Curriculum urgentní ultrasonografie pro specialisty v oboru urgentní medicína


Emergency medicine ultrasound curriculum for emergency medicine physicians

keywords

curriculum – emergency medicine ultrasound


Autoři: R. Škulec 1,2,3;  Ch. P. Cmorej 4;  M. Durila 5;  D. Peřan 6-8;  O. Rennét 9;  L. Večeřa 10-12;  P. Vojtíšek 2,4
Působiště autorů: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kladno 1;  Oddělení urgentního příjmu, Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 10;  Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 11;  Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Zlín 12;  Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 3;  Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Ústí nad Labem 4;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice v Motole, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 5;  Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 6;  Katedra urgentní medicíny, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 7;  Kabinet veřejného zdravotnictví, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 8;  Oddělení urgentní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové 9
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 6, s. 338-345
Kategorie: Urgentní medicína - speciální článek

Souhrn

KLÍČOVÁ SLOVA

curriculum – urgentní ultrasonografie

OBSAH

 1. Úvod
 2. Fyzikální základy ultrasonografie
 3. Ovládání ultrasonografického přístroje
 4. Urgentní ultrasonografie pleury a plic
 5. Urgentní transtorakální echokardiografie
 6. Urgentní ultrasonografie břicha
 7. Urgentní vaskulární ultrasonografie
 8. Ultrasonografická navigace intervencí v urgentní medicíně
 9. Ultrasonografické vyšetření během náhlé zástavy oběhu
 10. Další aplikace urgentní ultrasonografie
 11. Doporučené protokoly přesahující jeden orgánový systém
 12. Kontrola kvality a dokumentace
 13. Výuka urgentní ultrasonografie a kompetence k používání

1 Úvod

1.1 Definice

Point-of-care ultrasonografie (POCUS) je metoda definovaná jako cílené ultrasonografické vyšetření pacienta s akutním symptomem nebo syndromem prováděné a interpretované ošetřujícím zdravotníkem na místě, kde se právě pacient nachází, a s cílem zodpovědět specifickou diagnostickou anebo terapeutickou otázku či usnadnit terapeutickou proceduru. Urgentní ultrasonografie (EUSG emergency ultrasound) je podkategorie POCUS a hovoříme o ní v případě, že je POCUS využit u pacienta s akutním symptomem nebo syndromem v režimu urgentní medicíny[1, 2]. Tento dokument definuje rozsah doporučených znalostí pro používání EUSG v klinické praxi.

1.2 Upřesňující poznámky k EUSG

 • EUSG je pomocná metoda urgentního fyzikálního vyšetření, která přidává anatomické, funkční a fyziologické informace bezprostředně užitečné pro péči o pacienta.
 • EUSG nenahrazuje konvenční systematické ultrasonografické vyšetření provedené specialistou.
 • EUSG je nutné hodnotit pouze v kontextu aktuálního klinického obrazu, jinak je validita metody nízká.
 • Základní charakteristiky EUSG jsou jednoduchost, naučitelnost pro všechny, rychlost provedení a kvalitativní interpretace výsledků.
 • V rámci EUSG většinou nevyšetřujeme pouze jeden orgán. Proto se některé protokoly EUSG a některé položky tohoto curricula opakují ve více kapitolách.
 • Pro správné provádění EUSG jsou nezbytné znalosti a zkušenosti s EUSG, příslušné kompetence rozsahu vyšetření a dlouhodobá kontrola kvality provádění metody na pracovišti.

2 Fyzikální základy ultrasonografie

Pro správné provádění EUSG je důležitá znalost zejména následujících fyzikálních principů:

 • vznik a šíření ultrazvukových vln v tkáních, interakce ultrazvuku s tkání včetně biologického efektu,
 • vznik a hlavní režimy ultrasonografického zobrazení (B-mode, M-mode, barevné dopplerovské zobrazení, pulzní a kontinuální dopplerovské zobrazení),
 • znalost principu nejčastějších artefaktů vznikajících během šíření ultrazvukových vln v tkáních (zejména ultrasonografický stín a reverberace) [3, 4].

3 Ovládání ultrasonografického přístroje

Znalost základních fyzikálních a technických principů ultrasonografického vyšetřování, způsobu vyšetřování a zásad během vyšetřování umožňuje efektivní a bezpečné ovládání ultrasonografického přístroje [1, 5].

