Účinek tadalafilu na parametry spermiogramu u mužů s erektilní dysfunkcí


The effect of tadalafil treatment on sperm count in men with erectile dysfunction

Aim of the study:
To compare sperm count and sperm motility before and after tadalafil treatment.

Material and methods:
We compared data from 15 males with low sperm counts due to erectile dysfunction who were indicated for therapy with tadalafil. All sperm samples were assessed according to WHO criteria. Erectile function was assessed with International Erectile Function (IIEF) questionnaire.

Results:
Twelve men aged 20 to 40 years (mean 32 years) completed the therapy. Before the treatment, the mean (±SD) IIEF score was 6.75 ± 1.36, sperm count was 8.08 ± 4.1 mil/ml and motility 10.5 ± 9.8%. After 3 months of treatment, IIEF score increased to 22.42 ± 2.87 (p < 0.01, Wilcoxon), sperm count increased to 15.83 ± 6.35 mil/ml (p < 0.01) and motility to 18.5 ± 15.0% (p < 0.01).

Conclusion:
The mean sperm count value increased after tadalafil therapy. It is assumed that the change in sperm count reflects the effect of tadalafil treatment. We have also observed an increase in progressive sperm motility after tadalafil treatment.

Key words:
tadalafil – erectile dysfunction – sperm count – sperm motility


Autoři: M. Pohanka;  P. Sejbalová;  I. Crha;  J. Žáková;  P. Ventruba;  E. Lousová
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 1;  Sexuologické oddělení FN Brno 2
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2010; 14(4): 164-166
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Uvést přehled změn hodnot spermiogramu a motility spermií u mužů léčených tadalafilem.

Materiál a metodika:
Do souboru bylo zařazeno celkem 15 mužů s prokázanou patologií spermatu léčených na Sexuologickém oddělení FN Brno pro erektilní dysfunkci. Vzorky spermatu byly vyšetřeny standardním způsobem dle doporučení WHO. Erektilní dysfunkce byla diagnostikována dle IIEF dotazníku. Po stanovení diagnózy byla zahájena terapie tadalafilem 5 mg pro die. Hodnoty spermiogramu byly stanoveny před léčbou a po třech měsících léčby. Muži byli kontrolováni v pravidelných intervalech jednoho měsíce. Efekt léčby byl hodnocen pomocí IIEF skóre.

Výsledky:
Terapii dokončilo 12 mužů ve věku 20–40 let (průměr 31,7 let). Před zahájením terapie byly průměrné hodnoty (± SD) IIEF skóre 6,75 ± 1,36. Před zahájením terapie byly hodnoty spermiogramu 8,08 ± 4,1 mil./ml, motilita 10,5 ± 9,8 %. Po třech měsících léčby se zvýšila hodnota IIEF skóre na 22,42 ± 2,87 (p < 0,01, Wilcoxon), koncentrace spermií se zvýšila na 15,83 ± 6,35 mil./ml (p < 0,01), motilita na 18,5 ± 15,0 % (p < 0,01).

Závěr:
U mužů s erektilní dysfunkcí léčených tadalafilem se signifikantně zlepšila erektilní funkce. Bylo pozorováno zvýšení koncentrace a motility spermií.

Klíčová slova:
tadalafil – erektilní dysfunkce – spermie – spermiogram

Úvod

Erektilní dysfunkce může být jedním z důvodů neplodnosti mužů, obzvláště je-li spojena s poruchami tvorby spermií. Erektilní dysfunkce definovaná jako neschopnost vaginální intromise dostačující k uspokojivému koitu pro ochablost penisu postihuje podle studie z roku 2007 v USA přes 18% mužů starších 20 let s výraznou věkovou progresí [1]. Podle Massachusetts Aging Study trpí erektilní dysfunkcí 67% mužů mezi 60–70. rokem života [2,3]. Etiologie a patogeneze erektilní dysfunkce je poměrně pestrá, ale pro terapii není většinou rozhodující, protože bez ohledu na příčinu dobře zabírají ve většině případů přípravky na bázi inhibitorů fosfodiesteráz, které pomáhají venokluznímu mechanizmu erekce zpomalením hydrolýzy cyklického GMP. Erektilní dysfunkce bývá často spojena s patologií spermatu a poruchou plodnosti. Tadalafil patří k základním lékům používaným při terapii erektilní dysfunkce. Cílem práce je uvést přehled změn hodnot spermiogramu u mužů léčených tadalafilem.

