Studie QUALICOPC – porovnání rozvoje primární péče v 31 evropských zemích


The QUALICOPC study – a comparison of development of primary care in 31 European countries

The QUALICOPC (Quality and Costs of Primary Care in Europe) study was initiated in 2010. The aim of this study is to evaluate quality, costs and equity of primary care in 31 European countries. The researchers of this study are trying to determine what the benefits of primary care are and what effect the strength of a primary care system has on the performance of health care systems. The study is funded by the European Commission under the so-called “Seventh Framework Programme” and is coordinated by NIVEL, The Netherlands Institute for Health Services Research. In this article the background and design of the QUALICOPC study is described. The data collection is being carried out at three levels: the health care system, the GP practice and the level of the patient. Information at the practice- and patient level is being collected through surveys among GPs and their patients. In each country the aim is to garner the response of 220 GPs from a representative sample and to address 2200 patients. The study in the Czech Republic is coordinated by The Institute of General Practice, the First Faculty of Medicine of Charles University in co-operation with the Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyne.

Key words:
primary care, general practice, health care system, quality of care.


Autoři: B. Seifert 1;  N. Šrámková 2;  N. Král 1;  W. Schafer 3;  W. Boerma 3;  P. Groenewegen 3,4
Působiště autorů: Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, Přednosta: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph. D. 1;  Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 2;  NIVEL, Netherlands Institute for Health Services Research, Utrecht, The Netherlands 3;  Department of Sociology and Department of Human Geography, Utrecht University, The Netherlands 4
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(4): 235-237
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V roce 2010 byla zahájena studie QUALICOPC (Quality and Costs of Primary Care in Europe). Cílem této studie je hodnotit kvalitu, náklady a rovnost v přístupu k primární péči v 31 evropských zemích. Autoři studie se snaží odpovědět na to, jaké jsou přínosy primární péče a jaký vliv má primární péče na funkci celého zdravotního systému. Studie je financována Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu a je koordinována nizozemskou institucí NIVEL. Tento článek popisuje záměr a metodiku studie QUALICOPC. Sběr dat probíhá na třech úrovních: zdravotní systém, všeobecná praxe a pacient. Informace na úrovni praxí a pacientů jsou získávána dotazníkovým průzkumem mezi praktickými lékaři a pacienty jejich ordinací. V každé zemi je cílem získat 220 respondentů z reprezentativního vzorku praktických lékařů a zároveň oslovit 2200 pacientů. V České republice studii koordinuje Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze ve spolupráci s ČLS JEP.

Klíčová slova:
primární péče, všeobecné praktické lékařství, zdravotní systém, kvalita péče.

Úvod

Potřeba posilování role primární péče se dostává do popředí zájmu společnosti a politiků po celém světě (1). Od primární péče se očekává, že se stane efektivním nástrojem na řešení dopadů demografického vývoje i současné ekonomické krize na zdravotnictví. Vládní návrhy, které se týkají posílení primární péče, jsou podloženy faktem, že kvalitní systém primární péče výrazně přispívá k národnímu zdraví a efektivitě celého systému zdravotnictví (2, 3).

V roce 2010 byla zahájena studie QUALICOPC (Quality and Costs of Primary Care in Europe) (4). Cílem této studie je hodnotit kvalitu, náklady a rovnost v přístupu k primární péči v 31 evropských zemích. Autoři studie se snaží odpovědět na to, jaké jsou přínosy primární péče a jaký vliv má primární péče na funkci celého zdravotního systému v daných zemích. Studie je financována Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu (Seventh Framework Programme) a byla připravena ve spolupráci šesti výzkumných pracovišť z Belgie, Německa, Itálie, Nizozemí a Slovinska. Studie je koordinována nizozemskou institucí NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research). NIVEL v minulosti řídil např. projekt Rozvoje primární péče v rámci programu PHARE v České republice. Tento článek popisuje záměr a metodiku studie QUALICOPC.

Předchozí studie provedené v některých vyspělých zemích Evropské unie prokázaly vztah mezi rozvojem primární péče a jejími výstupy, jakými jsou náklady, kvalita a dostupnost péče (3, 5–8). Možnosti zobecňování výsledků v evropském kontextu jsou ale omezené. Kromě toho je velmi málo známo o vztahu mezi strukturálním uspořádáním primární péče (např. systém plateb, smluvní postavení poskytovatelů) a jejím výkonem. Posouzení vyžaduje podrobnější studii; zejména profesního chování zdravotníků na straně jedné a očekávání a jednání pacientů na straně druhé. Na tuto potřebu reaguje studie QUALICOPC. Struktura primární péče na národní úrovni je porovnávána s ukazateli kvality na úrovni praxe a ukazateli kvality péče, jak jsou vnímány pacienty. Studie je soustředěna na šest klíčových námětů:

  • kvalita péče,
  • zkušenosti pacientů,
  • nákladovost,
  • rovnost přístupu,
  • odvratitelnost hospitalizací,
  • příklady “dobré praxe”.