3.1 Okruhy znalostí

Základní okruhy znalostí jsou:

 • základní komponenty ultrasonografického přístroje,
 • typy ultrasonografických sond s důrazem na znalost typu požadovaného zobrazení,
 • nejčastěji používané zobrazovací frekvence a jejich vliv na kvalitu obrazu a průniku do tkání,
 • bezpečnostní charakteristiky,
 • fyzikální principy ultrasonografie (viz kap. 2),
 • záznam vyšetření a archivace výsledků.

3.2 Základní dovednosti

Mezi základní dovednosti řadíme:

 • ovládání všech důležitých ovladačů ultrasonografického přístroje,
 • výměnu a správné použití základních ultrasonografických sond,
 • zpracování zobrazení, měření základních parametrů a archivace nálezů.

3.3 Zásady ultrasonografického vyšetřování

Zásady ultrasonografického vyšetřování jsou:

 • bezpečné vyšetřování,
 • znalost limitace vlastních znalostí a zkušeností,
 • bezprostřední integrace ultrasonografického nálezu do klinického hodnocení.

4 Urgentní ultrasonografie pleury a plic

4.1 Cíle vyšetření

Cíle vyšetření pleury a plic v rámci EUSG jsou především:

 • diferenciální diagnostika dušnosti,
 • diferenciální diagnostika akutního respiračního selhání,
 • diferenciální diagnostika šoku,
 • diferenciální diagnostika sepse,
 • diagnostika poranění plic a pleury u pacientů se závažným úrazem.

4.2 Základní projekce

 • Interkostální projekce sagitální.
 • Interkostální projekce transverzální.

4.3 Zobrazení a sondy

 • Konvexní a lineární sonda.
 • B-mode.
 • M-mode.

4.4 Zobrazené anatomické struktury

 • Hrudní stěna.
 • Skelet hrudníku.
 • Pleura.
 • Plíce.

4.5 Základní typy fyziologických a patologických nálezů

Základní typy nálezů při vyšetření pleury a plic v rámci EUSG jsou především:

 • pleurální sliding a jeho absence,
 • A-linie,
 • B-linie,
 • C-linie,
 • E-linie,
 • Z-linie,
 • plicní puls,
 • negativní (vzdušný) aerobronchogram,
 • pozitivní (tekutinový) aerobronchogram,
 • tekutinový alveologram,
 • tekutina v pleurální dutině.

4.6 Interpretace nálezů a typy ultrasonografických syndromů

Interpretací základních typů nálezů při vyšetření pleury a plic v rámci EUSG diagnostikujeme především:

 • A-profil,
 • alveolo-intersticiální syndrom (B-profil),
 • plicní konsolidaci,
 • pneumotorax,
 • tekutinu v pleurální dutině (fluidotorax, hemotoraxu) [6, 7].

4.7 Doplňková vyšetření

 • Vyšetření srdce a dolní duté žíly.
 • Vyšetření žilního systému dolních končetin.

4.8 Doporučené vyšetřovací protokoly

 • Bedside Lung Ultrasound in Emergency (BLUE protokol) [8].
 • Fluid Administration Limited by Lung Sonography (FALLS protokol) [9].

5 Urgentní transtorakální echokardiografie

5.1 Cíle vyšetření

Cíle echokardiografického vyšetření v rámci EUSG jsou především:

 • diferenciální diagnostika dušnosti,
 • diferenciální diagnostika bolestí na hrudi,
 • diferenciální diagnostika kolapsu,
 • diferenciální diagnostika arytmií,
 • diferenciální diagnostika šoku a hypotenze, základní hemodynamické vyšetření,
 • diagnostika poranění srdce u pacientů se závažným úrazem.

5.2 Základní projekce

 • Subkostální projekce na dlouhou osu.
 • Subkostální projekce na krátkou osu.
 • Apikální projekce (čtyřdutinová, dvoudutinová, pětidutinová).
 • Parasternální projekce na dlouhou osu.
 • Parasternální projekce na krátkou osu.

5.3 Zobrazení a sondy

 • Sektorová sonda.
 • B-mode.
 • M-mode.
 • Barevné dopplerovské mapování.

5.4 Zobrazené anatomické struktury

 • Srdce.
 • Dolní dutá žíla.

