Faktory ovlivňující ukazatele homeostázy cholesterolu u metabolického syndromu


Factors Modulating Parameters of Cholesterol Homeostasis in the Metabolic Syndrome

Background.
Newly described component of the metabolic syndrome is the elevated synthesis of cholesterol accompanied with its decreased intestinal absorption. The aim of our study was to ascertain the incidence of genotypes and alleles of several candidate genes, which modulate insulin resistance and metabolism of lipids and to find their role in lipid, lipoprotein and cholesterol homeostasis. The concentrations of cholesterol precursors (lathosterol, desmosterol, respectively their rations to cholesterol) are related to the synthesis of cholesterol; concentrations of fytosterols (kampesterol, sitosterol, respectively their rations to cholesterol) are related to the intestinal absorption of cholesterol.

Methods and Results.
95 patients with metabolic syndrome (56 M/39 F) and 195 healthy persons (99 M/96 F) were included into the study. Beside the basic clinical and anthropometric data, parameters of glucose homeostasis, plasma concentration of lipids, ultracentrifugation separated lipoproteins, and conjugated diens in LDL were determined. Non-cholesterol sterols were estimated by capillary gas chromatography. Polymorphisms of apolipoprotein E, intestinal isoforms of fatty acids binding protein (Ala54Thr), microsomal transfer protein (–493G/T), and γ-2 isoforms of peroxisomal proliferator activated receptor (Ala12Pro) were analysed by combination of methods of polymerase chain reaction and by determination of polymorphism of the length of restriction fragments. After adjustation to the age, patients with metabolic syndrome had higher BMI, body fat and lean body weight (all P<0.001), waist circumference, systolic and diastolic blood pressure (all P<0.01). At the same time they had higher levels of glucose, insulin (P<0.001), C-peptide, CRP (P<0.05), uric acid, conjugated diens in LDL and HOMA insulin resistance index (P<0.001). After adjustation to the age, higher concentration of triglycerides (P<0.001), apo B (P<0.01), cholesterol and triglycerides in VLDL (both P<0.001), triglycerides in LDL (P<0.01) were found. Incidence of alleles and genotypes of studied polymorphisms did not differ in both groups. Cholesterol synthesis is modulated by the presence of metabolic syndrome and by sex; cholesterol resorption is modulated only by the presence of metabolic syndrome.

Conclusions.
In patients with metabolic syndrome we found higher synthesis and lower intestinal absorption of cholesterol. We did not confirm relation between alleles of studied polymorphisms and clinical and anthropometric parameters, neither relation of these alleles to lipid or lipoprotein levels, oxidation stress, inflammation, or parameters of synthesis and absorption of cholesterol.

Key words:
metabolic syndrome, synthesis and absorption of cholesterol, cholesterol precursors and fytosterols, gene polymorphisms.


Autoři: A. Žák 1;  M. Vecka 1;  E. Tvrzická 1,2;  M. Jáchymová 2;  L. Janíková 1;  B. Staňková 1;  A. Slabý 1;  M. Zeman 1
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 357-366
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Novou komponentou metabolického syndromu je zvýšená syntéza cholesterolu spojená s poklesem jeho střevní absorpce. Cílem studie bylo zjistit frekvence genotypů a alel některých kandidátních genů, ovlivňujících inzulínovou rezistenci a metabolickou přeměnu lipidů a jejich vliv na ukazatele homeostázy lipidů, lipoproteinů a cholesterolu. Koncentrace prekurzorů cholesterolu (lathosterol, desmosterol, resp. jejich poměry k cholesterolu) jsou ukazatelem syntézy cholesterolu, koncentrace fytosterolů (kampesterol, sitosterol, resp. jejich poměry k cholesterolu) jsou ukazatelem jeho střevní resorpce.

Metody a výsledky.
Do studie bylo zařazeno 95 osob s metabolickým syndromem (56 M/39 Ž) a 195 zdravých osob (99 M/96 Ž). Vedle základních klinických a antropometrických dat byly vyšetřeny parametry glukózové homeostázy, koncentrace lipidů v plazmě a lipoproteinech separovaných ultracentrifugací a konjugované dieny v LDL. Necholesterolové steroly byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií. Polymorfizmy apolipoproteinu E, střevní izoformy proteinu vázajícího mastné kyseliny (Ala54Thr), mikrozomálního transferového proteinu (–493G/T) a γ-2 isoformy receptoru aktivovaného peroxizomálními proliferátory (Ala12Pro) byly analyzovány kombinací metod polymerázové řetězové reakce a určování polymorfizmů délky restrikčních fragmentů. Po adjustaci na věk měly osoby s metabolickým syndromem vyšší BMI, hmotnost tělesného tuku i beztukovou hmotnost (vše P<0,001), obvod pasu a systolický i diastolický TK (vše P<0,01). Současně měly vyšší hladiny glukózy, inzulínu (P<0,001), C-peptidu, CRP (P<0,05), kyseliny močové, konjugovaných dienů v LDL a hodnoty HOMA indexu inzulínové rezistence (P<0,001). Po adjustaci na věk zůstaly významně vyšší koncentrace triglyceridů (P<0,001) a apo B (P<0,01), cholesterolu a triglyceridů ve VLDL (obě P<0,001), a triglyceridů v LDL (P<0,01). Frekvence alel a genotypů vyšetřovaných polymorfizmů se v obou sledovaných skupinách významně nelišila. Syntézu cholesterolu ovlivňuje přítomnost metabolického syndromu a pohlaví, zatímco resorpce cholesterolu je ovlivněna pouze faktorem metabolického syndromu.

Závěry.
U metabolického syndromu jsme zjistili zvýšenou syntézu cholesterolu a pokles jeho střevní absorpce. Neprokázali jsou souvislost alel vyšetřovaných polymorfizmů s klinickými a antropometrickými parametry, ani s koncentracemi lipidů, lipoproteinů, oxidačním stresem, zánětem, stejně jako s ukazateli syntézy a absorpce cholesterolu.

Klíčová slova:
metabolický syndrom, syntéza a absorpce cholesterolu, prekurzory cholesterolu a fytosteroly, genové polymorfizmy.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se