Diagnostika celiakální sprue


Diagnosis of Coeliac Sprue

At the author’s department for almost three decades bioptic and differential diagnosis of malabsorptionsyndrome is made using a method elaborated and introduced by Lojda. Later the diagnosis was supplemented byimmunological examination for the presence of substances against gliadin, reticulin and endomysin in serum andquantification of lymphocytes in the epithelium. In the submitted paper the authors tried to compare the resultsof different examinations in the course of one year, to assess their significance and to recommend a suitablediagnostic algorithm. Based on the assessed results the authors assume that the number of entrobiopsies can bereduced as outlined below.The first (diagnostic) biopsy is essential and is part of the standard diagnosis lege artis. Its results may or neednot confirm the dg. of coeliac disease as the cause of malabsorption syndrome. At the same time it is useful tosupplement the bioptic examination by assessment of EMA antibodies.The second biopsy (on a gluten-free diet) may be omitted in case of previous diagnosis of coeliac disease if the patienton the gluten-free diet has no symptoms of the disease and at the same time EMA antibodies are negative. If despitethe gluten-free diet consumed for a sufficiently long time and after elimination of other etiological causes any of thementioned clinical symptoms persist and/or EMA antibodies are not negative, the authors recommend biopsy.The third biopsy (after a gluten challenge) is not essential in our view if clinical manifestations reappear andEMA are again positive. In that case it is necessary to adhere throughout life to a gluten-free diet. If after the glutenchallenge the above described changes do not occur, authors recommend biopsy to confirm a normal finding ofthe intestinal mucosa. In that case probably coeliac sprue was not involved and the diet can be more liberal. Eventhen the patient should not be completely eliminated from dispensary care. Monitoring of the clinical conditionand EMA should proceed also in future after circa one-year intervals.

Key words:
coeliac sprue, malabsorption syndrome (MAS), antibodies against smooth muscle endomysin(EMA), enterobiopsy, gluten-free diet


Autoři: Z. Lukáš 1;  J. Blatný 2;  J. Litzman 3;  Spolupracovníci
Působiště autorů: II. patologicko-anatomický ústav Masarykovy univerzity, FN Brno - pracoviště Dětská nemocnice J. G. Mendela, 1přednosta prof. MUDr. K. Dvořák, DrSc. II. dětská interní klinika Masarykovy univerzity, FN Brno - pracoviště Dětská nemocnice J. G. Mendela, 2př
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (10): 566-571.
Kategorie: Články

Souhrn

Na pracovišti autorů je prováděna téměř tři desetiletí bioptická a diferenciální diagnostika malabsorpčníhosyndromu metodikou, kterou propracoval a zavedl Lojda. Později byla diagnostika doplněna imunologickýmvyšetřením přítomnosti látek proti gliadinu, retikulinu a endomyziu v séru a kvantifikací lymfocytů v epitelu.V tomto sdělení se autoři pokusili o komparaci výsledků jednotlivých vyšetření v průběhu jednoho roku, o stano-vení jejich významnosti a doporučení vhodného diagnostického algoritmu. Na základě zjištěných výsledků seautoři domnívají, že lze zredukovat počet enterobiopsií podle níže uvedeného schématu.První (diagnostická) biopsie je nezbytně nutná a jednoznačně náleží do standardu diagnostiky lege artis. Jejívýsledky mohou nebo nemusí potvrdit diagnózu celiakie jako příčiny malabsorpčního syndromu. Současně jevhodné doplnit bioptické vyšetření stanovením protilátek EMA.Druhá biopsie (na bezglutenové dietě) může být v případě předchozí diagnózy celiakie vynechána, jestliže jepacient na bezglutenové dietě bez příznaků onemocnění a současně dojde k negativizaci EMA. Pokud i přesnasazení bezglutenové diety po dostatečně dlouhou dobu a po vyloučení jiných etiologických příčin jakýkoli zezmíněných klinických příznaků přetrvává a/nebo nedojde k negativizaci endomyziálních protilátek, doporučuje-me biopsii provést.Třetí biopsie (po glutenové výzvě) není podle našeho názoru nezbytná, dojde-li opět k manifestaci klinickýchprojevů a/nebo k opětovné pozitivitě EMA. V tomto případě je nutno celoživotně dodržovat bezlepkovou dietu.Pokud po glutenové výzvě nedojde k výše popsaným změnám, doporučujeme provedení biopsie k ověření normál-ního nálezu na sliznici střeva. V takových případech se pravděpodobně o celiakální sprue nejednalo a je možnodietu uvolnit. Pacient by ani v tomto případě neměl být zcela vyřazen z dispenzární péče. Monitorování klinickéhostavu a EMA by mělo pokračovat i nadále v cca ročních intervalech.

Klíčová slova:
celiakální sprue, malabsorpční syndrom (MAS), protilátky proti endomyziu hladkého svalu(EMA), enterobiopsie, bezglutenová dieta

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se