Materiál a metodika

Do souboru bylo zařazeno celkem 15 mužů s prokázanou patologií spermatu léčených na Sexuologickém oddělení FN Brno pro erektilní dysfunkci. Vzorky spermatu byly vyšetřeny standardním způsobem dle doporučení WHO. Erektilní dysfunkce byla diagnostikována dle mezinárodního dotazníku erektilní funkce (IIEF dotazníku). Efekt léčby byl hodnocen pomocí IIEF dotazníku. Po stanovení diagnózy byla zahájena terapie tadalafilem 5mg pro die. Tato dávka byla schválena pro denní použití. Dle výsledků některých studií má efekt i řadu měsíců po vysazení terapie. Hodnoty spermiogramu byly stanoveny před léčbou a po třech měsících léčby a motilita spermií byla stanovena rovněž dle metodiky WHO.

Výsledky

Terapii dokončilo 12 mužů ve věku 20–40 let (průměr 31,7 let). Zbývající tři pacienti se již na plánované kontroly nedostavili. Před zahájením terapie byly průměrné hodnoty (± SD) IIEF skóre 6,75 ± 1,36. Před zahájením terapie byly hodnoty spermiogramu 8,08 ± 4,1 mil./ml, motilita v kategoriích A, B dle WHO10,5 ± 9,8%. Po třech měsících léčby se zvýšila hodnota IIEF skóre na 22,42 ± 2,87 (p < 0,01,Wilcoxon), koncentrace spermií se zvýšila na 15,83 ± 6,35 mil./ml (p < 0,01),motilita na 18,5 ± 15,0% (p < 0,01). Výsledky jsou prezentovány v grafech 1–3. Nežádoucí účinky léčby nebyly pozorovány, nicméně pacienti negativně vnímali vysokou cenu preparátu. 

Erektilní dysfunkce před léčbou a po tříměsíční léčbě tadalafilem (IIEF skóre).
Graf 1. Erektilní dysfunkce před léčbou a po tříměsíční léčbě tadalafilem (IIEF skóre).

Počet spermií u mužů s erektilní dysfunkcí před léčbou a po tříměsíční léčbě tadalafilem.
Graf 2. Počet spermií u mužů s erektilní dysfunkcí před léčbou a po tříměsíční léčbě tadalafilem.

Motilita spermií u mužů s erektilní dysfunkcí před léčbou a po tříměsíční léčbě tadalafilem.
Graf 3. Motilita spermií u mužů s erektilní dysfunkcí před léčbou a po tříměsíční léčbě tadalafilem.

Diskuze

Terapie blokátory PDE5 splňuje většinu předpokladů, které by měl mít optimální lék na erektilní dysfunkci [4–6]. Na prvním místě je snadnost podávání léku, dále vysoká účinnost a proti jiným perorálním preparátům i relativně rychlý nástup účinku. Všechny k terapii dostupné blokátory fosfodiesterázy typu 5, jako je sildenafil a vardenafil, selektivně blokují PDE5, a tím amplifikují cGMP. Inhibice fosfodiesterázy typu 5 brání hydrolýze cyklického GMP na GMP, a tím usnadňuje relaxaci trabekul hladkých svalových vláken v kavernozních tělesech penisu. Pomocí popsaného mechanizmu dochází ke zvýšení přítoku krve a k erekci. Při sexuální stimulaci dochází k uvolnění oxidu dusnatého v endotelových buňkách penisu a aktivaci enzymu guanylát cyklázy. Tím se zvyšuje hladina cGMP stimulujícího relaxaci hladkých svalových vláken. Z výše uvedeného vyplývá, že PDE5 blokátory samy o sobě erekci nevyvolávají a jsou neúčinné v případě absence sexuálního vzrušení. K dosažení erekce je nutná sexuální stimulace, PDE5 blokátory erekci výrazně facilitují. Tento předpoklad potvrzují i studie, které dokumentovaly rychlejší nástup účinku po vizuální sexuální stimulaci bezprostředně po požití farmaka. PDE5 blokátory nezvyšují sexuální apetenci, není je tedy možné doporučit jako afrodiziakum a léčba nebude účinná v případě erektilní dysfunkce na podkladě snížené sexuální apetence.

