Významné životné jubileum profesora MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2012; 58(7 a 8): 8-11
Kategorie: 80. narozeniny prof. MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc.

Profesor MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., sa narodil 21. júla 1932 v Košiciach. Roku 1943 začal navštevovať gymnázium v Prešove, ktoré ukon­čil roku 1951 na I. štátnom gymná­ziu v Košiciach. V rokoch 1951–1957 študoval na lekárskej fakulte, ktorú úspešne ukončil promóciou na Uni­verzite Karlovej v Prahe roku 1957. Po promócii začal pracovať ako se­kundárny lekár na Oddelení pre cho­roby infekčné FN KÚNZ v Košiciach a od 1. augusta 1959 do 10. decem­bra 1959 pracoval ako obvodný lekár v Bieli, v tom čase okres Kráľovský Chlmec. Od 11. decembra 1959 bol se­kundárnym lekárom na Internej klinike FN KÚNZ v Košiciach.


Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., v roku 1961 úspešne vykonal atestá­ciu I. stupňa z vnútorného lekárstva a v roku 1964 atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. Od 1. januára 1964 do 1. júla 1979 pracoval ako odborný asistent na I. katedre vnútorného le­kárstva LF UPJŠ. V rokoch 1972–1975 bol ročníkovým vedúcim posluchá­čov LF UPJŠ. V roku 1971 úspešne ob­hájil kandidátsku dizertačnú prácu z klinickej nefrológie a v roku 1973 vykonal nadstavbovú atestáciu z ne­frológie, ako prvý na Slovensku. Od roku 1979 do 1. apríla 1992 vykonával funkciu ordinára pre nefrológiu a sú­časne bol vedúcim dialyzačného stre­diska IV. internej kliniky FNsP, resp. FN L. Pasteura.

V januári roku 1966 profesor MUDr. M. Mydlík, DrSc., založil dialyzačné stredisko, ktoré v rokoch 1970 a 1990 rozšíril a posunul na kvalitatívne vyš­šiu úroveň, na I. a neskôr na IV. inter­nej klinike FN L. Pasteura. V roku 1963 vykonal prvú perkutánnu obličkovú biopsiu a v roku 1977 uskutočnil prvú hemoperfúziu cez aktívne uhlie u cho­rého, ktorý sa otrávil paraquatom – prvú v ČSSR. Okrem toho postupne zaviedol všetky mimotelové eliminačné metódy a CAPD, ktoré sa dodnes používajú v dialyzačných strediskách.

V roku 1984 prof. MUDr. M. Myd­lík, DrSc., úspešne obhájil titul „dok­tor lekárskych vied“ na LF Univerzity Karlovej v Prahe, roku 1990 bol ha­bilitovaný za docenta vnútorného le­kárstva a v roku 1992 bol menovaný za profesora v odbore vnútorné lekár­stvo. V rokoch 1991–2003 bol vedú­cim Subkatedry nefrológie a dialýzy SPAM Bratislava. Dňa 2. apríla 1992 sa stal prednostom IV. internej kli­niky FN L. Pasteura a LF UPJŠ a v tejto funkcii zotrval až do 24. 10. 1997. Od 24.10.1997 na jeho podnet začala svoju činnosť Nefrologická klinika FN L. Pas­teura a LF UPJŠ, prvá v Slovenskej re­publike, ktorej sa stal prednostom a túto funkciu vykonával až do 31. au­gusta 2003. Dňa 1. januára 2006 Ne­frologická klinika, prvá na Slovensku, bola odčlenená od Fakultnej nemoc­nice L. Pasteura a bola sprivatizovaná. V prvej polovici roka 2008 bola Nef­rologická klinika definitívne zrušená a nefrologické pracovisko ostalo v sú­kromnom sektore.

V rokoch 1994–2007 bol meno­vaný hlavným odborníkom MZ SR pre odbor nefrológia. V rokoch 1994–1997 bol prorektorom Univerzity P. J. Šafá­rika pre medzinárodné vzťahy.

