Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 3, s. 211-213
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 28. 3. 2013

Přítomni: Cvachovec, Šturma, Mixa, Horáček, Kozlík, Adamus, Dostál, Březina, Šrámek, Kozlík, Nalos

Hosté: Mrozek, Hmirák, Bláha, Málek

Omluveni: Černý, Ševčík, Herold, Drábková, Chytra, Novák, Kasal

 1. Kontrola zápisu ze schůze 23. 1. t. r. (Cvachovec)
  Bylo rozhodnuto o udělení medaile F. C. Opitze a čestných uznání. Výbor rozhodl, že jména poctěných nebudou v zápise rozesílaném členům výboru uvedena.
 2. Příprava XX. kongresu ČSARIM,
  Brno 19.–21. 9. 2013
  • 2. 1. Rozpočet (Somolová) + 1 příloha
  • Návrh navýšení registračního poplatku o 100 Kč. Vzhledem k tomu, že poplatky nebyly navýšeny minimálně za poslední 3 roky, výbor schválil, že letos budou navýšeny podle následujícího rozpisu.

   Navýšení poplatku o 100 Kč u všech kategorií. Pokud je lékař do 30 let členem ČSARIM, bude mu registrační poplatek snížen o 200 Kč (poplatek tedy bude 1 200 Kč/1 450 Kč). Poplatky sester a nelékařských pracovníků podle stejného schématu – levnější o 200 Kč (1 100 Kč/1 400 Kč). Do registračního formuláře přidat kolonku, zda se jedná o Dr. či NLZP.

  • registrační poplatek lékař člen ČSARIM –před 30. 6. 2013
   2 000 Kč
  • registrační poplatek lékař člen ČSARIM –od 1. 7. 2013
   2 300 Kč
  • registrační poplatek lékař bez členství –před 30. 6. 2013
   2 300 Kč
  • registrační poplatek lékař bez členství –od 1. 7. 2013
   2 700 Kč
  • jednodenní registrační poplatek –do 30. 6. 2013
   950 Kč
  • jednodenní registrační poplatek –od 1. 7. 2013
   1 050 Kč
  • lékaři do 30 let člen ČSARIM –před 30. 6. 2013
   1 200 Kč
  • lékaři do 30 let člen ČSARIM –od 1. 7. 2013
   1 450 Kč
  • lékaři do 30 let bez členství –před 30. 6. 2013
   1 400 Kč
  • lékaři do 30 let bez členství – od 1. 7. 2013
   1 650 Kč
  • sestry a nelékařští pracovníci členové ČSARIM – před 30. 6. 2013
   1 100 Kč
  • sestry a nelékařští pracovníci členové ČSARIM – od 1. 7. 2013
   1 400 Kč
  • sestry a nelékařští pracovníci bez členství – před 30. 6. 2013
   1 300 Kč
  • sestry a nelékařští pracovníci bez členství –od 1. 7. 2013
   1 600 Kč

  Kongresové prostory:

  • Hotel International: Kongresový sál (350 osob), Kaskáda (280 osob), Rest. Lucullus (150 osob), Moravská galerie (2 minuty od hotelu), 2 sály (à 100 osob).
  • Ostatní prostory: postery – chodby v přízemí nebo stan; výstava – foyer Kongresového sálu a Kaskáda sálu, Konferenční místnosti I.–IV., foyer Konferenčních místností I.–IV., foyer Restaurace Lucullus, stan před restaurací Plzeňka; kávové přestávky – Výstavní stan, další prostory gastronomie – Lobby Bar Siesta, restaurace Plzeňka; registrace – lobby hotelu naproti recepci, případně zimní zahrada.

  Cvachovec upozorňuje, že je třeba dobře vyznačit výstavní prostory. Slavnostní zahájení je posunuto na 10:45 až 12:00 hod.

  Společenské večery:

  • 19. 9. Špilberk. Je nezbytné navrhnout mokrou variantu na místě pro řešení možného špatného počasí.
  • 20. 9. Brněnský pivovar – placený večer, návrh ceny 500–600 Kč/os.

  Stav sponzoringu – 2 platinoví partneři, 9 zlatých partnerů a 5 partnerů.

  Webové stránky v angličtině budou vyřešeny záložkou na www.csarim2013.cz, která bude obsahovat hlavní informace (místo konání, uzávěrky atd.). Otevření registrace se předpokládá v dubnu. Včasná registrace do 30. 6., pozdní registrace od 1. 7.

