Česko-slovenská patologie - Informace o časopisu

Časopis je převážně orientován na onkopatologické otázky důležité v bioptické praxi a na jejich řešení cestou histopatologie, cytopatologie, imunohistochemie a elektronové mikroskopie.

Druhá největší skupina příspěvků se týká nejrůznějších aktuálních problémů speciální patologie zkoumaných - často za klinické spolupráce - komplexním morfologickým přístupem.

Malá část sdělení je zaměřena na patologii experimentální, veterinární a na otázky metodické.

Publikují se původní práce většího rozsahu, kazuistiky, krátká sdělení i práce souhrnné.

Samostatná část Soudní lékařství přináší původní práce z celé oblasti soudní medicíny a zprávy ze života odborné společnosti.

ISSN 1210-7875 (Print)
ISSN 1805-4498 (Online)

Redakční rada

ŠÉFREDAKTOR / Editor-in-chief

Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Ústav patologie a molekulární medicíny
2. LF UK a FN v Motole, Praha

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA / Associate Editor-in-Chief

MUDr. Marián Švajdler ml.

Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

VÝKONNÝ REDAKTOR / Managing editor

MUDr. Jaromír Háček 

Ústav patologie a molekulární medicíny
2. LF UK a FN v Motole, Praha

REDAKČNÍ RADA / Editorial board

Prof. MUDr. A. Böör, CSc.
Ústav patológie LF UPJŠ, Košice

Prof. MUDr. Ľ. Danihel, CSc.
Ústav patológie LF UK, Bratislava

Doc. MUDr. D. Daniš, CSc.
Cytopathos s.r.o., Bratislava

Doc. MUDr. P. Dundr,Ph.D.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha                                                                                                                                                                                  

Prof. MUDr. J. Dušková, CSc., F.I.A.C
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. J. Ehrmann, PhD.
Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN, Olomouc

Prof. MUDr. M. Hermanová, PhD.
I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Prof. MUDr. R. Kodet, CSc.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Prof. MUDr. Z. Kolář, CSc.
Ústav patologie LF UP a FN, Olomouc

Doc. MUDr. L. Křen, Ph.D.                                                                                                                                                                                                     
Ústav patologie, FN Brno

Prof. MUDr. V. Mandys, CSc.
Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha

Prof. MUDr. M. Michal
Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

Prof. MUDr. L. Plank, CSc.
Ústav patol. anatómie LJF UK a MFN, Martin

Prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Prof. MUDr. A. Skálová, CSc.
Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

Prof. MUDr. I. Šteiner, CSc.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

MUDr. M. Zámečník
Medicyt. s.r.o., Trenčín

International members of the Editorial Board:

Prof. N. V. Adsay, M.D.
Department of Pathology, Emory University
School of Medicine Atlanta, GA, USA

Prof. M. B. Amin, M.D.
Department of Pathology & Laboratory
Medicine, Cedars-Sinai Medical Center
Los Angeles, CA, USA

Prof. Y. Collan, M.D., Dr. Med. Sci, FRCPath.
University of Turku, Department of Pathology
Turku, Finland

Prof. D. Gratzinger, M.D., Ph.D.
Dept. of Pathology, Standford University
Palo Alto, CA, USA

Prof. A. Matolcsy M.D., Ph.D., D.Sc.
1st Department of Pathology and Experimental
Cancer Research, Semmelweis University,
Faculty of Medicine, Budapest, Hungary

Prof. Dr. med. G. Seitz
Institut für Pathologie, Klinikum Bamberg
Bamberg, Germany

Prof. S. Suster, M.D.
Department of Pathology & Laboratory
Medicine, Medical College of Wisconsin
Milwaukee, WI, USA

PD Dr. M. Vieth
Institut für Pathologie, Klinikum Bayreuth
Bayreuth, Germany

Prof. H. Vogel, M.D.
Dept. of Pathology, Standford University
Palo Alto, CA, USA

Updated: 2.3.2017

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Zástupce vedoucího redaktora

prof. MUDr. A. Ryška, PhD.

Odpovědná redaktorka

Anna Podrázská

Registrační značka MK ČR E4905.

