Aspekty compliance u seniorov


Aspects of compliance

Communication is prerequisite for succesfull therapy and also for compliance with the seniors. Communication, however, does not take place only directly with seniors, but also with his relatives, or supporting people. It is therefore important to improve communication among healthcare providers to prevent non-compliance in the elderly. In geriatrics can compliance be distinguished to non-farmacological, farmacological, ambulance, constitutional and a specific phenomenon is also social compliance. Importance is also attached to the communication with other workers involved in providing healthcare for seniors.

Key words:
Compliance – communication – senior – healthcare provider


Autoři: R. Knezović;  R. Ralbovská
Působiště autorů: Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK Bratislava 1;  Katedra lékařských a humanitních oborů FBMI, ČVUT, Praha 2
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 40-42
Kategorie: Přehledové články

Souhrn

Komunikácia je podmienkou úspešnej terapie a zároveň aj pre compliance u seniorov. Neprebieha však iba priamo so seniorom, ale aj s jeho príbuzným alebo podporujúcim človekom. Preto je dôležité skvalitňovať komunikáciu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na predchádzanie non compliance u seniorov. V geriatrii sa môže rozlíšiť compliance na nefarmakologickú, farmakologickú, ambulantnú, ústavnú a špecifickým javom je i sociálna compliance. Dôležitosť prikladáme aj komunikácii s inými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti u seniorov.

Kľúčové slová:
compliance – komunikácia – senior – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Úvod

Geriatria je oblasť medicíny v širšom slova zmysle ako klinická gerontológia, geriatrická medicína, ktorá zahŕňa a zovšeobecňuje seniorskú problematiku zdravotného a funkčného stavu, špecifických potrieb pacientov v geriatrii, zvláštnosti vo výskyte, klinickom obraze, priebehu, vyšetrovaní, liečení, prevencii a sociálnych súvislostiach chorôb v starobe. V užšom slova zmysle ide o špecializačný odbor vychádzajúci z vnútorného lekárstva

Prístup k seniorom je náročný. Vyžaduje trpezlivosť a odbornú spôsobilosť. Pri vzájomnej interakcii sa snažíme viesť stručný rozhovor, kladieme jednoznačné otázky a štylizácia viet by mala byť tiež ľahko pochopiteľná. Naše správanie a postoj k seniorovi musí plne rešpektovať špecifiká jeho osobnosti. Samozrejmosťou je tiež rešpektovanie jeho ľudskej dôstojnosti, a preto ho oslovujeme menom a priezviskom, dodržujeme vykanie a pod. Pokyny podávame stručné, jasné, niekoľkokrát ich zopakujeme a opakovanými otázkami overujeme ich pochopenie(10).

Compliance

Súčasná medicína vedie pacienta k prevzatiu zodpovednosti za svoje zdravie a k väčšej samostatnosti pri rozhodovaní o sebe. Pod pojmom compliance označujeme spoluprácu pacienta s lekárom pri liečbe a liečebnom režime a pojmom noncompliance nespoluprácu. Predpokladom compliance je schopnosť pacienta pochopiť liečbu a ochota liečbu realizovať. Problematika compliance je obzvlášť dôležitá v náročných medicínskych programoch, ku ktorým geriatria bezpochyby patrí.

V anglickom slovníku sa termínom compliance označuje dodržanie, súhlas alebo poddajnosť(11). Compliance čiže poddajnosť sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže chápať aj ako počínanie jednotlivca, ktoré sa zhoduje s radami zdravotníckych pracovníkov. Pacientovo podrobenie sa danej rade má veľký význam pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. To, či sa osoba podriadi liečebnému režimu, záleží na mnohých faktoroch, medzi ktoré patrí vek, vzdelanie, komplexnosť/zložitosť režimu, ťažkosti, ktoré pacient musí podstúpiť, jeho vlastné ocenenie zdravia a oboznámenie sa s ťažkosťami, ktoré prináša ochorenie.

Moderný súčasný ošetrovateľský prístup hovorí o prístupe orientovanom na pacienta. Tento sa zameriava na prispôsobenie zdravotnej starostlivosti potrebám pacienta a zároveň presúva rozhodovanie od zdravotníckeho personálu k pacientovi. The North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) v roku 1996 definovala compliance ako rozsah, v ktorom sa správanie jednotlivca alebo opatrovateľa zhoduje so zdravotnými odporúčaniami alebo terapeutickým plánom, dohodnutými medzi jednotlivcom, rodinou alebo komunitou a zdravotníckymi profesionálmi.

