24th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA - Novinky v molekulární patologii


Autoři: Libor Staněk
Působiště autorů: Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 1, p. 28
Kategorie: MONITOR 24<sup>th</sup> EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA

V září letošního roku se v prostorách Kongresového centra v Praze konal 24th European Congress of Pathology 2012. Jednalo se o výjimečnou událost, na které přednesli přední odborníci nejnovější poznatky v oblasti patologie a patologicko-molekulární diagnostiky. V průběhu pěti dnů zde byly zastoupeny všechny oblasti této královny diagnostiky. Některá klíčová sdělení zde uvedu.

Prognostický význam detekce cirkulujících melanomových buněk pomocí CellSearch® systému u pacientů s metastazujícím melanomem

D. Giacchero (Francie) přednesl zajímavé sdělení, kde popsal metodu detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC). Zdůraznil význam identifikace markerů, výběr nejlepší léčebné terapie a sledování účinnosti léčby u metastatického melanomu (MM) a souvislost s prognózou u různých nádorových podtypů. Ukázal, že CTC mohou být detekovány pomocí přímých a nepřímých metod, jako RT-PCR nebo imunomagnetická separace (CS).

Od června do prosince 2011 byla získána krev 27 pacientů s MM a 10 kontrol, která byla zpracována do 72 hodin metodou CS. Primárním koncovým bodem byla celková doba přežití (OS) MM pacientů. Metoda CTC (CMC M=melanomových) byla účinná u 61,5 % pacientů s MM (n = 16) a 20 % kontrolních pacientů (n = 2). Deklarované výsledky ukazují, že detekce CMC koreluje s OS u melanomů. Díky tomu může být zvolena a nasazena nejvhodnější terapie u pacientů s MM.

Exprese mikroRNA profilu a identifikace molekulární podstaty rozdílu u MYC pozitivních a negativních translokací Burkittova lymfomu

G. De Falco (Itálie) prezentovala sdělení týkající se molekulární podstaty Burkittova lymfomu (BL). Molekulárním znakem Burkittova lymfomu (BL) je dysregulace MYC onkogenu. Nicméně, asi 10 % případů BL postrádá dysregulaci MYC (není detekována translokace). U těchto případů byla zkoumána role mikroRNA.

Do studie bylo zařazeno 10 MYC pozitivních translokací a 10 MYC negativních translokací. Jednalo se o materiál fixovaný ve formalínu a zalitý do parafínu. Pro získání profilu mikroRNA a genové exprese, byly vzorky hybridizovány pomocí miRCURYTM LNA Array a testovány Illumina DASL genomovou Assay.

Výsledky identifikovaly panel čtyř mikroRNA, které jsou diferenciálně exprimovány mezi oběma skupinami. Důležité je, že tyto mikroRNA řídí příslušné biologické procesy, jako je angiogeneze, apoptóza a proliferace. Použití tohoto přístupu ukázalo rozdíl mikroRNA a genový rozdíl mezi MYC pozitivními translokacemi a MYC negativními translokacemi u BL.

Droplet Digital PCR: vysoce citlivý test pro detekce B-Raf, K-Ras a EGFR mutací

J. Frampton (Velká Británie) ukázal vysoce sofistikovanou metodu DigitalTM PCR, která umožňuje absolutní kvantifikaci nukleových kyselin ve vzorku. Pomocí této metody sledujeme alelické frekvence mutací. Byl použit materiál fixovaný ve formaldehydu a zalitý do parafínu (FFPE). Diagnostický panel pokrýval mutace EGFR (G7l9S, T790M, L858R a L86lQ), K-ras (kodon 12) a B-Raf (V600E a V600K) obsahující alelické frekvence mezi 0,05 % a 50 %. Při testování byla prokázána korelace mezi predikcí a skutečnou alelickou frekvencí (0,05 %). Zdůraznil, že tato studie prokázala možnost detekovat pomocí DigitalTM PCR alelické frekvence až do 0,05 % genomické DNA z čištěné buněčné linie a až 3,5 % z genomické DNA extrahované z FFPE.

Kombinace mikroRNA in situ hybridizace a imunohistochemické detekce proteinových markerů

B. Nielsen (Dánsko) nastínil problematiku mikroRNA, což jsou malé nekódující RNA, které představují novou skupinu biomarkerů hrající roly v buněčné diferenciaci, proliferaci a apoptóze, tím že dojde k destabilizaci cílových mRNA. Konkrétně miR-21 je vysoce převládající u většiny malignit. Ukázal nové histologické platformy, které umožňují paralelní lokalizaci mikroRNA a bílkovinných markerů na parafínových řezech u karcinomu prsu. Sondy mikroRNA ISH byly označeny fluoresceinem tyraminem a primární protilátkou pro použití imunofluorescence. Reagencie byly naneseny na semi-automatizované platformy, HistoFlex. Pomocí kombinace miR-21 ISH a PDCD4 imunofluorescence diferencovali miR-21 pozitivní buňky a byl snížen čas testu ze 7 na 2 hodiny bez ztráty citlivosti a specifičnosti.

Srovnávací analýza MIR-155 a MIR-21 exprese MSI a MSS u karcinomu tlustého střeva komplikujícího střevního onemocnění

M. Svrček (Francie) objasnil nestabilitu mikrosatelitů (MSI) z důvodu narušení opravného mechanizmu (MMR) u kolorektálního karcinomu (CRC) u (5-10%) IBDs. Ukázal na souvislost mezi miRNA, konkrétně miR-155 a miR-21 a snížením reparačních mechnizmů MMR. Dále ukázal na zvýšenou expresi obou miRNA oproti zdravým kontrolám a tím nastínil nutnost zaměření pozornosti tímto směrem.


Zdroje

1. Giacchero D. et al. Prognostic significance of circulating melanoma cells detection using the CellSearch® System in patients with metastatic melanoma. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): 28.

2. De Falco G. et al. MicroRNA expression profile identifies a distinct molecular signature between MYC translocation-positive and negative Burkitt Lymphoma cases. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): 30.

3. Frampton J. et al. Droplet Digital PCR: A highly sensitive assay for B-Raf, K-Ras and EGFR mutation detection. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461 (Suppl 1): 30.

4. Nielsen B. et al. Combined microRNA in situ hybridization and immunohistochemical detection of protein markers. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): 32.

5. Svrcek M. et al. Comparative analysis of MIR-155 and MIR- 21 expression in MSI and MSS Colorectal cancers complicating Inflammatoty Bowel Diseases (IBS). Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): 34.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se