Zápis ze zasedání výboru a revizní komise České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 49-52
Kategorie: Zprávy

Zápis ze zasedání výboru a revizní komise České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

25. října 2011, Praha

Přítomni:

prim. MUDr. Anna Neradová – za revizní komisi

nově zvolení členové výboru a revizní komise – viz seznam níže

Omluven:

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Výsledky voleb

Prim. MUDr. Anna Neradová informovala o výsledcích voleb, které jsou následující (v pořadí podle počtu hlasů uvedených v závorce). Celkem došlo 88 volebních lístků, platných bylo 87.

Nově zvolení členové výboru

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (79), prof. MUDr. Eva To-pinková, CSc. (70), prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. (67), prim. MUDr. Ivo Bureš (63), prof. MUDr. Pavel We-ber, CSc. (61), prim. MUDr. Zdeněk Záboj (59), prim. MUDr. Milan Forejtar (52), prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (51), prim. MUDr. Ivana Doleželová, MBA (46), prim. MUDr. Alena Jiroudková (45), prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (37), MUDr. Jiří Zajíc (37), prim. MUDr. Helena Pomahačová (36).

Nově zvolení členové revizní komise:

MUDr. Lubomír Grepl (29), prim. MUDr. Ingrid Rýznarová (29), prim. MUDr. Milan Stolička (29).

Jednání zahájila dosavadní předsedkyně doc. Holmerová, která potvrdila své předem vyjádřené stanovisko, že nebude nadále kandidovat na místo předsedy společnosti z přesvědčení, že je vhodná změna osob v těchto pozicích. Tlumočila omluvu prim. Kabelky a navrhla na místo předsedy společnosti prof. MUDr. Hanu Matějovskou Kubešovou – jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti, nikdo neměl protinávrh.

Prof. Topinková vyjádřila zájem setrvat na pozici vědeckého sekretáře – jednomyslně přijato, nikdo neměl protinávrh a nikdo nebyl proti.

Dále byl diskutován návrh prim. Kabelky, aby zástupcem (full board member) ve výboru EUGMS byla doc. Holmerová. Protinávrh: prof. Topinková navrhuje své pokračování i po další dva roky. Po diskusi a seznámení se stanoviskem EUGMS, že by se zástupci společností měli střídat nejdéle po 4 letech, byl tento protinávrh stažen. Výbor navrhuje doc. Holmerovou jako zástupce (full board member) v EUGMS. V dalších společnostech bude ČGGS zastupovat předsedkyně (členka výboru IAGG), v UEMS prof. Topinková a prof. Weber – jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti, nikdo neměl protinávrh.

Další v pořadí zvolená, prim. Jurašková, navrhuje, aby pro oblast akutní geriatrie a geriatrie v následné a dlouhodobé péči byli stanoveni místopředsedové. Po diskusi byla navrhována prim. Jurašková jako místopředsedkyně pro akutní geriatrii a doc. Holmerová pro geriatrii v následné a dlouhodobé péči – jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti, nikdo neměl protinávrh.

Diskuse o ostatních funkcích ve výboru: výbor souhlasí, aby prof. Weber pokračoval jako místopředseda výboru (zastupující předsedkyni v nepřítomnosti) a prim. Jiroudková jako pokladník – jednomyslně přijato, nikdo nebyl proti, nikdo neměl protinávrh.

Další body jednání

Pracovní skupina k legalizaci marihuany – bude jednat prim. Bureš, v jehož silách však není dojíždět na jednání. Příštího se zúčastní prim. Doleželová.

ELTECA – doc. Holmerová informovala o setkání k problematice dlouhodobé péče, které proběhlo v září.

Časopis – jednání s nakladatelstvím nevedla k řešení, předkládaná smlouva je jednoznačně nevýhodná. Prim. Jurašková osloví vydavatele a požádá o podmínky převzetí časopisu.

IPVZ – informace o postgraduálním vzdělávání poskytly prof. Topinková a doc. Holmerová. Prim. Jurašková informovala o atestacích z geriatrie, které budou v gesci hradeckého pracoviště (podle losování), navrhla, aby prof. Topinková byla předsedkyní atestační komise.

Volba předsedy sociální sekce IAGG – navržen byl dr. Giovanni Lamura.