Rukopisy pro Čes.-slov. patologii zasílejte na adresu

doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha – Motol; e-mail: josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné a inzerce

Časopis vychází společně se Soud. lék. pod názvem 
Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 544,– Kč

Jednotlivé číslo 136,– Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Výroba

Prager Publishing - LD s. r. o.
Elišky Přemyslovny 1335
150 00 Praha 5 - Zbraslav

Rozšiřuje

 • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha

 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4

 • ve SR www.ipredplatne.sk, infolinka :0800 188 826, email :info@ipredplatne.sk, ,objednavky@ipredplatne.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Dana Brzobohatá

PRAGER PUBLISHING
Elišky přemyslovny 1335, 150 00 Praha 5 - Zbraslav
www.prager-print.cz

brzobohata@prager-print.cz

tiskarnaprager@prager-print.cz
telefon: +420 602 377 675

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Česko-slovenská patologie se samostatnou přílohou Soudní lékařství publikuje původní vědecké práce, kazuistiky, přehledná sdělení a další vzdělávací materiály, zprávy o činnosti odborné společnosti, recenze knih, kapitoly z dějin oboru, dopisy redakci a osobní zprávy. Časopis Česko-slovenská patologie publikuje práce v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přehledné články, další práce s doškolovací tématikou a sdělení členům společnosti jsou přístupny pouze předplatitelům časopisu. Původní vědecké práce a kazuistiky jsou v časopise Česko-slovenská patologie kromě tištěné formy publikovány také elektronicky na www stránkách časopisu (www.CSpatologie.cz) ve formě Open Access (volně přístupné články).

Redakce přijímá pouze práce a příspěvky, které nebyly dosud uveřejněny ani zaslány k otištění jinému časopisu. Rukopis je posuzován zpravidla dvěma recenzenty, doporučí-li ho k publikování, je s jejich případnými připomínkami vrácen autorovi k úpravě.

OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Textová část rukopisu (viz též vzor formátu rukopisu, který lze stáhnout z www.CSpatologie.cz)

musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word, uložena ve verzi Word 97-2003 (přípona .doc) a textový soubor pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně, např. „Jméno_rukopis.doc“. Pozor, MS Office 2007 automaticky ukládá soubory s příponou .docx, .xlsx a podobně. V tomto formátu nebude text přijat. Použijte index řádkování 2 na textovou část včetně legendy k obrázkům, doporučeno je písmo Times New Roman velikosti 12b., šířka okrajů min. 2,5 cm.

 • V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Číslo strany uvádějte do záhlaví vpravo nahoře.
 • V dokumentu rukopisu zachovejte pořadí: titulní strana, souhrn a klíčová slova (na jedné stránce v národním jazyce, na další straně anglicky s překladem názvu práce), vlastní text, literatura, tabulky, popisky k obrázkům. Pokud je práce v angličtině, nejprve uveďte Summary a Keywords, až poté v češtině/slovenštině. Každý z těchto oddílů začínejte na nové stránce (pomocí vložení zalomení konce stránky, nikoli pomocí prázdných řádků).

Příspěvky musejí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky (enterem oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, tabulátorů, automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutno zrušit.

Obrázky. Obrazové přílohy posílejte v samostatných souborech ve formátech JPG s minimální kompresí nebo TIFF (nikdy nevkládejte obrázky do dokumentů MS Word či Power Point), číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 300 dpi, a to v min. šířce 700 pixelů. Označte obdobně jako text („Jméno_ OBR1.jpg“ nebo „Jméno_ FIG2.jpg). Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu a je k němu na konci textu uvedena legenda.

Pokud plánujete vytvořit z dodaných obrázků panel (např. panel ze čtyř obrázků A, B, C, D atp.), připravte jeden soubor s vaším návrhem definitivní podoby panelu včetně popisek (A, B atd.), šipek, hvězdiček a podobně. Tento obrázek bude součástí recenzního řízení. Všechny součásti panelu však pro redakční potřeby zašlete i v „čisté formě“ bez popisek, šipek apod. Definitivní obrázkový panel bude vytvořen grafikem podle vaší předlohy. Jednotlivé obrázky z panelu pojmenujte „Jméno_ OBR1A.jpg“, „Jméno_ OBR1B.jpg“ atd.

Pokud jsou soubory větší, je možné podat rukopis postupně v několika emailových zprávách.

Zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu a souhrnu. Plný název zkratky v textu musí předcházet prvnímu uvedení zkratky, s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky.

Pokud připravujete rukopis v anglickém jazyce, držte se anglických „Instructions for authors“ (viz www.CSpatologie.cz).