Metodika

Projekt QUALICOPC byl zahájen v roce 2010 a potrvá do května roku 2013. Data jsou sbírána v celkem 31 evropských zemích (27 zemí Evropské unie, Island, Norsko, Turecko a Švýcarsko). Mimo to se studie účastní také výzkumné instituce z Austrálie, Izraele a Nového Zélandu. Sběr dat se provádí na třech úrovních: systém zdravotní péče, ordinace praktických lékařů (PL) a pacienti. Data z ordinací PL a od pacientů jsou získávána dotazníkovým průzkumem mezi PL a jejich pacienty. Výchozí podklady poskytují výsledky evropské studie z roku 1993. Data o systémech zdravotní péče v jednotlivých zemích jsou čerpána z existujících zdrojů, např. z databáze studie PHAMEU (Primary Health Care Activity Monitor Europe), do které byla v minulých letech zapojena i Česká republika.

V každé zemi je cílem získat 220 respondentů z řad praktických lékařů. Na Kypru, Islandu, Maltě a v Lucembursku je cílový počet nižší (okolo 75). Předpokladem je oslovení reprezentativního vzorku praktických lékařů v každé zemi.

Dotazníky jsou rozdávány pacientům (starším 18 let) v ordinacích, které se studie účastní. Distribuci anonymního dotazníku zajišťuje vyškolený terénní výzkumník. Oslovuje postupně pacienty, kteří absolvovali konzultaci u lékaře, až získá k účasti alespoň 10 respondentů. Devět z nich vyplňuje dotazník, ve kterém hodnotí své zkušenosti s primární péčí. Jeden pacient vyplní dotazník, tzv. dotazník hodnot, ve kterém se vyjadřuje k tomu, co považuje za důležité v primární péči. V každé zemi tak bude dotazník vyplňovat 2200 pacientů. Dotazníky prošly standardní procedurou překladu a jsou dostupné v národním jazyce dané země. V mnoha státech jsou k dispozici i v jazycích minoritních skupin, které se studie také účastní.

Obsah dotazníků

Pro tuto studii byly navrženy nové dotazníky na základě zkušeností a literárních analýz. Pilotní studie proběhla ve Slovinsku, Belgii a Nizozemí. Dotazníky obsahují otázky, které respektují různorodost primární péče v evropských státech. Průzkum mezi PL zahrnuje hodnocení klinických přístupů samotným PL včetně prevence, otázky na organizaci praxe, poskytování a rozsah služeb, problematiku pracovního vytížení a využití času v ordinaci.

Dotazník pro pacienty obsahuje otázky cílené na pacienta a jeho zázemí, otázky zaměřené na dostupnost ordinace, její vzdálenost, možnost výběru lékaře, spoluúčast, čas pro pacienta, dostupnost edukace ke zdraví, otázky na zkušenosti se službami dané praxe nebo centra, zkušenosti s vlastním praktickým lékařem a otázky zaměřené na problematiku koordinace péče. Zvláštním dotazníkem je výše zmíněný dotazník hodnot pacientů.

Konečně byl vytvořen dotazník pro terénního výzkumníka, který na základě své zkušenosti s praxí, kterou navštívil, poskytuje její obecnou charakteristiku; např. její dostupnost, přítomnost parkovacích míst pro invalidy apod.

Analýza

Sebraná data budou analyzována statistickými víceúrovňovými metodami. Pomocí těchto analýz může být zjištěno, do jaké míry jsou rozdíly ve výsledcích (např. rozdíly v kvalitě péče) ve vztahu k vlivu dané země (např. její organizace péče) nebo k odlišnostem mezi jednotlivými praxemi. Kromě studia obecných rysů a trendů „dobré praxe” budou statisticky posuzovány vedlejší výstupy analýzy. Významným aspektem metodiky této studie je to, že umožňuje navázat dotazníky od pacientů na příslušný dotazník jejich lékaře.

QUALICOPC v České republice

V České republice je partnerem studie QUALICOPC Česká lékařská společnost JEP. Sběr dat na národní úrovni koordinuje Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze. Studie, včetně všech čtyř typů přeložených dotazníků, byla schválena Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Z databáze ÚZIS bylo slepě vybráno a následně osloveno písemně 500 všeobecných praktických lékařů ze všech krajů České republiky. Lékařům, kteří souhlasili s účastí ve studii, byl zaslán dotazník pro lékaře. Vzhledem k tomu, že na základě prvního oslovení byla získána jen zhruba polovina potřebných respondentů, lékaři byli znovu osloveni telefonicky a byl proveden doplňující výběr lékařů.

