Interakce alkoholu a jiných látek: komplikovaný problém


Interaction of alcohol and other drugs: a serious problem

The interaction between alcohol and drugs is a serious and common problem in medical practice. This question is topical in the Czech Republic more than in other countries. Alcohol consumption is extremely high here. Some interactions occur frequently – such as abuse of analgesics in the lingering alcohol intoxication. This has a negative impact on the health of large segments of population. Many interactions between alcohol and drugs happen undetected. The reason is that the patient often does not link his problems with alcohol. Even when the patient realizes such interactions, he or she is not motivated to inform his physician.

Key words:
alcohol, interaction, side effects.


Autoři: K. Nešpor;  O. Matanelli
Působiště autorů: Odděleni léčby závislostí – muži ;  Primář: MUDr. Karel Nešpor, CSc. ;  Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha ;  Ředitel: MUDr. Martin Hollý
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(9): 532-533
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Souhrn

Interakce alkoholu a léků je závažný a v praxi častý problém. Tato otázka je v Česku aktuálnější než v jiných zemích. Spotřeba alkoholu je zde extrémně vysoká. K některým interakcím dochází často – např. zneužívání analgetik při doznívající intoxikaci alkoholem. To má negativní dopad na zdravotní stav velké části populace. Mnoho interakcí mezi alkoholem a léky probíhá nerozpoznáno. K příčinám patří to, že pacient své obtíže vždy nespojí s alkoholem. I v případě, že pacient interakci zaznamená, nebývá motivován, aby o tom informoval lékaře.

Klíčová slova:
alkohol, interakce, nežádoucí účinky.

Úvod

Představme si následující situaci. Pacient se ptá lékaře, zda je možné pít alkohol v průběhu podávání určitého léku. Odpověď je mnohem složitější, než by se mohlo zdát.

1. Známá interakce:

Může se jednat o známou interakci alkoholu a léčivého přípravku. 

2. Neznámá interakce

Zejména u nových léků je možné, že interakce existuje, ale nebyla dosud popsána. Humánní studie jsou v tomto směru sotva možné z etických důvodů. Lze většinou vyvozovat jen z kazuistik.

U pacientů, kteří užívají více léků, mohou tyto léky vstupovat do těžko předvídatelných vzájemných interakcí. Jestliže do této komplikované situace vstoupí navíc alkohol, lze nežádoucí následky očekávat tím spíš. 

3. Důvody naprosté abstinence:

Existuje mnoho lidí, kteří by alkohol neměli pít vůbec, bez ohledu na to, jakými jsou léčeni léky.

Do této kategorie patří:

 • Lidé závislí na alkoholu.
 • Nemocní s chorobami, které alkohol zhoršuje (epilepsie, onemocnění jater, slinivky břišní atd.).
 • Ti, kdo řídí automobil, či se věnují rizikovým činnostem.
 • Lidé se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí.
 • Těhotné ženy a ženy, které plánují otěhotnění, protože plod je nejzranitelnější v prvním trimestru.
 • Děti a dospívající. Otravy nastávají i po malých dávkách, závislost vzniká rychle, při zneužívání alkoholu existuje vyšší riziko problémů s dalšími drogami.
 • Děti rodičů závislých na alkoholu a to i v dospělosti.
 • Závislí na nealkoholových drogách. Předejde se tak možnému přesmyku závislosti z ilegální drogy na alkohol.
 • Patologičtí hráči. Alkohol u nich zhoršuje sebeovládání a závislost na alkoholu se zde rozvíjí rychleji. 

4. Věk a pohlaví

U starších lidí je schopnost odbourávat toxické látky oslabena. Navíc bývají senioři často léčeni více léky součastně. Alkohol u nich vstupuje do farmakologicky velmi nepřehledného terénu. Je zde také vyšší riziko pádů (1).

U dospívajících alkohol pronikavě zvyšuje riziko suicidálních tendencí po nasazení antidepresiv. Dalším problémem u dospívajících je nedostatek zkušeností a sklon riskovat. Tu zesiluje alkohol a ještě více jeho kombinace s jinou látkou.

Silnější efekt při interakci alkoholu s jinou látkou lze s ohledem na biologické faktory očekávat u žen. 

