Paranoidný syndróm a jehovzťah k osovým dispozíciám


Paranoid Syndrome and its Relation to Axial Dispo-sitions

Paranoid syndrome belongs to basic psychopathological syndromes and pa-ranoid delusion to basic psychopathological symptoms. From the view pointof psychopathological research only little attention is focused on these fun-damental topics in psychiatry. Paranoid states represent one of the mostimportant theoretical problems; therefore only systematic psychopathologi-cal research can head to a better understanding of its origin and develop-ment. There is no doubt about the great importance of the works of classicalpsychiatrists, nevertheless the integrated approach of the Vienna researchgroup to paranoid conditions can be useful. A concept of this group discussesinterrelations between syndromes on the vertical axis where the syndromesare listed hierarchically according to their nosological specificity. This con-ception points out the participation of hidden axial dispositions in the com-plex pathogenetic processes and permits to explain many clinicalexperiences. It is possible, that an efficient method which help to describeempirical clinical observations on scientific basis will be developed.

Key words:
paranoid syndrome, axial syndromes, paranoid states, Viennaresearch group.


Autoři: Ľ. Forgáčová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika IVZ, Bratislava, prednosta MUDr. A. Rakús
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 306-311.
Kategorie: Články

Souhrn

Paranoidný syndróm patrí medzi základné psychopatologické syndró-my a paranoidný blud medzi základné psychopatologické symptómy. Týmtofundamentálnym témam v psychiatrii sa z hľadiska výskumu venuje malápozornosť. Paranoidné stavy predstavujú jeden z najväčších teoretickýchproblémov psychiatrie a k porozumeniu ich vzniku môže prispieť len syste-matický psychopatologický výskum.Popri nepopierateľnom význame diel klasikov psychiatrie možno za prínosk uvedenej problematike považovať ucelený prístup predstaviteľov tzv. Vie-denskej školy. Koncepcia Viedenských autorov pojednáva o vzťahoch kombi-nujúcich sa syndrómov na vertikálnej osi, na ktorej sú syndrómyusporiadané hierarchicky podľa nozologickej špecifičnosti. Poukazuje aj naúčasť skrytých osových dispozícií v zložitých patogenetických vzťahocha umožňuje vysvetliť mnohé klinické skúsenosti. Zákonitosti, podľa ktorýchsa kombinácie syndrómov uskutočňujú, sú príťažlivou témou pre psychopa-tologický výskum. Možno očakávať, že sa podarí vypracovať vhodné metódy,pomocou ktorých bude možné interpretovať tieto zákonitosti na exaktnejvedeckej úrovni.

Klíčová slova:
paranoidný syndróm, osové syndrómy, paranoidné stavy, Vie-denská výskumná skupina.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se