Ledipasvir/ sofosbuvir –  rychlý vývoj poznatků vede ke zkrácení léčby u cirhotických pa­cientů s chronickou hepatitidou C


Ledipasvir/ sofosbuvir –  rapid development of knowledge reduces treatment time

Ledipasvir and sofosbuvir in a fixed-dose single-tablet combination have a variety of therapeutic indications in patients infected with hepatitis C virus genotypes 1, 3, and 4. According to the current European Association for the Study of the Liver Guidelines, the duration of therapy with ledipasvir/sofosbuvir in combination with ribavirin is 12 weeks in cirrhotic patients infected with hepatitis C virus genotype 1 or 4. This recommendation includes patients with both compensated and decompensated liver cirrhosis, both pre- and post-liver transplantation. An extension of combination therapy to 24 weeks is indicated only in cirrhotic patients with negative predictive factors for the achievement of a sustained virologic response, especially with profound thrombocytopenia or when ribavirin is contraindicated or poorly tolerated. The last revision of the summary of product characteristics of Harvoni from June 2015 recommends 24 weeks of therapy with LDV/SOF alone in compensated cirrhosis and 24 weeks of ledipasvir/sofosbuvir in combination with ribavirin in decompensated cirrhosis in both pre- and post-transplantation patients. This contribution provides an analysis of this contradiction.

Key words:
chronic hepatitis C – hepatitis C virus – HCV – sofosbuvir – ledipasvir – ribavirin

The author declares he has no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
14. 8. 2015

Accepted:
7. 9. 2015


Autoři: P. Husa
Působiště autorů: Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(5): 473-476
Kategorie: Hepatologie: přehledová práce
doi: 10.14735/amgh2015473

Souhrn

Ledipasvir a sofosbuvir ve fixní jednotabletové kombinaci má široké pole uplatnění v léčbě pa­cientů infikovaných genotypy 1, 3 a 4 viru hepatitidy C. Podle platných doporučení Evropské asociace pro studium jater je u cirhotiků infikovaných genotypy 1 nebo 4 viru hepatitidy C doba léčby kombinací ledipasviru/ sofosbuviru a ribavirinu 12 týdnů. Toto doporučení se týká pa­cientů s jaterní cirhózou kompenzovanou i dekompenzovanou, před transplantací jater i po ní. Prodloužení délky kombinované léčby na 24 týdnů se týká pouze cirhotiků s negativními prediktivními faktory pro dosažení setrvalé virologické odpovědi, zejména s výraznou trombocytopenií nebo pokud je ribavirin kontraindikován či špatně tolerován. Poslední revize Souhrnu údajů o přípravku Harvoni z června 2015 doporučuje 24 týdnů léčby –  u kompenzované cirhózy se má podávat samotný ledipasvir/ sofosbuvir, u dekompenzované cirhózy, před transplantací jater a po ní ledipasvir/ sofosbuvir s ribavirinem. Analýza uvedeného rozporu je obsahem tohoto sdělení.

Klíčová slova:
chronická hepatitida C –  virus hepatitidy C –  HCV –  sofosbuvir –  ledipasvir –  ribavirin

Úvod

Léčba chronické hepatitidy C prodělává v posledních pěti letech zcela mimořádné změny. Do praxe se postupně zavádějí přímo působící antivirotika (DAA –  direct‑ acting antivirals), která se podávají buď v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem, nebo v tzv. interferon‑free režimech, nebo dokonce v ribavirin‑free režimech. Výrazné změny v možnostech léčby chronické hepatitidy C vedly k rychlým inovacím doporučených postupů. Evropská asociace pro studium jater (EASL –  European Association for the Study of the Liver) vydala doporučení léčby hepatitidy C v dubnu 2014 [1] a během jednoho roku došlo k takovému vývoji léčebných možností, že v rámci 50. výročního zasedání EASL ve Vídni v dubnu 2015 byla představena doporučení nová [2]. Americká asociace pro studium jater (AASLD –  American Association for the Study of Liver Diseases) dokonce přestala svá doporučení vydávat v tištěné formě a zpřístupnila je pouze online na webových stránkách, kde jsou plynule doplňována o výsledky nových klinických hodnocení. Při každém stažení tohoto doporučeného postupu se k textu automaticky přiřadí datum, ve kterém daná verze platila a byla uživatelem získána [3]. Tento rychlý příliv informací vede k tomu, že poznatky obsažené v Souhrnech údajů o přípravku (SPC) se v řadě aspektů liší od doporučených postupů renomovaných hepatologických společností, které reagují na výsledky klinických studií pružněji než SPC. Toto platí i pro fixní kombinaci ledipasviru (LDV) a sofosbuviru (SOF). Disproporce se v současnosti týkají léčby pa­cientů s jaterní cirhózou, a to kompenzovanou i dekompenzovanou, a léčby pa­cientů před transplantací jater a po ní. Ve všech uvedených případech se jedná o pa­cienty infikované genotypem 1 nebo 4 viru hepatitidy C (HCV).