V literatúre sa môžeme stretnúť s alternatívami termínu compliance. Za synonymum sa považuje dodržiavanie, spolupráca, vzájomné porozumenie a terapeutický súlad. Náročnosť klinických štúdií o compliance súvisí s tým, že nie je všeobecne akceptovaná definícia. Mnohé merania, týkajúce sa compliance s liečbou, sú nejednoznačné, lebo všetky metódy zahŕňajúce priame hodnotenie, ako je meranie hladiny liekov v krvi a odpočítavanie tabliet môžu byť ovplyvnené. Dotazníky pre pacientov a rôzne sebahodnotiace postupy závisia od presnosti a spoľahlivosti pacienta alebo pozorovateľa a môžu obsahovať zámerné alebo nechcené nepresnosti. Ťažkú reprodukovateľnosť dokresľujú situácie, kedy je hodnotený len jeden komponent, pričom keby sme brali do úvahy aj iné komponenty, výsledky by mohli byť rozdielne.

Compliance teda definujeme ako ochotu pacienta spolupracovať a podriadiť sa terapeutickým postupom lekára. Ak je vzťah medzi ochotou pacienta spolupracovať a lekárovým úsilím o čo najlepší výsledok liečby nízky, hovoríme o noncompliance. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú compliance, patrí: správanie sa lekárov, farmaceutov, sestier, použitý liek a terapeutický režim, charakteristika pacienta, druh a priebeh ochorenia.

Compliance je schopnosť človeka pochopiť, rešpektovať, dodržať a realizovať správne pokyny lekára. Problematika compliance seniorov je omnoho zložitejšia ako u iných vekových skupín.

Vo všetkých týchto úrovniach môže prísť k nesúladu medzi potrebami a cieľmi v liečbe starého človeka. Noncompliance je úplná neschopnosť naviesť starého človeka na podmienky účelnej a komplexnej terapie. V geriatrii sa môže rozlíšiť compliance na nefarmakologickú, farmakologickú, ambulantnú, ústavnú a špecifickým javom je i sociálna compliance(1).

Pod nefarmakologickou compliance možno rozumieť schopnosť seniora správne (podľa pokynov lekára) dodržiavať diétny režim, dostatočný pohyb, ak senior má nariadené rehabilitačné cvičenia, správnu životosprávu a pod. Pod farmakologickou compliance rozumieme schopnosť seniora správne užívať lieky, ktoré mu predpísal lekár. Seniori majú práve v tejto oblasti problémy s dodržiavaním compliance, a to z psychických, somatických a často aj sociálnych príčin.

Práve sociálne príčiny sú tie, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú compliance seniorov, pretože sociálna interakcia a komunikácia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prebieha medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom, resp. poskytovateľom a klientom poskytovanej služby.

Dobre pripravené ciele komunikácie a edukácie musia mať motivačný účinok, musia edukovanému jedincovi ukazovať význam splnení jednotlivých cieľov a ich uplatnenie v jeho ďalšom živote. Úroveň znalostí edukovaného nám umožní lepšie sa zamerať na konkrétne ciele a tiež nám umožní zvoliť si správnu cestu(2).

Paul Watzlawick uvádza dve definície komunikácie, a to širšiu a užšiu. Širšia Watzlawickova definícia komunikácie považuje za komunikáciu všetko, čo sa odohráva v kontakte dvoch alebo viacerých ľudí.

Užšia Watzlawickova definícia komunikácie je technologickejšia a špecificky sa zameriava na prenos správ. Komunikáciu považuje za prenos správ medzi dvoma a viacerými ľuďmi, za výmenu informácií medzi nimi, za proces vysielania a prijímania správ(3).

Albert Mehrabian v 50. rokoch 20. storočia definoval, že pri prenose správy vysielateľom vníma prijímateľ účinok slov zo správy 7 %, hlas a intonáciu 38 % a neverbálne prejavy 55 %(4).

