3rd Ostrava Urological-Neurological Symposium


Autoři: Jan Krhut
Působiště autorů: Urologická klinika FN Ostrava
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(3): 267-269
Kategorie: Informace

Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SUNU) uspořádala ve dnech 30. a 31. května 2019 již skoro tradiční 3. ostravské urologicko‑neurologické sympózium, na něž se sjelo 80 účastníků z celé republiky. Cílem sympózia bylo podpořit hlubší zájem urologů o oblast neurourologie a rozšířit mezioborovou spolupráci mezi urology, neurology a specialisty dalších odborností.

Sympózium bylo rozděleno na pět samostatných bloků, které se skládaly vždy z přehledových přednášek k dané problematice a rozborů klinických kazuistik. Do jejich řešení bylo zapojeno prostřednictvím interaktivního hlasovacího systému i auditorium. Velký prostor byl tradičně věnován diskuzi, která ve většině případů pokračovala i v předsálí po skončení jednotlivých bloků.

Tab. 1. Moderátoři sekce věnované Parkinsonově chorobě (zleva doc. Zachoval, prim. Zámečník a as. Ressner)
Fig. 1. Moderators of the Parkinson Disease section (left to right: doc. Zachoval, prim. Zámečník, and as. Ressner)
Moderátoři sekce věnované Parkinsonově chorobě (zleva doc. Zachoval, prim. Zámečník a as. Ressner)<br>
Fig. 1. Moderators of the Parkinson Disease section (left to right: doc. Zachoval, prim. Zámečník, and as. Ressner)

Dr. Sutorý během diskuze<br>
Fig. 2. Dr. Sutorý during a discussion
Obr. 1. Dr. Sutorý během diskuze
Fig. 2. Dr. Sutorý during a discussion

V prvním bloku věnovaném Parkinsonově nemoci zazněly zcela nové pohledy na tuto problematiku, které do značné míry mění praktický přístup k pacientům s Parkinsonovou nemocí zejména s ohledem na operační léčbu subvezikální obstrukce u mužů s tímto onemocněním. Na řadě dat bylo dokladováno, že dříve zdůrazňované obavy z pooperační inkontinence u těchto nemocných byly založeny na studiích, které měly řadu metodologických nedostatků a navíc do nich byli zařazováni i pacienti s Mnohočetnou systémovou atrofií (MSA), což zásadně ovlivnilo jejich výsledky. Dnes je správně indikovaná chirurgická léčba subvezikální obstrukce u těchto pacientů považována za bezpečnou metodu s dobrými výsledky.

Druhý blok byl věnován chirurgické léčbě v neurourologii. Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali velké osobnosti české a slovenské rekonstrukční urologie – prof. Valanský shrnul svoje dlouholeté a rozsahem ojedinělé zkušenosti s chirurgickou léčbou dysfunkcí močových cest u pacientů s míšními dysrafizmy a docenti Kočvara a Doležel referovali svoje bohaté zkušenosti s kontinentními vezikostomiemi. Diskutována byla i problematika augmentací močového měchýře a Maloneho operací. Tento blok byl o to zajímavější, že byl doplněn i několika videozáznamy chirurgických výkonů.

Další blok byl věnován problematice roztroušené sklerózy zejména z pohledu moderních přístupů k léčbě infekcí u těchto pacientů a dilematům, jimž čelí urolog u pacientů se zavedenou biologickou léčbou roztroušené sklerózy.

Pohled do jednacího sálu<br>
Fig. 3. View of the auditorium
Obr. 2. Pohled do jednacího sálu
Fig. 3. View of the auditorium

Následoval blok věnovaný neurogenním dysfunkcím střeva. Tato problematika byla komplexně diskutována na urologickém fóru poprvé a vzbudila velký zájem. Je jasné, že neurogenní dysfunkce střeva jsou spjaty s neurogenními dysfunkcemi močových cest a vzájemně se ovlivňují. Navíc urologická léčba (zejména léčba detruzorové hyperaktivity) mnohdy může zhoršovat dysfunkce střeva. Proto bylo prezentováno v ucelené formě jakési minimum poznatků o neurogenním střevě, které by měl znát urolog zabývající se diagnostikou a léčbou neurogenních dysfunkcí močových cest.

Poslední část sympózia byla věnována jednak novinkám v předepisování zdravotních prostředků pro inkontinenci a intermitentní katetrizaci, které přinesla novela Zákona o veřejném zdravotním pojištění a jednak problematice sakrální neuromodulace, kdy se o své zkušenosti s touto metodou podělili prof. Švihra z Martina a dr. Rejchrt z FN Motol.

Účastníci sympózia oceňovali především vysokou odbornou úroveň, ale zároveň tradičně neformální atmosféru celého setkání. Tu umocnil i diskuzní večer, který probíhal v areálu Dolu Michal. Dík za úspěch sympózia patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž všem partnerům, kteří konání této akce podpořili. Po stránce organizační zajistila bezchybný průběh sympózia společnost BFF Group. Vedení Sekce SUNU se již nyní těší na setkání se všemi zájemci o funkční urologii na dalším workshopu FUN (Funkční urologie – Novinky), který se bude konat v červnu příštího roku v Praze.

Za organizátory Jan Krhut

Ostrava, 20. 6. 2019

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika FN Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: jan.krhut@fno.cz

Střet zájmů: Žádný.

Foto: Nikola Štourač, BFF Group


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2019 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se