Rizikové jídelní chování a postoje českýchadolescentů(Školní studie)


Risk Eating Behaviour and Attitudes of CzechAdolescents (A School Investigation)

Authors report on results of a questionnaire screening in randomly selected primary and grammar schools inPrague and České Budějovice focused on the identifi cation of inappropriate eating attitudes and assessmentof an impact of factors that can infl uence a development of eating disorders. The results of the study of 706boys and 725 girls confi rmed that already in an older school age (an average age of 14.5 years), especiallyat girls, risk diet attitudes were very strong. Between 14 and 15 years of age no considerable change occursin this respect. 60% of girls reported that they were not satisfi ed with their bodies and further 60% of girlsreported that they wished to lose weight. 2% of girls reported that they vomited at least once a week for thesereasons; altogether 10.5% of given girls reported an experience of vomiting for diet reasons. 13.8% of girlshad higher than critical score in EAT-26. This group, risk from the point of view of eating disorders, had anincreased risk also regarding addiction to psychoactive substances (they smoked cigarettes, marihuana andused alcohol drinks more often). In comparison with their peers, surprisingly, they had a higher self-esteemand a low score of pedantry (EDI). Their mothers and sisters dieted more often, their mothers were treatedin psychiatry more often, a relationship with their fathers was evaluated as unsatisfactory and a climatein their families as tense. Their families ate together less often and were more oriented to an exceptionalperformance. Girls with a high EAT score had an opportunity to go out for entertainment more often, wentshopping or to shopping centres more often, did sports and toned up at home more.

Key words:
eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, adolescence, addiction.


Autoři: F. D. Krch;  L. Csémy;  H. Drábková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Psychiatrické centrum, Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, CSc. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha, rektor PhDr. J. Růžička, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 8, pp. 415-422.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Autoři referují o výsledcích dotazníkového šetření v náhodně vybraných základních školácha víceletých gymnáziích v Praze a v Českých Budějovicích zaměřeného na identifi kaci nevhodnýchjídelních postojů a posouzení vlivu faktorů, které mohou mít vliv na rozvoj poruchy příjmu potravy.Výsledky studie 706 chlapců a 725 dívek potvrdily, že už ve starším školním věku (průměrný věk 14,5roku) jsou zejména u děvčat rizikové dietní postoje velmi výrazné. Mezi 14. a 15. rokem věku pak užv tomto směru nedochází k výraznějším změnám; 60 % děvčat uvedlo, že nejsou spokojeny se svýmtělem a dalších 60 %, že by si přálo zhubnout, 2 % děvčat uvedla, že z těchto důvodů alespoň jednoutýdně zvrací, celkem 10,5 % sledovaných děvčat uvedlo zkušenost se zvracením z dietních důvodů.V EAT-26 mělo 13,8 % děvčat vyšší než kritický skór. Tato z hlediska poruch příjmu potravy rizikováskupina byla zvýšeně riziková i z hlediska závislosti na psychoaktivních látkách (častěji kouřilacigarety, marihuanu a užívala alkoholické nápoje). Ve srovnání se svými vrstevnicemi měla překvapivěvyšší sebehodnocení a nízké skóre pedantérie (EDI). Jejich matky a sestry častěji držely dietu, matkase častěji léčila na psychiatrii, vztah s otcem byl hodnocen jako neuspokojivý a atmosféra v rodinějako napjatá. Jejich rodina méně často společně stolovala a byla více orientována na mimořádnývýkon. Děvčata s vysokým EAT skórem měla častěji možnost chodit ven za zábavou, častěji chodilanakupovat nebo do nákupních středisek, více sportovala a posilovala doma.

Klíčová slova:
poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, adolescence,psychoaktivní látky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se