Sjezd delegátů ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(3): 170-171
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

PRAHA: V prostorách Ústřední vojenské nemocnice proběhl dne 31. ledna 2011 Sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Sezváni na něj byli zástupci všech jejích odborných společností a spolků lékařů, aby zhodnotili práci minulých čtyř let, diskutovali o aktuálním dění ve Společnosti i v českém zdravotnictví a zvolili si novou reprezentaci.

Na pódiu zasedli vedle členů pracovního předsednictva i čestní hosté: ministr zdravotnictví Leoš Heger, ředitel ÚVN Miroslav Zavoral, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, ředitelka kanceláře WHO v ČR Alena Šteflová a zástupce Slovenské lékařské společnosti Irina Šebová.

Obr. 1. Mezi čestnými hosty volebního Sjezdu delegátů ČLS JEP byli mimo dalších i ministr zdravotnictví Leoš Heger a primátor Hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.
Mezi čestnými hosty volebního Sjezdu delegátů ČLS JEP byli mimo dalších i ministr zdravotnictví Leoš Heger a primátor Hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Obr. 2. Pohled do auly Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde zúčastnění delegáti volili své zástupce do vrcholných orgánů ČLS JEP
Pohled do auly Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde zúčastnění delegáti volili své zástupce do vrcholných orgánů ČLS JEP

Stěžejní bod programu, Zprávu o činnosti ČLS JEP od posledního sjezdu delegátů, přednesl prof. Jaroslav Blahoš. Zprávu o hospodaření ČLS JEP přednesl prof. Jan Švihovec a doc. Vilma Marešová informovala o činnosti revizní komise a o problémech, které komise řešila nejčastěji s jednotlivými organizačními složkami ČLS JEP.    

Obr. 3. Pracovní předsednictvo Sjezdu delegátů. Zleva: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Pracovní předsednictvo Sjezdu delegátů. Zleva: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Zkrácený projev prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc.

na volebním Sjezdu delegátů ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi především, abych Vás pozdravil jménem dosavadního předsednictva a Revizní komise ČLS JEP.

Končí čtyřleté období, které bylo poznamenáno mnoha výjimečnými událostmi, z nichž nemalá část byla odezvou událostí celostátních.

Podrobnou zprávu o činnosti najdete v Revui ČLS JEP z ledna 2011. V tomto úvodním referátu se soustředím na poněkud osobnější pohled na toto období.

Dovolte mi napřed, abych poděkoval především Vám, představitelům OS a SL, členům výborů a revizních komisí a všem členům organizačních složek za vše co jste udělali pro dobré jméno naší společnosti.

Výsledky Vaší práce a obecné povědomí o poslání ČLS JEP s prioritami odbornosti, pospolitosti, slušnosti, kultivovanosti a nadstranickosti získaly obecnou úctu. Tím si lze vysvětlit vysoký počet OS. Přibylo jich 13 za poslední 4 roky až k číslu 117.

Zvyšující se pracovní nároky pociťuje i náš sekretariát. I při neměnném počtu pracovníků je zvládá kvalitně. Mohu to potvrdit, protože jsem se sekretariátem a jeho ředitelkou a s jednotlivými vedoucími odděleních v každodenním styku. Při počtu přes 34 000 členů není jednoduchá administrativní práce všeho druhu. Některé agendy, např. finanční, daňové, účetnické předpisy vyžadují stálého proškolování a znalost jejich častých změn. Sekretariát zvládal i cizojazyčnou agendu a nepotřebovali jsme tlumočníka. Nejvíce si však cením vlídného zacházení, vstřícnosti a úsměvu, které v našich úřadech jsou raritou. Dovolte mi, abych všem pracovníkům sekretariátu srdečně poděkoval za jejich práci a loajalitu.

Děkuji členům předsednictva a revizní komise. Schůze se konaly jedenkrát měsíčně po 10 měsíců. V letních měsících a při urgentních záležitostech se setkalo užší předsednictvo podle potřeby. Účast členů na jednáních kolísala a závisela na časovém zaneprázdnění. Členové budoucího předsednictva by měli počítat s časovou a pracovní náročností. Schůze předsednictva, na nichž byla přítomna i předsedkyně revizní komise, měly přátelský, ale přísně pracovní ráz.

Projednávána agenda byla vždy přijímána s rozvahou ve snaze najít co nejobjektivnější řešení. Dbali jsme na to, abychom odolali politickým tlakům a jiným zevním vlivům, které by byly neslučitelné s naším svobodným rozhodováním. Agenda revizní komise spočívala v řešení v nejrůznějších procesních problémech, sporech o výklad volebního řádu a drobných nedorozuměních. Složitější problémy si vyžádaly i právnickou konzultaci s naším erudovaným právníkem. Vděčíme mu za neocenitelné rady i za pomoc při úpravě nových stanov.

Aktivity našich organizačních složek i předsednictva jsou v publikačních a přednáškových aktivitách v odborných kruzích dobře známé. V souladu se závěry minulého sjezdu delegátů jsme se vyjadřovali k různým odborným medicínským i paramedicínským otázkám domácím i zahraničním. Přeložili jsme např. tzv. Helsinskou deklaraci, která je světově uznávaná jako etický návod při studiích zahrnujících lidské bytosti, vyjádřili jsme se ke vztahu lékařů a lékárníků, konfliktu zájmů, k aktuálním epidemiologickým situacím atd.

