza z hodnotenia súboru 6 440 mužov a žien v populácii Sleep Heart Health Study. Jej výsledky poukazujú na pozitívnu koreláciu medzi závažnosťou OSA a hladinami celkového cholesterolu a TG a na negatívnu koreláciu medzi závažnosťou OSA a hladinou HDL-C nalačno [6]. V ďalšej veľkej štúdii bola v populácii 2 081 pacientov zistená nezávislá asociácia medzi vyššími hladinami TG, nižšími hladinami HDL-C a závažnosťou nočných desaturácií stanovených podľa desaturačného indexu (počet desaturácií krvi kyslíkom za hodinu spánku). Autorom sa však nepodarilo dokázať podobnú asociáciu medzi závažnosťou nočných desaturácií a hladinami celkového cholesterolu ani LDL-C nalačno [8].

V doposiaľ najväčšej metaanalýze bolo spracovaných 64 štúdií s celkovým počtom 18 116 pacientov (7 971 pacientov s OSA a 10 145 kontrol). Vo všetkých štúdiách boli merané sérové hladiny lipidov. Výsledky metaanalýzy preukázali, že pacienti s OSA mali vyššiu mieru dyslipidémie (vysoký celkový cholesterol, LDL-C, TG a nízky HDL-C). Súhrnné štandardizované rozdiely v priemernej hladine dosahovali pre celkový cholesterol hodnotu 0,267 (p = 0,001), pre LDL-C hodnotu 0,296 (p = 0,001), pre HDL-C hodnotu -0,433 (p = 0,001) a pre TG hodnotu 0,603 (p = 0,001). Metaregresná analýza pre vek, body mass index (BMI) a apnoe-hypopnoe index (AHI – počet apnoických a hypopnoických prestávok za hodinu spánku) preukázala, že vek mal signifikantný efekt na hladinu celkového cholesterolu, LDL-C a HDL-C. BMI mal signifikantný efekt na LDL-C a HDL-C a AHI mal signifikantný efekt na LDL-C a TG. Výsledky metaregresnej analýzy naznačujú, že miera dyslipidémie koreluje so závažnosťou OSA, pričom vyšší AHI je asociovaný s vyššou mierou dyslipidémie. Je však potrebné dodať, že tento vzťah je pravdepodobne skreslený viacerými faktormi vrátane hmotnosti, BMI ako aj ďalšími komorbiditami [9].

Zistenia translačného výskumu

Napriek tomu, že viaceré populačné štúdie potvrdili nezávislú asociáciu OSA a dyslipidémie, k ich vzájomnej kauzalite sa doteraz nedá jednoznačne vyjadriť. Napriek tomu výsledky klinických štúdií, no hlavne translačného výskumu, začínajú odkrývať širokú sieť patofyziologických mechanizmov, ktorými by OSA mohlo viest ku vzniku dyslipidémie. Predpokladá sa, že kľúčovú úlohu zohráva intermitentná hypoxia, ktorá k dyslipidémii vedie up-reguláciou biosyntézy lipidov v pečeni, zvýšenou lipolýzou v tukovom tkanive a inhibíciou klírensu lipoproteínov. Medzi významné patofyziologické mechanizmy patrí taktiež peroxidácia lipidov a dysregulácia sympatikového nervového systému [10–12]. Výsledky animálnych štúdií jednoznačne preukázali priamu úlohu intermitentnej hypoxie pri vzniku dyslipidémie. Intermitentná hypoxia vedie k zvýšeniu celkového cholesterolu a TG už po 5 dňoch a k vzostupu LDL-C po 4 týždňoch [5,10,13–15]. Miera zvýšenia hladiny lipoproteínov je pritom úmerná miere hypoxie [10]. Zjednodušená schéma predstavuje patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú k dyslipidémii v dôsledku intermitentnej hypoxie.

