Ceny Josefa Hlávky a Cena Milana Sojky za rok 2009 uděleny


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(7): 442-444
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

V červnu 2010 byly na zámečku v Lužanech (již tradičně) slavnostně předány Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, kterou udělují společně Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových od roku 1993. Jsou oceňovány původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury, publikované v České republice v uplynulém kalendářním roce. Poprvé byla udělena i Cena Milana Sojky.

Celkovou pohodu a skvělou náladu lužanského setkání dokresluje i momentka prof. Blahoše a prof. Vyskočila při improvizovaném hudebním vystoupení v zámecké zahradě.
Obr. 1. Celkovou pohodu a skvělou náladu lužanského setkání dokresluje i momentka prof. Blahoše a prof. Vyskočila při improvizovaném hudebním vystoupení v zámecké zahradě.

Účastníky slavnostního shromáždění přivítali prof. Vostrý a prof. Pavlíček; Ing. Michal Novotný, ředitel Nadace Český literární fond, přečetl zdravici nového předsedy správní rady Nadace ČLF doc. Ing. Tomáše Ježka, CSc., který se nemohl tohoto slavnostního předávání cen zúčastnit..

Prof. Vyskočil informoval, že Nadace Český literární fond (Nadace ČLF) kromě tohoto ocenění uděluje ještě Výroční ceny Nadace ČLF v následujících oborech:

 • původní česká literatura;
 • vědecká a odborná literatura;
 • propagace knižní kultury;
 • divadelní a rozhlasová tvorba;
 • filmová a televizní tvorba.

V letošním roce byly tyto ceny předány slavnostně v Divadle Archa počátkem června. (Večerem provázel Eugen Brikcius a v hudebním programu vystoupil Jiří Šlupka Svěrák.)

Za obor vědecké a odborné literatury obdrželi Výroční cenu Nadace ČLF:

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., PhDr. Dušan Třeštík, CSc. in memoriam, prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. a kolektiv autorů za knižní práci „Přemyslovci, budování českého státu“, kterou vydalo nakladatelství Lidové noviny.

Prof. Vyskočil dále uvedl, že Ceny za vědecké a odborné knižních práce jsou udělovány ve 4 vědních oblastech:

 • oblast věd společenských;
 • oblast věd o neživé přírodě;
 • oblast věd o živé přírodě;
 • oblast věd lékařských.

V každé vědní oblasti může být udělena pouze jedna cena. Zdůraznil, že Nadace ČLF se vědecké literatuře věnuje intenzivním způsobem, protože narozdíl od ostatních oborů uděluje vědě ceny čtyři.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je spojena s finanční odměnou 45 000 Kč, nositel Výroční ceny Nadace ČLF obdrží 50 000 Kč. Finanční částky jsou určeny pro autory (eventuálně pro spoluautory) knižní práce.

Prof. Vyskočil seznámil přítomné s postupem hodnocení knižních publikací z oblasti vědecké a odborné literatury. Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická či fyzická osoba na adresu Nadace ČLF. Termín uzávěrky k podání návrhů na ocenění  za rok 2009 byl stanoven do 29. ledna 2010.

Přivítání laureátů účastníků Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, kterou udělují společně Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových od roku 1993.
Obr. 2. Přivítání laureátů účastníků Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, kterou udělují společně Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových od roku 1993.

Nadaci ČLF bylo předloženo 76 knižních prací navrhovaných na ocenění. Nejvíce knih přichází z oblasti věd společenských a v posledních letech jsou značně zastoupeny i vědy lékařské.

Odborné posouzení knih zajišťuje porota, jejímiž členy v letošním roce byli:

prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.,
Fyziologický ústav AV ČR Praha, předseda poroty;

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
předseda ČLS J. E. Purkyně, ÚVN Praha;

prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.,
Jaderná fakulta ČVUT Praha;

doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc.,
Matematický ústav AV ČR Praha;

prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.,
Filozofická fakulta UK Praha;

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.,
přednosta Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty MU Brno;

prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.,
Ústav molekulární genetiky AV ČR Praha;

Mgr. Jan Maršálek,
Filozofický ústav AV ČR Praha;

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.,
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha;

Porota přistupuje k odbornému hodnocení publikací skutečně kriticky, v mnoha případech žádá o posouzení další odborníky. O vysoké odborné kvalitě knih navrhovaných na ocenění svědčí i to, že v prvním kole bylo vyřazeno pouze 11 prací. Na základě posudků, rozpravy a hlasování vybrala porota k ocenění 4 knižní práce.

Zámecká zahrada v Lužanech.
Obr. 3. Zámecká zahrada v Lužanech.

Na slavnostním setkání v Lužanech byly předány 3 ceny, a to:

 • za oblast věd o neživé přírodě;
 • za oblast lékařských věd;
 • za oblast věd o živé přírodě.