PŘÍPRAVA RUKOPISU (viz též vzor formátu rukopisu - www.CSpatologie.cz)

 1. Titulní strana
  • stručný a výstižný název článku; jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu
  • příjmení autora či autorů; dále zkratku křestního jména – formát: Novák J., Nováková H.
  • v případě rozdílné afiliace se příslušnost k pracovišti u autorů značí číslovkou (horní index): Zeman A.1, Novák D.2
  • název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (ke každému autorovi)
  • korespondující autor: jméno a celou adresu autora zodpovědného za korespondenci týkající se rukopisu (včetně telefonního a faxového čísla a e-mailové adresy)
 2. Druhá a třetí strana rukopisu má obsahovat souhrn a klíčová slova. Nejdříve souhrn a klíčová slova (3-6 slov) v jazyce rukopisu, na další straně anglický překlad (Summary, Keywords). Doporučená délka souhrnu je 200-300 slov. Stránka s anglickým souhrnem obsahuje v záhlaví přeložený název práce.
  V abstraktu nepoužívejte zkratky. Abstrakt nemusí být strukturovaný, neuvádí se v něm citace. Klíčová slova oddělujte pomlčkami.
 3. Vlastní text
  Text práce se rozděluje do oddílů: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUZE a případně PODĚKOVÁNÍ. Tyto sekce netřeba začínat na nových stránkách.
  Jiné typy článků, jako např. přehledný článek, kazuistiky a jiné mohou vyžadovat jiné členění, viz níže.
  • Původní vědecké práce:
   Úvod
   . Stránka začíná bez nadpisu. Shrňte východiska studie nebo pozorování a uveďte cíl článku.
   Materiál a metodika
   . Charakteristika studované skupiny, použité metody. Postupy známé z literatury se nepopisují, stačí příslušný odkaz. Rovněž se neuvádějí běžné, obecně používané metody - např. standardně barveno hematoxylinem a eozinem. V případě imunohistochemických barvení je třeba uvést primární protilátku (včetně klonu protilátky nebo katalogového čísla, výrobce a ředění) a použitý detekční kit (s uvedením výrobce). Podobně to platí i pro FISH a molekulární metody.
   Výsledky. Stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků, které je vhodné doplnit tabulkami a obrázky. Uveďte vaše výsledky v logické návaznosti v textu, dále v tabulkách, grafech a na obrázcích. Informace v tabulkách a grafech nesmí být duplikována v textu, tam zdůrazněte a shrňte jen nejdůležitější zjištění.
   Diskuze. Kritické hodnocení a interpretace dosažených výsledků a jejich konfrontace s údaji v literatuře.
   Vyžaduje-li to typ práce, je možné na samý konec textu zařadit ještě samostatný oddíl Závěr se stručným shrnutím nejdůležitějších poznatků.
   U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuse). Nadpisy a podnadpisy v běžných případech nečíslujte. Hierarchii úrovně nadpisů v textu odlište jejich formátem: hlavní nadpis (verzálky, tučně: VÝSLEDKY), podnadpis 1 (tučně: Výsledek A), podnadpis 2 (tučně, kurzíva: Výsledek A1), podnadpis 3 (kurzíva: Výsledek A1a).
   Poděkování. Není povinnou částí. Můžete uvést poděkování osobám, které se na příspěvku podílely, avšak nesplňují kritéria pro spoluautorství. Zmíněna může být i finanční podpora. Pokud uvádíte dedikaci grantu, je třeba uvést celý název grantové agentury s číslem grantu.
  • V případě kazuistiky je doporučené členění textu: Úvod - Klinický nález - Materiál a metodika - Výsledky - Diskuze, případně: Úvod - Popis případu - Diskuze.
  • Přehledný článek, kapitoly z historie – členění textu je volné a záleží na autorovi. Na konci by měl být formulován Závěr. Pravidla používání podnadpisů viz výše. Přehledné články jsou většinou vyzvané; autoři však mohou po domluvě s redakcí podat přehledný článek i samostatně. Přehledné články jsou recenzovány stejně jako původní práce a kazuistiky.
  • Dopis redakci - přináší reakce na předchozí sdělení, komentáře aktuálního dění v patologii, osobní sdělení a jiné postřehy v rozsahu maximálně 3 rukopisných stran bez příloh. O tom, zda bude příspěvek publikován, rozhodne redakce časopisu.
  • Příspěvek do rubriky Monitor – formát sdělení poskytne po domluvě redakce.
 4. Literatura
  • Citace musejí být číslovány vzestupně v pořadí, v němž jsou uvedeny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v kulaté závorce (1), více zdrojů oddělujte čárkou bez mezer - viz (2,33); nebo pomlčkou bez mezer - viz (12-17). Čísla v seznamu literatury za textem se uvádějí bez závorek.
  • Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu.
  • Názvy časopisů by měly být zkracovány tak, jak je uvedeno v Index Medicus.
  • Pokud citujete práci českých autorů, je nezbytné uvádět u jmen autorů diakritiku. Pokud citujete český článek, uveďte jeho název česky (nikoli anglický překlad z databází).
  • Odkazy na abstrakta nepoužívejte. Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „in press“, viz níže.
  • Je-li méně než 6 autorů citované práce, uveďte všechny. Je-li více než 6 autorů citované práce, uveďte jen první 3 autory, za čárku napište et al.
  • Jména autorů psát tučně; zkratku časopisů kurzívou bez teček; jména a iniciály autorů bez teček; po střednících a dvojtečkách mezera; čísla stránek uvádějte v nezkrácené formě (tj. nikoli 123-9 ale 123-129). Na konci tečka.
   Příklady:
   • Originální a přehledové práce:
    Galizia E, Giorgetti G, Piccinini G, et al. BRCA1 expression in triple negative sporadic breast cancers. Anal Quant Cytol Histol 2010; 32(1): 123-129.
   • Kapitola z editované knihy
    Glinoer D. Thyroid disease during pregnancy. In: Braverman LE, Utiger RE, eds. Werner and Ingbar’s The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text (8th ed). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000: 1013–1027.
   • Část knihy
    Stevens A, Lowe J. Pathology (2nd edn). Mosby: London; 2000: 224–226.
   • Článek v tisku:
    Baselga J, Rothenberg ML, Tabernero J, Loretelli C, Bianchi F. TGF-ß1, pSMAD and TGFß-related markers in patients with advanced metastatic cancer. Proc Natl Acad Sci USA. In press 2011.
   Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tématikou. Jejich přehled nabízí mj. databáze BMČ Národní lékařské knihovny. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Česko-slovenská patologie (citujte jako Cesk Patol) a Soudní lékařství (Soud lek). K tomuto požadavku bude přihlíženo v recenzním řízení.
 5. Tabulky. Každou tabulku uveďte na samostatné stránce (nikoliv však v samostatném souboru) na konci rukopisu, tabulky číslujte po sobě podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu, do záhlaví každé tabulky uveďte stručný název.
  • Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky, nikoliv k záhlaví. V zápatí také vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce použity.
  • V tabulce užívejte index řádkování nejméně 1,5 (pro možnost vpisování poznámek při recenzním řízení)
  • Ověřte si, zda je každá tabulka citována v textu. Formát citace tabulky v textu: (tab. 1)
 6. Legendy k obrázkům. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Legenda k obrázku či grafu by měla být dostatečně vysvětlující k pochopení obsahu, bez nutného dlouhého hledání v rukopise. Používejte pouze standardní zkratky. U mikrofotografií je vždy třeba uvést typ barvení a hodnotu konečného zvětšení. Formát citace obrázku v textu: (obr. 1).