Schéma. Patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú k dyslipidémii v dôsledku intermitentnej hypoxie.
Upravené podľa [5,14,15]
Schéma. Patofyziologické mechanizmy, ktoré vedú k dyslipidémii v dôsledku intermitentnej hypoxie. Upravené podľa [5,14,15]
Angptl4 – angiopoietin-like proteín 4 CM – chylomikróny HIF1 – hypoxiou indukovateľný faktor 1 LpL – lipoproteínová lipáza SCD1 – stearoyl koenzým A desaturáza 1 SREBP 1c – sterol regulatory element binding protein 1c VLDL – lipoproteíny s veľmi nízkou denzitou

Up-regulácia biosyntézy lipidov

Za jeden z najvýznamnejších mechanizmov, ktorými intermitentná hypoxia vedie ku vzniku dyslipidémie, sa pokladá up-regulácia biosyntézy lipidov v pečeni [12]. Štúdiami bolo zistené, že intermitentná hypoxia vedie k up-regulácii kľúčového hepatálneho transkripčného faktora biosyntézy lipidov, ktorým je SREBP 1c (sterol regulatory element binding protein 1c). Pozorovaná bola taktiež up-regulácia stearoyl koenzým A desaturázy 1 (SCD1), enzýmu regulovaného pomocou SREBP 1c [10,13]. SCD1 reguluje premenu nasýtených mastných kyselín na voľné mastné kyseliny. Dostupnosť veľkého množstva voľných mastných kyselín vedie k zvýšenej biosyntéze esterov cholesterolu a TG, ktoré sú inkorporované do lipo­proteínov s veľmi nízkou denzitou (VLDL) [16]. Nárast hladiny SCD1 v dôsledku hypoxie je pravdepodobne regulovaný hypoxiou indukovateľným faktorom 1 (HIF1) [17]. Pre úplnosť treba poznamenať, že kľúčové gény biosyntézy cholesterolu, teda SREBP 2 a 3-hydroxy-3-metyl­glutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktáza nie sú intermitentnou hypoxiou ovplyvnené [5].

Lipolýza

Výsledky štúdií naznačujú, že intermitentná hypoxia vedie k dyslipidémii taktiež v dôsledku zvýšeného toku voľných mastných kyselín z tukového tkaniva [12]. Zistenia z animálnych štúdií poukazujú na zvýšenú lipolýzu tukového tkaniva v dôsledku intermitentnej hypoxie [18]. Intermitentná hypoxia a fragmentácia spánku vedú k aktivácii sympatikového nervového systému a osi hypo­talamus-hypofýza-nadobličky [19]. Výsledky animálnych štúdií taktiež naznačujú, že zvýšená aktivita sympatikového nervového systému vedie k nadmernej lipolýze v tukovom tkanive a vedie tak k vzostupu hladiny lipidov [14,20]. Predpokladá sa, že aktivácia sympatikového nervového systému a aktivácia osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky v dôsledku OSA majú za následok lipolýzu v tukovom tkanive a následné zmeny v metabolizme voľných mastných kyselín. Periférna lipolýza je tak zdrojom voľných mastných kyselín pre pečeň, kde môžu slúžiť na syntézu TG a VLDL [21].

Klírens lipoproteínov

Ďalším potenciálnym mechanizmom, ktorý by u pacientov s OSA mohol viesť k dyslipidémii, je inhibícia klírensu chylo­mikrónov (lipoproteínov s vysokým obsahom triglyceridov) a VLDL. Lipoproteíny sú po svojej syntéze z pečene transportované vo forme VLDL. VLDL častice vstupujú do krvného riečiska, kde dochádza k ich hydrolýze tkanivovými enzýmami, medzi ktoré patrí aj lipoproteínová lipáza (LpL). LpL je v najväčšej miere exprimovaná v adipocytoch, myocytoch a makrofágoch, odkiaľ je secernovaná a transportovaná na luminálny povrch krvných ciev . Jej vplyvom dochádza k uvoľneniu voľných mastných kyselín [13,22,23]. U myší, ktoré boli vystavené intermitentnej hypoxii, dochádzalo k vzostupu plazmatických hladín chylomikrónov a VLDL. Tie sú z cirkulácie za bežných okolností odstraňované vo viacerých po sebe nasledujúcich krokoch. Prvým z nich je práve hydrolýza TG účinkom LpL [22,23]. V dôsledku intermitentnej hypoxie dochádza k aktivácii angiopoietin-like proteínu 4 (Angptl4), ktorý je silným inhibítorom LpL v tukovom tkanive. Jeho vplyvom dochádza k inhibícii LpL a signifikantnému poklesu hydrolýzy TG obsiahnutých v chylomikrónoch a VLDL na voľné mastné kyseliny. Opísaný jav môže mať významný aterogénny efekt [15,24].