Od júna roku 1990 do roku 2002 bol prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., predsedom Spolku lekárov v Košiciach. V tejto funkcii zorganizoval 12 Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci, vo Vysokých Tat­rách. Okrem toho v rokoch 1994–2012 zorganizoval 19 memoriálov svojho uči­teľa, prof. MUDr. Františka Póra a v ro­koch 1994–2011 zorganizoval 18 vedec­kých pracovných schôdzí Spolku lekárov v Košiciach, venovaných praktickým le­károm pre dospelých, v Ruskove, okr. Košice-okolie. V roku 1969 bol jedným zo zakladajúcich členov Nefrologickej sekcie Slovenskej internistickej spoloč­nosti. Neskôr sa stal členom výboru Slo­venskej nefrologickej spoločnosti a bol ním až do roku 2007. V tejto funkcii prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., zorga­nizoval celý rad celoštátnych nefrologic­kých konferencií s domácou aj medziná­rodnou účasťou. Okrem toho je členom európskych a medzinárodných od­borných spoločností: Európskej nefrologickej spoločnosti – Európskej dialy­začnej a transplantačnej spoločnosti (ERA-EDTA), Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO), Medzinárodnej spoločnosti pre umelé orgány (ISAO), Medzinárodnej spoločnosti pre perito­neálnu dialýzu (ISPD). V roku 2010 sa stal členom výboru Medzinárodnej spo­ločnosti pre históriu nefrológie.

V priebehu aktívneho života, najmä ostatných 23 rokov, ako internista a nefrológ opakovane prednášal na rôznych medzinárodných kongre­soch (USA, Kanada, Mexiko, Japon­sko, Argentína, Anglicko, Španiel­sko, Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Izrael, Francúzsko, Švédsko, Dán­sko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, Bel­gicko, Macedónska republika, Ho­landsko, Maďarsko, Poľsko a ZSSR). Okrem toho bol roku 1994 hosťujú­cim profesorom na Katolíckej univer­zite v Bruseli. Celkový počet predne­sených prednášok, od roku 1960 do roku 2012, na domácich a medziná­rodných odborných podujatiach, bol 735, v ktorých boli prezentované vý­sledky výskumných grantových úloh, riešených v rezorte zdravotníctva v ro­koch 1975–2001. Výskumné úlohy rie­šil prof. Mydlík s Ing. K. Derzsiovou a kolektívom spolupracovníkov na témy: 1. Metabolické poruchy vitamí­nov pri chronickom zlyhaní obličiek; 2. Použitie hemoperfúzie cez aktívne uhlie a iné sorbenty pri akútnych otra­vách a v štúdiách in vitro. Všetky výs­kumné úlohy boli úspešne obhájené a zaradené do kategórie A. Dosiah­nuté výsledky z výskumných úloh a ich realizačné výstupy, ako aj mnohoročné skúsenosti prof. MUDr. M. Mydlíka, DrSc., z klinickej praxe, boli publiko­vané v domácich a zahraničných ča­sopisoch, celkový počet publikácií bol 387. Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., začal publikovať roku 1961, v časo­pise Vnitřní lékařství a neskôr v Časo­pise lékařů českých, v jeho obľúbených časopisoch, a pokračuje nepretr­žite až do súčasnej doby. Vo februári tohto roku uplynulo 50 rokov od jeho prvej publikácie v časopise Vnitřní lé­kařství, celkový počet publikovaných prác v tomto časopise bol 105. Boli to prehľadné referáty, pôvodné práce, kazuistiky, správy z kongresov, laudá­cie a iné. Citovanosť publikovaných prác v domácich a zahraničných časo­pisoch a monografiách do roku 2011 bola 115. V rokoch 1971 a 1974 bol prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., edito­rom dvoch zborníkov z celoštátnych nefrologických konferencií v Novom Smokovci a v Plzni. Okrem toho bol spoluautorom prvej slovenskej mo­nografie z nefrológie: Dzúrik R, Šašin- ka M, Mydlík M et al. Nefrológia. Bra­tislava, Herba spol. s r.o. 2004, 877 s. Od roku 1995 je členom redakčnej rady medzinárodného časopisu Aktuality v nefrologii (Praha), t.j. od jeho založenia, a od roku 2007 časopisu Przegląd Lekarski a Nefrologia i dialyza Polska (Krakow, Poľsko) a časopisu Monitor Medicíny SLS (Bratislava).

