Za profesorom MUDr. Miroslavom Mydlíkom, DrSc.
*21. 7. 1932 – †6. 9. 2018


Autoři: prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Působiště autorů: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovensko
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(10): 971-972
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., nás 6. septembra 2018 navždy opustil. Bol jednou z významných slovenských medicínskych osobností druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia. Prof. MUDr. Mydlík, DrSc., bol v širokom zmysle internista nefrológ. Celý svoj život venoval práci, ovplyvnil rozvoj československej, ako aj slovenskej medicíny.


Narodil 21. júla 1932 v Košiciach. Po maturite na I. štátnom gymnáziu v Košiciach pokračoval v štúdiu na LF UK v Prahe, kde promoval roku 1957. Po promócii začal pracovať vo FN KÚNZ v Košiciach, 2 roky na oddelení pre choroby infekčné a od roku 1959 až do odchodu do dôchodku v roku 2003 na IV. internej klinike UN L. Pasteura (UN LP) a LF UPJŠ.

Po ukončení aktívneho pôsobenia na LF UPJŠ prof. MUDr. Mydlík zahájil 11. augusta 2003 činnosť neštátneho dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie spoločnosti Nephron s.r.o., v ktorom pracoval do 31. decembra 2007. Po skončení práce v neštátnom zariadení sa vrátil na IV. internú kliniku UN LP, kde pracoval dovtedy, kým mu to zdravotný stav dovoľoval. Okrem toho pracoval na Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ ako samostatný vedecký pracovník. V rámci LF UPJŠ pokračoval v prednáškach pre poslucháčov lekárskej fakulty v slovenskom aj anglickom jazyku.

Jeho hlavným odborným zameraním sa stalo vnútorné lekárstvo a špecializácia nefrológia, ktorej venoval celý svoj aktívny život. Po úspešných atestáciách z vnútorného lekárstva úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z klinickej nefrológie (1971). Ako prvý na Slovensku (1973) vykonal nadstavbovú atestáciu z klinickej nefrológie. Doktorom lekárskych vied sa stal na LF UK v Prahe (1984). Za docenta vnútorného lekárstva bol habilitovaný až roku 1990, pretože mu to neumožnil komunistický režim. Za univerzitného profesora bol menovaný prezidentom Československej republiky Václavom Havlom v roku 1992.

Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., bol jeden zo zakladateľov Nefrologickej sekcie Slovenskej internistickej spoločnosti (1969); roku 1963 uskutočnil prvú perkutánnu obličkovú biopsiu; roku 1966 založil dialyzačné stredisko na I., teraz IV. internej klinike UN LP, ktoré v roku 1970 a 1990 rozšíril a posunul na kvalitatívne vyššiu úroveň; v rokoch 1966–2003 zaviedol všetky druhy liečby nahradzujúce funkcie obličiek; roku 1977 uskutočnil prvú hemoperfúziu cez aktívne uhlie – prvú v Československu; na jeho podnet bola v roku 1997 ako prvá na Slovensku založená Nefrologická klinika LF UPJŠ a UN LP.

Počas svojho aktívneho života pôsobil ako odborný asistent na LF UPJŠ ako ordinár a vedúci dialyzačného strediska na I., resp. IV. internej klinike, ako prednosta IV. internej kliniky (1992–1997) a Nefrologickej kliniky (1997–2003). Zastával funkciu prorektora UP JŠ pre med­zinárodné vzťahy (2004–2007), funkciu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre nefrológiu (1994–2007) a bol vedúcim subkatedry nefrológie a dialýzy SPAM v Bratislave (1991–2003). Kontinuálne vykonával pregraduálnu a postgraduálnu vzdelávaciu činnosť. Vyškolil nespočetné množstvo lekárov – nefrológov, vykonával atestačné skúšky a dlhodobo bol predsedom atestačnej komisie.

Ako predseda Spolku lekárov v Košiciach (1990–2002) zorganizoval 12 Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Od roku 1994 každoročne organizoval memoriál prof. MUDr. Františka Póra, zakladateľa a prvého prednostu Internej kliniky v Košiciach. Na 25. memoriál, ktorý sa uskutočnil 16. apríla 2018, ešte pripravil odborný program, ale pre chorobu sa už na ňom nezúčastnil. Od roku 1995 každoročne organizoval v okrese Košice-okolie (v obci Ruskov, Blažice, Valaliky) vedecké pracovné schôdze Spolku lekárov v Košiciach pre všeobecných lekárov. V rokoch 2008–2017 pôsobil ako konzultant v dialyzačnom centre Dialcorp s.r.o. v Kežmarku. Pod jeho vedením kolektív centra Dialcorp a Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku každoročne organizovali Svetový deň obličiek. Programy Svetového dňa obličiek v Kežmarku zverejňoval prof. Gaspare De Santo Natale (Università degli studi della Campania), Doctor honoris causa našej univerzity, spolu s programami rôznych miest Talianska a iných štátov.