Peroxidácia lipidov a dysfunkcia HDL-C

OSA môže taktiež v dôsledku oxidačného stresu viesť k zmene funkcie lipidov. Oxidované formy LDL-C sú oveľa viac aterogénne ako neoxidované formy. U jedincov s OSA boli dokázané vyššie hladiny peroxidovaných LDL častíc ako u jedincov bez OSA [10]. Zvýšený oxidačný stres je spojený nielen so zvýšenou peroxidáciou lipidov, ale taktiež s dysfunkciou HDL-C. U pacientov s OSA bola zistená vyššia miera dysfunkcie HDL-C (p < 0,01) a zvýšené hladiny oxidovaného LDL-C (p < 0,05), dokonca aj v prípadoch, keď mala populácia s OSA podobné koncentrácie plazmatických lipidov a lipoproteínov v porovnaní s jedincami kontrolnej populácie [25].

Vplyv liečby OSA kontinuálnym pretlakom v dýchacích cestách na dyslipidémiu

Liečba kontinuálnym pretlakom v dýchacích cestách (continuous positive airway pressure – CPAP) je prvou líniou liečby OSA [26]. Viaceré štúdie preukázali, že liečba pomocou CPAP môže mať priaznivý efekt na lipidový profil [27]. Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že väčšina daných štúdií nebola špeciálne dizajnovaná na hodnotenie lipidového profilu a taktiež v nich zväčša neboli hodnotené dôležité faktory ako diéta, telesná aktivita a telesná stavba, teda faktory, ktoré majú tiež úzky vzťah k dyslipidémii [5]. Najväčšia randomizovaná klinická štúdia liečby s použitím CPAP bola realizovaná u 220 subjektov počas 1 mesiaca a preukázala pokles v hladine celkového cholesterolu, hladina TG však ostala nezmenená [27]. V súčasnosti najrozsiahlejšia metaanalýza, ktorá spracováva údaje zo 6 randomizovaných kontrolovaných štúdií, potvrdila, že CPAP viedol k zníženiu hladín celkového cholesterolu, a to hlavne u pacientov, ktorí boli mladší, viac obézni a ktorí používali CPAP dlhšiu dobu [28]. V kontexte uvedených výsledkov si je potrebné uvedomiť, že OSA je iba jedným z viacerých faktorov, ktoré vedú k dyslipidémii. Je dobre známe, že telesná aktivita a konzumácia jedla s vysokým obsahom tuku môže významne ovplyvniť sérovú hladinu lipidov. Existuje teda možnosť, že pacienti liečení použitím CPAP zmenili svoje stravovanie a zvýšili svoju pohybovú aktivitu, čo mohlo takisto viesť k poklesu hladiny cholesterolu. Zmeny v hladine lipidov sú taktiež spojené s redukciou hmotnosti [27,29]. Doteraz spomenuté štúdie skúmali hladiny lipoproteínov nalačno. V súčasnosti existuje jediná randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia, ktorá skúma vplyv liečby použitím CPAP na postprandiálnu hladinu lipidov po 2 mesiacoch liečby. Liečba viedla k signifikantnému poklesu postprandiálnej hladiny TG [30].

Diskusia

Dyslipidémia je považovaná za jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov pre vznik cievnych ochorení [4]. Taktiež OSA predstavuje nezávislý rizikový faktor pre vznik cievnych ochorení vrátane ischemickej choroby srdca a cievnej mozgovej príhody [31,32]. Medzi kľúčové patofyziologické mechanizmy, ktorými sa OSA podieľa na vzniku vaskulárnych komplikácií, patria intermitentná hypoxia, intermitentný vzostup parciálneho tlaku oxidu uhličitého, kolísanie intratorakálneho tlaku a rekurentné prebúdzacie reakcie. Dané mechanizmy majú za následok zmeny hemodynamiky, vedú k poruche regulácie autonómneho nervového systému, oxidačnému stresu, endoteliálnej dysfunkcii, metabolickej dysregulácii, zmenám koagulácie a k systémovej zápalovej reakcii. Spomenuté patofyziologické mechanizmy sú komplexné, navzájom úzko prepojené a môžu spúšťať ďalšie fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu, ktoré v konečnom dôsledku vedú k vzniku vaskulárnych komplikácií [2,3,33,34]. Na základe literárneho prehľadu uvedeného v tejto práci predstavuje dyslipidémia ďalší potenciálny patofyziologický mechanizmus spájajúci OSA so vznikom cievnych ochorení.