5.5 Základní typy fyziologických a patologických nálezů

Základní typy nálezů při echokardiografickém vyšetření v rámci EUSG jsou především:

 • normální echokardiografický nález,
 • poruchy globální systolické funkce levé komory srdeční (dysfunkce, hyperfunkce),
 • regionální poruchy kinetiky levé komory srdeční,
 • dilatace a kolaps levé komory srdeční,
 • hypertrofie levé komory srdeční,
 • systolická dysfunkce pravé komory srdeční,
 • dilatace a kolaps pravé komory srdeční,
 • regionální poruchy kinetiky pravé komory srdeční (především McConnelovo znamení),
 • dilatace levé anebo pravé srdeční síně,
 • významné regurgitační vady srdečních chlopní (především mitrální a trikuspidální chlopně),
 • výrazné degenerativní postižení srdečních chlopní,
 • tekutina v perikardiální dutině,
 • intrakardiální útvary v srdečních dutinách (především tromby),
 • dilatace a kolaps dolní duté žíly.

5.6 Interpretace nálezů a typy ultrasonografických syndromů

Interpretací základních typů nálezů při echokardiografickém vyšetření v rámci EUSG diagnostikujeme především:

 • akutní a chronické srdeční selhání (zahrnující všechny příčiny),
 • akutní a chronické cor pulmonale (včetně plicní embolie),
 • typ šoku (kardiogenní, obstrukční, hypovolemický a distribuční),
 • hypovolemii,
 • přítomnost intrakardiálních útvarů,
 • perikardiální výpotek a srdeční tamponádu.

5.7 Doplňková vyšetření

 • Vyšetření pleury a plic.
 • Vyšetření žilního systému dolních končetin.
 • Vyšetření aorty.

5.8 Doporučené vyšetřovací protokoly

 • Focus Assessed Transthoracic Echo (FATE protokol) [10].
 • Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension (RUSH protoko) [11].

6 Urgentní ultrasonografie břicha

6.1 Cíle vyšetření

Cíle vyšetření břicha v rámci EUSG jsou především:

 • diferenciální diagnostika bolesti břicha,
 • diferenciální diagnostika náhlé příhody břišní,
 • diferenciální diagnostika sepse,
 • diferenciální diagnóza šoku,
 • diagnostika přítomnosti volné tekutiny v břiše u pacientů se závažným úrazem.

6.2 Základní projekce

 • Sagitální a transverzální projekce ve střední axilární čáře.
 • Sagitální a transverzální projekce suprapubicky.
 • Sagitální a transverzální projekce ve střední čáře.

6.3 Zobrazení a sondy

 • Konvexní sonda.
 • B-mode.
 • Barevné dopplerovské mapování.

6.4 Sledované a zobrazené anatomické struktury

 • Břišní stěna.
 • Žlučník.
 • Ledviny.
 • Močový měchýř.
 • Děloha.
 • Morrisonův prostor.
 • Splenorenální prostor.
 • Douglasův prostor, rektovezikální prostor.
 • Abdominální aorta.
 • Peritoneální dutina.

6.5 Základní typy patologických nálezů

Základní typy nálezů při vyšetření břicha v rámci EUSG jsou především:

 • přítomnost volné tekutiny v peritoneální dutině,
 • cholecystolitiáza, cholecystitida,
 • nefrolitiáza,
 • dilatace kalichopánvičkového systému,
 • hyperechogenita kůry ledvin,
 • náplň močového měchýře,
 • přítomnost plodu v děloze,
 • pneumoperitoneum,
 • disekce aorty, aneuryzma břišní aorty.

6.6 Interpretace nálezů a typy ultrasonografických syndromů

Interpretací základních typů nálezů při vyšetření břicha v rámci EUSG diagnostikujeme především:

 • přítomnost volné tekutiny v peritoneální dutině (zejména hemoperitoneum v důsledku závažného úrazu),
 • kalkulózní a akalkulózní akutní cholecystitidu,
 • obstrukční uropatii,
 • difuzní poškození parenchymu ledvin,
 • retenci moči,
 • perforační náhlou příhodu břišní,
 • disekci a aneuryzma abdominální aorty,
 • těhotenství.

6.7 Doplňková vyšetření

 • Vyšetření perikardu a dolní duté žíly.
 • Vyšetření pleury.
 • Vyšetření hrudní aorty.

6.8 Doporučené vyšetřovací protokoly

 • Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST protokol) [12].
 • Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma (eFAST protokol) [13].

7 Urgentní vaskulární ultrasonografie

7.1 Cíle vyšetření

Cíle vyšetření cév v rámci EUSG jsou především:

 • diagnostika hluboké žilní trombózy dolních končetin,
 • diagnostika akutního aortálního syndromu a aneuryzmatu aorty.