5. Obsah alkoholu v léčivých přípravcích a doplňcích výživy

Pokud je vůbec obsah alkoholu uveden, bývá napsán malým písmem a laik si ho často nevšimne. Před lety si jedna abstinující žena závislá na alkoholu vzala nedopatřením tehdy módní „švédské kapky“ s vysokým obsahem alkoholu. Objevilo se silné bažení po alkoholu (craving) a došlo ke zbytečné recidivě závislosti. 

6. Faktor času

Alkohol se odbourává relativně pomalu a řada léků (např. benzodiazepiny) má dlouhý poločas vylučování, a tím spíše dobu eliminace. Pacienty je třeba upozornit na skutečnost, že by alkohol neměli pít nejen během, ale i určitou dobu po skončení podávání léku a že by ten který lék neměli brát dříve, než dojde k odbourání alkoholu. 

7. Vynechání medikace

Pacient pod vlivem alkoholu na pravidelnou medikaci často zapomene nebo ji vynechá. To ho např. při vynechávání antihypertonika nebo antiepileptika může ohrozit. 

Interakce alkoholu a léků – obecné mechanismy a příklady

Následující výčet není zdaleka úplný a vzhledem výše uvedenému být ani nemůže. Jedná se o příklady.

Vznik toxických produktů a netypických reakcí, které často neodpovídají účinku alkoholu ani účinku látky, s níž vstupuje do interakce

 • Do interakce s alkoholem vstupují některá antibiotika, antituberkulotika, chemoterapeutika, např. furazolidon, griseofulvin a metronidazol. Popisuje se zčervenání, nevolnosti, zvracení bolesti hlavy, bušení srdce a prudké změny krevního tlaku.
 • Jedná se o podobné příznaky jako při interakci alkoholu s disulfiramem. Může se objevit i tachykardie a dojít k poškození jater nebo srdeční či mozkové příhodě.
 • U některých antidiabetik v kombinaci s alkoholem dochází k prudkému poklesu glykémie, zčervenání, nevolnosti, zvracení bolestem hlavy, bušení srdce a prudkým změnám krevního tlaku, dekompenzaci diabetu a pádům.
 • Nitroglycerin v kombinaci s alkoholem působí tachykardii, prudké výkyvy krevního tlaku, závratě, mdloby a srdeční nebo mozkové příhody.
 • Některá antihypertenziva v kombinaci s alkoholem mají za následek závratě, popřípadě mdloby či arytmii.
 • Diazepam v kombinaci s alkoholem může potencovat agresi, i když běžnější je prohloubení útlumu, což s sebou nese jiná rizika.
 • Antiulcerózně působící ranitidin a cimetidin v kombinaci s alkoholem působí tachykardii a prudké změny krevního tlaku.
 • Interakce cytostatik (cyklofosfamid, busulfan, vinblastin, cytarabin, vincristin, cisplatina atd.) s alkoholem mohou způsobovat nebezpečné gastrointestinální a imunosupresivní komplikace. Možným důsledkem je také útlum hematopoezy v řadách erytrocytů, leukocytů i trombocytů s potenciálně fatálním vyústěním. Tak např. metotrexat (užívaný v léčbě choriokarcinomu, některých leukémií, ale i revmatoidní arthritidy nebo těžké psoriázy) v interakci s alkoholem dokáže přivodit těžký útlum kostní dřeně s anémií ve všech třech složkách krevních elementů.
 • Hypolipidemika mohou v kombinaci s alkoholem vést mimo jiné k jaterním poškozením – od steatózy až po jaterní selhání. 

Alkohol a metabolické reakce 

Zpomalení metabolismu léku při akutní intoxikaci alkoholem, nebo zpomalení odbourávání alkoholu

Alkohol může fungovat jako kompetitivní inhibitor biodegradace léků. Zvyšuje se tak riziko předávkování a nežádoucích účinků. To se týká např. warfarinu, fenytoinu a některých antidiabetik.

Zrychlení metabolismu léku při soustavném zneužívání alkoholu působí nižší efekt léku

Opět lze uvést warfarin, fenytoin, některá antidiabetika, ale i přípravky používané při celkové anestézii.

