Jubilujúci oktogenarián doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc.


Autoři: P. Gavornik
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(4): 243-244
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Jubilant sa narodil 3. apríla 1932 v Ovčom, okres Prešov. Pochádza z roľníckej viacdetnej rodiny. Po maturite na 1. štátnom gymnáziu v Prešove začal štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a po ukončenom 3. ročníku bol administratívnym príkazom preradený na Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) do Košíc, kde promoval v roku 1956.

Lekársku prax začal vtedajšou umiestnenkou ako obvodný lekár, potom závodný banský lekár a poliklinický internista. V roku 1967 vyhral konkurz na 1. internej klinike LF UPJŠ v Košiciach, kde 13 rokov pracoval vo funkcii odborného asistenta. Prvý a druhý stupeň atestácie z vnútorného lekárstva absolvoval v roku 1978 a 1980. Po habilitácii v roku 1980 ďalších 5 rokov pracoval na klinike ako docent. Prednostom Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ sa stal roku 1985 a tento post zastával do júna 1999. Aj po odchode do dôchodku je až doteraz stále mimoriadne aktívny.

V rokoch 1969–1970 v rámci štipendia WHO študoval Biomedicínsku štatistiku a epidemiológiu rizikových faktorov ischemických príhod v trvaní pol roka na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Londýnske štúdium mu poskytlo návody aj na vypracovanie kódovaného Chorobopisu pre vnútorne choroby. Bol to na Slovensku prvý softvérový projekt svojho druhu. Po ňom zakrátko nakódoval aj publikoval vyčerpávajúci Chorobopis pre diagnostiku ischemickej choroby srdca. Na margo treba pripomenúť, že v Londýne už v tom čase komunikovali s pacientmi skrz počítačové chorobopisy. Podľa tohto chorobopisu realizoval s prof. Mikulášom Takáčom na Slovensku prvú epidemiologickú sondu rizikových faktorov na 750- člennej populačnej vzorke Červeného kláštora. V epidemiologickej sondáži kooperoval s pražskou epidemiologickou školou pod vedením prof. Reiniša a prof. Pokorného, neskoršie s prof. Widimským.

Kandidátsku dizertáciu (CSc.) obhájil roku 1974 na tému „Klinika alkoholického srdca a polykardiografická štúdia vplyvu etanolu na srdce“. Na docenta habilitoval v roku 1980 z problematiky, v rámci ktorej skúmal vplyv etanolu na myokard. Zaviedol viaceré neinvazívne metódy v kardiológii, ako je seizmokardiografia, apexokardiografia, karotidografia (polykardiografia) a torakálna elektrická bioimpendancia. Jubilant má veľké zásluhy na organizovaní piatich celoštátnych vedeckých Česko-slovenských konferencií o ateroskleróze, z toho dvoch s medzinárodnou účasťou. Usporiadal šesť vedeckých konferencií ÚEM LF UPJŠ o tematikách z vlastných výskumných oddelení a sesterského Ústavu v Bratislave. Prednášal, resp. prezentoval 76-krát výsledky svojej práce a spolupracovníkov prostredníctvom posterov a prednášok na zahraničných fórach v Aténach (dvakrát), v Berlíne, Capri, Cairo, Drážďanoch (šesťkrát) Florencii (dvakrát), Chemnitz, Karlových Varoch (trikrát), Londýne (dvakrát), Mariánskych Lázňach, Montreale, Moskve (dvakrát), Niyregyháza, Orviete, Otave, St. John’s, St. Petersburgu, na medzinárodných kongresoch v Prahe (štyridsaťštyrikrát), v Špindlerovom Mlyne (dvakrát), Užhorode, Varšave a vo Vechte.

Publikoval niekoľko desiatok vedeckoodborných prác, týkajúcich sa problematiky kardiomyopatií, alkoholového srdca, etiológie a epidemiológie aterosklerózy, problematiky lipidov a výskytu porúch metabolizmu lipidov. V roku 1993 vydal vedecko-populárnu monografiu Ateroskleróza - dá sa pred ňou chrániť? Tuky – život či naša záhuba? 1. vyd. Prešov, Opal, 1993: 213, za ktorú získal Reinišovu cenu za rok 1994 a Prémiu Slovenského Literárneho fondu. Ďalšiu monografiu Lipidy a lipoproteíny. 1. vyd. Košice, ÚEM LF UPJŠ, 1996: 312; odovzdal ako podklad pre obhajobu doktora vied. Jeho práce boli citované inými autormi vyše dvestokrát.

V pedagogickej činnosti viedol cvičenia, stáže a semináre. Pravidelne prednášal vnútorné lekárstvo, predovšetkým témy z kardiológie. Skúšal poslucháčov medicíny z internej propedeutiky a systematiky vnútorných ochorení. Bol členom skúšobnej komisie pre štátnu rigoróznu skúšku z vnútorného lekárstva. Absolvoval dvojročný kurz vysokoškolskej pedagogiky. Šesť rokov bol vedúcim študijnej skupiny, ktorá získala I. miesto na LF v rámci ŠVOČ v roku 1980. Pätnásť rokov bol školiteľom 34 poslucháčov medicíny vo vedeckovýskumnej činnosti. Pričinil sa tak o výchovu vedeckého dorastu. V rámci letnej prázdninovej praxe pätnásť rokov realizoval praktickú výučbu zahraničných poslucháčov v jazyku anglickom a ruskom.

Bol zodpovedným riešiteľom veľkého počtu úloh ŠPTR a grantových úloh, ktoré boli úspešne obhájené. Aj po roku 1999 ako dôchodca neochabol vo svojej neuveriteľne vitálnej aktivite. Rediguje ako hlavný odborný redaktor vydávanie časopisu Ateroskleróza a je jeho hlavnou zásluhou, že je už vydávaný 16 rokov a je evidovaný v centrálnej báze medzinárodných časopisov Copernicus.

Vo funkcii tajomníka Kybernetickej sekcie SAV, pobočky Košice usporiadal päť krajských a jedno Celoštátne sympózium o použití počítačov v medicíne. ČSTVJ mu udelila v roku 1986 bronzovú medailu za aplikovanie výpočtovej techniky do kardiológie. Počítačové programy pre multikriteriovú klasifikáciu zdravotného stavu sprístupnil pre záujemcov v Časopisu lékařů českých i v časopise Lékař a Technika.

Bol 15 rokov vedeckým sekretárom Sekcie pre aterosklerózu Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB), od roku 2011 je predsedom tejto sekcie. Zorganizoval deväť Medzinárodných edukačných kurzov o ateroskleróze, ktoré sa konali tri dni, vždy za prítomnosti delegáta International Atherosclerosis Society (IAS). Kurzy končili písomným testom. Vďaka svojim medzinárodným stykom zabezpečoval články do časopisu Ateroskleróza, takže je jeho zásluhou, že boli zverejnené články viacerých zahraničných autorov takmer z celého sveta Je členom New York Academy of Sciences. Americká biografická inštitúcia mu z príležitosti osemdesiatky udelila zlatú medailu za edukačnú činnosť.

Sekcia angiológov Slovenskej lekárskej komory (SA SLK) praje jubilantovi veľa zdravia, šťastia a tvorivých síl, najmä pri dokončovaní jeho ostatnej rozpracovanej monografie a udeľuje mu čestné členstvo SA SLK za jeho celoživotné dielo v experimentálnej a klinickej problematike aterosklerózy.

doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.

predseda SA SLK


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2012 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se