Rukopisy zasílejte s průvodním dopisem v elektronické formě na e-mailovou adresu vedoucího redaktora, viz níže. Pokud jsou soubory větší, je možné podat rukopis i v několika emailových zprávách. Kromě elektronického podání zašlou autoři práce poštou (nebo elektronicky ve formě naskenovaného barevného PDF dokumentu) na adresu vedoucího redaktora korespondujícím autorem podepsané prohlášení, které obsahuje tyto informace:

 • prohlášení, že článek ještě nebyl publikován, případně není jinde v tisku
 • u kolektivních prací prohlášení korespondujícího autora, že všichni uvedení spoluautoři byli seznámeni s rukopisem a že s publikací souhlasí
 • že souhlasí s publikací článku na www stránkách našeho časopisu v režimu Open Access (týká se jen původních vědeckých prací a kazuistik, nikoli přehledných článků a jiných prací s doškolovací tématikou). Převod autorských práv (copyright) proběhne v rámci revize rukopisu před konečným přijetím k publikaci.
 • při popisování experimentů uveďte, zda byly použité postupy v souladu s etickými standardy odpovědné etické komise (v rámci instituce nebo regionu) a s Helsinskou deklarací z roku 1975, ve znění revize z roku 1983.
 • prohlášení o střetu zájmů (formulář ke stažení na www.CSpatologie.cz)

Bez tohoto podepsaného prohlášení nebude článek přijat k publikaci.

Adresy pro po doručování rukopisů:

Pro Česko-slovenskou patologii: Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5. E-mail: editor@CSpatologie.cz

Pro Soudní lékařství: Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., Ústav soudního lékařství, Tvrdého 2a, 662 99 Brno. E-mail: hirt@fnusa.cz

Pokyny autorům ke stažení [PDF].

Aktualizováno 7.12.2017

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: +420 773 737 782
E-mailnto@cls.cz

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se