Zesílení nežádoucích účinků alkoholu nebo jiné látky při interakci

 • Při interakci alkoholu s haloperidolem hrozí srdeční zástavy, u haloperidolu a jiných antipsychotik zvyšuje alkohol riziko maligního neuroleptického syndromu.
 • Závažné bývá zesílení tlumivého efektu alkoholu a jiných látek na centrální nervový systém. Existuje zde riziko těžkých otrav. V této souvislosti lze zmínit některá antidepresiva, opiáty, benzodiazepiny (po lorazepamu popisovány zástavy dechu a srdce), clomethiazol, hydralazin, guanetidin, barbituráty. Podobně působí i kombinace alkoholu s antialergiky a alkoholu s myorelaxancii. Pro zajímavost zmiňujeme, že v těle řidiče, který zavinil smrt princezny Diany, se nalezl kromě alkoholu i fluoxetin a tiaprid.
 • Kombinace alkoholu většiny legálních i nelegální psychoaktivních látek včetně marihuany zvyšuje riziko dopravní nehody a dalších komplikací v porovnáním se samotným i tak výrazným efektem alkoholu.
 • Alkohol vstupuje do interakcí s nelegálními drogami a tyto kombinace zvyšují riziko úrazů, otrav a dalších život ohrožujících komplikací (4).
 • Zneužívání alkoholu zhoršuje průběh chronické hepatitidy typu C a oslabuje antivirotický účinek interferonu (2).
 • Častá a závažná je interakce alkoholu a nesteroidních antiflogistik. Někteří lidé si mírní volně prodejnými analgetiky (ibuprofen atd.) obtíže při doznívání intoxikace alkoholem. To může způsobit mimo jiné ulcerace a krvácení do trávicí trubice a těžká poškození jater.
 • Jednou z nejčastějších je interakce alkoholu s tabákem. Tato interakce zvyšuje riziko některých typů rakoviny, a to více, než by odpovídalo součtu rizik pro tyto látky (8). Interakce tabáku s alkoholickými nápoji zvyšuje riziko vývoje peptického vředu gastroduodena a jeho komplikací (3). Ovlivnění alkoholem je častou příčinou recidivy závislosti na tabáku a naopak kouření tabáku je možným spouštěčem bažení po jiných psychoaktivních látkách. 

Závěr 

Interakce alkoholu a léků je závažný a v praxi často se vyskytující problém. V Česku je pravděpodobně aktuálnější a závažnější aktuálnější než v jiných zemích. Spotřeba alkoholu je zde extrémně vysoká.

K některým interakcím dochází často – např. zneužívání analgetik při doznívající intoxikaci alkoholem. To má negativní dopad na zdravotní stav velké části populace.

Mnoho interakcí mezi alkoholem a ale léky probíhá nerozpoznáno. K hlavním příčinám patří to, že pacient své obtíže obvykle nespojuje s pitím alkoholu. A v případě, že  interakci zaznamená, nebývá zpravidla motivován k tomu, aby o tom informoval lékaře. 

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Bohnice

Oddělení léčby závislostí – muži

181 02 Praha 8

e-mail: www.drnespor.eu


Zdroje

1. Benza, A.T., Calvert, S., McQuown, C.B. Prevention BINGO: reducing medication and alcohol use risks for older adults. Aging Ment. Health 2010, 14(8), p. 1008-1014.

2. El-Zayadi, A.R. Hepatitis C comorbidities affecting the course and response to therapy. World J. Gastroenterol. 2009, 15(40), p. 4993-4999.

3. Maity, P., Biswas, K., Roy, S. et al. Smoking and the pathogenesis of gastroduodenal ulcer – recent mechanistic update. Mol. Cell Biochem. 2003, 253(1-2), p. 329-338.

4. Molina, D.K., Hargrove, V.M. Fatal cocaine interactions: a review of cocaine-related deaths in Bexar County, Texas. J. Forensic Med. Pathol. 2011, 32(1), p. 71-77.

5. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Harmful Interactions: Mixing Alcohol with Medicines. Citováno podle www.niaaa.nih.gov, accessed 20. 6. 2011.

6. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Alcohol-Medication Interactions. Alcohol Alert 1992, (aktualizace 2000), 27; citováno podle internetové verze, accessed 20. 6. 2011.

7. Nešpor. K. Interakce mezi alkoholem a jinými látkami. Zdravotnické noviny, Lékařské listy 2002, 51(28), s. 24.

8. Zygogianni, A.G., Kyrgias, G., Karakitsos, P. et al. Oral squamous cell cancer: early detection and the role of alcohol and smoking. Head Neck Oncol. 2011, 3, p. 2.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2011 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se