Vědomí a EEG spektrum


Consciousnessand EEG Spectrum

26 persons (6 normal controls, 12 epileptics, 8 demented subjects) had EEG recorded during rest,reaction to sound, and perception of simple tones or chords from Smetana’s symphonic poemVyšehrad. The length of reaction time depended on FFT changes: the longer the time, the higherare the delta and the lower the alpha activities in the EEG spectrum.However, with alpha increasing during relaxation, the reaction time was longer regardless ofwhether delta had increased due to hyperventilation, sleep or subclinical epileptic discharges.During the perception of tones, FFT showed changes in the alpha and delta bands different fromthose during the perception of chords, and different again during relaxation, in both normalcontrols and epileptics. The demented persons revealed no discernible FFT differences in theperception of either tones or chords, the only differences were found in the resting portions of thespectrum.One and the same stimulus produced a stereotype FFT response, i.e., different stimuli eliciteda different a FFT response in healthy and epileptic persons. The demented a responded to identi-cal stimuli differently, and had a stereotype FFT response elicited by the same stimuli.The results suggest that FFT can represent the informational content of the EEG curve and,indirectly, also that of micro-EEG as it reverberates between the thalamus and the cortex in theform of neuronal activity impulses. This interneuronal impulse coding is impaired in dementedsubjects with atrophy of the cortex; it is marked, on the one hand, by increased variability in theperception of identical stimuli, and, on the other hand, by impaired differentiation, and, consequ-ently, by increasingly stereotype responses to different stimuli.Spontaneous and provoked changes of vigilance and consciousness are determined by TCS (thala-mocortical system) activity. This is relatively easy to monitor using EEG, which is a complexcurve but open to analysis, e.g., by means of FFT (fast Fourier transformation).

Key words:
EEG, consiousness, perception, dementia.


Autoři: J. Faber;  L. Šrutová;  M. Pilařová;  Z. Vučková;  D. Böhmová;  L. Dobošová
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 4, pp. 203-209.
Kategorie: Články

Souhrn

Spontánní i provokované změny vigility a vědomí jsou dány aktivitou thalamokortikální-ho systému (TKS). Aktivitu TKS lze poměrně lehce sledovat pomocí EEG, což je složitá křivka, alelze ji analyzovat např. pomocí FFT (Fast Fourier Transformation). 26 osobám jsme snímali EEGběhem klidu, reakce na zvuk a percepce čistých tónů nebo akordů ze Smetanova Vyšehradu. Byloto šest normální kontrolních osob, dvanáct epileptiků a osm dementů. Zjistili jsme závislost délkyreakčního času na změně FFT! Čím delší čas, tím vyšší delta a nižší alfa aktivita v EEG spektru.Jestliže však při relaxaci alfa stoupala, pak se prodlužoval i reakční čas. Bylo lhostejné, zda sedelta zvyšovala hyperventilací, spánkem nebo subklinickými epileptickými výboji.Během percepce tónů byly v FFT jiné změny v alfa a delta pásmu než při percepci akordů a jinév klidových úsecích, a to u normálních a epileptických osob. U dementů nebyly patrny rozdílyv FFT při percepci tónů nebo akordů, lišily se jen klidové úseky spektra.Po jednom a témže podnětu byla stereotypní odpověď FFT a po různých podnětech různá odpo-věď FFT u zdravých a epileptických osob. U dementů byla po identických podnětech různá odpo-věď a po různých podnětech stereotypní FFT odpověď.Z výsledků usuzujeme na schopnost FFT reprezentovat informační obsah EEG křivky a nepřímoi mikro-EEG, které v podobě impulzační neuronální aktivity cirkuluje mezi thalamem a kortexem.Toto interneuronální impulzační kodování je porušeno u dementů při atrofii kortexu a projevujese na jedné straně zvýšenou variabilitou při percepci identických podnětů a na druhé straněnedostatečnou diferenciací, a tedy zvýšenou stereotypií při percepci různých podnětů.

Klíčová slova:
EEG, vědomí, percepce, demence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se