SBORNÍK ABSTRAKT: 21. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2012
F. OPERATIVNÍ POSTUPY III


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2012; 16(Suppl1): 24-27
Kategorie: Sborník abstrakt

Koordinátoři: prof. MUDr. Michal Halaška, CSc., MUDr. Oldřich Šottner

27. Střednědobé hodnocení léčebného efektu mini-páskových antiinkontinentních operací AJUST a MiniArc

Martan A, Mašata J, Švabík K, Halaška M, Zachoval R, Horčička L, Krhut J

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Cílem naší studie bylo vyhodnotit léčebný efekt operace AJUST a MiniArc při léčbě stresové inkontinence moči (SUI) minimálně 24 měsíců od operace: průměrná doba od operace u skupiny pacientek, u nichž byla provedena operace AJUST, byla 28 měsíců a u žen po operaci MiniArc 29 měsíců. Naše hypotéza byla, že léčebný efekt obou operací je obdobný.

Do klinické studie bylo zařazeno 66 žen s dříve neléčenou SUI a soubor pacientek byl náhodně rozdělen obálkovou metodou do 2 skupin. Do studie bylo zařazeno 5 nemocnic. U prvé skupiny pacientek byla provedena operace AJUST a u druhé MiniArc a studii dokončilo 63 pacientek.

Efekt operace byl hodnocen subjektivně dotazníkem ICIQ-UI SF, přičemž za zlepšení byl brán pokles skóre o více než 50 %. Léčebný efekt byl vyhodnocen Likertovým skóre. Vyléčené pacientky byly hodnoceny skóre 5 a výrazně zhoršené skóre 1. Pro objektivní hodnocení úniku moči byl užit test kašlem.

V jednotlivých skupinách pacientek nebyl statisticky významný rozdíl v průměrném věku, BMI a paritě.

Z výsledků, které hodnotily výsledek operací, vyplynulo, že test kašlem byl negativní u skupiny pacientek po operaci AJUST/ MiniArc u 93,5 % vs 81,3 % a z dotazníku ICI Q SF, kdy bylo skóre negativní, tzn. ženy byly po operaci bez úniku moči, vyplynulo, že bez obtíží bylo 67,7 % vs 62,5 % žen.

Rozdíly v léčebném efektu operací však nebyly statisticky významné, i když jsme zaznamenali poněkud lepší výsledky po operaci AJUST.

28. Prolift anterior so sakrospinóznou fixáciou versus NUVIA SI anterior pri korekcii kombinovaného defektu v prednom a strednom kompartmente

Galád J, Urdzík P

Gynpor, s.r.o., Sliač, SR

Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ, Košice, SR

V práci sme retrospektívne porovnali úspešnosť korekcie kombinovaného defektu predného kompartmentu a stredného kompartmentu POP-Q ≥ 2 pomocou syntetického implantátu Prolift anterior so sakrospinóznou fixáciou zadného ramena (20 žien) oproti implantátu NUVIA SI anterior (10 žien). Za úspešnú sme považovali korekciu defektu POP-Q.

Záver

V 6-mesačnom follow-up sme nezistili štatisticky významné rozdiely v úspešnosti korekcie defektu.

