Rozlúčka s profesorom Milanom Pavlovičom
*21. 11. 1931 – †3. 7. 2018


Autoři: prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.;  Dr. Svs
Působiště autorů: I. interná klinika SZU a UNB, Nemocnica ak. L. Dérera, Bratislava, Slovensko
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(10): 970
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc., sa narodil 27. júla 1931 v Starej Turej, tu na gymnáziu zmaturoval. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komen­ského v Bratislave a na Lekár­skej fakulte dnešnej Masarykovej Uni­verzity v Brne, kde aj v roku 1956 promoval. V roku 1957 sa ako mladý lekár stal asistentom na novovzniknutom Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne, kde pracoval pod vedením prof. MUDr. Dionýza Diešku, DrSc. O desať rokov neskôr spolu pokračoval v práci na Katedre vnútorného lekárstva novovzniknutého bratislavského Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov ako odborný asistent, zástupca vedúceho katedry a tajomník a súčasne ako internista na I. internej klinike FNsP akad. L. Dérera v Bratislave. V roku 1978 sa stal primárom Interného oddelenia Štátneho ústavu národného zdravia, kde pôsobil dvanásť rokov. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1981 a v roku 1985 habilitoval na docenta v odbore vnútorné lekárstvo. V roku 1990 sa docent Pavlovič vracia na Katedru vnútorného lekárstva Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a do Dérerovej nemocnice, teraz už ako vedúci Katedry a prednosta I. internej kliniky a v tejto funkcii zotrvá až do roku 2001. V roku 1999 sa stáva hosťujúcim profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.


Profesor Milan Pavlovič, internista kardiológ, bol autorom 200 odborných domácich a zahraničných časopiseckých publikácií, desiatok kapitol v monografiách a učebniciach. Počet prác dopĺňa množstvo abstraktov, stovky prednášok na domácich i zahraničných odborných konferenciách. V prednáškach sa sústreďuje na kardiologickú, nefrologickú a internistickú problematiku. Bol členom Vedeckej rady dekana FZSP Trnavskej univerzity a členom Vedeckej rady dekana LF UK v Bratislave. Vyjadrením jeho všestrannosti bolo aj členstvo v mnohých redakčných radách odborných časopisov.

Počas takmer 12 rokov pod vedením prof. Pavloviča zaznamenáva I. interná klinika SZU (vtedy IVZ) pokojný rozvoj. Klinika sa stáva výučbovou základňou 5 pedagogických útvarov neskoršej Lekárskej fakulty SZU aj Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU. Klinika pod jeho vedením zachováva a presadzuje integritu vnútorného lekárstva ako materského odboru dvoch desiatok vznikajúcich úplných medicínskych špecializácií. Profesor Pavlovič v komplikovanej porevolučnej dobe váhou svojej osobnosti presadzuje, zachováva a rozvíja dobré vzťahy s ostatnými inštitúciami, osobitne s lekárskymi fakultami Univerzity Komenského v Bratislave a v Martine, aj Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Organizuje každoročné plodné, niekedy i vášnivé diskusie slovenských prednostov a primárov interných kliník a oddelení na pracovných stretnutiach terajšej Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Svoju schopnosť zjednocovať dlho využíva aj v práci predsedníctva Slovenskej internistickej spoločnosti. Špičkové slovenské internistické osobnosti počas mnohých rokov sústreďuje okolo Dérerovho memoriálu a s ním spojeného internistického dňa, ktorého je skvelým organizátorom až do roku 2015.

Profesor Milan Pavlovič zastával mnohé významné funkcie v odborných spoločnostiach: ako člen predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, podpredseda a člen výboru Slovenskej internistickej spoločnosti, mnohoročný vedecký sekretár Slovenskej internistickej spoločnosti aj Československej internistickej spoločnosti, člen výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti, člen výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti. Bol viceprezidentom a členom prezídia Slovenskej lekárskej komory. Profesor Pavlovič bol takmer dve desaťročia hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor vnútorné lekárstvo, počas mnohých rokov členom Vedeckej rady MZ SR, členom Etickej komisie MZ SR. Bol predsedom Kategorizačnej komisie MZ SR, členom Akreditačnej komisie MZ SR a členom Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku MZ SR.

Spomeňme niektoré ocenenia, ktorých sa profesorovi Pavlovičovi právom dostalo: strieborná a zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanské, čestné členstvo Slovenskej internistickej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cena ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pridajme i čestné miesto v srdciach nás, ktorí sme mali to šťastie byť jeho žiakmi v práci, i jeho poslucháčmi v škole života. Jeho mäkký hlas, nádherná slovenčina, prajné slová a tlkot dobrého srdca dozneli v sobotu 25. augusta 2018, v 87 rokoch života. Rozlúčka bola v Slávičom údolí a bohoslužba za jeho spásu v katedrále sv. Martina v Bratislave.

Česť Tvojej pamiatke!

Štefan Hrušovský

za všetkých spolupracovníkov, žiakov a priateľov


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2018 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×