  • 2. 2. Stav příprav (Cvachovec, Somolová)

  • Společná akce s ČRR – vstřícný postoj jejího před-sedy dr. Truhláře. ČRR přislíbila zajištění instruktorů. Bude zhruba 50 stanovišť, přistavení he-likoptéry. Akce bude označena následovně: Organizuje ČRR ve spolupráci s ČSARIM a Zdravotnickou záchrannou službou Jiho-moravského a Královéhradeckého kraje v rámci XX. kongresu ČSARIM a Evropského dne zvyšování povědomí o srdeční zástavě. ČRR potřebuje ozvučení prostoru a kvalitní dataprojekci. Musí se vyřešit, kdo bude financovat pronájem haly (měla by být zdarma) a technické vybavení. Výbor odsouhlasil, že náklady na technické vybavení uhradí ČSARIM. Je třeba dořešit:
  • Ocenění publikací a dedikace cen – návrh na udělení cen ve formátu:
   • nejlepší publikovaná práce v časopise v IF ponese název Keszlerova cena
   • nejlepší knižní publikace ponese název Kalendova cena,
   • úvodní (zahajující) přednáška na kongresu ČSARIM ponese jméno Lemonova přednáška,
   • cena za nejlepší přednášku z anestezie na kongresu bude nést jméno Pokorného cena.

  Nejlepší původní práce publikovaná v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína již delší dobu nese název Počtova cena.

  Výbor s návrhem souhlasí. Je třeba ohlásit tuto novinku na webových stránkách a dále doplnit krátké odkazy, kdo byl H. Keszler a M. Kalenda (komise pro historii oboru – doc. Málek). Medailonky J. Pokorného a V. Lemona již na webových stránkách byly zveřejněny.

  Nelékařské obory – Hmirák sdělil témata na kongres, která se zvažují – kompetence aneste-ziologických sester, kompetence sester v IM,vzdělávání. Karel Škarvan bude prezentovat švýcarský model práce NLZP. Sesterská sekce bude probíhat v hlavní budově (v hotelu International).

 3. Kongres ČSARIM 2014 (Cvachovec, Somolová)
  Bylo schváleno, že se kongres v roce 2014 bude konat v Olomouci. Návrh na konání v hotelu Clarion. Termíny – začátek října, vyhnout se termínu 18.–20. 9. 2014, ve kterém se koná kongres ESPA (Evropská společnost dětských anesteziologů), dále je nutné zkontrolovat termíny ESICM – zjistí Adamus. Termín bude upřesněn

 4. ESA – Anesthesia Village, 1.–4. 6. 2013 (Votavová, Cvachovec)
  Akce, které se ČSARIM tradičně účastní, návrh na účast také v letošním roce v Barceloně. Výbor souhlasí. ČSARIM bude mít vlastní stánek, na kterém bude masivně inzerovat kongres ESPA 2014 Praha – podklady dodá Mixa. Tradičně leták se statistikami (podklady dodá Cvachovec).Na letáku bude dále informace o kongresu WCA 2020 (původní grafika).
  Změna stanov ESA, která se týká účasti národních společností. Snaha o to, aby k rozhodnutím bylo zapotřebí dvojí hlasování - jak prostá, tak kvalifikovaná většina.

 5. Zprávy z MZ – restrukturalizace, PoAP, NIP, DUPV (Cvachovec)

  • Restrukturalizace intenzivní péče. Poanestetická péče může být pominuta za předpokladu, že pacient jde na JIP nebo na ARO. Největší problém je s pojišťovnou ohledně úhrady. Cvachovec žádá členy výboru o zaslání zprávy, jak je to řešeno v jejich zdravotnických zařízeních (zejména tam, kde toto funguje). Kozlík dodává, že v 1. sazebníku kód poanestetická péče byl a následně byl zrušen z důvodu zneužívání.
  • NIP – na akutní intenzivní péči navazuje následná intenzivní péče. Představa NIP – pacienti s jasnou diagnózou, předpokladem zlepšení a ve stabilizovaném stavu. Stanovení základní platby, pokud dojde v 90 dnech ke zlepšení stavu pacienta (pacient může jít do domácí péče, do LDN atd.), bude úhrada bonifikována – motivace pracovišť, aby s pacienty pracovala.
  Kozlík doplňuje, že pojišťovna zaslala upřesnění vykazování. Od 22. dne bude dávána horní mez, nikoliv více. NIP by měla být rajonizována. Mrozek se domnívá, že je v současné době rajonizace z legislativních důvodů nereálná.

