SBORNÍK ABSTRAKT: 21. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2012
A. KONZERVATIVNÍ LÉČBA, DIAGNOSTIKA, VARIA


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2012; 16(Suppl1): 6-9
Kategorie: Sborník abstrakt

Koordinátoři: MUDr. Lukáš Horčička, MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

1. Sledování kvality života v urogynekologii

Maxová K, Halaška M, Šottner O, Vláčil J, Otčenášek M

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, Praha

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Kvalitu života lze hodnotit na základě objektivních a subjektivních přístupů. Nejpodstatnějším je subjektivní hodnocení pacienta, tak jak sám vnímá vlastní zdravotní stav včetně schopnosti svého uplatnění v pracovním, rodinném i sociálním prostředí. K hodnocení kvality života pacientů jsou používány dotazníky kvantifikující dopad nemoci na běžný život nemocného formalizovaným a standardizovaným postupem. Jsou 2 základní typy dotazníků: dotazníky generické (obecné) a specifické.

Generické dotazníky hodnotí všeobecně celkový stav nemocného bez ohledu na konkrétní onemocnění, jsou široce použitelné u jakýchkoli skupin populace, bez ohledu na pohlaví, věk apod.

Specifické dotazníky jsou vytvořeny již pro jednotlivé typy onemocnění, jsou jednoznačně senzitivnější.

Obecně se dotazníky v urogynekologii dělí na ty, které hodnotí: 1. obtěžující symptomy, 2. kvalitu života a 3. sexuální funkci.

Ad 1.

ICIQ SF (International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire Short Form) představuje stručné získání informací posuzující vliv symptomů inkontinence na kvalitu života a výsledek terapie.

UDI (Urogenital Distress Inventory) je dotazník vytvořený v USA hodnotící, do jaké míry jsou vyjádřeny symptomy dolního močového traktu a jak obtěžují. Obsahuje 19 otázek, každá se váže k jinému symptomu dolních močových cest.

UDI 6 (Urogenital Distress Inventory Short Form) krátká verze byla vytvořena pomocí regresní analýzy.

PFDI (Pelvic Floor Distress Inventory) hodnotí, do jaké míry jsou symptomy pánevního dna obtěžující. Obsahuje 46 otázek, 3 podskupiny: močová (identické k UDI), sestupu pánevních orgánů, dolní GIT trakt.

PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory Short Form) zkrácená forma má pouze 20 otázek, 3 podskupiny.

King’s Health Questionnaire – Wexner CCF-FI (Wexner Cleveland Clinic Florida,Fecal Incontinence) hodnotí závažnost inkontinence stolice.

Ad 2.

IIQ (Incontinence Impact Questionnaire) obsahuje 30 otázek (24 do jaké míry inkontinence ovlivňuje činnosti, 6 o pocitech, které vyvolává) a má 4 podskupiny: fyzická aktivita, společenské vztahy, cestování, emoční zdraví.

IIQ-7 (Incontinence Impact Questionnaire Short Form)

PFIQ (Pelvic Floor Impact Questionnaire) hodnotí vliv symptomů pánevního dna na kvalitu životu, obsahuje 93 otázek rozdělených do 3 podskupin: močová, sestup pánevních orgánů, anorektální.

PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnaire Short Form)

Ad 3.

PISQ (Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire) hodnotí sexuální fungování u pacientů s močovou inkontinencí a/nebo sestupem pánevních orgánů. Zahrnuje 31 otázek, 3 podskupiny: chování/emoce, fyzické zdraví a otázky týkající se partnera.

PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire Short Form)

FSFI ( Female Sexual Function Index)

Hodnotí sexuální funkce a kvalitu života.

2. Incoforum 2000–2012

Hanuš T, Kučera Z

Česká společnost podpory zdraví, Praha

Urologická klinika 1. LF UK, VFN, Praha

Incoforum vzniklo v roce 2012 jako mezioborové sdružení představitelů oborů, zabývajících se problematikou inkontinence moči. V panelu odborníků jsou zastoupeni reprezentanti urologie, gynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie. Založení Incofora koresponduje s obdobnými iniciativami, kterými se odborníci, zabývající se problémem inkontinence, obracejí na odbornou i širší veřejnost ve snaze detabuizovat problém nechtěného úniku moči a podpořit kontinenci. Hlavní roli v tomto úsilí má Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS) a zejména její Výbor pro podporu kontinence (CPP – Continence Promotion Committee), ICI (International Consultation on Incontinence), Světová federace inkontinentních pacientů (WFIP) a další.

Konference Incofora

V průběhu třinácti let Incoforum uspořádalo celkem 12 konferencí zabývajících se různými aspekty inkontinence a kontexty pomoci inkontinentním pacientům. Pozornost tak byla věnována problematice pánevního dna, těhotenství a porodu, kvalitě života, inkontinenci v průběhu životního cyklu, i komunikaci s inkontinentním pacientem. Celkem se konferencí zúčastnilo 1 200 zdravotníků, v auditoriu převažovaly sestry a fyzioterapeutky.