29. Cystoswing, historická data, folow up, renesance metody

Chvátal R

Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Znojmo

V roce 2004 jsme referovali prvních 11 implantací Cystoswing THT anterior mesh. V roce 2006 jsme představili výsledky 86 implantací Cystoswing THT na urologickém kongresu v Dornbirnu (A) s časnou erozí 12,4 %, očištěnou (vhojení po částečné resekci) 7,6 %. Představuji review 36 pacientek po 6 letech, 33 % byla doplněna o VH simplex. Tento údaj se dále nikde neprojevil. Anatomická insuficience 8,3 %, funkční insuficience 16,6 % – jedná se o urgence s opožděným nástupem konzervativně léčené. Relevantní interpretace je atrofizace terénu u peri- a postmenopauzálních pacientek, 16,6 % spotting bez erose. Pouze u 1 pacientky přetrvává chronická bolest-extrakce. Vita sexualis nezhoršena u všech respondentek. Celková spokojenost 75 %. Po svém návratu na původní pracoviště, vyhodnocení dat a vzhledem k vývoji názoru na implantáty jsem se rozhodl pro renesanci produktu a jeho indikaci. Jedná se o polypropylenový mesh hmotnosti 28 g/m2, síly 0,3 mm se dvěma anteriorními rameny. Indikací je transverzální defekt, eventuálně kombinovaný s paravaginálním, subtotální prolaps s adekvátní troficitou tkáně. Způsob aplikace je out-side- in transobturatorně. Výhodu spatřuji ve způsobu implantace z transverzální nikoliv longitudinální kolpotomie. Design meshe kopíruje arcus tendineus, přední ramena jsou plně dostačující, Ventrální, apikální transobturatorní aplikace podporuje junkci, a tím zlepšuje stresovou komponentu II-III Gr, při dobrém uzávěrovém tlaku. Pro tento údaj chybí evidence velkých souborů a týká se i historických produktů, které byly staženy z trhu. Operaci doplňujeme dle potřeby VH simplex a vždy zadní kolpoperineoplastikou s důslednou plastikou mm. levatores -dorzální podpory level II. Prezentace je doplněna o krátký videoklip popisující postup.

30. Využití nekotveného implantátu a VSD v léčbě prolapsu pánevních orgánů II.-III. stupně

Krofta L, Dlouhá K, Krčmář M, Feyereisl J

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Cíl

Cílem této práce je sledování dlouhodobého efektu nekotveného implantátu v léčbě prolapsu pánevních orgánů.

Metodika

Studie je prospektivní, otevřená, nerandomizovaná, zahrnuje pacientky operované na našem pracovišti od října 2009 do ledna 2011. Nekotvený implantát (Prosima TM) byl použit celkem u 85 žen s prolapsem II. až III. stupně. Ze studie byly vyloučeny pacientky s již zavedeným implantátem ke korekci sestupu či inkontinence, pacientky po radioterapii a pacientky s vyšším stupněm prolapsu. V našem souboru bylo 48 (56,5 %) žen po hysterektomii a 54 (63,5 %) žen po předchozím výkonu pro prolaps s využitím nativní tkáně. Pacientky jsou vyšetřeny před výkonem a následně 1,3 a 6 měsíců a 1 rok po výkonu. Vyšetření zahrnuje vaginální vyšetření a stanovení stupně prolapsu pomocí POP-Q, pacientky subjektivně hodnotí významnost svých obtíží pomocí vizuální analogové škály (VAS). Dynamické MRI a 4D-USG vyšetření je provedeno před a po výkonu. U operovaných žen byla ve 22,4 % (n = 19) použita Combined Prosima, ve 31,8 % (n = 27) Prosima Posterior a ve 45,9 % (n = 39) Prosima Anterior

Výsledky

Průměrný věk pacientek byl 63,9 let (47–88), průměrný BMI 28,4 (20,6–43,6). Průměrná doba výkonu byla 54,5 minuty (20–120) a průměrná krevní ztráta 50 ml. U 2 pacientek (2,2 %) došlo k perforaci močového měchýře a u dalších 2 k silnějšímu krvácení, které bylo zvládnuto konzervativně. Eroze meshe byla zaznamenána u 5 pacientek (6,3 %), průměrná doba objevení eroze byla 6,4 měsíců. Po ročním follow up byl normální anatomický nález u 81 žen (83 %), 4 ženy (5 %) měly recidivu prolapsu více než druhého stupně – 3 pacientky po Prosima Combined, 1 pacientka po Prosima Anterior. U pacientek po úspěšné operaci jsme prokázali statisticky významné rozdíly v pozici jednotlivých bodů POP-Q skóre. De novo se stresová inkontinence objevila u 12 pacientek (14,6 %), de novo urgence u 19 pacientek (22 %).

Závěr

V našem souboru pacientek jsme prokázali, že využití nekotveného implantátu a VSD je bezpečnou a efektivní metodou v léčbě prolapsu pánevních orgánů II.-III. stupně.