  • DUPV – v ČR je poskytována cca 120 pacientům (v Německu cca 1 000 pacientů, ve Francii cca 10 000 – nejvíce v Evropě). Pokrok má být v tom, že péči o pacienta doma by převzalo ambulantní zdravotnické zařízení, které bude mít odborného garanta z oboru AIP nebo nástavby IM, sestry ARIP, bude mít odpovědnost za chod techniky, dodávky pomůcek a půjdou přes něj veškeré platby. Znamenalo by to, že vznikne nová struktura, která se má v nejbližší době postarat o současných cca 120 pacientům s postupným rozšiřováním.
 6. Výkaznictví a jednání se ZP (Kozlík)Jak dále s úhradou? Pojišťovny zpochybňují TISS systém. Kozlík vstoupí v jednání.

  Na ČSARIM se obrátili pediatři – anesteziologové ohledně kódu krátkodobé ventilace, bonifikace v DRG systému. Výbor se shodl, že do tohoto ČSARIM nebude dále vstupovat.

 7. Standard předoperačního vyšetření (Šturma) + 2 přílohy

  • Čeká se na vyjádření chirurgické společnosti. MZ není nakloněno uveřejnit formou věstníku. Zápis z jednání 23. 1. 2013 a návrh Doporučeného postupu předoperačního vyšetření ze dne 23. 1. 2013 jsou součástí zápisu.
 8. Různé (členové výboru)
  • Komise analgezie a anestezie v porodnictví (Bláha)

  V roce 2011 byl představen projekt, jehož cílem byla snaha o prosazení nových postupů do porodnické anestezie. Expertní skupina – VFN, Motol a 2 brněnská pracoviště. V současné době vzniká publikace.
  Vytipování 3 možností, jak ovlivnit dění v ČR:
  1. Přednášky na akcích v našem oboru (kongres ČSARIM, akce doc. Pařízka)
  2. Publikační aktivita – od č. 2/2013 časopisu AIM bude rubrika Postgraduálního vzdělávání – informace z oboru.
  3. Dostat se na gynekologické kongresy – národní kongres v květnu 2013. Hledání dalších možností (výjezdní přednášky). Důvodem je zlepšení péče a informovanost.

  Cvachovec tímto zve a žádá o účast na letošním kongresu ČSARIM v Brně. Dr. Bláha se spojí s předsedou vědeckého výboru prof. Černým. Cvachovec doporučuje nabízet výjezdní přednášky Spolkům lékařů. Zaměřit se zejména na mladší kolegy.
  • Kongres ESPA, 18.–20. 9. 2014, Praha (Mixa)

  Kongres se bude konat v hotelu Clarion. Smlouva je před podpisem, očekává se cca 500 až 600 účastníků, kongres bude probíhat v anglickém jazyce, redukovaný kongresový poplatek 200–300 EUR. Lokální organizační výbor (LOC) – Mixa, Horáček, Cvachovec. Vědecký výbor – Mixa, Fedora, Cvachovec, Jurečková. Společenský večer je plánován ve Villa Richter. Rozpočet je kolem 7 a půl milionu korun. Na kongresu ESA v Barceloně (1.–4. 6. 2013) je povoleno tuto akci propagovat. Webové stránky: www.euroespa.org. Letošní kongres se koná v Ženevě 5.–7. 9. 2013.
  • Komise historie oboru (Cvachovec, Málek)

  Přivítání doc. Málka a informování o schválení nového pojmenování ocenění – Keszlerova cena, Kalendova cena, Lemonova přednáška, Pokorného cena. Prosba o vytvoření krátkých medailonků H. Keslera a M. Kalendy, které by bylo možné umístit na web ČSARIM.
 9. Schválení přihlášek nových členů
  Kroupa, Stankovič, Nápravníková, Reimer, Křesťanová, Brujevič, Bykadorov, Bulka, Moravcová, Pavlovská.
  Noví členové byli schváleni. Dostanou emailovou zprávu, že byli přijati (Cvachovec).

 10. Nadcházející výborová schůze
  Příští schůze výboru se bude konat 21. května 2013 od 13 hod. v sídle Guarant Int. –
  Na Pankráci 17, Praha 4.

Zapsala: Votavová

Kontrola: Cvachovec


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se