STATUT Odborné komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 1, s. 48-49.
Kategorie: Zprávy

Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně vydává

STATUT

Odborné komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska

Článek 1: Základní ustanovení

Odborná komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska (dále Komise) je poradním orgánem Společnosti nemocí z  povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále ČLS JEP).

Komise zejména:

 • konzultuje diagnosticky obtížné a posudkově nejednoznačné případy předložené primáři (přednosty) jednotlivých oddělení (klinik) nemocí z povolání (pracovního lékařství), řediteli zdravotnických zařízení, eventuálně jinými subjekty;
 • zaujímá odborná stanoviska k problematice související s posuzováním a uznáváním nemocí z povolání;
 • zaujímá odborná stanoviska k problematice související s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci;
 • zaujímá odborná stanoviska k písemným podáním pacientů-klientů, jejich zaměstnavatelů, ke stížnostem a odvoláním proti rozhodnutí jednotlivých odborných pracovišť na Moravě a ve Slezsku;
 • doporučuje jednotlivým lékařům-specialistům v oblasti pracovního lékařství další diagnostický a terapeutický postup;
 • doporučuje primářům (přednostům) oddělení (klinik) nemocí z  povolání (pracovního lékařství) další postup při vyřizování písemných podání, stížností a odvolání pacientů a jejich zaměstnavatelů jako odborný podklad pro další vyřizování předmětné agendy;
 • spolupracuje s Českou komisí pro posuzování nemocí z povolání a s výborem Společnosti nemocí z  povolání ČLS JEP.

Článek 2: Zřízení a složení Komise

 1. Komisi zřizuje výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP (dále Společnost). Sestavuje ji z předních odborníků zabývajících se problematikou nemocí z  povolání. O členství každého člena Komise hlasují členové výboru Společnosti. Kandidáty na členství v Komisi mohou navrhovat průběžně písemně nebo ústně členové výboru Společnosti.
 2. Komise má nejméně pět členů, přičemž jedním členem komise je odborník s nejméně pětiletou praxí v oblasti hygieny práce.
 3. Členství v Komisi zaniká písemnou rezignací do rukou předsedy výboru Společnosti, odvoláním výborem Společnosti, ukončením členství v odborné společnosti a úmrtím člena komise.

Článek 3: Orgány Komise

 1. Výbor Společnosti nemocí z  povolání ČLS JEP jmenuje na základě hlasování předsedu Komise.
 2. Předseda Komise řídí a koordinuje činnost Komise, zastupuje ji navenek, odpovídá výboru Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP za její činnost.
 3. V případě nepřítomnosti pověří předseda některého ze členů Komise, aby jej po dobu nepřítomnosti zastupoval.
 4. Výbor Společnosti může na návrh členů výboru Společnosti nebo členů Komise jmenovat stálé odborné konzultanty z různých spolupracujících oborů.
 5. Výkon funkce předsedy Komise zaniká písemnou rezignací do rukou předsedy výboru Společnosti, odvoláním výborem Společnosti nemocí z  povolání ČLS JEP nebo ukončením členství v odborné společnosti.

Článek 4: Zabezpečení činnosti Komise

 1. Členové Komise a odborní konzultanti vykonávají svou činnost dobrovolně a bezplatně.
 2. Předseda Komise vypracovává harmonogram činnosti Komise pro kalendářní rok s určením místa a času jednotlivých zasedání Komise. Harmonogram schvalují členové Komise hlasováním prostou většinou hlasů.
 3. Organizační zabezpečení jednání Komise zajistí primář (přednosta) pracoviště, na kterém se jednání Komise koná.

Článek 5: Činnost Komise

 1. Komise je konzultačním a poradním orgánem Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP, nemá vlastní právní subjektivitu a rozhodovací pravomoc.
 2. Předseda Komise může na jednotlivá jednání přizvat další odborníky, eventuálně je požádat o písemné zaujetí stanoviska.
 3. Z každého jednání Komise je pořízen zápis, obsahující odborná stanoviska Komise k jednotlivým projednávaným případům, eventuálně k další problematice týkající se pracovního lékařství.
 4. Jednání Komise se řídí jednacím řádem, který je přílohou statutu.

Článek 6: Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti po schválení výborem dne 14. 3. 2012 a po podpisu předsedou Společnosti nemocí z  povolání ČLS JEP. Ukončuje zároveň platnost předchozího statutu ze dne 7. 6. 2001.

Příloha č. 1.

JEDNACÍ ŘÁD

Odborné komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska

Jednací řád upravuje pravidla činnosti Odborné komise pro posuzování nemocí z  povolání pro oblast Moravy a Slezska (dále Komise). Vydává a schvaluje ho výbor Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále ČLS JEP).

 1. Komise zasedá minimálně pětkrát ročně na pracovištích určených podle stanoveného ročního harmonogramu.
 2. Harmonogram činnosti Komise pro kalendářní rok vypracovává předseda Komise a schvalují ho členové Komise hlasováním prostou většinou hlasů. Součástí harmonogramu je určení míst a času jednotlivých zasedání Komise.
 3. Jednotlivá zasedání Komise svolává předseda Komise nejméně 10 dnů před stanoveným datem jednání Komise písemnou nebo elektronickou pozvánkou.
 4. Jednání Komise je neveřejné.
 5. Účast členů Komise na jednání je nezastupitelná.
 6. Konzultující člen Komise osobně předloží zpravodajský posudek, se kterým seznámí ostatní členy Komise a odborné konzultanty.
 7. Jednání řídí předseda Komise, v době jeho nepřítomnosti předsedou určený člen Komise.
 8. Výborem jmenovaní stálí odborní konzultanti se pravidelně účastní jednání Komise. Na jednotlivá jednání může předseda Komise pozvat další odborníky, nebo je požádat o písemné zaujetí stanoviska k projednávané problematice.
 9. Z jednání Komise je pořízen zápis obsahující odborná stanoviska a doporučení ke všem projednávaným případům a prezentací přítomných členů Komise. Vyhotovení zápisu zajistí předsedou pověřený člen Komise. Zápis z  jednání obdrží předseda Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP a všichni členové Komise.
 10. Se souhlasem členů Komise se jednání mohou zúčastnit i další lékaři z posuzujících pracovišť, lékaři v rámci postgraduálního studia a studenti lékařství.
 11. Se souhlasem členů Komise se jednání mohou zúčastnit členové České komise pro posuzování nemocí z  povolání, kteří mohou Komisi předkládat ke konzultaci své vlastní odborné případy.
 12. Jednou až dvakrát ročně pořádá výbor Společnosti nemocí z  povolání ČLS JEP společné zasedání České komise pro posuzování nemocí z  povolání a Odborné komise pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska. Společné zasedání řídí předseda Společnosti nebo jeden z  předsedů komisí.
 13. O odborných závěrech a doporučeních k jednotlivým projednávaným případům rozhoduje Komise hlasováním přítomných členů Komise prostou většinou hlasů. Komise je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Ostatní přítomní, kteří nejsou členy Komise, nehlasují.
 14. V případě nesouhlasu člena Komise s doporučeným závěrem je tento nesouhlas uveden v zápise z jednání Komise i s jeho odůvodněním.
 15. Všichni účastníci jednání Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu a výsledcích jednání Komise v souladu s platnými předpisy. Dobrovolně se zavazují nehodnotit individuálně průběh jednání ani jednotlivá přijatá doporučení a stanoviska Komise.
 16. Tento jednací řád nabývá účinnosti po schválení výborem dne 14. 3. 2012 a po podpisu předsedou Společnosti nemocí z  povolání ČLS JEP.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.