Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 57, 2021, No. 1, p. 11
Kategorie: Osobní sdělení


Významné výroční jubileum doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. emeritního děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity a spoluzakladatele Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Různá období v životě lékaře mají svá specifická zaměření, čímž poskytují příležitost k získávání nejen odborných, ale také významných vědeckých poznatků a nesmírně cenných životních zkušeností. Tento fenomén se odráží i ve formování osobnosti pana docenta, který se stává velkým vzorem pro mladší generace. Vzorem, který slučuje velice vysoké odborné kvality, excelentní výsledky vědeckého rázu a nesporně také masivní úspěchy v diagnosticko-terapeutické činnosti. Je také ale člověkem, který má rád přírodu, bere život s humorem a s oblibou se na okolí dívá přes čočku objektivu. Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. vynikal a stále vyniká svým organizátorstvím a eticko-morálním i humánním profilem, který je a zůstane příkladem pro mnohé z nás. Všechna výše uvedená specifika osobnosti pana docenta jsou výrazně patrná v jeho dlouhodobé životní aktivitě a také ve výsledcích jeho práce.

Jaroslav Horáček se narodil 23. ledna 1941 v Náchodě. Po absolvování střední školy vystudoval Lékařskou fakultu UP v Olomouci (1964), následně po čtyřleté práci ve funkci asistenta Ústavu patologie LF UP (1964–1968) úspěšně absolvoval specializační atestaci I. stupně v oboru patologie a v roce 1971 i atestaci II. stupně. Jeho odborná aktivita zaměřená na oblast oblasti pneumopatologie byla v roce 1981 předpokladem k obhajobě disertace se ziskem titulu CSc. A následně zdárného absolvování habilitačního řízení pro obor patologické anatomie na LF UP v Olomouci 1991. Snaha jubilanta po dalším vzdělávání se projevila i jeho externí stáží na Vídeňské univerzitě (Jakob-Erdheim Institut, vedoucí prof. Dr. Werner Dutz) v roce 1991, na Institut für Pathologie, Univerzita Bochum v roce 2004 a v letech 1995–2009 každoročním absolvováním Sympozií a diagnostických seminářů pořádaných německou sekcí International Academy of Pathology (IAP) v Bonu, jejímž je členem. Jubilant započal svoji popromoční kariéru na Ústavu patologie LF UP v Olomouci, kde v letech 1964–1971 plnil funkci asistenta. V roce 1971 odešel do nemocnice v Krnově, kde založil Oddělení patologie, kde po dalších deset roků vykonával funkci ředitele této nemocnice. V letech 1981–1991 pracoval na Oddělení patologie nemocnice Ostrava-Zábřeh ve funkci primáře pracoviště a krajského odborníka Severomoravského regionu. Jako uznávaný patolog se doc. Horáček zasloužil o vznik Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity a (ZSF OU) v roce 1994 se stal vedoucím Ústavu patologie této instituce. Vědecké a organizační aktivity jubilanta vedly v letech 1996–1999 k jeho jmenování do funkce proděkana pro vědu a výzkum ZSF OU, v následujících letech 1999–2005 do funkce děkana a v létech 2005–2008 k výkonu funkce proděkana pro vědu a výzkum na této vysoké škole. V roce 2012–2014 zastával jubilant funkci děkana Lékařské fakulty OU. Bohatá publikační a přednášková aktivita doc. Horáčka zahrnuje celkem 90 vědeckých prací v domácím a zahraničním tisku, 200 přednášek a 50 posterových sdělení. V didakticko-pedagogické oblasti mu lze přičíst významnou aktivitu, a to především ve výuce studentů medicíny (asistent na LF UP v Olomouci 1968–1971, externista v letech 1971–1973). Od roku 1993 až dosud vyučuje studenty na ZSF OU, později LF OU a od roku 2001 až dosud na Vysoké škole báňské při Technické univerzitě Ostrava. Jmenovaný byl školitelem 12 lékařů v rámci přípravy k absolvování atestace I. a II. stupně z oboru patologie. Byl také školitelem absolventů doktorského studijního programu (Ph.D.) a četných absolventů bakalářských studií. Průběžně vykonával kromě funkce školitele též činnost oponenta bakalářských diplomových, disertačních a habilitačních prací. Je autorem vysokoškolských učebnic a výukových textů. Jeho zásluhou je také realizace školících výměnných pobytů studentů medicíny na Univerzitě ve Vídni. V didakticko-pedagogické oblasti jsou významné jeho zásluhy ve vzdělávání středně-zdravotnických pracovníků, jako i v jeho spoluúčasti na podpoře programů bakalářského a magisterského vzdělávání. Doc. Horáček se v průběhu uplynulých 15 let stal členem řady vědeckých rad důležitých institucí. Lze připomenout zejména tato členství: Vědecká rada (VR) OU 1994–2008, VR ZSF JČU v Českých Budějovicích (1994 - dosud), VR University T. Bati ve Zlíně (1994–2006) a VR ZSF Univerzita v Trnavě (2004–2008). Stejně tak bohatá je jeho členská účast v odborných společnostech. Stranou nestojí ani jeho členství v různých redakčních radách a editačních komisích.

Milý Jaroslave, Tvé úctyhodné dílo je již dnes vybídnutím k pokračování pro následující generace patologů. V tom Tě může naplňovat naprostá satisfakce, že jsi ve tvůrčí společensky přínosné práci osobně brilantně obstál. Do dalších let Ti přejeme mnoho elánu, mnoho inspirací a radost z dosažených výsledků Tvé dlouholeté práce, a především pevné zdraví a pohodu v osobním a rodinném životě.

S úctou doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, PhD. a kolektiv Ústavu patologie FNO a LF OU


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se