7.2 Základní projekce

 • Sagitální a transverzální projekce v povodí femorální a popliteální žíly.
 • Sagitální a transverzální projekce ve střední čáře břišní.
 • Suprasternální projekce v dlouhé a krátké ose.
 • Parasternální projekce v dlouhé ose.

7.3 Zobrazení a sondy

 • Konvexní, sektorová a lineární sonda.
 • B-mode.
 • Barevné dopplerovské mapování.

7.4 Zobrazené anatomické struktury

 • Vena femoralis, vena poplitea.
 • Arteria femoralis, arteria femoralis profunda, arteria poplitea.
 • Aorta.

7.5 Základní typy fyziologických a patologických nálezů

Základní typy nálezů při vyšetření cév v rámci EUSG jsou především:

 • normální tepna, normální žíla,
 • úplně nebo částečně nekompresibilní žíla,
 • přítomnost trombu v lumen žíly,
 • dilatace aorty,
 • intimální flap a zdvojené lumen aorty,
 • paraaortální hematom,
 • trombóza aorty (obvykle v aneuryzmatu),
 • porucha průtoku v žíle anebo v aortě detekované barevným dopplerovským mapováním.

7.6 Interpretace nálezů a typy ultrasonografických syndromů

Interpretací základních typů nálezů při vyšetření cév v rámci EUSG diagnostikujeme především:

 • hlubokou žilní trombózu v povodí v. femoralis a v. poplitea,
 • aneuryzma aorty (hrudní a abdominální),
 • disekci aorty,
 • krvácející aneuryzma břišní aorty,
 • trombózu v aneuryzmatu břišní aorty.

7.7 Doplňková vyšetření

 • Vyšetření srdce a dolní duté žíly.
 • Vyšetření plic.

7.8 Doporučené vyšetřovací protokoly

 • Kompresní ultrasonografie žil dolních končetin.
 • Duplexní ultrasonografie žil dolních končetin (B-mode a barevné dopplerovské mapování) [14].
 • Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension (RUSH protocol) [11].

8 Ultrasonografická navigace intervencí v urgentní medicíně

8.1 Cíle vyšetření

Cílem ultrasonografické navigace intervencí v rámci urgentní medicíny je především navigace intervencí s cílem usnadnit a zrychlit provedení procedury a zvýšit bezpečnost provedení.

8.2 Základní projekce

 • Zobrazení cévy v podélné (in-plane) a příčné (out-of-plane) projekci.
 • Subkostální čtyřdutinová projekce na dlouhou osu.
 • Projekce struktur hrtanu in-plane a out-of-plane.
 • Interkostální projekce k vyšetření pleury a plic.
 • Projekce struktur měkkých tkání.
 • Projekce v hypogastriu.
 • Parasternální projekce v dlouhé ose.

8.3 Zobrazení a sondy

 • Konvexní, sektorová a lineární sonda.
 • B-mode.
 • M-mode.
 • Barevné dopplerovské mapování.

8.4 Zobrazené anatomické struktury

 • Žíly a tepny.
 • Perikard.
 • Chrupavky hrtanu a membrana cricothyroidea.
 • Pleura a interpleurální prostor.
 • Měkké tkáně – podkoží, svaly.
 • Peritoneální dutina.

8.5 Základní typy fyziologických a patologických nálezů

Základní typy nálezů při ultrasonografické navigaci intervencí v rámci urgentní medicíny jsou především:

 • žíly a tepny vhodné k punkci,
 • tekutina v perikardiálním vaku,
 • membrana cricothyroidea,
 • tekutina v pleurální dutině,
 • pneumotorax,
 • absces anebo hematom měkkých tkání,
 • ascites.

8.6 Procedury s ultrasonografickou navigací

Punkce a kanylace centrální a periferní žíly.

 • Punkce a kanylace arterie.
 • Koniopunkce a koniotomie.
 • Hrudní drenáž.
 • Perikardiocentéza.
 • Punkce ascitu.
 • Punkce abscesu anebo hematomu v měkkých tkáních.

8.7 Doplňková vyšetření

 • Vyšetření srdce.
 • Vyšetření pleury a plic.
 • Vyšetření břicha.

9 Ultrasonografické vyšetření během náhlé zástavy oběhu

9.1 Cíle vyšetření

Cíle ultrasonografického vyšetření během náhlé zástavy oběhu v rámci EUSG jsou především:

 • diagnostika odstranitelné příčiny náhlé zástavy oběhu,
 • prognostický význam [15].

