Gastrointestinální onkologie


Autoři: Š. Suchánek
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN –  VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 500
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou další číslo časopisu věnované gastrointestinální onkologii. Jistě jste zaznamenali, že oproti tradičnímu říjnovému termínu vychází až v předvánočním čase. To bylo způsobeno tím, že v létě bylo publikováno slavnostní číslo věnované 70. výročí České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

Další novinkou je rozdělení čísla do dvou tematických okruhů, kdy si můžete přečíst také články zaměřené na pediatrickou gastroenterologii.

V editorialu v loňském roce jsem se zaměřil mimo jiné na screen­ing kolorektálního karcinomu (KRK), zejména na úhradu péče zdravotními pojišťovnami. Lze s potěšením konstatovat, že situace se v této oblasti posunula dopředu a že příslib proplácení nejen preventivních kolonoskopií, ale také přídatných kódů, byl dodržen. To je podstatné zejména ve světle přechodu na populační program, kdy v letošním roce i nadále pokračovalo adresné zvaní na testy na okultní krvácení do stolice (TOKS) a preventivní kolonoskopie (TOKS pozitivní a screeningové kolonoskopie). Z dostupných údajů se zdá, že se stabilizoval nárůst čekacích dob na tato preventivní vyšetření. Výsledky telefonického průzkumu praktických lékařů ze 166 Center pro screeningovou kolonoskopii zveřejněné v rámci recentně konaného 3. národního kongresu o kolorektálním karcinomu ukázaly delší čekací dobu v Čechách (70,8 dne) vs. na Moravě (53 dnů).

Další pozitivní zprávou je pokles incidence a mortality KRK, jak se můžete dočíst v článku doc. Duška. To ukazuje na efektivitu dlouhodobého organizovaného celonárodního programu screeningu KRK v ČR. Věřím, že až budou k dispozici epidemiologická data za roky 2014 a 2015 (mají vždy dvouletý odstup), tak bude díky adresnému zvaní tento trend ještě potvrzen a zvýrazněn.

Tématem KRK se zabývají dva články v současném čísle. Dr. Mináriková poskytuje ve svém sdělení pohled na farmakoekonomiku dia­gnostiky a terapie KRK z pohledu slovenského zdravotnictví. Je porovnávána nákladová efektivita při léčbě afliberceptem oproti zavedené léčbě bevacizumabem, kdy prvně jmenovaná je o 26 eur/ cyklus levnější. Při kombinaci afliberceptu s FOLFIRI ve 2. linii léčby jsou náklady v celoživotním horizontu o 417 eur menší a navíc tato léčba přináší o 0,03 více let života standardizované kvality (QALY).

České zkušenosti se screeningem KRK přináší článek doc. Duška. Jde o celkově pozitivní zprávy ať už z pohledu epidemiologického nebo organizace a výsledků screeningového programu. Dle nejnovějších dat z roku 2013 se ukazuje, že v posledních 10 letech (2003– 2013; počty na 100 tis. osob) došlo ke snížení nejen mortality (o 17,5 %), ale i incidence KRK (o 2,2 %). Z článku dále vyplývá, že adresné zvaní zahájené na počátku roku 2014 mělo pozitivní efekt. Prvním dopisem bylo obesláno více než 1,5 mil. osob z cílové populace, z toho 17,3 % z nich pozitivně zareagovalo a ně­kte­rou ze screeningových metod skutečně podstoupilo. Druhý zaslaný dopis (reminder) měl odezvu u 11,8 % osob. Tím došlo k vzestupu pokrytí populace o 4,3 % vs. rok 2013. Díky tomu bylo dia­gnostikováno o 42 % více adenomů a o 20 % více karcinomu v kolorektu (porovnání let 2013 a 2014).

Další dva vyzvané články se zabývají tématem karcinomu pankreatu: dr. Bunganič přináší nový pohled na dia­gnostiku této malignity spočívající ve spektroskopické analýze krevní plazmy. Prezentuje vlastní výsledky pilotní studie u 10 pa­cientů a 20 zdravých kontrol. Konstatuje, že použitím matematického modelu bylo dosaženo 85– 90% senzitivity, která je vyšší při srovnání s doposud jediným klinicky dostupným bio­markerem CA 19-9.

Prof. Ryska dále uvádí pohled chirurga na operační řešení u pa­cientů s tímto zhoubným onemocněním. Uvádí, že radikální resekce (možná pouze u 20 % nemocných) je jedinou potenciálně kurabilní terapeutickou modalitou, která ve spojení s adjuvantní chemoterapií signifikantně prodlužuje pětileté přežití u 20 % pa­cientů.

Přeji Vám inspirativní čtení a klidné vánoční svátky.


MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

koeditor sekce gastrointestinální onkologie

stepan.suchanek@uvn.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.