Od roku 1993 prof. MUDr. M. Myd­lík, DrSc., inicioval a realizoval v spolu­práci s LF UPJŠ udelenie čestného titulu Doctor Honoris Causa, 7 významným nefrológom z Európy a USA (prof. S. G. Massry, USA; prof. J. D. Kopple, USA; prof. H. Klinkmann, Nemecko; prof. F. Kokot, Poľsko; prof. N. G. De San- to, Taliansko; prof. G. Bellinghieri, Ta­liansko; †prof. V. Bonomini, Talian­sko). Títo ocenení nefrológovia boli súčasne hosťujúcimi profesormi na Le­kárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po každom udelení čestného titulu Do­ctor Honoris Causa, nasledujúci deň sa konalo medzinárodné nefrologické sympózium na tému Metabolické po­ruchy pri chronickom zlyhaní obličiek (spolu 6).

V rokoch 1980–2011 prof. MUDr. M. Mydlíkovi, DrSc., boli udelené na­sledujúce ocenenia:

 • a) roku 1980 – cena predsedníctva Československej lekárskej spoloč­nosti J. E. Purkyně, za práce uverej­nené v domácich a zahraničných ča­sopisoch roku 1979;
 • b) roku 1994 – medaila americkej or­ganizácie National Kidney Foun­dation za publikačnú činnosť v nefrológii v medzinárodných časopisoch;
 • c) roku 1996 – čestné členstvo Poľskej nefrologickej spoločnosti;
 • d) roku 1997 – čestné členstvo Sloven­skej lekárskej spoločnosti;
 • e) roku 2000 – akademický senát Uni­verzity v Bologni (Taliansko), ude­lil menovanému za medzinárodne uznávané vedeckovýskumné aktivity medailu Sigillo Magno;
 • f) roku 2000 – pamätná medaila Mes­sinskej univerzity za prednášky na medzinárodných postgraduálnych kurzoch v nefrológii, ktoré sa opako­vane konali v Taormine (Taliansko);
 • g) roku 2001 – pamätná medaila Mi­nisterstva zahraničných vecí Čes­kej republiky za záslužnú a obetavú prácu na poli českých a slovenských vzťahov (najmä za realizáciu pamät­níka Franza Kafku v Tatranských Matliaroch, vo Vysokých Tatrách, ktorý bol odhalený 16. mája 2001);
 • h) roku 2002 – 1. bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity za zásluhy pri budovaní Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, 2. čestné členstvo Českej nefrologickej spoločnosti, 3. udelenie vyznamenania Zlatá ob­lička Slovenskou nefrologickou spo­ločnosťou, 4. medaila Juhotalianskej nefrologickej spoločnosti;
 • i) roku 2004 – čestný titul Eme­ritný profesor Univ. P. J. Šafárika v Košiciach;
 • j) roku 2008 – zlatá medaila LF UPJŠ v Košiciach;
 • k) roku 2009 – Cena mestskej časti Košice-Staré Mesto za významný prínos v oblasti medicíny a bo­hatú publikačnú činnosť; Zlatá me­daila Univerzity P. J. Šafárika v Ko­šiciach pri príležitosti 50. výročia jej založenia; Čestná cena akad. T. R. Niederlanda; Čestné členstvo Českej lekárskej spoločnosti, ktoré udelilo prezídium Českej lekárskej spoločnosti;
 • l) roku 2010 – pamätná medaila LF Univerzity Komenského v Bratislave.

Po skončení aktívneho pôsobenia na LF UPJŠ, prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., zahájil 11. augusta 2003 činnosť neštátneho dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie spoloč­nosti Nephron s.r.o., v ktorom praco­val do 31. 12. 2007. V súčasnej dobe pracuje jeden deň v týždni na internej- -nefrologickej ambulancii IV. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pas­teura a okrem toho pracuje na Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ. V rámci LF UPJŠ stále prednáša poslu­cháčom lekárskej fakulty – slovenským aj zahraničným.