Sofosbuvir a ledipasvir

SOF je nukleotidový inhibitor NS5B polymerázy HCV, který in vitro vykazuje aktivitu vůči všem genotypům HCV. LDV působí jako inhibitor komplexu NS5A. Blokuje dvě fáze virového replikačního cyklu, a sice syntézu RNA, ale také kompletaci virionu a pravděpodobně i proces jeho uvolnění z hepatocytu. LDV a SOF má ve fixní jednotabletové kombinaci široké pole uplatnění v léčbě pa­cientů infikovaných genotypy HCV 1, 3 a 4. ­Kombinovaná tableta obsahuje 400 mg SOF a 90 mg LDV.

Léčba kompenzované jaterní cirhózy

Podle poslední revize textu SPC Harvoni z června 2015 je základní délka léčby pa­cientů infikovaných genotypy HCV 1 nebo 4, s kompenzovanou cirhózou (Child‑ Pugh A), podávání LDV/ SOF po dobu 24 týdnů, a to bez ribavirinu. O 12 týdnech léčby lze uvažovat u pa­cientů, kteří jsou považováni za nemocné s nízkým rizikem klinické progrese onemocnění a u kterých existuje možnost pozdějšího opakování léčby (tab. 1) [4].

Tab. 1. Doporučená doba trvání léčby přípravkem Harvoni a doporučené současné podávání s ribavirinem v určitých podskupinách pacientů [4]. Tab. 1. Recommended duration of treatment with Harvoni and recommended concurrent treatment with ribavirin in certain subgroups of patients [4].
Doporučená doba trvání léčby přípravkem Harvoni a doporučené současné podávání s ribavirinem v určitých podskupinách pacientů [4].
Tab. 1. Recommended duration of treatment with Harvoni and recommended concurrent treatment with ribavirin in certain subgroups of patients [4].

Kritériem úspěšnosti eradikace HCV je obecně při léčbě přímo působícími antivirotiky nedetekovatelná HCV RNA (≤ 15 IU/ ml) 12 týdnů po ukončení léčby –  setrvalá virologická odpověď (SVR –  sustained virologic response) 12. Doporučený postup EASL z dubna 2015 cituje v části věnované léčbě fixní kombinací SOF a LDV výsledky integrované analýzy 513 pa­cientů infikovaných genotypem HCV 1 s kompenzovanou jaterní cirhózou léčených v různých studiích fází II a III s ribavirinem/bez ribavirinu. Setrvalé virologické odpovědi 12 bylo dosaženo po 12 týdnech léčby u 305 z 322 léčených osob (95 %), po 24 týdnech léčby byl úspěch zaznamenán u 188 ze 191 pa­cientů (98 %). Na úspěšnost léčby dosud neléčených pa­cientů (naiv­ních) neměla vliv ani délka léčby ani přidání či nepřidání ribavirinu –  SVR 12 mezi 96 a 100 %. Naopak u pa­cientů již v minulosti antivirově léčených byly patrné rozdíly v úspěšnosti léčby v závislosti na její délce a podání ribavirinu –  SVR 12 dosaženo po 12 týdnech terapie LDV/ SOF u 90 % léčených, po 12 týdnech kombinace LDV/ SOF a ribavirin u 96 %, po 24 týdnech léčby LDV/ SOF u 98 % a po 24 týdnech kombinace LDV/ SOF s ribavirinem u všech léčených. Počet destiček < 75 × 109/ l byl spojen s nižší pravděpodobností dosažení SVR 12 u již léčených pa­cientů [5].

Ve studii SIRIUS bylo dosaženo SVR 12 u 74 ze 77 pa­cientů (96 %) léčených 12 týdnů kombinací LDV/ SOF a ribavirinu a u 75 ze 77 osob (97 %) léčených 24 týdnů pouze LDV/ SOF. Jednalo se v obou případech o pa­cienty s kompenzovanou jaterní cirhózou, u kterých selhala předchozí léčba pegylovaným interferonem, ribavirinem a proteázovým inhibitorem 1. generace –  boceprevirem nebo telaprevirem [6].

Na základě výsledků studie SIRIUS a výše uvedené integrované analýzy více než 500 pa­cientů s kompenzovanou jaterní cirhózou mají být podle doporučení EASL z dubna 2015 pa­cienti infikovaní genotypy HCV 1 nebo 4 léčeni následovně:

  • Pa­cienti s kompenzovanou cirhózou, naivní nebo v minulosti neúspěšně léčení mají dostat kombinaci LDV/ SOF a ribavirinu po dobu 12 týdnů.
  • Pa­cienti s kompenzovanou cirhózou, s kontraindikacemi podávání ribavirinu nebo s jeho špatnou tolerancí mají být léčeni pouze LDV/ SOF po dobu 24 týdnů.
  • Pa­cienti s kompenzovanou cirhózou a negativními prediktivními faktory dosažení SVR (počet destiček < 75 × 109/ l) jsou indikováni pro prodlouženou léčbu (24 týdnů) kombinací LDV/ SOF a ribavirinu [2].