Komunikácia a jej techniky sú jednou z veľmi dôležitých dimenzií interpersonálnych vzťahov. Úspešnosť lekára nespočíva len v jeho odborných vedomostiach, praktických skúsenostiach, ale aj v efektívnej komunikácii. Všetky zložky interpersonálnych vzťahov pri komunikovaní - komunikácia, interakcia a percepcia - sú vzájomne späté, nedajú sa medzi nimi stanoviť presné hranice, vzájomne sa však ovplyvňujú a interferujú. Ďalšie komunikačné procesy, ktoré sú súčasťou diagnostiky, terapie, rehabilitácie a ďalších procesov, sú komunikácie s inými aktérmi, ktorí nie sú súčasťou základnej diády (alebo triády) – teda vzťahu lekár – pacient, resp. pacient - lekár - sestra. Bolo by veľmi zjednodušené predpokladať, že úspech liečebného procesu, a tým aj dodržiavanie compliance závisí iba od zdravotníckych pracovníkov. Je to komunikácia s inými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti seniorom. Často sa ako významný vplyv na úspešnú službu podpíše ľudská, empatická komunikácia pracovníkov zdravotníckych alebo rehabilitačných zariadení, ktorí nie sú priamo zdravotnícki pracovníci. Komunikácia, ktorá je podmienkou úspešnej terapie a zároveň aj compliance u seniorov, neprebieha iba priamo so seniorom, ale aj s jeho príbuzným alebo podporujúcim človekom. Na prvý pohľad často skryté komunikačné produkty, ktoré sú významné pre výsledok interakcie, sú očakávania seniorov, ich skúsenosti a postoje. Tie sa nevytvárajú iba v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj pred ňou. Teoretické vedomosti a praktické schopnosti seniorov sú závislé aj od výchovy k zdraviu a podpory zdravia, ktorá je obvyklá alebo normálna v prostredí, v ktorom žijú.

Stále väčšia pozornosť sa tiež venuje názorom príslušníkov jednotlivých kultúr na zdravie a chorobu, rovnako ako sa odrážajú aj v prístupe k zdraviu a jeho ochrane. Pri uplatňovaní holistického prístupu v prevencii a podpore zdravia sa ukazuje ako dôležitá zásada rešpektovať úlohu kultúrnych hodnôt komunity a príslušnosť k jednotlivým náboženstvám, ktoré sú významným determinantom ľudského správania sa(5).

Nedôvera a noncompliance u seniorov

Pacient senior prichádza za lekárom so svojím obvykle zdravotným problémom. Je rozhodnutý počúvať lekárove informácie, poučenia a dodržiavať nariadenia na riešenie svojho zdravotného problému. Existuje množstvo príčin, prečo sa stáva, že pacient senior nechce, nevie alebo nemôže plniť odporúčania alebo nariadenia lekára (compliance – noncompliance)(6).

Významnou príčinou spôsobujúcou noncompliance je nedôvera k lekárovi. Na základe empirických výskumov(7, 8, 9) možno povedať, že vznik nedôvery k lekárovi môže spôsobiť aj neefektívna komunikácia, ktorá ovplyvňuje compliance.

Vytvorenie vzťahu (dôvery alebo nedôvery, spolupráce alebo manipulácie) závisí predovšetkým od schopností, možností a potrieb lekára vytvoriť potrebnú atmosféru komunikácie na compliance medzi pacientom seniorom a lekárom. Niekedy lekár vedome v snahe dosiahnuť efekt compliance vytvára atmosféru obavy a prísnosti.

Kongruencia medzi lekárom a pacientom seniorom

Nielen u lekára, ale aj u pacienta seniora možno niekedy pozorovať rozpor medzi obsahom komunikovaného a intonáciou. Ak sú komunikačné prostriedky vo vzájomnom rozpore, hovoríme o tzv. dvojitej väzbe, ktorá sa, samozrejme, odrazí na compliance seniora. V lekárskom prostredí sa táto komunikačná chyba objavuje v analogických situáciách, keď pacient senior napríklad ako neposlušné dieťa bojkotuje lekárove zámery, narúša spoluprácu. Neprimeraná iniciatíva priamo zasahuje do vzťahu a obojstrannej dôvery medzi lekárom a pacientom seniorom. V takomto prípade by mal lekár skôr jasne vyjadriť svoj nesúhlas s pacientovým zámerom, než pacienta manipulovať metódou dvojitej väzby, ako sú napr. pocity viny. Voľba slov a vetná stavba je veľmi dôležitá pre compliance. Čestnejšie a účinnejšie je povedať: „S vaším názorom nesúhlasím a bol by som rád, aby ste to vedeli“.