Prof. Kalvach uvedl, že Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2009 získávají:

 • v oblasti věd o neživé přírodě:
  prof.
   RNDr. Michal Křížek, DrSc., prof. Lawrenc Somer, Ph.D.,doc. RNDr.  Alena Šolcová, Ph.D. za knihu Kouzlo čísel. Od velkých objevů k aplikacím (vydalo nakladatelství Academia)
 • v oblasti lékařských věd:
  MUDr.
   Václav Vyskočil, Ph.D.
  za knihu Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu (vydalo nakladatelství Galén)
 • v oblasti věd o živé přírodě:
  doc.
   MUDr.
   Václav Smrčka, CSc., RNDr. Vítězslav Kuželka, prof. MUDr.  Ctibor Povýšil, DrSc. za knihu Atlas chorob na kostních preparátech. Horní a dolní končetiny (Atlas of Diseases in Dry Bones Upper and Lower Extremities). (Vydalo nakladatelství Academia).

Laudatio na knihu Osteoporóza a ostatní metabolická onemocnění skeletu, jejímž autorem je MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. zpracoval a prezentoval prof. Blahoš.

V úvodu uvedl, že „vědecká sekce Na-dace ČLF měla při hodnocení kandidátních knih z oboru medicíny, vydaných v ČR v r. 2009, mimořádně těžkou volbu. Z předložených titulů v oblasti mohl být odměněn pouze jeden. Členové sekce se při výběru díla řídili originalitou díla, jeho vědeckým přínosem i praktickým uplatněním i technickou stránkou.

Při volbě tohoto Vyskočilova díla „přihlédla sekce zejména k tomu, že více jak 500 stránkové dílo sepsal jediný autor, že jde o první knižní vydání v tomto rozsahu v české i československé medicínské literatuře a že autor předkládá i svoje vlastní zkušenosti a srovnává je s aktuálními poznatky recentní světové literatury. Kniha je názorně dokumentována grafy, tabulkami, obrázky, literárními citacemi na 86 stránkách. Dr. Vyskočil čerpal však především ze svých bohatých zkušenosti, z největšího osteocentra v České republice a ze svých odborných kontaktů doma i v zahraničí.“

Prof. Blahoš dále řekl, že „odborně vzdělaný čtenář získá jistě cenné poznatky, rady, přehledy aktuální osteologické literatury i podrobný rozbor fyziologického vývoje kosti i jeho patologických změn. Dílo je tedy proto určeno lékařům s širokým záběrem odborných zájmů, ale i vzdělaný laik se poučí o složitosti kostního metabolismu, v němž vápník a fosfor, zabudované do organické hmoty, tvoří zázračnou tkáň, která má tu paradoxní vlastnost, že stárne a churaví za života, ale nemění se po smrti a stává se takřka nesmrtelnou, nezničí-li ji oheň.“

Když si prof. Blahoš prohlížel v muzeu v Addis Abebě zbytky kostry oné slavné dívky Lucy, žijící před 3 milióny lety, uvědomil si proč naši dávní lučebníci charakterizovali obratlovce, včetně člověka jako „fosforečnan vápenatý, vědrem vody rozbřednatý“.

Prof. Blahoš pak pokračoval: „Voda se vypařila, měkké tkáně zmizely, ale tvrdá kost a zuby zůstaly trvalou relikvií dávného a tajemného života. Je také pozoruhodné, že již v r. 1858 psal doc. Edvard Grégr, tehdy asistent J.E. Purkyně, v časopise Živa článek z oboru historické antropologie, respektive osteologie „O lebkách člověčích vůbec a slovanských zvlášťě“. V oboru antropologie a paleoantropologie vynikla zejména Matiegkova práce Crania Bohemica z r. 1891 a řada dalších publikací, v nichž se autor zabývá zejména z osteologického hlediska studiem pozůstatků osobností jako Šafaříka, Kolára, Žižky, sv. Václava, Komenského, Havlíčka Borovského a dalších.“

Prof. Blahoš si dovolil „širší licenci jen proto, že Vyskočilovo dílo má a bude mít i význam z hlediska obecně biologického a do jisté míry i socio-kulturního.