Vnútorné lekárstvo a zvlášť nef­rológia a akútna toxikológia sa stali v priebehu mnohých rokov nielen ná­plňou jeho zamestnania, ale aj povo­lania, ktorým prof. MUDr. M. Myd­lík, DrSc., venoval celý svoj aktívny život, bez ohľadu na dĺžku pracovnej doby, víkendy a dovolenky. Je dôle­žité pripomenúť, že má mimoriadny vzťah ku klinickej biochémii a k práci v laboratóriu, čo potvrdzuje skutoč­nosť, že väčšina pôvodných prác, uverejnených v domácich a zahranič­ných časopisoch, má klinicko-biochemické zameranie a bola vyko­naná v Nefrologickom laboratóriu I., neskôr IV. internej kliniky resp. Nef­rologickej kliniky. Spolupráca prof. MUDr. M. Mydlíka, DrSc. s Ing. Ka­tarínou Derzsiovou, na pôde Nefro­logického laboratória, trvala od roku 1969 do apríla roku 2008. Preja­vilo sa to pri zavedení mnohých dia­gnostických a terapeutických metód v rámci vnútorného lekárstva, nefro­lógie a toxikológie, pri riešení gran­tových vedeckovýskumných úloh, pri prednáškach a publikáciách doma a v zahraničí a v neposlednom rade aj pri pregraduálnej výuke poslucháčov medicíny a postgraduálnej výchove internistov a nefrológov. Okrem toho od roku 1992 do súčasnej doby sa prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc. v spo­lupráci s Ing. Katarínou Derzsiovou zaoberajú funkčnými renálnymi zme­nami po dlhotrvajúcich behoch. Zís­kané výsledky z týchto štúdií majú veľký význam pre športových lekárov a boli prednesené na viacerých domá­cich a zahraničných kongresoch, ako aj publikované v domácich a zahra­ničných časopisoch.

V tejto súvislosti je treba zdôrazniť ešte jednu vlastnosť prof. Mydlíka, a to obetavosť a dôslednosť v práci, ktorá sa odzrkadlila v liečebno-preventívnej starostlivosti, v pedagogickej činnosti a vo vedeckovýskumnej činnosti. Jeho zásadou bolo a je: „Prednášaj len to, čo je možné publikovať“.

Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., počas aktívnych pobytov na rôznych kongresoch či konferenciách doma a v zahraničí, navštevoval mnohé his­torické a kultúrne pamiatky („sta­roveké divy sveta“, múzeá a galérie, prírodné krásy). Je veľkým znalcom krás Slovenska, mnoho rokov sa vždy poslednú sobotu v máji zúčast­ňoval na výstupoch na významné vr­choly a štíty na Slovensku, spolu s redaktormi časopisu Krásy Sloven­ska. Ďalej je treba zdôrazniť, že prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., má okrem celoživotného odborného zamera­nia jedno „hobby“, ktoré si priniesol ešte z I. štátneho gymnázia v Košici­ach, a to je svetová literatúra. Je vy­nikajúcim znalcom ruskej, nemeckej, anglickej a americkej literatúry. Od roku 1963, kedy sa menovaný zozná­mil s dielom Franza Kafku prostred­níctvom časopisu Světová literatúra, sa zaoberal myšlienkou vytvoriť vo Vysokých Tatrách pamätník tomuto spisovateľovi, ktorý sa liečil v Tat­ranských Matliaroch na tuberkulózu pľúc od 20. 12. 1920 do 21. 8. 1921. Tento sen sa mu podarilo realizo­vať 16. mája 2001, kedy bol v Tatran­ských Matliaroch odhalený pamätník Franza Kafku a uskutočnilo sa I. med­zinárodné medicínsko-literárne sym­pózium venované tomuto spisova­teľovi. Ďalšie sympózia sa uskutočnili v rokoch 2003, 2006, 2008, 2009 a v roku 2011 pri príležitosti 10. výro­čia odhalenia pamätníka. Okrem spo­menutých skutočností prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., má mimoriadny vzťah k svojmu študentskému mestu, k Prahe, kde strávil mnoho rokov ako študent medicíny, promoval a obhájil vedecký titul „doktor lekárskych vied“, často prednášal, a kde má dodnes mnoho priateľov a spolupracovníkov. V súčasnej dobe je menovaný členom Spoločnosti absolventov a priateľov Univerzity Karlovej v Prahe.