Záver

Sociálnu komunikáciu so seniormi je potrebné systémovo zdokonaľovať a rozvíjať. Veď nie nadarmo sa hovorí, že „podľa reči poznáš kultúru národa“. Súčasťou skvalitňovania procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti je systémová príprava ľudských zdrojov aj v oblasti komunikácie pre rôzne vekové skupiny. Nevyhnutnou podmienkou prípravy na výkon profesie je zameranie na komunikačné techniky, riešenie konfliktných situácií, zvyšovanie právneho vedomia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nielen ľudí, ktorí majú v popise práce kontakt s pacientom seniorom, ale aj tých, ktorí sa podieľajú na koncepcii manažmentu zdravia a choroby. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je sociálny jav. Jav nesmierne zložitý, ktorý okrem individuálnych charakteristík účastníkov interakcie, skupinových charakteristík aktérov, určuje celý systém zákonných úprav, pravidiel, noriem a komplikovaných javov očakávaní a verejnej mienky.

Komunikácia je priestor, v ktorom prebieha odovzdávanie, spracovávanie, ale aj modifikácia a skresľovanie informácií. Práve preto poskytovanie zdravotnej starostlivosti a compliance u seniorov je tým ťažšie, nakoľko majú už zaužívané svoje stereotypy, ktorých sa veľmi ťažko vzdávajú.

Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky, terapie, rehabilitácie a celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, v nemalej miere ovplyvňuje i compliance. Zručnosti efektívnej komunikácie určujú výsledky výchovy k zdraviu a podpore zdravia. Podpora zdravia a zabránenie vzniku choroby aplikáciou výchovných stratégií, efektívnou komunikáciou a efektívnym vzdelávacím procesom sú „najlacnejšou cestou“ ako ovplyvniť dodržiavanie liečebného režimu (compliance), správnu životosprávu a správny životný štýl, ktorý pacientovi seniorovi podmieňuje kvalitný život.

PhDr. Renáta Knezović, Ph.D.1

PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.2

1Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK Bratislava

2Katedra lékařských a humanitních oborů FBMI, ČVUT, Praha

PhDr. Renáta Knezović, Ph.D.


e-mail: rena.knezovic@gmail.com

Od roku 2006 pracuje v Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáša právo sociálneho zabezpečenia a zdravotné poistenie. Vo vedeckej práci sa zameriava na komunikáciu, syndróm vyhorenia, compliance - noncompliance, biosociálny rozmer človeka. Zúčastňuje sa a prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Publikovala viacero štúdií v domácich i zahraničných periodikách. Je spoluautorkou dvoch zahraničných vedeckých monografií a troch vysokoškolských učebníc.


Zdroje

1. Matulník, J., Imrichovičová, M., Brukkerová, D.: Súčasné trendy v sociológii zdravia a choroby. SSS SAV l999: 21–28.

2. Svetová zdravotnícka organizácia – Európska úradovňa: Zdravie pre všetkých v 21. storočí. Kodaň: Zdravie pre všetkých – Euro 5 1999: 14–16.

3. Knezović, R., Ralbovská, R.: Komunikace pro pomáhající profese. Praha: EVC 2009: 7.

4. Pease, A., Pease, B.: Veľká kniha reči tela. Ikar, Bratislava 2006; 54.

5. Ralbovská, R.: Multikulturní přístup pro pomáhající profese. Praha: EVC 2010: 7.

6. Ones, B. K.: Changing theory and practice: trends in methods, strategies and settings in health educatoin. Health Education Journal, 52(3), 126–139.

7. Brukkerová, D.: Sociológia zdravia a choroby. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2005: 25.

8. Gajdošík, J., Brukkerová, D., Krišk,a M, Svoreňová, A.: Zodpovedajú predstavy lekárov o dodržiavaní liečebného režimu pacientmi skutočnosti? Praktický lékař 2007; 87(8).

9. Gajdošík, J., Brukkerová, D.: Projekt zisťovania údajov o spokojnosti lekárov s výkonom povolania. Medicínsky Monitor; 2003(3): 21–22.

10. Ralbovská, R., Knezović, R.: Komunikace pro pomáhající profese 2. Praha: EVC 2010: 67.

11. Caforio, A.: A Learner´s dictionary of English. 3. vyd. Bratislava: Príroda 2002: 80.

Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×