Vliv holotropního dýchání na osobnost


The Effect of Holotropic Breathwork on Personality

The paper investigates the effect of single or repeated set of holotropic breathwork on certainpersonality properties, attitudes and the value orientation. Eighty one subjects participated inthe research (36 „breathers“, 34 „non-breathers“ and 11 „fi rst-breathers“). The group of breatherswas constituted by persons who participated in the at least four sessions of holotropic breathwork;responders from the non-breather group were comparable on the basis of the following criteria: sex,age and education. The experimental subjects from the fi rst-breather subjects were tested for thefi rst time before their fi rst holotropic breathwork session and retested afterwards (after about threeweeks). The investigated variables were measured by means of the Life test (P.I.L.) of Crumbaugh andMaholick, test of attitudes and values (Value-Belief Q-sort) of Harman, Fadiman and Mogar and thePersonal orientation inventory (P.O.I.) according to Shostrom.In the fi rst-breathers, there was a signifi cant improvement in the satisfaction of needs for themeaning of life and a signifi cant decrease of rigidity and dogmatism. It became obvious that thebreathers were less rigid and dogmatism in comparison with non-breathers (including scientifi carea), display positive changes in their attitude to unusual understanding of the reality, are lessinclined to believe in conventional values and apply them with a higher fl exibility. Their approach toreality is also more adequate and they re able to live the present moment, are more self-suffi cient andmore independent on the attitudes of other people, more sensitive to their own feelings and needs,express more spontaneity, experience a higher self-esteem and exert a better capacity to socializecordially. All these differences were statistically signifi cant. The breathers did not experience a bettersatisfaction in their need for life meaning than the non-breathers. The experience from the holotropicbreathwork session was evaluated by all participants as a contribution to better communication withpeople, a deeper knowledge of the surrounding world and a higher acceptance of previously refusedopinions and thoughts.

Key words:
holotropic breathwork, transpersonal psychology, values and attitudes.


Autoři: D. Binarová
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna, Opava, ředitel MUDr. I. Drábek
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 8, pp. 410-414.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Práce zkoumá vliv jednoho a opakovaného absolvování sezení holotropního dýchání naněkteré osobnostní vlastnosti, postoje a hodnotovou orientaci. Výzkumu se zúčastnilo celkem 81osob (36 „Dýchačů“, 34 „Nedýchači“ a 11 „Prvodýchačů“). Skupinu „Dýchači“ tvořily osoby, kterése alespoň 4krát zúčastnily sezení holotropního dýchání; respondenti ze skupiny „Nedýchači“s nimi byli srovnatelní na základě těchto kritérií: pohlaví, věk a vzdělání. Pokusné osoby ze skupiny„Prvodýchači“ byly poprvé testovány před svým prvním absolvováním sezení holotropního dýchánía retestovány po něm (přibližně za tři týdny). Zkoumané proměnné byly měřeny pomocí Testuživotního smyslu (P.I.L.) Crumbaugha a Maholicka, testu postojů a hodnot (Value-Belief Q-rost)Harmana, Fadimana a Mogara a Dotazníku osobnostní orientace (POI) Shostroma.U „Prvodýchačů“ došlo k významnému zvýšení uspokojení potřeby životního smyslu a k významnémusnížení rigidity a dogmatismu. Bylo zjištěno, že „Dýchači“ jsou oproti „Nedýchačům“ méně rigidnía dogmatičtí (včetně vědecké oblasti), vykazují pozitivní změnu postoje k neobvyklému chápáníreality, méně vyznávají konvenční hodnoty v jejichž aplikaci jsou fl exibilnější, mají adekvátnějšípřístup k realitě, jsou schopnější žít přítomným okamžikem, jsou soběstačnější a nezávislejší namínění ostatních lidí, citlivější ke svým pocitům a potřebám, jsou více spontánní, mají vyšší sebeúctua jsou schopnější navazovat vřelé mezilidské vztahy. Všechny tyto rozdíly jsou statisticky významné.„Dýchači“ nemají významně více uspokojenu potřebu životního smyslu než „Nedýchači“. Subjektivněbyl zážitek z holotropního sezení hodnocen účastníky jako příspěvek k lepší schopnosti vycházenís lidmi, k hlubšímu poznání okolního světa a větší akceptaci dříve odmítaných názorů a myšlenek.

Klíčová slova:
holotropní dýchání, transpersonální psychologie, hodnoty a postoje.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se