Tedy základním způsobem léčby je u pa­cientů s kompenzovanou jaterní cirhózou infikovaných genotypy HCV 1nebo 4 po dobu 12 týdnů kombinace LDV/ SOF a ribavirinu. Tato kombinovaná léčba se prodlužuje na 24 týdnů v případě přítomnosti negativních prediktivních faktorů pro dosažení SVR 12, zejména při výrazné trombocytopenii. Podávání LDV/ SOF po dobu 24 týdnů, které je uvedeno v SPC, je doporučeno jen pro pa­cienty s kontraindikacemi podávání ribavirinu nebo s jeho špatnou snášenlivostí.

Léčba dekompenzované jaterní cirhózy nebo pa­cientů před transplantací jater a po ní

Pa­cienti infikovaní genotypy HCV 1 nebo 4 s dekompenzovanou jaterní cirhózou nebo před transplantací jater či po ní mají být léčeni kombinací LDV/ SOF a ribavirinu po dobu 24 týdnů (SPC Harvoni z června 2015).

Doporučený postup EASL 2015 zmiňuje v této souvislosti předběžné výsledky prospektivní americké multicentrické studie, ve které se hodnotila účinnost kombinace LDV/ SOF a ribavirinu podávaná 12 nebo 24 týdnů pa­cientům s jaterní cirhózou kompenzovanou (Child‑ Pugh A) nebo dekompenzovanou (Child‑ Pugh B nebo C, do 12 bodů). U pa­cientů ve stadiu Child‑ Pugh B a C bylo dosaženo SVR 12 u 50 z 57 pa­cientů (88 %), resp. 37 z 42 pa­cientů (88 %). V obou případech rovněž bez závislosti na délce léčby. V týdnu 4 po skončení léčby došlo ke snížení hodnoty skóre MELD, kterým se hodnotí naléhavost provedení transplantace jater, o 1– 8 bodů u 64 % pa­cientů ve stadiu Child‑ Pugh B a u 70 % nemocných ve stadiu Child‑-­ Pugh C. Zhruba u 2/ 3 léčených se zlepšilo skóre Child‑ Pugh o 1– 3 body. Bezpečnostní profil LDV/ SOF byl dobrý a většina hlášených závažných nežádoucích účinků nebyla v příčinné souvislosti s touto léčbou [2,7]. Studie nebyla specificky designována pro pa­cienty čekající na transplantaci jater, ale její výsledky podporují použití LDV/ SOF a ribavirinu u pa­cientů s kompenzovanou a dekompenzovanou jaterní cirhózou na čekací listině před transplantací jater.

Předběžná data z dosud probíhající americké multicentrické studie neprokázala významný rozdíl v účinnosti 12 nebo 24 týdnů léčby kombinací LDV/ SOF a ribavirinu u nemocných po transplantaci jater. Do studie byli zahrnuti pa­cienti infikovaní genotypy HCV 1 nebo 4 dosud neléčení nebo již dříve léčení po transplantaci jater se všemi vývojovými stupni jaterní fibrózy dle klasifikace METAVIR (F0– F4). Setrvalé virologické odpovědi 12 bylo dosaženo u 108 ze 111 (97 %) pa­cientů bez cirhózy (F0– F3), 49 z 51 (96 %) nemocných s cirhózou ve stadiu Child‑ Pugh A, 37 ze 44 (84 %) osob s cirhózou ve stadiu Child‑ Pugh B a zatím 5 z 8 (62 %) ve stadiu Child‑ Pugh C. Bezpečností profil byl u pa­cientů po transplantaci jater excelentní a u většiny pa­cientů s jaterní cirhózou ve stadiu Child‑ Pugh A nebo B došlo ke zlepšení MELD skóre (hodnoceno čtyři týdny po skončení léčby) [8]. K analogickým výsledkům dospěla i studie SOLAR‑ 2 prezentovaná na EASL 2015, ve které převažovali evropští pa­cienti. Ani v této studii nebyl prokázán rozdíl v dosažení SVR 12 při léčbě LDV/ SOF s ribavirinem trvající 12 nebo 24 týdnů. Dosažení virologické odpovědi bylo provázeno zlepšením MELD a Child‑ Pugh skóre [9].

