XXXIV. Angiologické dny s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(3): 161
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Ve dnech 26 – 28. 2. 2009 se konaly v kongresových prostorách hotelu Diplomat v Praze tradiční Angiologické dny. V tomto roce bylo registrováno více než 400 účastníků, z toho 69 zahraničních hostů. Program probíhal paralelně ve 3 sálech, některé bloky byly věnovány sesterské problematice. Velkým obohacením odborného programu byl blok amerických řečníků z Mayo Clinic.

V rámci kongresu bylo uděleno čestné členství doc. Bulvasovi a dr. Kasalové za celoživotní přínos angiologii.

Dále proběhly soutěže o nejlepší publikované původní práce, v nichž Prusíkovu cenu získal as. Chochola z II. interní kliniky 1. LF UK v Praze za publikaci věnovanou problematice kmenových buněk u kritické končetinové ischémie; as. Tuka z III. interní kliniky téže fakulty získal Reinišovu cenu za sledování parametrů toku v arteriovenózních shuntech u dialyzovaných nemocných. Jako nejlepší monografie roku 2008 byla oceněna kniha prof. Mazucha ze Slovenska. Ocenění za nejlepší práci s žilní problematikou získal dr. R. Malý z Hradce Králové za hodnocení výskytu žilní trombózy u psychiatrických pacientů a vyhodnocení vlivů specifické terapie na vznik trombózy.

Rok po úmrtí doc. Puchmayera, prvého předsedy samostatně konstituované České angiologické společnosti, proslovil pamětní přednášku doc. J. Linhart, DrSc., který shrnul vývoj angiologie jako oboru v IKEM od 60. let minulého století.

Velmi zdařilý byl blok pracovní skupiny pro intervenční angiologii, který byl věnován problematice endovaskulární léčby aneuryzmat abdominální aorty. Probíhal přímý přenos z katetrizačního sálu na II. interní klinice VFN v Praze, kde tým intervenčních angiologů (dr. Vařejka, dr. Heller) spolu s chirurgem a anesteziologem implantovali do břišní aorty stentgraft Aorfix a vysvětlovali strategii výkonu a jeho úskalí. I zahraniční účastníci oceňovali technickou kvalitu přenosu a zejména vlastní um lékařů, kteří výkon prováděli.

V sekci věnované trombembolické nemoci diskutovali autoři (prof. Widimský, prof. Malý) nová česká doporučení pro prevenci a léčbu plicní embolie.

V samostatném bloku byly představeny pilotní výsledky projektu MOET ICHDK (monitoring efektivní terapie ICHDK), do kterého je v současnosti zapojeno 300 praktických lékařů, kteří v rámci cíle projektu (časná detekce a optimalizace léčby periferní tepenné aterosklerózy) sledují 3 500 nemocných s danou diagnózou.

Angiologové z Mayo Clinic v Rochesteru připravili pestrý blok s přednáškami s žilní problematikou, kde zaujal pohled na neinvazivní sledování žilní hemodynamiky, léčbu varikozity.

Vedoucí angiologické skupiny dr. Shields podal přehled léčebné strategie u plicní embolie, kde trombolytická léčba je podávána jen u embolizací zásadně hemodynamicky destabilizujících, oproti Evropě a zvyklostem v ČR je také antikoagulační léčba u většiny ostatních stabilních nemocných realizována nefrakcionovaným heparinem.

Impozantní byla prezentace rekanalizace dolní duté žíly pomocí perkutánního stentingu cestou kaválního filtru u chronických okluzí dolní duté žíly a ilických žil.

Stěžejní přednášku o vývoji rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v České republice v průběhu posledních více než 20 let přednesla doc. R. Cífková z IKEM. Konstatovala, že v ČR klesá celková i kardiovaskulární mortalita díky nižší úmrtnosti na cévní mozkové příhody a ischemickou chorobu srdeční. Je příznivý trend v poklesu prevalence arteriální hypertenze u žen, přičemž se celkově zlepšuje kontrola hypertenze u léčených, stejně tak příznivě klesá průměrná hodnota celkového cholesterolu a stoupá počet léčených. U mužů klesl počet kuřáků o třetinu, stoupá však jejich BMI.

Další samostatné bloky pokrývaly tematiku perkutánních intervencí v léčbě stenóz karotického řečiště a nových možností rekanalizace periferních tepen (subintimální rekanalizace, použití aterektomů), sekce kritické končetinové ischémie řešila výsledky aplikace autologních kmenových buněk, vícenásobnou sekvenční revaskularizaci pedálními bypassy, metodu rheoferézy.

Praktické byly workshopy týkající se role duplexní sonografie při vyšetření abdominální aorty, antikoagulační léčby a jejím monitoringu pomocí CoaguCheku (s prezentací zkušeností angiologickými sestrami), ambulantní angiologové sestavili blok s tématem diferenciální diagnostika bolesti v končetině za účasti ortopeda a neurologa.

V bloku České společnosti pro trombózu a hemostázu byla prezentována řada přednášek z tohoto centra, přičemž práce dr. Z. Kudrnové z Trombotického centra VFN řešící příčiny žilního tromboembolismu byla oceněna jako nejlepší prezentace autora do 35 let věku.

Nejlepší sesterskou přednáškou byla vyhodnocena „Cestovní trombóza“, prezentovaná sestrou M. Malou z II. interní kliniky VFN v Praze.

Kongres měl tradičně i zdařilý doprovodný program. Neformální diskuse mohli domácí i zahraniční účastníci vést při pohledu na impozantní panoráma Hradčan z kavárny Slávia.

doc. Debora Karetová, CSc.,

vědecká sekretářka

České angiologické společnosti ČLS JEP

Součástí průběhu letošních Angiologických dnů v Praze byl i příjemný společenský večer s kulturním programem a pestrou neformální diskusí.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2009 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se