Prof. Mydlík mal bohatú prednáškovú činnosť na domácich a medzinárodných kongresoch (795). Počet publikácií bol viac ako 450 v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Prvá publikácia prof. Mydlíka bola v časopise Vnitřní lékařství (1961). Pri 50. výročí prvej publikácie počet jeho prác v tomto časopise bol 105. Mal mimoriadny vzťah ku klinickej biochémii a k práci v laboratóriu, čo potvrdzuje skutočnosť, že väčšina pôvodných prác mala klinicko-biochemické zameranie a bola vykonaná v nefrologickom laboratóriu I., neskôr IV. internej kliniky, resp. Nefrologickej kliniky. Bol spoluautorom prvej slovenskej monografie z nefrológie Dzúrik R, Šašinka M, Mydlík M et al. Nefrológia. Herba: Bratislava 2004. Bol spolueditorom knihy Mydlík M, Vajó J (eds) História Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. 1. vyd. Univ. P. J. Šafárika v Košiciach: Košice 2013. Roku 2004 mu bol udelený čestný titul „emeritný profesor“ UPJŠ v Košiciach. Bol čestným členom Slovenskej a Českej lekárskej spoločnosti, čestným členom Slovenskej, Českej a Poľskej nefrologickej spoločnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti.

Prof. Mydlík bol skvelým a neúnavným organizátorom odborných podujatí. Zorganizoval nespočetné množstvo medzinárodných a domácich kongresov, sympózií a stretnutí so špičkovými nefrológmi zo zahraničia, čím významne prispel k rozvoju nefrológie nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Československu. Jeho dielom sú medzinárodné nefrologické sympózia Metabolické poruchy pri chronických chorobách obličiek, ktoré sa konali 6-krát pri príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa Univerzity P. J. Šafárika významným nefrológom z Európy a USA, tri razy pri jeho jubileách a raz pri spomienke na prof. MUDr. Alberta Válka, DrSc. (2009).

Prof. Mydlík bol členom redakčných rád 3 zahraničných odborných časopisov a členom výboru Medzinárodnej spoločnosti pre históriu nefrológie. V septembri roku 2016 podporil založenie Európskej spoločnosti emeritných profesorov v Aténach, kde s nadšením predniesol svoju prednášku a bol zvolený do výboru novozaloženej spoločnosti.

V roku 2001 inicioval a realizoval pamätník významnému pražskému nemeckému spisovateľovi Franzovi Kafkovi v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách. Na jeho pamiatku zorganizoval 8 Medzinárodných medicínsko-literárnych sympózií v Tatranských Matliaroch a Tatranskej Lomnici. V roku 2016 inicioval odhalenie pamätnej tabule Franzovi Kafkovi v Sátoraljaújhelyi (Maďarsko). V novembri roku 2017 vyšla monografia autorov Mydlík M, Derzsiová K. Tuberkulóza pľúc Franza Kafku. Vplyv choroby na jeho literárne dielo.

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., bol nositeľom mnohých vyznamenaní, z nich najdôležitejšie sú Medaila americkej organizácie National Kidney Foundation (1994); Medaila Sigillo Magno Univerzity v Bologni, Zlatá oblička Slovenskej nefrologickej spoločnosti (2002); Čestná cena akad. T. R. Niederlanda Slovenskej lekárskej spoločnosti (2009); Zlatá medaila LF UPJŠ v Košiciach (2008); Cena za celoživotný prínos pre lekárske a biologické vedy udelená radou Literárneho fondu SR (2014). Dňa 8. decembra 2015 bol uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny v Bratislave.

Veľavážený pán prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., milý Mirko, lúčime sa s Tebou ako s jedným z najvýznamnejších klinických nefrológov na Slovensku. Lúčime sa s Tebou v mene Tvojich spolupracovníkov, priateľov, známych, celej internistickej a nefrologickej spoločnosti a v neposlednom rade v našom mene. Ostaneš navždy v našej pamäti ako náš nezištný priateľ a spolupracovník pri rozvoji nefrológie v bývalom Československu a na Slovensku. Tvojím odchodom strácajú slovenskí aj českí nefrológovia a široká medicínska verejnosť vzácneho a výnimočného človeka, na ktorého nemožno zabudnúť a ktorého si budeme vždy s úctou a vďakou pripomínať.

Česť Tvojej pamiatke!

Viera Spustová a Katarína Dersiová

za všetkých spolupracovníkov a priateľov


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2018 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se