Doporučení EASL z dubna 2015 je pro pa­cienty infikované genotypy HCV 1a 4 s dekompenzovanou jaterní cirhózou čekající na transplantaci jater a pro nemocné s chronickou infekcí HCV po transplantaci jater následující:

Pa­cienti s dekompenzovanou jaterní cirhózou (Child‑ Pugh B nebo C) čekající na transplantaci jater mohou být léčeni kombinací LDV/ SOF a ribavirinu po dobu 12 týdnů.

Pa­cienti po transplantaci jater, bez cirhózy, s jaterní cirhózou kompenzovanou (Child‑ Pugh A) nebo dekompenzovanou (Child‑ Pugh B nebo C) mohou být léčeni kombinací LDV/ SOF a ribavirinu po dobu 12 týdnů. Při této léčbě není nutná úprava dávky takrolimu nebo cyklosporinu.

I u těchto pa­cientů lze tedy nalézt rozpor mezi doporučenou dobou délky kombinací LDV/ SOV a ribavirinu uvedenou v SPC (24 týdnů) a v posledních doporučeních EASL z roku 2015 (12 týdnů).

Závěr

Podle platných doporučení EASL 2015 je u cirhotiků infikovaných genotypy HCV 1 nebo 4 doba léčby kombinací LDV/ SOF a ribavirinu 12 týdnů. Toto doporučení se týká pa­cientů s jaterní cirhózou kompenzovanou i dekompenzovanou, před transplantací jater i po ní. Prodloužení délky kombinované léčby na 24 týdnů se týká pouze cirhotiků s negativními prediktivními faktory pro dosažení setrvalé virologické odpovědi, zejména s výraznou trombocytopenií nebo pokud je ribavirin kontraindikován či špatně tolerován. Poslední revize textu SPC Harvoni z června 2015 doporučuje 24 týdnů léčby –  u kompenzované cirhózy se má podávat samotná fixní kombinace LDV/ SOF, u dekompenzované cirhózy, před transplantací jater a po ní LDV/ SOF s ribavirinem. Vzhledem k vyšším ekonomickým nákladům na léčbu LDV/ SOF představuje zkrácení léčby na 12 týdnů oproti 24 týdnům výraznou úsporu.

Publikace je podpořena firmou Gilead Sciences, s.r.o.

Autor deklaruje, že v souvislosti s předmětem studie nemá žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno: 14. 8. 2015

Přijato: 7. 9. 2015

prof. MU Dr. Petr Husa, CSc.

Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

phusa@fnbrno.cz


Zdroje

1. European Association for Study of Liver. EASL recommendations on treatment of hepatitis C 2014. J Hepatol 2014; 61(2): 373– 395. doi: 10.1016/ j.jhep.2014.05.001.

2. European Association for Study of Liver. EASL recommendations on treatment of hepatitis C 2015. J Hepatol 2015; 63(1): 199– 236. doi: 10.1016/ j.jhep.2015.03.025.

3. American Association for the Study of Liver Disease. HCV Guidance: Recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C. Available from:  www.hcvguidelines.org.

4. Souhrnu údajů o přípravku Harvoni [on-line]. Dostupné z: http:/ / www.ema.europa.eu/ docs/ cs_CZ/ document_library/ EPAR_– _Product_Information/ human/ 003850/ WC500177995.pdf.

5. Bourlière M, Sulkowski MS, Omata M et al. An integrated safety and efficacy analysis of >500 patients with compensated cir­rhosis treated with ledipasvir/ sofosbuvir with or without ribavirin. Hepatology 2014; 60: 239A.

6. Bourlière M, Bronowicki JP, de Leding­hen V et al. Ledipasvir‑ sofosbuvir with or with­out ribavirin to treat patients with genotype 1 infection and cirrhosis non‑responsive to previous protease‑inhibitor therapy: a randomised, double‑blind, phase 2 trial (SIRIUS). Lancet Infect Dis 2015; 15(4): 397– 404. doi: 10.1016/ S1473‑ 3099(15)70050‑ 2.

7. Flamm SL, Everson GT, Charlton M et al. Ledipasvir/ sofosbuvir with ribavirin for the treatment of HCV in patients with decompensated cirrhosis: preliminary results of a prospective, multicenrter study. 65th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). Hepatology 2014; 60: 320A.

8. Reddy RK, Everson GT, Flamm SL et al. Ledipasvir/ sofosbuvir with ribavirin for the treatment of HCV in patients with post‑transplant recurrence: preliminary results of a prospective, multicenter study. Hepatology 2014; 60: 200A–201A.

9. Gane E, Manns MP, Forns X et al. 365 Ledipasvir/ sofosbuvir with ribavirin is safe and efficacious in decompensated and post‑liver transplantation patients with HCV infection: preliminary results of the prospective SOLAR2 trial. Gastroenterology 2015; 148(4): S‑ 978. doi: 10.1016/ S0016‑ 5085(15)33342‑ 4.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se