9.2 Základní projekce

 • Subkostální čtyřdutinová projekce na dlouhou osu.
 • Subkostální projekce na dlouhou osu k vyšetření dolní duté žíly.
 • Interkostální projekce k vyšetření pleury a plic.

9.3 Zobrazení a sondy

 • Konvexní a sektorová sonda.
 • B-mode.
 • M-mode.

9.4 Sledované a zobrazené anatomické struktury

 • Perikard.
 • Pravá komora srdeční.
 • Levá komora srdeční.
 • Dolní dutá žíla.
 • Pleura.
 • Plíce.

9.5 Základní typy fyziologických a patologických nálezů

Základní typy nálezů při ultrasonografickém vyšetření během náhlé zástavy oběhu v rámci EUSG jsou především:

 • tekutina v perikardu,
 • kolaps pravé komory srdeční,
 • kolaps dolní duté žíly,
 • dilatace pravé komory srdeční,
 • přítomnost trombů v pravostranných srdečních oddílech,
 • dilatace dolní duté žíly,
 • pneumotorax,
 • přítomnost koordinovaných spontánních kontrakcí myokardu levé komory srdeční.

9.6 Interpretace nálezů a typy ultrasonografických syndromů

Interpretací základních typů nálezů při ultrasonografickém vyšetření během náhlé zástavy oběhu v rámci EUSG diagnostikujeme především:

 • srdeční tamponádu,
 • hypovolemii,
 • akutní cor pulmonale (pravděpodobně v důsledku plicní embolie),
 • pneumotorax,
 • zachované spontánní koordinované kontrakce myokardu levé komory srdeční.

9.7 Doplňková vyšetření

 • Přítomnost tekutiny v pleurální dutině.
 • Vyšetření aorty.
 • Přítomnost volné tekutiny v břišní dutině.
 • Přítomnost hluboké žilní trombózy.
 • Vyšetření dýchacích cest.

9.8 Doporučené vyšetřovací protokoly

 • Focused Echocardiography in Emergency Life Support (FEEL protokol) [16].
 • Cardiac Arrest Ultrasound Exam (C. A. U. S. E. protokol) [17].
 • Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension (RUSH protokol) [11].
 • Thoracic and Abdominal Sonography in Cardiac Arrest (TRACE protokol) [18].
 • Sequential Echographic Scanning Assessing Mechanism Or Origin of Severe Shock of Indistinct Cause (SESAME protokol) [19].

10 Další aplikace urgentní ultrasonografie

EUSG umožňuje využití řady dalších aplikací a vyšetření [20−24]. Tyto jsou volitelné.

11 Doporučené protokoly přesahující jeden orgánový systém

Protokoly EUSG, které výrazně přesahují jeden orgánový systém, jsou určené ke komplexní diferenciální diagnostice pacienta v šoku nebo se srdeční zástavou. Jejich použití je volitelné. Jedná se především o následující protokoly:

 • Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension (RUSH) [11].
 • Thoracic and Abdominal Sonography in Cardiac Arrest (TRACE) [18].
 • Sequential Echographic Scanning Assessing Mechanism Or Origin of Severe Shock of Indistinct Cause (SESAME) [19].
 • Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma (eFAST protokol) [13].
 • Fluid Administration Limited by Lung Sonography (FALLS protokol) [9].
 • Abdominal and Cardiac Evaluation with Sonography in Shock (ACES protokol) [25].

12 Kontrola kvality a dokumentace

Kontrola kvality prováděných vyšetření po absolvování tréninkového procesu a řádná dokumentace EUSG vyšetření jsou důležité atributy správné klinické praxe. Měly by být dodržovány následující zásady:

 • Pro správné provádění EUSG je na pracovišti nutná průběžná kontrola kvality indikací EUSG, provádění vyšetření a interpretace výsledku vyšetření.
 • Kontrolu kvality by měl na každém pracovišti realizovat definovaný „mentor“ pro EUSG.
 • Výsledky každého vyšetření EUSG je nutné zaznamenat do zdravotnické dokumentace podle vnitřních standardů pracoviště.

13 Výuka urgentní ultrasonografie a kompetence k používání

Rozsah výuky EUSG a kompetentnost k samostatnému používání EUSG určuje zaměstnavatel vnitřními předpisy. Tato agenda může být v rámci vnitřních předpisů organizace v rukou „mentora“ pro POCUS.

Text curricula byl převzat k otištění v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína se souhlasem vedoucí redaktorky časopisu Urgentní medicína (ISSN 1212-1924).