Čtenář si dále uvědomí, proč kosti a klouby jsou za života symbolem zdraví. Dočte se ale také, že stará kolena lze léčit a když už to nejde, tak se prostě zpevní nebo nahradí kloubem novým. S kostí se ale musí jednat šetrně a dr. Vyskočil ví jak a zná ony zázračné prášky, tablety, injekce a magické roztoky, kterými nám naše staré kosti omladí, a jak praví staří Římané, „nun est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus“. Teď pijme a lehkou nohou dupejme půdu. Tím pitím samozřejmě dr. Vyskočil myslí mléko, které jako nejbohatší zdroj přirozeného vápníku zpevňuje kost, jež dovolí si dupnout, aniž by se zlomila. To věděli už naši dávní předkové, dokonce v biblických časech, jak o tom svědčí nejedna zmínka o kosti přímo v bibli. Kostí byli, podobně jako Václav Vyskočil, fascinováni i spisovatelé, písničkáři, kteří konstatují, že v 70 letech kosti bolí, v 80 trouchnivějí a v 90 se z nich vyrábí superfosfát. Podle Jaroslava Haška se z kostí vojáků, kteří rádi padli, vyrábí spodium pro cukrovary, kterým se budou odbarvovat rafinádní šťávy. Spódium z padlých oficírů bude ovšem hodnotnější a cukr kvalitnější. Kost je tématem i umění malířského. Toulouse Lautrec trpěl zvláštní kostní chorobou, jíž je ve Vyskočilově knize věnována samostatná kapitola. Pro jednoho ze zakladatelů naší osteologie, Stanislava Havelku, byla kost tak nadšeně sugestivní, že pozměnil staré latinské, pozdě přicházejícím kosti na rychle přicházejícím kosti (namísto sero venientibus ossa vytvořil nápis cito venientibus ossa“), který nesou dva andělé.“

Prof. Blahoš nechtěl zlehčit „vědecký význam Vyskočilovy monografie humornějším laděním. Osteoporóza se v naší dospělé populaci vyskytuje asi v 7 %, tedy podobně jako cukrovka. Jde o zákeřnou nemoc, která sama o sobě sice není smrtelná, ale při její časté komplikaci, zlomenině krčku stehenní kosti, může invalidizovat a je až v 10–20 % smrtící do jednoho roku. Dr. Vyskočil proto klade důraz na prevenci i časnou léčbu způsobem srozumitelným i laikovi.

Svým dílem se zapisuje do řad těch, jejichž význam překračuje dobu. Neztratí totiž význam ani v čase, kdy budeme lépe chápat jak ji léčit a jak jí zajistit užitečnou nesmrtelnost.“

Prof. Blahoše napadly „v této souvislosti verše perského básníka Omara Chajjáma z 11. století, v překladu prof. PhDr.  Jaroslava Maliny z Masarykovy univerzity v Brně:

V tom kruhu nebes, který spíná kolébku i hrob
Nepozná nikdo začátek či konec dob
A nepoví ti také žádný filozof,
Odkud jsme přišli a
 kam zajdem beze stop

Osteolog však může namítnout:
Dnes prozradí staré kosti kousek jenom
Kdo, jak, kdy a kde žil a
 na co stonal
A jaký zdědil a
 předal genom.“

Autor publikace poté poděkoval za udělené ocenění.

Prof. Vostrý dále vyhlásil první udělení Ceny Milana Sojky za rok 2009.

Tato cena je zřízena k podpoře rozvoje v oblasti společenských věd a k uctění památky vynikajícího vysokoškolského učitele a představitele nezávislého ekonomického vědeckého myšlení prof. Ing.  Milana Sojky, CSc. Cenu udělují společně Vysoká škola ekonomiky a managementu, o. s. p. a Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Cenu Milana Sojky za rok 2009 získává Ing. Václav Klusoň, DrSc. za studii Moderní korporace v soudobém kapitalismu.

Laudatio zpracoval a prezentoval prof. Žák.

Ing. Klusoň poděkoval za udělené ocenění.

Prof. Pavlíček poděkoval v závěru oficiální části prof. Blahošovi za úspěšnou dlouholetou spolupráci a zároveň mu blahopřál k významnému životnímu jubileu.

Prof. Blahoš poděkoval.

Prof. Vostrý pozval účastníky na koncert „Thuri Ensemble“ do zámecké kaple.

Slavnostní i příjemnou atmosféru setkání umocnil koncert v zámecké kapli.
Obr. 4. Slavnostní i příjemnou atmosféru setkání umocnil koncert v zámecké kapli.

V přilehlém zámeckém parku se poté uskutečnilo přátelské setkání a pohoštění účastníků tohoto slavnostního shromáždění, během něhož prof. Vyskočil improvizoval na svůj oblíbený nástroj housle a přispěl tak „již tradičně“ k umocnění zážitku; často se k jeho hře líbivých a známých melodií připojili i zpěváci z řad účastníků.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. s prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem při slavnostním předávání cen.
5x Foto: Stanislava Kyselová
Obr. 5. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. s prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem při slavnostním předávání cen. 5x Foto: Stanislava Kyselová

Ing. Alexandr Stožický, CSc.

Autor děkuje prof. Blahošovi a pí Hájkové za poskytnutí podkladů, využitých při zpracování článku.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2010 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se