Záver

OSA predstavuje nezávislý rizikový faktor pre vznik cievnych ochorení. V literatúre neustále pribúdajú dôkazy o nezávislej asociácii medzi OSA a dyslipidémiou – významným rizikovým faktorom pre vznik cievnych ochorení. OSA by tak perspektívne mohlo predstavovať terapeutický cieľ na ovplyvnenie dyslipidémie. Predpokladá sa, že kľúčovú úlohu vo vzťahu OSA a dyslipidémie zohráva intermitentná hypoxia, ktorá k dyslipidémii vedie up-reguláciou biosyntézy lipidov v pečeni, zvýšenou lipo­lýzou v tukovom tkanive a inhibíciou klírensu lipoproteínov. Kauzálna úloha OSA pri vzniku dyslipidémie však doteraz nebola jednoznačne objasnená a viac poznania do tejto oblasti musia priniesť budúce klinické aj experimentálne štúdie.

MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

palo.siarnik@gmail.com

I. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika

www.unb.sk

Doručeno do redakce 7. 12. 2017

Přijato po recenzi 23. 4. 2018


Zdroje
 1. Punjabi NM, Caffo BS, Goodwin JL et al. Sleep-disordered breathing and mortality: a prospective cohort study. PLoS Med 2009; 6: e1000132. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000132>.
 2. Dempsey JA, Veasey SC, Morgan BJ et al. Pathophysiology of sleep apnea. Physiol Rev 2010; 90(1): 47–112. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00043.2008.>. Erratum in Physiol Rev.2010; 90(2): 797–798.
 3. Drager LF, Polotsky VY, O‘Donnell CP et al. Translational approaches to understanding metabolic dysfunction and cardiovascular consequences of obstructive sleep apnea. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2015; 309(7): H1101-H1111. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00094.2015>.
 4. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation 2002; 106(25): 3143–3421.
 5. Drager LF, Jun J, Polotsky VY. Obstructive sleep apnea and dyslipidemia: implications for atherosclerosis. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2010; 17(2): 161–165. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/MED.0b013e3283373624>.
 6. Newman AB, Nieto FJ, Guidry U et al. Relation of sleep-disordered breathing to cardiovascular disease risk factors: the Sleep Heart Health Study. Am J Epidemiol 2001; 154(1): 50–59.
 7. Drager LF, Bortolotto LA, Maki-Nunes C et al. The incremental role of obstructive sleep apnoea on markers of atherosclerosis in patients with metabolic syndrome. Atherosclerosis 2010; 208(2): 490–495. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2009.08.016>,
 8. Trzepizur W, Le Vaillant M, Meslier N et al. Independent association between nocturnal intermittent hypoxemia and metabolic dyslipidemia. Chest 2013; 143(6): 1584–1589. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1378/chest.12–1652>.
 9. Nadeem R, Singh M, Nida M et al. Effect of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome on lipid profile: a meta-regression analysis. J Clin Sleep Med 2014; 10(5): 475–489. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.3690>.
 10. Li J, Savransky V, Nanayakkara A et al. Hyperlipidemia and lipid peroxidation are dependent on the severity of chronic intermittent hypoxia. J Appl Physiol 2007; 102(2): 557–563. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.01081.2006>.
 11. Savransky V, Jun J, Li J et al. Dyslipidemia and atherosclerosis induced by chronic intermittent hypoxia are attenuated by deficiency of stearoyl coenzyme A desaturase. Circ Res 2008; 103(10): 1173–1180. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.108.178533>.
 12. Drager LF, Jun JC, Polotsky VY. Metabolic consequences of intermittent hypoxia: relevance to obstructive sleep apnea. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2010; 24(5): 843–851. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.beem.2010.08.011>.
 13. Li J, Thorne LN, Punjabi NM et al. Intermittent hypoxia induces hyperlipidemia in lean mice. Circ Res 2005; 97(7): 698–706. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1161/01.RES.0000183879.60089.a9>.
 14. Adedayo AM, Olafiranye O, Smith D et al. Obstructive sleep apnea and dyslipidemia: evidence and underlying mechanism. Sleep Breath 2014; 18(1): 13–18. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11325–012–0760–9>.
 15. Drager LF, Polotsky VY. Lipid metabolism: a new frontier in sleep apnea research. Am J Respir Crit Care Med 2011; 184(3): 288–290. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201105–0837ED>. Erratum in Am J Respir Crit Care Med 2011; 184(9): 1090. Drager, Luciano [corrected to Drager, Luciano F]; Polotsky, Vsevolod [corrected to Polotsky, Vsevolod Y].