Expertní činnost

Členové Incofora se též vyjadřují k aktuálním problémům péče o inkontinentní pacienty, většinou formou prohlášení, či konzultační činností v rámci poradních orgánů ministerstva či plátců.

Pelvis kluby

V roce 2007 byl v rámci projektu Incofora založen první Pelvis klub, kde mohou ženy pod vedením fyzioterapeutky posilovat svaly pánevního dna. V současné době funguje pět Pelvis klubů v Praze, Brně, Plzni a Liberci. V průběhu pěti let absolvovalo cyklus minimálně dvanácti lekcí více než 300 žen.

Výzkumné aktivity

Výzkum různých aspektů inkontinence patří mezi důležité součásti činnosti Incofora. Ve spolupráci s renomovanými demoskopickými agenturami jsme realizovali několik omnibusových šetření zaměřených na obeznámenost laické veřejnosti s pojmem inkontinence a na prevalenci inkontinence v české populaci. Reprezentativní šetření z roku 2003 a jeho replikace z roku 2009 odhalila dramatický nárůst prevalence úniku moči v populaci: denní únik moči u 3 %, resp. u 6 % populace, alespoň 1krát měsíčně únik moči u 16 %, resp. 28 % populace starší 15 let. Byl zjištěn výrazný pokles počtu osob trpících inkontinencí, které s problémem navštěvují lékaře: pokles z 52 % na 35 %.

V roce 2008 Incoforum ve spolupráci s Českou asociací sester realizovalo výzkum Inkontinence v ošetřovatelském kontextu, který ukázal, že v zařízeních ošetřovatelské péče je až 52–86 % inkontinentních pacientů nediagnostikováno.

Zdravotní výchova

Během prvních let činnosti Incofora byla pozornost zaměřena na edukaci laické veřejnosti, především prostřednictvím médií, ale i formou distribuce letáků, výukových videokazet a DVD. Omnibusová šetření opakovaně potvrdila nárůst znalostí veřejnosti.

3. Modifikované Vaizey-skóre pro zohlednění frekvence epizod fekální urgence

Rušavý Z, Kališ V, Karbanová J, Nečesalová P, Havíř M

Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň

Skórovací systém dle Vaizey byl vyvinut na základě Wexnerovy škály, mimo jiné zhodnocením schopnosti oddálit defekaci (urgence). Přítomnost urgence je zde hodnocena 4 body, což může být v některých případech ve vztahu ke vlivu na kvalitu života příliš. Naším cílem bylo zjistit, zda by hodnocení závažnosti anální inkontinence (AI) mohlo být vylepšeno zohledněním frekvence urgence. Byla využita databáze z prospektivní observační dotazníkové studie hodnotící dlouhodobé komplikace u primipar s episiotomií.

V našem souboru 658 primipar udalo 3 měsíce po porodu 239 (36 %) alespoň 1 symptom AI (Vaizey ≥ 1) a 55 (8,4 %) pacientek udalo rovněž urgenci. Fekální urgenci jako největší problém identifikovalo 20 % žen, které měly fekální urgenci výjimečně, 73 % pacientek, které udaly urgenci někdy, 100 % pacientek s urgencí týdně a 50 % pacientek s denní urgencí. Průměrné skóre u pacientek a AI se významně nelišilo od průměrného modifikovaného skóre (2,6 vs 2,3), při hodnocení pacientek s urgencí byl tento rozdíl významnější (6 vs 4,7). Výsledky nedosáhly statistické významnosti (38 vs 27 z 236 pacientek se středně závažnou AI p=0,18 a 193 vs 205 z 236 análně inkontinentních pacientek s nezávažnou AI, p=0,16). Při porovnání pacientek s urgencí tyto rozdíly dosahují statistické významnosti (32 vs 21 z 52 pacientek s urgencí mělo středně závažnou AI, p < 0,05 a 15 vs 27 z 52 pacientek s urgencí mělo nezávažnou AI, p = 0,03).

Naše data naznačují, že existuje velká skupina pacientek s ojedinělou urgencí, které toto nevnímají jako svůj hlavní problém. Naše analýza na velkém souboru pacientek s AI ukázala, že tato modifikace neovlivní výsledky při hodnocení anální inkontinence v široké populaci. Naopak u pacientek s fekální urgencí pomůže odlišit ty, pro něž tento symptom nepředstavuje žádný problém od těch, které výrazně omezuje v denních aktivitách. Nové skóre je nutno ověřit porovnáním výsledků skóre hodnotícího kvalitu života s původním Vaizey a modifikací u pacientek s fekální urgencí.