Dňa 23. apríla 2009 prof. MUDr. Miroslavovi Mydlíkovi, DrSc., udelilo prezídium Slovenskej lekárskej spo­ločnosti Čestnú cenu akad. T. R. Nie­derlanda a prezídium Českej lekárskej spoločnosti Čestné členstvo Českej le­kárskej spoločnosti. Tieto pocty boli udelené v Bratislave počas XIII. kon­gresu Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 2010 Lekárska fakulta UK v Bra­tislave ocenila významnú dlhoročnú spoluprácu s prof. MUDr. M. Mydlí­kom, DrSc., udelením pamätnej me­daily LF UK.

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., je jeden z najvýznamnejších internistov a nefrológov nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Československu, ktorý celý svoj život zasvätil medicíne, liečbe a záchrane pacientov, pričom stále za­vádzal nové terapeutické metódy. Roz­voj mimotelovej eliminačnej liečby na­stal počas jeho aktívneho života, čo znamená, že osobne prekonával úska­lia tejto liečby spojenej s problémami cievneho prístupu, s nedokonalými a málo automatizovanými prístrojmi, až po súčasnú modernú techniku. Po­stupne zaviedol na svojom pracovisku všetky metódy mimotelovej a vnútro­telovej eliminačnej liečby a vždy pra­coval na úrovni s technikou súčas­nej doby. Svoje vedomosti ako krajský nefrológ, neskôr hlavný nefrológ pri MZ SR nenechával pre seba, ale rôz­nymi formami sa podelil s kolegami z iných dialyzačných stredísk. Význam­nou mierou pomohol založiť nové dialyzačné strediská v rámci celého Slo­venska. Ako hlavný odborník pre nefrológiu a dialýzu MZ SR vypraco­val sieť dialyzačných stredísk, vyškolil nespočetné množstvo lekárov-nefro­lógov a umožnil im vykonať atestačné skúšky z nefrológie.

Zásluhy prof. MUDr. M. Mydlíka, DrSc., v odbore klinická nefrológia sa ťažko dajú vyčísliť, dni a noci, pra­covné dni a sviatky, ktoré strávil v ne­mocnici pri lôžku pacientov sa nedajú spočítať. Najsprávnejšie je konšta­tovať, že pre prof. MUDr. M. Myd­líka, DrSc., je medicína povolaním, ktorému je skutočne oddaný celou dušou i telom, a ani v tomto veku neutícha jeho snaha a želanie urobiť pre pacienta všetko, odovzdávať svoje skúsenosti, prednášať o výsledkoch liečby a vedeckovýskumnej činnosti na svetových a domácich kongresoch, ako aj publikovať ich vo významných odborných časopisoch.

V súčasnej dobe stále pracuje jako emeritný profesor UPJŠ na IV. Internej klinike UN L. Pasteura v Košiciach a na Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ. Okrem toho prednáša slo­venským aj zahraničným posluchá­čom LF.

Veľavážený pán profesor MUDr. Mi­roslav Mydlík, DrSc., milý Miro, dovoľ, aby sme Ti pri príležitosti Tvojho vý­znamného životného jubilea a pri prí­ležitosti 55. výročia Tvojej aktívnej činnosti, ako internistu a nefrológa, zaželali pevné zdravie, mnoho síl do Tvojej ďalšej tvorivej práce, veľa šťas­tia, pohody v osobnom a spoločen­skom živote

Ad multos annos!

Ing. Katarína Derzsiová

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Ing. Katarína Derzsiová

www.fnlp.sk

e-mail: k.derzsiova@unlp.sk

Doručeno do redakce: 18. 5. 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7 a 8

2012 Číslo 7 a 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×