Doc. Holmerová zrekapitulovala činnost pracovních skupin (sekcí) ČGGS, kterými jsou dosud:

 • mladí geriatři (dr. Hrnčiariková a dr. Vaňková)
 • sociální gerontologie (dr. Bruthansová)
 • medicína dlouhodobé péče (dr. Doleželová)
 • akutní geriatrie (dr. Zajíc)
 • ošetřovatelství v geriatrii (mgr. Vaňková).

Doc. Holmerová dále popřála mnoho zdaru nově zvolené předsedkyni, funkcionářům i ostatním členům výboru a revizní komise.

Nově zvolená předsedkyně, prof. Matějovská Kubešová, pojmenovala priority, potřebu diferenciace více směrů v gerontologii a geriatrii, ujasnění pojmů tak, aby alespoň ze strany členů společnosti byly používány jednotně. Za důležitou otázku považuje prevenci, na kterou by se výbor měl více zaměřit. Časopis je klíčově důležitý, ale je podstatné, aby geriatři publikovali i jinde. Jako významné a klíčové vnímá postavení geriatrie v praxi.

Zapsala: Holmerová

Se zápisem souhlasí: prof. Matějovská Kubešová,předsedkyně,prim. Jurašková, místopředsedkyně.

Zápis z jednání výboru a revizní komise České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

8. prosince 2011, Hradec Králové

Přítomni:

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. Helena Pomahačová, prim. MUDr. Milan Forejtar, prim. MUDr. Ingrid Rýznarová, MUDr. Jiří Zajíc, prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., prim. MUDr. Milan Stolička

Omluveni:

prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Alena Jiroudková, prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., prof. MUDr. Eva Topinková, prim. MUDr. Ivana Doleželová, MBA , prim. MUDr. Zdeněk Záboj, MUDr. Lubomír Grepl

Program

 1. Přehled aktivit jednotlivých členů výboru – modifikace původního rozpisu dle nového složení výboru
 2. Dopis ministru zdravotnictví
 3. Sekce mladých geriatrů – námět: získat vždy pro 1–2 v roce podporu pro zahraniční pobyt – Erasmus a jiné programy
 4. Projekt prevence – info
 5. Projednání žádosti o finanční příspěvek k oslavám 200. výročí založení Pražského spolku lékařů
 6. IAGG Seoul – zastoupení ČR
 7. Různé:
  • Zástupce na výběrové řízení
  • Změna organizace povinných kurzů a atestací
  • Změna ve vyplácení odměn
  • Výsledek hospodaření 2011
  • Členský poplatek v IAGG - 213 USD
  • Termíny odborných akcí
  • Časopis Česká geriatrická revue

ad 1) Po proběhlých volbách je nutno přizpůsobit původní rozpis činností novému složení výboru. Prozatímní návrhy:

 • Zastoupení ČGGS v komisi pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv – Bureš, Jiroudková, Záboj, podle náročnosti úkolů je možno zastoupení rozšířit.
 • Zastoupení členů ČGGS v atestační komisi – za ČGGS podán předsedkyní návrh – Topinková, Holmerová, Jurašková, Kubešová, Weber, Bureš, Záboj, Stolička, dále podány návrhy i jednotlivými fakultami, podle sdělení MZ ČR budou udílena i nová pověření, nicméně informace z MZ ČR jsou velmi nekonstantní.

Revize úkolů a cílů ČGGS – viz příloha zápisu. Změny v obsazení – paměť oboru – zatím neobsazeno, tedy všichni členové.

 • Dostupnost léků pro seniory – Bureš, Jiroudková, Záboj.
 • Zdravotní služby ambulantní a lůžkové – Doleželová, Holmerová, Pomahačová.
 • Kvalita a dobrá praxe poskytovaných služeb – Holmerová + neobsazeno.
 • Strategie zdravého stárnutí – Kubešová.

ad 2) Dopis ministru zdravotnictví – členům výboru byl předložen koncept dopisu ministru zdravotnictví upozorňující na závažné aspekty plynoucí z demografické situace a předkládající návrhy směrů možných řešení k připomínkování. Připomínky – Pomahačová, Doleželová, Záboj, Rýznarová, Forejtar – již zapracovány.