Dotazníky do studie jsou ve všech zemích identické. Při překladu jsme se podle metodiky striktně drželi holandského originálu a pokoušeli se jen optimalizovat terminologii tak, aby byla co nejbližší českým kolegům. I tak jsme zachytili nedorozumění; např. ne všichni interpretovali „platby za služby od pojišťovny (fee for service)” jako výkonovou platbu. Výklady některých otázek, např. týkající se konzultační doby nebo závodní preventivní péče, mohou být v různých zemích a zdravotních systémech rozdílné. Nicméně jsme přesvědčeni, že dotazník přinese velmi zajímavé mezinárodní srovnání.

Koordinátoři studie vyškolili 20 spolupracovníků z různých regionů České republiky do rolí terénních výzkumníků. Vesměs se jednalo o lékaře v postgraduální přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství nebo studenty lékařských fakult. Nevyskytly se významné komplikace nebo problémy při získávání dotazníků od pacientů. Sběr dat v požadovaném rozsahu byl ukončen v polovině března 2012. Dotazníky byly zaslány k analýze do sídla společnosti NIVEL v holandském Utrechtu. Výsledky studie QUALICOPC budou publikovány v zahraničním i domácím odborném tisku.

Závěr

Evropa a některé další země jsou „laboratoří” pro studii QUALICOPC. Studie významně přispěje k již dříve známým důkazům o přínosu silné a kvalitní primární péče. Data budou analyzována na třech úrovních: na národní úrovni, na úrovni ordinací PL a jejich pacientů. Do výsledků studie budou promítnuty rozdílnosti primární péče v jednotlivých státech. Výsledky studie budou použity k informování Evropské komise, WHO a národních orgánů tak, aby mohly přispět k zefektivnění zdravotní politiky.

Poděkování

Koordináři studie děkují všem všeobecným praktickým lékařům, kteří přispěli k průzkumu a s ochotou vyplnili desetistránkový dotazník. Zvláštní poděkování patří kolegům, kteří se ujali role terénních výzkumníků a oslovovali pacienty s dotazníky přímo v ordinacích:

MUDr. Zuzana Fazekášová (Praha), MUDr. Jarmila Pařenicová (Praha, Středočeský kraj), MUDr. Kateřina Sombotová (Ústecký kraj), MUDr. Petr Sombota (Ústecký kraj), MUDr. Pavla Deáková (Liberecký kraj), MUDr. Zuzana Klaclová (Pardubický kraj), MUDr. Iva Weilguny (Karlovarský kraj), MUDr. Lenka Markupová (Plzeňský kraj), MUDr. Štěpánka Fojtů (Jihočeský kraj), MUDr. Zuzana Dědková (Královehradecký kraj), MUDr. Aneta Matějková (Moravskoslezský kraj), MUDr. Tomáš Andrš (Moravskoslezský kraj), MUDr. David Svoboda (Jihomoravský kraj), MUDr. Michaela Voláková (Olomoucký kraj), MUDr. Michaela Bečicová (Zlínský kraj), MUDr. Jitka Pegnerová (Praha), MUDr. Hana Březinová (Zlínský kraj), MUDr. Monika Buštová (Jihočeský kraj), MUDr. Rodion Procjuk (Praha), Bc. Michaela Weilguny (Karlovarský kraj).

Poděkování patří ÚZIS ČR za provedení výběru lékařů a sekretariátu a administrativě ČLS JEP za podporu projektu.

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.,

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

Albertov 7

128 00 Praha 2

E-mail: bohumil.seifert@lf1.cuni.cz


Zdroje

1. World Health Organisation. The world health report 2008: primary health care – now more than ever. Geneva: World Health Organisation, 2008.

2. World Health Organisation. The financial crisis and global health: report of a high-level consultation, 19 january 2009. Geneva, World Health Organization, 2009.

3. Kringos, D.S., Boerma, W.G., Hutchinson, A., et al. The breadth of primary care: a systematic literature review of its core dimensions. BMC Health Serv Res, 2010, 10, 65.

4. Schäfer, W.L.A., Boerma, W.G.W., Kringos, D.S., et al. QUALICOPC, a multi-country study evaluating quality, costs and equity in primary care. BMC Fam Pract, 2011, 12, 115.

5. Starfield, B., Shi, L., Macinko, J. Contribution of primary care to health systems and health. Milbank Q, 2005, 83: 457–502.

6. Kerssens, J.J., Groenewegen, P.P., Sixma, H.J., et al. Comparison of patient evaluations of health care quality in relation to WHO measures of achievement in 12 European countries. Bull World Health Organ, 2004, 82: 106–114.

7. De Maeseneer, J.M., De Prins, L., Gosset, C., Heyerick, J. Provider continuity in family medicine: does it make a difference for total health care costs? Ann Fam Med, 2003, 1: 144–148.

8. Delnoij, D., Van Merode, G., Paulus, A., Groenewegen, P. Does general practitioner gatekeeping curb health care expenditure? J Health Serv Res Policy, 2000, 5: 22–26.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se