Tiaprid v léčbě poruch chováníu geriatrických pacientův dlouhodobé ústavní péčiOtevřená multicentrická studie hodnoceníbezpečnosti a účinnosti


Tiapride in Treatment of Behavioral Disturbancesin Geriatric Long-term Patients: Open Multicentre Study Evaluating Safetyand Efficacy

Behavioural disturbances such as agitation, psychomotor restlessness, irri-tability, disruption or abusive behaviour are common clinical problems in 50- 70 % of nursing home residents. As causal treatment is only rarely available,symptomatic treatment with psychotropics is recommended to relieve symp-toms. Among other drugs atypic neuroleptic tiapride has been found effecti-ve and safe in clinical trials performed on smaller samples of otherwisehealthy patients.The main objective of this study was to confirm the therapeutic efficacy andsafety of tiapride (Tiapridal ® ) in a larger sample of elderly subjects withbehaviour problems under conditions of everyday clinical practice.Altogether 485 long-term care residents with an acute onset of agitation wereincluded in this prospective, multicentre, open drug trial. The average agewas 81.6 yrs, 72.6% were females. The recommended dosage of tiapride was300 mg/day, duration of treatment 2 weeks. The behavioural symptoms ratedwith Brief Agitation Rating Scales (BARS) improved and the BARS score wasdecreasing continuously after 2, 7 and 14 days of treatment from 33.5 to 16.4points (p < 0.001). A positive therapeutic effect - as rated by investigators -was found in 89.1% of treated patients with no difference between genderand age groups. Only 12 (2.5%) patients stopped treatment for lack of thera-peutic effect. Adverse events occurred only in 3 (0.6%) patients.Tiapride, a substituted benzamide derivative and selective dopamine D2 re-ceptor antagonist proved effective and safe for symptomatic treatment ofbehavioural problems in geriatric long-term care.

Key words:
behavioral disturbances, elderly, pharmacotherapy, geriatric andlong-term care.


Autoři: E. Topinková
Působiště autorů: Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha, vedoucí doc. MUDr. E. Topinková, CSc. Geriatrické oddělení VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Neuwirth, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 288-296.
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy chování jako agitovanost, psychomotorický neklid, iritabili-ta, obtěžující a zneklidňující chování, jsou závažným klinickým problémemaž u 50 - 70 % pacientů ošetřovatelských ústavů a LDN. Protože kauzální léč-ba není vždy možná, je pro zmírnění projevů doporučována symptomatickáléčba psychofarmaky. Jak prokázaly klinické studie na menších souborechjinak zdravých pacientů, je jedním z bezpečných a účinných léků atypickéneuroleptikum tiaprid.Hlavním cílem studie byl průkaz terapeutické účinnosti a bezpečnosti tiapri-du (Tiapridal ® ) na větším souboru starších pacientů s poruchami chovánív podmínkách běžné klinické praxe LDN.Do prospektivní multicentrické otevřené studie bylo zahrnuto celkem 485pacientů LDN s akutním nástupem agitovanosti. Průměrný věk léčených pa-cientů byl 81,6 let, z nich 72,6 % byly ženy. Doporučená dávka tiapridu činila300 mg denně při trvání léčby dva týdny. Závažnost poruchy chování hodno-cená škálou BARS (Brief Agitation Rating Scale) se v průběhu léčby snižova-la a BARS skóre průběžně klesalo po 2, 7 a 14 dnech léčby z 33,5 na 16,4 bodu(p < 0,001). Lékařem hodnocený terapeutický úspěch byl zaznamenánu 89,1 % léčených pacientů a byl shodný u obou pohlaví i u všech sledova-ných věkových skupin. 12 pacientů (2,5 %) předčasně ukončilo léčbu pro ne-dostatečný efekt. Nežádoucí účinky byly zaznamenány pouze u tří pacientů(0,6 %).Tiaprid, substituovaný derivát benzamidu a selektivní antagonista D2 dopa-minových receptorů je bezpečným a účinným lékem pro symptomatickou léč-bu poruch chování u geriatrické populace v lůžkových zařízeníchdlouhodobé péče.

Klíčová slova:
poruchy chování, stáří, farmakoterapie, geriatrická a dlouho-dobá lůžková péče.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×