ad 3) Návrh předsedkyně – ke zvýšení atraktivnosti oboru zapátrat po možnosti financování vždy pro 1–2 mladé lékaře v roce podporu pro zahraniční pobyt – Erasmus, jiné stipendijní fondy – aktuálně možno i z fondů společnosti – členové výboru souhlasí.

ad 4) Projekt prevence syndromů stáří – v ČR neprobíhá ucelenější preventivní kampaň ve smyslu cílené prevence závažných geriatrických syndromů – osteoporóza, demence, inkontinence, instabilita, sarkopenie. Je nutno seznámit veřejnost zvláště s časovými souvislostmi a s možností vlastních aktivit v tomto směru. V Brně je podán rozvojový projekt ve spolupráci všech fakult, které vzdělávají budoucí pedagogy pro střední a vysoké školy, s cílem nalézt vhodnou formu sdělení těchto skutečností přijatelnou formou již adolescentům a mladým dospělým v průběhu jejich studia – členové výboru vzali na vědomí.

ad 5) ČGGS obdržela žádost o finanční příspěvek k zabezpečení oslav 200. výročí založení Pražského spolku lékařů, který byl dle znění zaslaného dopisu předchůdcem ČLS JEP.

Výbor ČGGS se usnesl nepodpořit oslavy 150. výročí založení Spolku z důvodu nedostatečně dostupných informací o rozsahu a charakteru oslav. Podpora je spíše věcí jednání s magistrátem Hlavního města Prahy.

ad 6) IAGG Seoul 2013 – zastoupení ČR.

ad 7) Různé:

Zastoupení ČGGS ve výběrovém řízení – ústavní akutní péče, následná péče 19. 12. – MUDr. Jurašková, Ph.D.

Změna organizace povinných kurzů a atestací:

Modul II 13.– 14. 3. 2012 Praha

Modul III 8.– 9. 10. 2012 Praha

Atestace 23.– 24. 5. 2012 Brno

21.–22. 11. 2012 Hradec Králové

Členové výboru vzali na vědomí:

Změna ve vyplácení odměn – předáno prim. Jiroudkové.

Výsledek hospodaření 2011 – počáteční stav 455 820,99 Kč, konečný stav 459 224,44 Kč, bilance +3403,45 Kč.

Předáno revizní komisi a prim. Jiroudkové.

Členský poplatek v IAGG 213 USD – odsouhlaseno zaplacení.

Termíny odborných akcí:

Zlínský geriatrický den 7. 9. 2012

Brněnský geriatrický den 14. 3. 2012 (změna z 22. 2. 2012)

Gerontologický kongres Hradec Králové – 6.– 7. 12. 2012.

Časopis Česká geriatrická revue

Mělo by být dvojčíslo za rok 2011 – financování z prostředků společnosti, aby se časopis zachoval. Přímým telefonátem z jednání výboru zjištěno, že v rozporu s dosavadními informacemi není dvojčíslo připraveno. Ambit Media má k dispozici články autorů z roku 2009, u nichž nejsou hotovy recenze! Proto definitivní přechod od Ambitu k jinému vydavateli. Zatím návrh smlouvy licenční smlouvy se sublicencí pro Solen.

Široká diskuze ohledně diferenciace kapacit pro poskytování různých typů péče seniorům.

Připomínky:

 1. Ze zrušených akutních lůžek nemocnic by měla být posílen počet lůžek pro poskytování akutní-subakutní geriatrické péče, včetně lůžek typu JIP s TISS I-II.
 2. Současné trendy rušení akutních lůžek a plán převést tato lůžka na LDN musí s sebou nevyhnutelně nést i zaškolení personálu o specificích příznaků, diagnostiky, terapie seniorů a celkového přístupu ke geriatrickému nemocnému.
 3. Trend rušení akutní lůžek změní charakter nemocných hospitalizovaných na lůžcích LDN – nemocní budou ve vyšším stavu rozléčenosti, nákladnější, s častějšími komplikacemi, což vyvolá nutnost rozšíření spektra poskytovaných úkonů v rámci LDN a zvýší riziko pro nemocné hospitalizované v LDN lokalizovaných ve větších vzdálenostech od zařízení poskytujícího akutní péči.
 4. Nejméně vyjasněné jsou hranice mezi péčí LDN, dlouhodobou a sociální, hlavním parametrem rozlišení by měla být délka hospitalizace, spektrum poskytovaných výkonů. Nutností na všech stupních bude hodnocení kvality péče.