Tadalafil (Cialis) je dalším z nových blokátorů fosfodiesterázy typu 5. Je dostupný v dávkách 10 a 20mg. Jeho výhodou je však dlouhodobý účinek, který je udáván až 36 hod po podání. Někteří pacienti dokonce udávají pohotovost k erekci po tadalafilu až několik dní. V literatuře někdy bývá nazýván blokátorem PDE5 – typu II. Pro dlouhodobější účinek je tadalafil lékem volby u pacientů s výraznější psychogenní nádstavbou. O tadalafilu bylo prokázáno, že zlepšuje funkci beta-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu, a tím zmírňuje důsledky metabolického syndromu [7].

Lékař má tadalafil dostupný v dávkách 5, 10 a 20mg. Dávka 5mg je schválena pro každodenní terapii. Dále je dostupná pro denní po­užití dávka 2,5mg. Maximální denní dávka byla stanovena na 20mg. Použití vyšších dávek významně zvyšuje výskyt nežádoucích účinků, nejčastěji bolestí hlavy, návalů horka, zarudnutí v obličeji a dyspepsie. Rychlost nástupu záleží na intenzitě sexuální stimulace, dále na eventuálním požití alkoholu, který může účinek tadalafilu snižovat. V některých studiích byl uveden nejrychlejší účinek od 30 min podání nalačno a erekce mohla být vyvolána sexuální stimulací ještě po 30 hod po požití. Tadalafil působí mírné a přechodné snížení krevního tlaku, které nemá ve většině případů klinický efekt. Toto snížení krevního tlaku je ve shodě vazodilatačním účinkem tadalafilu – pravděpodobně následkem zvýšených hladin cGMP v cévní hladké svalovině. Pro klinickou praxi je důležitá skutečnost, že tadalafil potencuje hypotenzivní účinky nitrátů a je absolutně kontraindikován při současném užívání jakýchkoli nitrátů vč. amylnitritu a molsidominu (Corvaton, Molsihexal), který sice nepatří mezi nitráty, ale mechanizmus účinku je identický. Riziku jsou vystaveni i pacienti, u kterých by byla možnost podání nitrátů (např. po iniciaci anginozních bolestí pohlavním stykem). V případě pacientů s nasazenou antihypertenzní terapií a u pacientů s kardiálním rizikem při zvýšené námaze by mělo rozhodnout interní vyšetření. Pro použití tadalafilu u nemocných s rizikem kardiovaskulárních komplikací vydala kardiologická společnost závazné doporučení. Nutno upozornit, že řada pacientů má schopnost své potíže bagatelizovat za účelem získání léku. Další kontra­indikací je závažná porucha jaterních funkcí, CMP i infarkt myokardu v nedávné anamnéze, dále závažná hypotenze (TK pod 90/50mm Hg) a retinitis pigmentosa. Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u predispozice k priapizmu (např. u srpkovité anemie či mnohočetného myelomu) a dále při deformacích penisu. Proto by mělo být součástí vyšetření i palpační vyšetření penisu z důvodu vyloučení fibrotických změn (Peyroneova choroba, fibróza kavernózních těles) [8,9].

Není doporučeno užívat současně s tadalafilem další léky na erektilní dysfunkci, zejména pro zvýšené riziko vzniku priapizmu. Zvýšená opatrnost je nutná při koagulačních poruchách a chorobách žaludku [10]. Tadalafil nemá negativní vliv na motilitu a počet spermií. Naopak některé studie popisují po užívání zvýšení hodnot sper-miogramu a motilitu spermii [1]. Zejména je popisován dlouhodobý účinek 5mg tadalafilu pro denní použití. Efekt léčby spočívá ve zlepšení hemodynamických parametrů v oblasti malé pánve a zlepšení lokálního metabolizmu.