 16. Ntambi JM, Miyazaki M. Regulation of stearoyl-CoA desaturases and role in metabolism. Prog Lipid Res 2004; 43(2): 91–104.
 17. Semenza GL. HIF-1 and mechanisms of hypoxia sensing. Curr Opin Cell Biol 2001; 13(2): 167–171.
 18. Jun J, Reinke C, Bedja D et al. Effect of intermittent hypoxia on atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice. Atherosclerosis 2010; 209(2): 381–386. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2009.10.017>.
 19. Kritikou I, Basta M, Vgontzas AN et al. Sleep apnoea and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in men and women: effects of continuous positive airway pressure. Eur Respir J 2016; 47(2): 531–540. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1183/13993003.00319–2015>.
 20. Jun JC, Shin MK, Devera R et al. Intermittent hypoxia-induced glucose intolerance is abolished by alpha-adrenergic blockade or adrenal medullectomy. Am J Physiol Endocrinol Metab 2014; 307(11): 1073–1083. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00373.2014>.
 21. Chopra S, Rathore A, Younas H et al. Obstructive Sleep Apnea Dynamically Increases Nocturnal Plasma Free Fatty Acids, Glucose, and Cortisol During Sleep. J Clin Endocrinol Metab 2017; 102(9): 3172–3181. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1210/jc.2017–00619>.
 22. Merkel M, Eckel RH, Goldberg IJ. Lipoprotein lipase: genetics, lipid uptake, and regulation. J Lipid Res 2002; 43(12): 1997–2006.
 23. Pulawa LK, Jensen DR, Coates A et al. Reduction of plasma triglycerides in apolipoprotein C-II transgenic mice overexpressing lipoprotein lipase in muscle. J Lipid Res 2007; 48(1): 145–151. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1194/jlr.M600384-JLR200>.
 24. Dallinga-Thie GM, Franssen R, Mooij HL et al. The metabolism of triglyceride-rich lipoproteins revisited: new players, new insight. Atherosclerosis 2010; 211(1): 1–8. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2009.12.027>.
 25. Tan KC, Chow WS, Lam JC et al. HDL dysfunction in obstructive sleep apnea. Atherosclerosis 2006; 184(2): 377–382. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2005.04.024>.
 26. Berg S. Obstructive sleep apnoea syndrome: current status. Clin Respir J 2008; 2(4): 197–201. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1752–699X.2008.00076.x>.
 27. Robinson GV, Pepperell JC, Segal HC et al. Circulating cardiovascular risk factors in obstructive sleep apnoea: data from randomised controlled trials. Thorax 2004; 59(9): 777–782. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1136/thx.2003.018739>.
 28. Xu H, Yi H, Guan J et al. Effect of continuous positive airway pressure on lipid profile in patients with obstructive sleep apnea syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Atherosclerosis 2014; 234(2): 446–453. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2014.03.034>.
 29. Katcher HI, Hill AM, Lanford JL et al. Lifestyle approaches and dietary strategies to lower LDL-cholesterol and triglycerides and raise HDL-cholesterol. Endocrinol Metab Clin North Am 2009; 38(1): 45–78. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecl.2008.11.010>.
 30. Phillips CL, Yee BJ, Marshall NS et al. Continuous positive airway pressure reduces postprandial lipidemia in obstructive sleep apnea: a randomized, placebo-controlled crossover trial. Am J Respir Crit Care Med 2011; 184(3): 355–361. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201102–0316OC>.
 31. Peker Y, Kraiczi H, Hedner J et al. An independent association between obstructive sleep apnoea and coronary artery disease. Eur Respir J 1999; 14(1): 179–184.
 32. Yaggi HK, Concato J, Kernan WN et al. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. N Engl J Med 2005; 353(19): 2034–2041. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa043104>.
 33. Javaheri S, Barbe F, Campos-Rodriguez F et al. Sleep Apnea: Types, Mechanisms, and Clinical Cardiovascular Consequences. J Am Coll Cardiol 2017; 69(7): 841–858. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2016.11.069>.
 34. Ott SR, Korostovtseva L, Schmidt M et al. M Sleep-disordered breathing: clinical features, pathophysiology and diagnosis. Swiss Med Wkly 2017; 147: w14436. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.4414/smw.2017.14436>.
Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2018 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×