Zapsala: Matějovská Kubešová

Zápis ze zasedání výboru a revizní komise České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

14. března 2012, Brno

Omluveni:

prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Alena Jiroudková, prim. MUDr. Helena Pomahačová, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., MUDr. Jiří Zajíc

Program

 1. Kontrola ze zápisu z 8. 12. 2011
 2. Atestace
 3. Pravidla ohodnocení akcí
 4. Česká geriatrická revue
 5. Žádost o ocenění knihy
 6. Demence a deprese v primární péči – dopis ministrovi zdravotnictví
 7. Prevence syndromů stáří – dopis hlavnímu hygienikovi
 8. IAGG Seoul
 9. Konference IAGG, Praha, srpen 2012
 10. Spolupráce s Českou společností paliativní medicíny
 11. Dopis Grady
 12. Spolupráce s organizací Světlo v diabetu
 13. Konference Cheb
 14. Různé

ad 1) Kontrola ze zápisu z výboru dne 8. 12. 2011 – konstatováno, že všechny body byly naplněny.

ad 2) Atestace – proběhnou v jarním termínu 23. a 24. 5. 2012 v Hradci Králové, MZČR dodalo pokyny pro organizaci – prof. Topinková seznámila přítomné s postupem organizace atestací v gesci lékařských fakult včetně rizik vyplývajících z limitovaného počtu lékařů v přípravě, a tudíž možné nerentability pořádaných povinných kurzů. V geriatrii se akreditovaná pracoviště dohodla na způsobu konání jak kurzů, tak i vlastních atestací. Otázkou zůstává systém organizace modulů v geriatrii, zda všechny tři najednou během 6 dní těsně před atestací, nebo postupně po dvoudenních blocích.

ad 3) Pravidla ohodnocení akcí – akce pořádané ČGGS ČLS JEP spadají pod pravidla daná asociací pro celoživotní vzdělávání, za 600 Kč. Je nutno splnit dané podmínky a dodržet pro žádost formu pozvánky – vzor bude rozeslán všem členům výboru.

ad 4) Česká geriatrická revue – spolupráce s Ambit Media není nadále možná. Další jednání probíhají s agenturou Solen – kalkulace 111 000 Kč za číslo. Další jednání proběhlo podle pokynů ČLS s Mladou frontou – kalkulace 48 000 Kč za číslo, navíc je k dispozici 12–14 členný tým pro inzerci, co zbude z inzerce po pokrytí nákladů na výrobu časopisu, dostane odborná společnost. Kdyby bylo na ČGGS předplatné, vzali by si jej a z prostředků zajištěných na inzerci by společnost dostala polovinu. Dodají technického redaktora.

ad 5) Žádost o ocenění knihy – dr. Kalvach poslal svou novou knihu s námětem, zda by ČGGS případně ohodnotila knihu cenou ČGGS. Rozvinula se diskuze o systému udílení cen – tento systém zatím nebyl podrobněji rozpracován, v posledních letech bylo vydáno více publikací sepsaných členy ČGGS a ocenění jim nebylo udělováno. Navíc dr. Kalvach v posledních letech spolupracuje s ČGGS zcela minimálně. Dr. Kabelka sdělil přítomným, že práce dr. Kalvacha jsou velmi aktuální a reflektující situaci v praxi. Návrh na tajné hlasování o návrhu na cenu knize dr. Kalvacha nebyl přijat jako předčasný. Vzhledem k tomu, že publikace je určena především praktickým lékařům, bude žadateli doporučeno obrátit se s žádostí o udělení ceny na Společnost všeobecného lékařství. Členové ČGGS budou písemně upozorněni na existenci knihy – tato forma propagace je členy výboru považována za nejúčinnější. K otázce ocenění se výbor vrátí na příštím jednání, členové výboru se do té doby seznámí s knihou.

