Sonografické vyšetření nadledvin u novorozencůs kongenitální adrenální hyperplazií


Sonographic Examination of the Adrenals of Neonates with Congenital Adrenal Hyperplasia

Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is a group of autosomal-recessively transmitted diseases the basis ofwhich is an enzymatic block during the formation of glucocorticoids and, depending on the affection of the enzyme,also mineral corticoids. Another consequence of the defect is as a rule increased production of androgen activehormones. An inadequate cortisol level raises via a feedback the secretion of pituitary ACTH with subsequenthypertrophy of the adrenal cortex. Hyperpigmentation of the skin and genital in both sexes and masculinizationof the female genital arouse clinical suspicion of CAH immediately after delivery. In the most serious cases theneonate develops symptoms of so-called salt crisis which leads to a collapse of the circulation.The basic diagnostic criterion in CAH is assessment of an elevated level of the hormonal precursor before theenzymatic block. The results of the examination are however available after an interval of several days. The startof adequate therapy thus at first depends on the correct interpretation of clinical data and results of complementaryexaminations incl. ultrasound imaging of the adrenals.The sonographic picture of the adrenal affected with CAH need not be manifested only by enlargement of theorgan but also by quite specific signs - lobulization of the surface and a changed echostructure. Based on threecase-histories the authors evaluate the importance of sonographic examination of the adrenals in neonates withsuspected CAH and present a review of the literature.

Key words:
congenital adrenal hyperplasia, CAH, adrenals, sonography, neonate


Autoři: J. Zezulák;  J. Zikmund;  F. Votava
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Prahapřednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (5): 283-286.
Kategorie: Články

Souhrn

Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) představuje skupinu autosomálně-recesivně přenášených onemocnění,jejichž podkladem je enzymatický blok při tvorbě glukokortikoidů a podle míry postižení enzymu i mineralokortikoidů.Dalším důsledkem defektu enzymu bývá zvýšená produkce androgenně aktivních hormonů. Nedostatečnáhladina kortizolu zvyšuje prostřednictvím zpětné vazby sekreci hypofyzárního ACTH s následnou hypertrofiíkůry nadledvin. Hyperpigmentace kůže a genitálu u obou pohlaví a maskulinizace ženského genitálu vzbuzujíklinické podezření na CAH ihned po porodu.V nejzávažnějších případech se u novorozence rozvíjejí příznakytzv. solné krize, která vede k cirkulačnímu kolapsu.Základním diagnostickým kritériem u CAH je stanovování zvýšené hladiny hormonálního prekurzoru předenzymatickým blokem. Výsledky vyšetření však bývají k dispozici s odstupem několika dnů. Zahájení adekvátníterapie je tudíž v počátku závislé na správné interpretaci klinických údajů a výsledků komplementárních vyšetření,včetně ultrazvukového zobrazení nadledvin.Sonografický obraz nadledviny postižené CAH nemusí být vyjádřen pouze zvětšením velikosti orgánu, alei zcela specifickými znaky - lobulizací povrchu a změnou echotextury. Na základě tří kazuistik autoři hodnotívýznam sonografického vyšetřování nadledvin u novorozenců s podezřením na CAH a uvádějí přehled literatury.

Klíčová slova:
kongenitální adrenální hyperplazie, CAH, nadledviny, sonografie, novorozenec

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se