Srovnání účinku inhibitorů fosfodiesterázy

Všechny tři osvědčené inhibitory fosfodiesterázy jsou vysoce účinnými přípravky. Preference v jejich užívání je většinou dána individuálními požadavky pacienta na časový nástup a trvání účinku, které jsou dány kinetikou inhibitoru [5,6]. Srovnání je uvedeno v tab. 1.

Tab. 1. Srovnání hlavních komerčních perorálních preparátů PDE-5. generický název sildenafil tadalafil vardenafil
Srovnání hlavních komerčních perorálních preparátů PDE-5. generický název sildenafil tadalafil vardenafil

Závěr

Léčba byla všemi zúčastněnými pacienty vnímána pozitivně, negativně byla vnímána pouze cena léku. U mužů s erektilní dysfunkcí léčených tadalafilem se signifikantně zlepšila erektilní funkce, což bylo očekáváno. Dále bylo pozorováno zvýšení koncentrace a motility spermií v kategoriích A a B dle WHO. Zlepšení hodnot spermiogramů lze vysvětlit několika způsoby nicméně předpokládáme zlepšení cévního zásobení a zlepšení lokálního metabolizmu. Dále můžeme uvést možnost snížení oxidačního stresu, nebo mírné zvýšení sekrece testosteronu. To by znamenalo, že řada pathospermií může být způsobena poruchou vaskularizace. V budoucnu budeme chtít provést rozšíření souboru. Ověření výsledku vyžaduje randomizovanou placebem kontrolovanou studii.

Studie byla podpořena grantem IGA MZ ČR NS/9661-4. 

Doručeno do redakce: 4. 11. 2010

Přijato po recenzi: 24. 11. 2010

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.1,2

MUDr. Petra Sejbalová2

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.1

RNDr. Jana Žáková, Ph.D.1

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.1

Ing. Eva Lousová1

1Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

2Sexuologické oddělení FN Brno

dr.michal.pohanka@seznam.cz


Zdroje

1. Selvin E, Burnett AL, Platz EA. Prevalence and risk factors for erectile dysfunction in the US. Am J Med 2007; 120(2): 151–157.

2. Morelli A, Vignozzi L, Filippi S et al. Erectile dysfunction: molecular biology, pathophysiology and pharmacological treatment. Minerva Urol Nefrol 2005; 57(2): 85–90.

3. Sánchez A, Villalba N, Martínez AC et al. Mechanisms of the relaxant effect of vardenafil in rat penile arteries. Eur J Pharmacol 2008; 586(1–3): 283–287.

4. Burger M, Sikka SC, Bivalacqua TJ et al. The effct of sildenafil on human sperm morión and function from normal and infertile men. Int J Import Res 2000; 12(4): 229–234.

5. Barkay J, Harpaz-Kerpel S, Ben-Ezra S. et al. The prostaglandin inhibitor effect of male infertility. Fertil Steril 1984; 42(3): 406–411.

6. Ferrini MG, Magee TR, Vernet D et al. Penile neuronal nitric oxide synthase and its regulatory proteins are present in hypothalamic and spinal cord regions involved in the control of penile erection. J Comp Neurol 2003; 458(1): 46–61.

7. Hill KD, Eckhauser AW, Marney A et al. Phosphodiesterase 5 inhibition improves beta-cell function in metabolic syndrome. Diabetes Care 2009; 32(5): 857–859.

8. Lewis JH, Rosen R, Goldstein I. Consensus Panel on Health Care Clinician Management of Erectile Dysfunction. Erectile dysfunction. Am J Nurs 2003; 103(10): 48–57.

9. Lue TF, Giuliano F, Montorsi F el al.Summary of the recommendations on sexual dysfunctions in men. J Sex Med 2004; 1(1): 6–23.

10. Jarabák J, Zachoval R. Erektilní dysfunkce a metabolický syndrom. Postgrad Med 2008; 10: 391–393.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se