31. Descenzus orgánů malé pánve: klasické a moderní operační přístupy

Halaška M, Maxová K, Šottner O, Otčenášek M

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, Praha

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Vývojové změny pánve, jejího sklonu a pánevního dna související se vzpřímenou polohou s konkurující nutností zachovat možnost vaginálního porodu přinesly ženě porodní trauma u čtvernožců neznámé. Následný rozvoj descenzu a prolapsu je častý problém (11 %), který významně ovlivňuje kvalitu života ženy.

Naše možnosti v léčbě descenzu jsou dnes díky rozvoji operačních metod rozmanité. Výběr metod vyžaduje povědomí o anatomii i funkci:

 • anatomické defekty:
  • přední kompartment – uretrokéla, cystokéla
  • střední kompartment – děloha/pahýl, enterokéla
  • zadní kompartment – rektokéla
 • poruchy funkce:
  • inkontinence moči a stolice
  • sexuální dysfunkce
  • obstipace

Používané výkony dělíme na:

 • klasické
  • plastiky poševní
  • vaginální hysterektomie
  • paravaginální defekt a jeho úprava
  • vaginaefixatio sacrospinalis Amreich-Richter
 • s cizorodými materiály
  • sakrokolpopexe – laparotomická, laparoskopická
  • prolenové kity – s transkutánní fixací, bez fixace, zkrácené
  • biologické protézy (allo/xenografty) – bovinní perikard (Veritas®), porcinní intestinální sliznice (Surgisis®) a další

Plastiky poševní jsou používány pro rekonstrukci descenzu stěn poševních; přední rekonstrukce je prostředkem prevence demaskování stresové inkontinence po operaci descenzu Kolpoperineoplastika spojená se sblížením mediálních bříšek levátorů řeší rektoenterokélu a rekonstruuje perineum.

Vaginální hysterektomie je tradiční metodou řešení descenzu a prolapsu dělohy se současnou rekonstrukcí stěn a možným závěsem pahýlu. Je dobře standardizovanou a často používanou metodou.

Paravaginální defekt – jeho korekce řeší abrupci závěsu pochvy na arcus tendineus fasciae pelvis a obnovuje polohu uretry a báze měchýře na pochvě zde zavěšené. V Evropě se operace PVDR neprosadila v řešení inkontinence moči, ale používá se rámci celkové rekonstrukce pánevního dna.

Vaginaefixatio sacrospinalis řeší prolaps poševního pahýlu po hysterektomii, který je nejen selháním předchozí operace, ale i projevem chybění závěsných struktur. Anatomická struktura používaná pro závěs poševního pahýlu vaginální cestou je ligamentum sacrospinosum nebo sacrotuberosum většinou jedné strany.

Sakrokolpopexe řeší prolaps poševního pahýlu abdominální cestou a provádíme ji buď z laparotomie, nebo laparoskopicky. Důležité je subperitoneální vedení závěsné sítě, pečlivé předozadní ukotvení sítě na apex pochvy a možné je pro fixaci sítě do periostu os sacrum použít staplery.

Heterologní umělé sítě Ulmsten a Petros navrhli na základě dobrých zkušeností chirurgů s použitím některých nových materiálů v chirurgii hernií nový způsob řešení všech výše uvedených defektů, Časem se jako nejlepší vyčlenila tkaná lehká makroporózní prolenová tkaná síť. Byly z ní vyrobeny různé kity nejdříve 6ramenné (Prolift®, Apogee®, Perigee®) nekotvené (Prosima®) a zkrácené (Elevate®, Nuvia®).

Biologické protézy jsou různého původu a zpracování a jsou zaváděny v obdobných tvarech a stejnou cestou jako předchozí k podpoře závěsu orgánů malé pánve a náhradě ochablých vlastních tkání. Bohužel, mají všechny také stejné specifické komplikace, které nenacházíme u klasických metod: expozice, protruze sítě do pochvy nebo okolních dutých orgánů (měchýř, rektum). Od roku 2008 FDA varuje na základě mnoha stížností a soudních sporů před nekontrolovaným a ukvapeným zaváděním cizorodých materiálů při poklesu rodidel.

Ideální chirurgická metoda tak jistě ještě čeká na svého objevitele a zatím se musíme spokojit s metodami dosavadními.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo Suppl1

2012 Číslo Suppl1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se