4. Nitráty v léčbě OAB

Lochman P, Zmrhal J, Vrablík M

Gynservis s.r.o., Praha

Všem urogynekologům a lékařům, kteří se zabývají problematikou OAB, je dobře známa situace, při níž symptomy dysfunkce DCM u pacienta odolávají veškerým snahám o jejich terapeutické ovlivnění. Můžeme rezignovat, nebo experimentovat. Vedle řady preparátů, které jsou k terapii OAB jednoznačně indikovány, jsou látky s prokázaným vlivem na hladkou svalovinu, které nejsou v indikaci OAB užívány, a přesto je, alespoň v teoretické rovině, lze k léčbě symptomů OAB použít. V našem sdělení předkládáme case report, který volně navazuje na úspěšný pokus ovlivnit dysfunkci DCM sildenafilem 25 mg pro die.

Skupina látek, jejichž mechanizmem účinku je zvýšení koncentrace oxidu dusnatého (NO) s výrazným relaxačním vlivem na hladkou svalovinu, jsou anorganické nitráty. Po konzultaci s internistou jsme použili izosorbid dinitrát v dávce 100 mg pro die.

Teoretickým předpokladem je ovlivnění myogenní etiologie dysfunkce DCM (Brading 1997) a ovlivnění metabolizmu (neuron-like) buněk urotelu s jejich předpokládanou rolí při dosažení (prahového) tlaku v měchýři zvýšenou koncentrací NO.

Referujeme 8 pacientek s diagnózou OAB nereagujících na farmakoterapii ani na fyzikální léčbu, které byly po detailním poučení ochotny se projektu zúčastnit.

5. Využití desmopresinu v léčbě OAB s nykturií

Adamík Z, Mlčoch M

Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Cíl

Zjištění účinku desmopresinu v léčbě nykturie v rámci komplexní terapie OAB.

Metodika

Po 6 měsících léčby OAB anticholinergiky byl nasazen u pacientek s nykturií desmopresin v dávkách 60 µg a 120 µg/den. Hodnotili jsme účinek léčby ve smyslu snížení počtů mikce v rámci nykturie, vedlejší účinky a komplikace. Dále jsme sledovali hladiny sodíku a draslíku před nasazením terapie a za 6 měsíců při léčbě desmopresinem.

Výsledky po 6 měsícíchZávěr

Desmopresin v komplexní léčbě OAB výrazně zlepšuje subjektivní spokojenost pacientek s léčbou, snižuje počet mikcí v rámci nykturie, při nízkém dávkování se nemění hladiny iontů ani u starších pacientek.

6. Symptomy OAB mohou mít závažné příčiny

Zmrhal J, Drlík P, Voženílek J, Gojiš O

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

urologické odd. Ústřední vojenské nemocnice, Praha

patologické oddělení Nemocnice Mělník

Pro symptomový syndrom (hyperaktivní měchýř OAB) byly v rámci diagnostiky odbornou veřejností přijaty doporučené postupy, jejichž dodržování zvyšuje bezpečnost pacientek. Neúspěšná symptomatická léčba má vést po krátkém zkušebním intervalu k podrobné specializované diagnostice, schopné odhalit i tak závažné příčiny, jako jsou nádory močového měchýře. V algoritmu diagnostických postupů je v urogynekologii právem zařazena endoskopie za účelem rychlého odhalení zmíněných závažných patologií.

Autoři předkládají výsledky endoskopických vyšetření za období 2002–2011, během něhož vyšetřili celkem 1 164 pacientek se symptomy OAB. Z toho u 114 z nich (10 %) byla indikována cílená biopsie měchýře. U 82 pacientek (7 % endoskopovaných, 72 % bioptických vzorků) byl diagnostikován zánět, včetně případů intersticiální cystitidy. U 26 žen (2,2 %, 23 %) byl zachycen uroteliální karcinom převážně superficiální (dle TNM stadia TA,CIS a T1), pouze ve 4 případech se jednalo o závažná postižení infiltrujícím tumorem. Ve 2 případech (0,2 %, 1,8%) byly diagnostikovány čistě dysplastické změny. Popsané nálezy jsou dokumentovány fotograficky a histologickými nálezy z těchto vyšetření. K upřesnění diagnostiky, zejména časných stadií, může napomoci využívání histochemických markerů.

Karcinom močového měchýře je u žen 4krát méně častý než u mužů a je na 13. místě výskytu nádorů u žen. Za vyvolávající příčiny jsou považovány kouření cigaret, aromatické aminy a některé infekce. Sporné jsou vlivy genetické.

Cílem sdělení je upozornit na možný výskyt karcinomu měchýře při diagnostice OAB a varovat před podceněním symptomů, z nichž některé mohou dokonce chybět. Téměř vždy je přítomna hematurie, mikční obtíže jsou typické pro pokročilejší stadia onemocnění. Endoskopie v rukou urogynekologa zavazuje mimo jiné k zvládnutí diagnostiky malignit a k zajištění další péče na urologickém pracovišti.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo Suppl1

2012 Číslo Suppl1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se