ad 6) Demence a deprese v primární péči – dopis ministrovi zdravotnictví vzhledem k závažnosti a významnému poddiagnostikování obou chorob v běžné populaci. Navrženo zavedení testování na demenci a depresi jako součástí pravidelných preventivních prohlídek ve věku nad 65 let a sepsání společného doporučeného postupu ČGGS a SVL. Projednáno předběžně se skupinou smluvních praktiků LF MU a s doc. Býmou – pozitivní stanovisko. K znění dopisu nebylo připomínek.

ad 7) Prevence syndromů stáří – dopis hlavnímu hygienikovi – celopopulační záležitost, předběžně i projednána spolupráce s Mladou frontou vzhledem k jejímu potenciálu masového média. Ke znění dopisu nebylo připomínek.

ad 8) IAGG Seoul – hlavní téma: Digitální stárnutí – nové obzory pro zdravotní péči a aktivní stárnutí. Data – sympozia do 31. 5., abstrakta a přednášky do 31. 10. 2012. Návrh – úhrada nákladů na cestu mladým geriatrům s aktivní účastí, další návrh – úhrada části nákladů na cestu i členům výboru ČGGS. Zájemci se nahlásí předsedkyni, podle jejich počtu a předpokládaných nákladů bude stanovena částka pro jednoho účastníka.

ad 9) Prof. Topinková podala informaci o připravované konferenci IAGG 28. 8. – 30. 8. 2012 v Praze, v kongresovém centru U Hájků. Již jsou v provozu webové stránky, možno se přihlašovat.

ad 10) Spolupráce s Českou společností paliativní medicíny – ČGGS byla dr. Kabelkou vyzvána ke spolupráci na organizaci světového kongresu EAPC 2013 v Praze, v roce 2012 se koná seminář věnovaný péči o nemocné s demencí, zde již spolupráce s ČGGS dohodnuta. Dotaz, zda ČSPM má záměr pečovat o všechny nemocné s pokročilými stadii demence – odpověď dr. Kabelka – edukovat zdravotnickou veřejnost o paliativních přístupech u nemocných s demencí.

ad 11) Dopis Grady – ČGGS dostala výzvu nakladatelství Grada „k zahájení jednání“ ohledně vydání stěžejní publikace našeho oboru. Členové výboru se shodli na skutečnosti, že v posledních několika letech vyšlo několik významných publikací, a tedy vydávání stěžejní publikace není t. č. pro ČGGS aktuální.

ad 12) Spolupráce s organizací Světlo v diabetu – nezisková organizace, které zbývají finance na uspořádání dvou sympozií pro nelékařské obory. Dopis projednán členy výboru a doporučeno obrátit se ohledně garance a některých témat na ČAS, která je jediná kompetentní garantovat akce pro nelékařské pracovníky.

ad 13) Konference Cheb – emeritní primář nemocnice Cheb se obrátil s prosbou o pomoc při zajištění edukační akce pro praktické lékaře a mladé internisty na téma specifika chorob ve stáří. Členové výboru doporučili jako vhodného přednášejícího paní primářku Soukupovou.

ad 14) Různé:

Změny členské základny – jedna nová členka, jedno zrušení členství, změna osobních údajů u jednoho člena.

Žádost IGA MZ o kandidáty do oborových komisí IGA – v současné době je ČGGS zastoupena v oborové komisi č. 6 – neurologie, psychiatrie, psychologická a sociální problematika – prof. Topinkovou. Ostatní členové výboru zváží svou případnou kandidaturu a oznámí předsedkyni do 28. 3. 2012.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský, vědecký sekretář SKVIMP, poděkoval všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu kongresu SKVIMP v Hradci Králové, 1. – 3. března 2012.

Požadavek – rozeslat členům výboru seznam členů ČGGS.

Prim. Stolička – připomínka ohledně praktických zkoušek atestací – měl by být s pacienty podepsán informovaný souhlas – odpověď prof. Topinková – jedná se o pacienty fakultních nemocnic, ti souhlas s výukovými aktivitami podepisují již při přijetí.

Prof. Topinková – informace od doc. Jarošové o zrušení pojmu geriatrická sestra ve vyhlášce. ČGGS je ochotna podpořit jednání kladným stanoviskem.

Prof. Topinková – upozornění na mezinárodní akci ČSARIM 6. – 7. 6. 2 012 Perioperative Care – výzva členům ČGGS na participaci.

Zapsala: Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×