Komentář k článku Šuldová K. Současné trendy při rekonstrukci striktur penilní uretry


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(3): 258-260

Problematika chirurgie striktur uretry je významným tématem rekonstrukční urologie, oblastí nekonečné invence a publikací výsledků nových metod. K usnadnění komunikace a porovnávání výsledků léčby má sloužit před časem publikovaná SIU/ICUD nomenklatura (Latini JM, et al. SIU/ICUD consultation on urethral strictures: epidemiology, etiology, anatomy, and nomenclature of urethral stenoses, strictures, and pelvic fracture urethral disruption injuries. Urology 2014; 83(Supplement 3 A): S1-S6.). Přimlouvám se za to, abychom ji začali aplikovat i v České republice. Zajímalo by mne, jaký software byl pro statistické zpracování použit. Pokud autorka metaanalýzy není současně i autorkou statistické analýzy, měl by to reflektovat seznam autorů práce.

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

e‑mail: dolezel@mou.cz

Brno, 29. 7. 2019

Odpověď autorky na komentář

Dovolte mi reagovat na připomínky, které byly zaslané do redakce, k mému článku Současné trendy při rekonstrukci striktur penilní uretry, publikovaném v časopise Česká urologie 2019; 23(2): 114–123.

Článek není a ani nemůže být metaanalýzou, jak je uvedeno v komentáři. Tento fakt je v článku uveden. Oba chirurgické postupy nejsou prezentovány na všech vybraných pracovištích, není možné posoudit, zda existuje rozdíl. V převážné většině vybraných prací je totiž prezentována jen jedna operační technika, navíc na různě velkých souborech pacientů, kteří byli sledováni v různě dlouhých intervalech, s různě dlouhou strikturou uretry.

Článek není ani metodologickým návodem, jak řešit strikturu penilní uretry. Urologovi poskytuje pohled na dvě alternativní a v současnosti nejužívanější operační techniky na základě výběru prací z databází, publikovaných v letech 2016–2018 tak, aby byla zachována aktuálnost sdělení (metodika výběru byla prezentována na obrázku 1). Na doporučení recenzentů byla doplněna tabulka 5, která v přehledu shrnuje nejdůležitější fakta práce pro všechny kolegy, kteří se rekonstrukční urologii nevěnují. Společně s diskuzí považuji toto za nejdůležitější části v mém článku.

Tab. 1. Využitá data k výpočtům z vybraných prací
Tab. 1. Data used for calculations from selected papers
Využitá data k výpočtům z vybraných prací<br>
Tab. 1. Data used for calculations from selected papers

Dodatečně jsem provedla srovnání nomenklatury mého článku s Vámi doporučovanou SIU/ ICUD nomenklaturou uvedenou v práci Latini JM, et al. SIU/ICUD consultation on urethral strictures: epidemiology, etiology, anatomy, and nomeclature of urethral stenoses, strictures, and pelvic fracture urethral disruption injuries. Urology 2014: 83(Supplement 3 A): S1-S6. Práce zdrojově vychází z publikací dostupných na Medline a Pubmed v letech 1980–2010 s Level of evidence 3, stupněm doporučení C ohledně nomenklatury, dále epidemiologie a anatomie. Přestože nebyla zohledněna tato práce, nenalezla jsem neshody v nomenklatuře, etiologii a anatomii při srovnání s termíny ve svém sdělení. A to proto, že jedním z mých hlavních zdrojů pro teoretickou část byla monografie Stevena B. Brandese: Advanced Male Urethral and Genital Reconstructive Surgery, 2nd edition, Springer Science + Business Media new York, která vyšla rovněž v roce 2014. Steven B. Brandes je spoluautorem SIU/ICUD nomenklatury, dalším společným autorem je Jack W. McAninch. V literatuře, na závěr svého sdělení, uvádím 31 prací. U všech jsem prošla odkazy a bohužel nenašla ani v jednom případě odkaz na práci Latini JM, et al. SIU/ICUD consultation on urethral strictures: epidemiology, etiology, anatomy, and nomeclature of urethral stenoses, strictures, and pelvic fracture urethral disruption injuries. Urology 2014: 83(Supplement 3 A): S1–S6. Toto jistě přispělo k opomenutí Vámi doporučované práce, které však nevedlo k užití neakceptovatelných termínů, vyjma jednoho, kterým je termín „inlay“. Termín „inlay“ není doporučován SIU/ICUD nomenklaturou, v mé práci jsem ho použila v souvislosti s jedinečnou Asopovou rekonstrukční technikou. Tento termín v souvislosti s Asopovou technikou dále využívají autoři publikující po roce 2014, kdy byla publikována SIU/ICUD nomenklatura. Příkladem může být práce Marshall SD, Raup VT, Brandes SB. Dorsal inlay buccal mucosal graft (Asopa) urethroplasty for anterior urethral stricture. Transl Androl Urol. 2015; 4(1): 10–15. Tuto práci uvádím pod číslem 25 v seznamu literatury. Spoluautorem je dokonce Steven B. Brandes, spoluautor nomenklatury SIU/ICUD.

Statistické zpracování a jeho výsledky mají pouze informativní charakter, různorodost dat neumožnila zpracování prostřednictvím statistických metod metaanalýzy, což jsem konzultovala a v práci informativní charakter statistických dat zdůraznila. Vzhledem k informativnímu charakteru statistiky jsem více její metodiku nerozváděla.

Tab. 2. Uvedená tabulka udává maximálně věrohodnostní odhady „úspěchu” pro jednotlivá pracoviště, standardní odchylka a dále konfidenční intervaly byly vypočteny pomocí programu R (free software)
Tab. 2. The table presents maximum likelihood estimations of „success” for individual workplaces; standard deviation as well as confidence intervals were calculated using the R program (free software)
Uvedená tabulka udává maximálně věrohodnostní odhady „úspěchu” pro jednotlivá pracoviště,
standardní odchylka a dále konfidenční intervaly byly vypočteny pomocí programu R (free software)<br>
Tab. 2. The table presents maximum likelihood estimations of „success” for individual workplaces; standard
deviation as well as confidence intervals were calculated using the R program (free software)

Z tabulky je zřejmé, že se jednotlivé konfidenční intervaly překrývají, kromě jednoho pracoviště, které však provedlo pouze tři operace, přičemž všechny byly úspěšné. Lze tedy říci, že se alespoň jedna relativní četnost odlišuje od ostatních. Toto je příklad velké nevyváženosti dat, která brání přesnějšímu statistickému zpracování. Nelze statistickým výsledkům přikládat velký význam. Při testech vícenásobného srovnání (Pairwise comparisons, opět program R) vždy mezi dvěma pracovišti nebyl mezi žádnou dvojicí zjištěn statisticky významný rozdíl v úspěšnosti, a to s 95% spolehlivostí. V případě logistické regrese byl využit rovněž software programu R, kdy byl odhadnut zobecněný model s využitím dostupných dat, vysvětlující úspěšnost/ neúspěšnost prostřednictvím použité techniky rekonstrukce, délky striktury a doby sledování.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že všem připomínkám recenzentů jsem vyhověla a článek byl doporučen bez výhrad k publikaci.

MUDr. Kateřina Šuldová

Urologické oddělení, Oblastní nemocnice

Příbram, a. s.

gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1

e‑mail: katasu@centrum.cz

Příbram, 5. 8. 2019


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2019 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se