Subjektívne prežívanie antipsychotickej liečby


Subjective Experience of Antipsy-chotic Treatment

The poor compliance with antipsychotic treatment is most frequently conditioned by the undesi-rable effects of the drugs used. The side-effects are not restricted only to motor manifestationsbut affect also cognitive abilities and emotiveness. Frequently these manifestations are not suffi-ciently striking to be recorded by objective examination. Naber (8) published the initial experien-ce with a self-rating scale of subjective experience of wellbeing during treatment with neurolepticdrugs - the so-called SWN (self-rating wellbeing neuroleptic scale).Method: A reduced 20-item version of SWN was presented to 39 ambulatory patients with thediagnosis of schizophrenia (17 men and 22 women aged 23 - 54 years) in satisfactory remission(with a total PANSS score below 60). 22 of them were treated with neuroleptic depot neuroleptics,17 with clozapine. The authors compared the values of the total SWN score and the values ofpartial scores in the positively and negatively formulated items in the two groups of patients.Results: The authors did not reveal any significant differences in total or partial SWN scorebetween patients treated with depot neuroleptics retard and those treated with clozapine.Discussion and conclusions: The therapeutic results in schizophrenia depend on the early onset ofadequate psychopharmacotherapy and successful prevention of relapses. A feasible way how toincrease the effectiveness of long-term antipsychotic treatment is to use tools for measuring thesubjective effect of neuroleptics by means of self-rating scales, early elimination of undesirableside-effects and introduction of suitable psychoeducational programmes for patients and theirrelatives.

Key words:
subjective effects of neuroleptics, neuroleptic retard, clozapine, quality of life, compli-


Autoři: L. Nábělek;  I. Šajgalíková;  Ľ. Fašková;  Z. Kašparová
Působiště autorů: Psychatrické oddelenie NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 4, pp. 195-199.
Kategorie: Články

Souhrn

Súhrn:
Nízka compliance antipsychotickej liečby býva najčastejšie podmienená nežiadúcimi účin-kami užívaných liekov. Tieto nie sú obmedzené len na motorické prejavy, ale postihujú aj kogni-tívne schopnosti a emotivitu, pričom sú často príliš nenápadné na to, aby boli registrovateľnéobjektívnym vyšetrením. Naber [8] publikoval prvé skúsenosti so sebahodnotiacou škálou subjek-tívneho prežívania pohody pri prebiehajúcej liečbe neuroleptikami - tzv. SWN (self-rating well-be-ing neuroleptic scale).Metodika: Redukovaná 20-položková verzia SWN bola predložená 39 ambulantným pacientoms diagnózou schizofrénia (17 mužom a 22 ženám vo veku 23 - 54 rokov) v dobrej remisii (s celko-vým PANSS-skóre pod 60). 22 z nich bolo liečených depotnými neuroleptikami, 17 klozapínom.Autori porovnali hodnoty celkového skóre SWN a hodnoty čiastkových skóre v pozitívne a nega-tívne formulovaných položkách medzi oboma skupinami pacientov.Výsledky: Ani v celkovom skóre ani v čiastkových skóre SWN neboli zistené signifikantné rozdielymedzi skupinou pacientov liečených depotnými neuroleptikami a skupinou pacientov liečenýchklozapínom.Diskusia a závery: Výsledok liečby schizofrénie záleží na skorom začatí adekvátnej psychofarma-koterapie a na úspešnej prevencii relapsov. Ako schodná cesta k zvýšeniu účinnosti dlhodobejantipsychotickej liečby sa javí byť snaha používať nástroje na meranie subjektívneho účinkuneuroleptík prostredníctvom sebahodnotiacich škál, včasná eliminácia nežiadúcich vedľajšíchúčinkov a zavádzanie vhodných psychoedukačných programov pre pacientov a ich príbuzných.

Klíčová slova:
subjektívne účinky neuroleptík, depotné neuroleptiká, klozapín, kvalita života,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se