Odkaz na primární publikaci:

Škulec R, Cmorej PCh, Durila M, et al. Curriculum urgentní ultrasonografie pro specialisty v oboru urgentní medicína. Urgentní medicína. 2018;21:10−16.

Do redakce došlo dne 29. 11. 2018.

Do tisku přijato dne 30. 11. 2018.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

skulec@email.cz


Zdroje

1. Atkinson P, Bowra J, Lambert M, et al. International Federation for Emergency Medicine point of care ultrasound curriculum. CJEM. 2015;17:161−170.

2. Jehle D, Davis E, Evans T, et al. Emergency department sonography by emergency physicians. Am J Emerg Med. 1989;7:605−611.

3. Hrazdíra I. Biofyzikální základy ultrasonografie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

4. Beneš J, Kymplová J, Vítek F. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory. Pro Studium i Praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2015.

5. Moore CL, Copel JA. Point-of-care ultrasonography. NEJM. 2011;364:749−757.

6. Miller A. Practical approach to lung ultrasound. BJA Education. 2016;16:39−45.

7. Gargani L, Volpicelli G. How I do it: lung ultrasound. Cardiovasc Ultrasound. 2014;12:25.

10. Lichtenstein D, Mezière G. Relevance of lung ultrasound in the diagnosis of acute respiratory failure: the BLUE protocol. Chest. 2008;134:117−125.

11. Lichtenstein D. FALLS-protocol: lung ultrasound in hemodynamic assessment of shock. Heart, Lung and Vessels. 2013;5:142−147.

12. Jensen MB, Sloth E, Larsen KM, Schmidt MB. Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care. Eur J Anaesthesiol. 2004;21:700−707.

11. Perera P, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. The RUSH exam: Rapid ultrasound in shock in the evaluation of the critically lll. Emerg Med Clin North Am. 2010;28:29−56.

12. Scalea TM, Rodriguez A, Chiu WC, et al. Focused assessment with sonography for trauma (FAST): results from an international consensus conference. J Trauma. 1999;46:466−472.

13. Montoya J, Stawicki SP, Evans DC, et al. From FAST to E-FAST: an overview of the evolution of ultrasound-based traumatic injury assessment. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016;42:119−126.

14. Needleman L, Cronan JJ, Lilly MP, et al. Ultrasound for Lower Extremity Deep Venous Thrombosis: Multidisciplinary Recommendations From the Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference. Circulation. 2018;137:1505−1515.

15. Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, et al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015;95:100−147.

16. Breitkreutz R, Walcher F, Seeger FH. Focused echocardiographic evaluation in resuscitation management: concept of an advanced life support-conformed algorithm. Crit Care Med. 2007;35(5 Suppl):S150−161.

17. Hernandez C, Shuler K, Hannan H, et al. C. A. U. S. E.: Cardiac arrest ultra-sound exam--a better approach to managing patients in primary non-arrhythmogenic cardiac arrest. Resuscitation. 2008;76:198−206.

18. Skulec R, Truhlar A, Knor J, Cerny V. TRACE: A new protocol for ultrasound examination during out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2015;96:48.

19. Lichtenstein D, Malbrain ML. Critical care ultrasound in cardiac arrest. Technological requirements for performing the SESAME-protocol--a holistic approach. Anaesthesiol Intensive Ther. 2015;47:471−481.

20. Hassen GW, Bruck I, Donahue J, et al. Accuracy of optic nerve sheath diameter measurement by emergency physiciansusing bedside ultrasound. J Emerg Med. 2015;48:450−457.

21. Gottlieb M, Nakitende D, Sundaram T, et al. Comparison of Static versus Dynamic Ultrasound for the Detection of Endotracheal Intubation. West J Emerg Med. 2018;19:412−416.

22. Diao M, Huang F, Guan J, et al. Prehospital therapeutic hypothermia after cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Resuscitation. 2013;84:1021−1028.

23. Muthusami P, Robinson AJ, Shroff MM. Ultrasound guidance for difficult lumbar puncture in children: pearls and pitfalls. Pediatr Radiol. 2017;47:822−830.

24. Horton LK, Jacobson JA, Powell A, et al. Sonography and radiography of soft-tissue foreign bodies. AJR Am J Roentgenol. 2001;176:1155−1159.

25. Atkinson PR, McAuley DJ, Kendall RJ, et al. Abdominal and cardiac evaluation with sonography in shock (ACES): an approach by emergency physicians for the use of ultrasound in patients with undifferentiated hypotension. Emerg Med J. 2009;26:87−91.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×