Tiaprid v léčbě poruch chováníu geriatrických pacientův dlouhodobé ústavní péčiOtevřená multicentrická studie hodnoceníbezpečnosti a účinnosti


Tiapride in Treatment of Behavioral Disturbancesin Geriatric Long-term Patients: Open Multicentre Study Evaluating Safetyand Efficacy

Behavioural disturbances such as agitation, psychomotor restlessness, irri-tability, disruption or abusive behaviour are common clinical problems in 50- 70 % of nursing home residents. As causal treatment is only rarely available,symptomatic treatment with psychotropics is recommended to relieve symp-toms. Among other drugs atypic neuroleptic tiapride has been found effecti-ve and safe in clinical trials performed on smaller samples of otherwisehealthy patients.The main objective of this study was to confirm the therapeutic efficacy andsafety of tiapride (Tiapridal ® ) in a larger sample of elderly subjects withbehaviour problems under conditions of everyday clinical practice.Altogether 485 long-term care residents with an acute onset of agitation wereincluded in this prospective, multicentre, open drug trial. The average agewas 81.6 yrs, 72.6% were females. The recommended dosage of tiapride was300 mg/day, duration of treatment 2 weeks. The behavioural symptoms ratedwith Brief Agitation Rating Scales (BARS) improved and the BARS score wasdecreasing continuously after 2, 7 and 14 days of treatment from 33.5 to 16.4points (p < 0.001). A positive therapeutic effect - as rated by investigators -was found in 89.1% of treated patients with no difference between genderand age groups. Only 12 (2.5%) patients stopped treatment for lack of thera-peutic effect. Adverse events occurred only in 3 (0.6%) patients.Tiapride, a substituted benzamide derivative and selective dopamine D2 re-ceptor antagonist proved effective and safe for symptomatic treatment ofbehavioural problems in geriatric long-term care.

Key words:
behavioral disturbances, elderly, pharmacotherapy, geriatric andlong-term care.


Autoři: E. Topinková
Působiště autorů: Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha, vedoucí doc. MUDr. E. Topinková, CSc. Geriatrické oddělení VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Neuwirth, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 288-296.
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy chování jako agitovanost, psychomotorický neklid, iritabili-ta, obtěžující a zneklidňující chování, jsou závažným klinickým problémemaž u 50 - 70 % pacientů ošetřovatelských ústavů a LDN. Protože kauzální léč-ba není vždy možná, je pro zmírnění projevů doporučována symptomatickáléčba psychofarmaky. Jak prokázaly klinické studie na menších souborechjinak zdravých pacientů, je jedním z bezpečných a účinných léků atypickéneuroleptikum tiaprid.Hlavním cílem studie byl průkaz terapeutické účinnosti a bezpečnosti tiapri-du (Tiapridal ® ) na větším souboru starších pacientů s poruchami chovánív podmínkách běžné klinické praxe LDN.Do prospektivní multicentrické otevřené studie bylo zahrnuto celkem 485pacientů LDN s akutním nástupem agitovanosti. Průměrný věk léčených pa-cientů byl 81,6 let, z nich 72,6 % byly ženy. Doporučená dávka tiapridu činila300 mg denně při trvání léčby dva týdny. Závažnost poruchy chování hodno-cená škálou BARS (Brief Agitation Rating Scale) se v průběhu léčby snižova-la a BARS skóre průběžně klesalo po 2, 7 a 14 dnech léčby z 33,5 na 16,4 bodu(p < 0,001). Lékařem hodnocený terapeutický úspěch byl zaznamenánu 89,1 % léčených pacientů a byl shodný u obou pohlaví i u všech sledova-ných věkových skupin. 12 pacientů (2,5 %) předčasně ukončilo léčbu pro ne-dostatečný efekt. Nežádoucí účinky byly zaznamenány pouze u tří pacientů(0,6 %).Tiaprid, substituovaný derivát benzamidu a selektivní antagonista D2 dopa-minových receptorů je bezpečným a účinným lékem pro symptomatickou léč-bu poruch chování u geriatrické populace v lůžkových zařízeníchdlouhodobé péče.

Klíčová slova:
poruchy chování, stáří, farmakoterapie, geriatrická a dlouho-dobá lůžková péče.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


1999 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se