Zastupovali jsme Společnost na různých fórech doma (IGA MZ, VR MZ a MPSV, v parlamentu a mnoha dalších) i v zahraničí jako členové výborů i v jiných funkcích. Trvalé pracovní styky máme s největšími mezinárodními organizacemi (WHO s kanceláří v ČR), WMA (s regionální kanceláří v ČR v Lékařském domě – v rámci sekretariátu ČLS JEP). Jsme zastoupeni ve výkonném výboru CIOMS-WHO a v EFMA-WHO (s návrhem na vytvoření kanceláře pro střední a východní Evropu v Praze).

Předsednictvo WMA zvolilo Prahu pro organizaci sjezdu výboru v roce 2012. Sjezdy se konají jedenkrát ročně za účasti delegátů celého světa. V roce 2010 pořádalo vedení UEMS pod záštitou ČLS JEP konferenci v Praze s velkým úspěchem. ČLS JEP má řadu bilaterálních kontaktů. Navíc nutno připočíst i zahraniční kontakty organizačních složek. Nejužší styky máme ovšem se SLS. Velmi si této přátelské spolupráce vážíme. 

 Zlepšila se i naše aktivita v popularizaci lékařské vědy. Po­dařilo se uzavřít Deklaraci o partnerství mezi ČLS JEP a Českým rozhlasem 2 – Praha, a pod naší garancí proběhlo 184 dílů v pořadu Rodinný lékař.

Budoucí předsednictvo bude muset hledat způsoby jak zaktivovat některé Spolky lékařů. Známe Spolky, které jsou aktivní, jiné potřebují podporu předsednictva. S několika členy předsednictva jsme navštívili některé Spolky jen s částečným úspěchem. Spolky mají přitom jedinečnou možnost zasahovat do zdravotních i zdravotnických problémů ve svých lokalitách a nebýt pouze jakousi medicínskou marginálií.

Trvalými body jednání předsednictva jsou otázky spojení s vydáváním časopisů, jak tzv. prezidiálních (Časopisu lékařů českých, Praktický lékař), tak dalších 18 časopisů OS. Všechny naše časopisy publikují recenzované články. Zatím jsme neuspěli v přesvědčování MZ a IGA, ředitelů velkých nemocnic a fakult, aby zprávy z dotovaných výzkumných prací a prací oceněných byly publikovány alespoň v našich prezidiálních časopisech nebo v časopisech odborných. Kruciální otázkou zůstává financování časopisů. U některých časopisů došlo k výraznému zlepšení tím, že si OS zvýšily členský příspěvek a svůj časopis distribuovaly všem členům.

Předsednictvo i organizační složky si jsou vědomy, že ve vážných konfliktních situacích není možné zaujímat neutrální či pasivní stanovisko, a příslušně reagovaly.

Dovolte mi, abych se stručně zmínil alespoň o situacích z posledního období.

V chronologickém pořadí to byl donkichotský boj o 83 specializací, což byl celosvětový unikát. Nakonec se podařilo po opakovaných jednáních přihlédnout k evropské normě 40-ti specializací. Dále to byla znovu otevřená otázka doporučených postupů a tzv. standardů. Naše OS vydaly přes 400 doporučených postupů na vysoké odborné kvalitě. Naše koncepce byla a je považována za rozumnou. Aktuálně je pověřeno pracemi na postupech asi 6 subjektů, některé z nich dobře dotované z evropských fondů. Považujeme naše doporučené postupy za vhodné i jako odbornou medicínskou součást standardů, které mají zahrnovat i finanční, logistickou a jinou metodickou část.

Předsednictvo jednomyslně podpořilo konsenzus OS i SL, pokud jde o návrh na systém postgraduálního a celoživotního vzdělávání, což je jedna z příčin existenční nejistoty zejména mladých lékařů po promoci. Rozumný návrh jsme podali na jaře minulého roku, a má konečně nabýt jasné platné formy.

Předsednictvo ČLS JEP vydalo nedávno prohlášení ve formě požadavku o urychlenou reformu, jež by měla přispět k řešení finančního hodnocení pracovníků ve zdravotnictví. Nedostatečné hodnocení lékařské práce má totiž prodlevu v jakémsi názoru, např. že bohatý lékař je podezřelý, zatím co bohatý advokát je zřejmě dobrý advokát.

Některé OS jako autonomní jednotky se již vyjádřily kladně nebo rezervovaně k akci Děkujeme – odcházíme. V prohlášení jsme se nezmiňovali ani k odchodům lékařů do ciziny, ani k výpovědím, protože ne všech 117 OS je v těchto aktivitách zajedno, a předsednictvo si nemohlo přisvojit kolektivní rozum a přiklonit se k názoru jedné či druhé strany.

Kolegyně a kolegové,

dnes budete hlasovat nejen o tom, jaké předsednictvo Vás bude zastupovat v příštím období, nýbrž i o věci jedinečné a nenávratné, zda budou zachovány nebo rozrušeny historická kontinuita a lidský i odborný testament J. E. Purkyně i těch, kteří šli v jeho šlépějích. 


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek JUBILEA

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2011 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se