Neobvyklá forma sexuálnejdeviácie


Kolibáš E., Siska L.: Uncommon Form of Fetishism

Fetishism is a sexual deviation encountered rarely even by psychiatric sexu-ologists in their practice. The authors present an account on a rare type offetishism - salivary fetishism. In 1998 they examined a 22-year-old man wherewas diagnosed already during the previous year pedophilia. The reason forthe previous ambulatory examination and hospital admission was the fin-ding that the patient pursues schoolgirls and asks them to spit into his palm.The patient reported that saliva of young girls cause intensive sexual arou-sal. The contact with saliva and listening to the bubbling of the saliva causesintensive sexual arousal and orgasm with ejaculation. The mentioned behavi-our has persisted for four years. Restrictions by parents and previous neuro-leptic treatment failed. According to anamnestic data the patient prefers thecompany of children, two years ago he still identified himself with children,occasionally he perceives sexual arousal in the company of young girls. Henever attempted tactile contact and is not interested in sexual intercoursewith girls. Phalloplethysmographic examination did not reveal a response to„normal“ stimuli nor to pedophilic stimuli. The authors prefer the diagnosis fetishism with a pedophilic component, in the discussion they reflect also ona combination of two types of sexual deviation (with incomplete expressionof pedophilia). They consider this alternative less likely. They rule out transi-ent deviant sexual behaviour as a manifestation of psychosexual infantilism.In the case-history they found bad relations between the patient and hisparents, retarded mental and somatic development during childhood andadolescence. Examination revealed also symptoms of slight organic braindamage (with subnormal intellect and specific developmental disorders), per-sonality disorder with psychasthenic features and a neurotic symptomatolo-gy. Detection of associated psychic disorders and factors which couldparticipate in the development of the sexual deviation are of practical impor-tance also for planning treatment. The initial hormonal inhibitory treatmentis successful and creates conditions for comprehensive treatment where psy-chotherapy is the most important constituent.

Key words:
sexual deviation, salivary fetishism, pedophilia, combined sexualdeviation, differential diagnosis.


Autoři: E. Kolibáš;  L. Siska
Působiště autorů: Psychiatrická klinika FN a LF UK, Bratislava, prednosta prof. MUDr. I. Žucha, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 297-305.
Kategorie: Články

Souhrn

Fetišizmus patrí k sexuálnym deviáciám, s ktorými sa aj psychiatric-ký sexuológ stretáva vo svojej praxi zriedkavo. Autori referujú o zriedkavomtype fetišizmu - slinovom fetišizme. V roku 1998 vyšetrili 22-ročného muža,u ktorého bola už v minulom roku diagnostikovaná pedofília. Dôvodom pred-chádzajúcich ambulantných vyšetrení aj hospitalizácie bolo zistenie, že pa-cient vyhľadáva školopovinné dievčatá a vyžaduje, aby mu napľuli do dlane.Pacient uviedol, že sliny malých dievčat u neho vyvolávajú silné vzrušenie,pri dotyku so slinami a poslúchaní praskania bubliniek v slinách dochádzak silnému pohlavnému vzrušeniu a k orgazmu s ejakuláciou. Uvedené sprá-vanie trvá štyri roky, obmedzovanie rodičmi a predchádzajúca neuroleptickáliečba boli neúspešné. Podľa anamnestických údajov pacient preferuje spo-ločnosť detí, sám sa ešte pred dvoma rokmi identifikoval s deťmi, občas jev spoločnosti malých dievčat pohlavne vzrušený. Nikdy sa nepokúšal o taktil-ný kontakt, nemá záujem o pohlavný styk s dievčatami. Pri falopletyzmogra-fickom vyšetrení sa nezistila reakcia na „normálne“ podnety ani na pedofilnépodnety. Autori preferujú diagnózu fetišizmu s pedofilnou komponentou,v diskusii uvažujú aj o kombinácii dvoch typov sexuálnej deviácie (s neúpl-ným vyjadrením pedofílie), túto možnosť považujú za menej pravdepodobnú.Vylučujú prechodné sexuálne deviantne správanie ako prejav psychosexuál-neho infantilizmu. Anamnesticky zistili zlé vzťahy medzi rodičmi a pa-cientom, zaostávanie v psychickom a telesnom vývoji v detstvea adolescencii, vyšetrením aj príznaky ľahkého organického poškodenia moz-gu (so subnormným intelektom a špecifickými vývojovými poruchami), poru-chu osobnosti s psychastenickými rysmi a neurotickú symptomatológiu.Detekcia pridružených psychických porúch aj faktorov, ktoré sa mohli podie-ľať na vzniku sexuálnej deviácie, má praktický význam aj pri plánovaní lieč-by. Úvodná hormonálna útlmová liečba je úspešná, a vytvára vhodnépodmienky pre komplexnú liečbu, ktorej najdôležitejšou súčasťou je psycho-terapia.

Klíčová slova:
sexuálne deviácie, slinový fetišizmus, pedofília, kombinovanésexuálne deviácie, diferenciálna diagnóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se