Dny prevence HPV onemocnění


Autoři: T. Fait
Působiště autorů: Gynekologicko-porodniciá klinika ;  1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2010; 14(4): 189-191
Kategorie: Zprávy z akcí

V polovině roku 2010 byla založeno sdružení HPV College. Jedná se o neziskovou organizaci sdružující lékaře zabývající se problematikou HPV onemocnění. Chce být edukační a diskuzní platformou. Jejím cílem je zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o rizicích infekce lidskými papilomaviry (HPV) a možnostech ochrany proti jimi způsobeným nemocem. Znalost problematiky považuje za nezbytnou pro případnou prevenci. Soustavnou edukací chce motivovat k aktivní účasti v preventivních programech.

Předsedou občanského sdružení se stal MUDr. Jiří Ondruš, MIAC, místopředsedy pak doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., a doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

První akcí směřovanou na laickou veřejnost bylo vyhlášení prvního listopadového týdne za Dny prevence HPV onemocnění, tato akce proběhla 26. 10. 2010 formou tiskové konference. Informační kampaň měla upozornit na riziko jedné z nejčastějších pohlavně přenosných infekcí, která ve svém důsledku může vést k rozvoji zhoubných nádorů a dalších onemocnění, které významně snižují kvalitu života a ohrožují zdraví žen i mužů. Vedle odborných prezentací MUDr. Vladimíra Dvořáka a prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc., zazněl i projev předsedy sdružení a myšlenku prevence přijela podpořit i bývalá ministryně zahraničí USA, paní Madeleine Albrightová. Jejich projevy Vám přinášíme v plném znění.

Dámy a pánové,

je nám ctí přivítat vás na této konferenci. Chceme vám oznámit vznik občanského sdružení a dát vám k úvaze, zda seznámíte s našimi záměry veřejnost.

Sdružení vzniká z iniciativy a z úvah vedených až doposud ponejvíce mezi lékaři. Všichni víme, jakým nebezpečím jsou pro nás a pro naše děti úrazy, dopravní nehody, pro dospělé a starší mezi námi systémová onemocnění, z nichž mnohá nám mohou přinést invalidizující změny života a útrapy.

Jste zajisté často atakováni výzvami ke spoluúčasti v úsilí za zlepšení výhledu člověka k závažným i smrtícím chorobám, jako je diabetes, kardiovaskulární onemocnění, rakovina prsu, kolorektální karcinom, maligní melanom kůže atd. Není málo ani zdravotnických periodik, ani výzev ke zdravému životnímu stylu. Mnozí z našich nejlepších odborníků se poctivě snaží předat všem to nejlepší, co ve své profesi považují za nejprospěšnější a sdělitelné. Nesmírně se propagují technologické změny a sofistikované přístroje.

A přece jsou věci, které se dosud nedostatečně promítají do běžného života každého mladistvého a dospělého občana naší země: vědomí o plíživých a nenápadných prokletích, která provázejí naši intimitu.

Před třiceti lety se švýcarský badatel Harald zur Hausen začal zabývat poměrně odlehlým tématem molekulární biologie, koncem století byl jeho objev uznán za základní příčinu skupiny přenosných onemocnění, a zejména maligního nádorového onemocnění, nejdříve v oblasti děložního hrdla. Objeviteli byla zcela nedávno udělena Nobelova cena, neboť lidstvu byla dána epochální možnost poznávat další souvislosti zhoubných nádorů a zavést primární prevenci formou očkování.

Nemoci a ohrožení, s nimiž vás chceme v přednáškách expertů seznámit, mají jednoznačné určení v přírodních faktech, plíživý a ne zcela předpověditelný průběh a onkogenní potenciál, tedy možnost zvratu ve zhoubný nádor.

Ukazuje se, že zdaleka nejde jen o problematiku gynekologů. Virus lidských papilomatózních lézí, jenž má na submikroskopické úrovni svou podivuhodnou geometrickou symetrii, provází lidstvo patrně v celém průběhu jeho existence.

Naprostá většina dospělých lidí se s infekcí setká, po bezpříznačném průběhu ji vytěsní silou svých obranných mechanizmů. Pokud se tak ale nestane, může vést infekce k rozvoji řady závažných onemocnění. Nyní víme, že nejen nádorů děložního hrdla, ale také zevních rodidel, pochvy, análního prstence, penisu. A stále častěji se nalézají důkazy pro nemoci obdobného průběhu nosohltanu, spojivek, ústní dutiny, hrtanu, průdušnice a pravděpodobně i dalších lokalit.

Virus lidských papilomatózních lézí je nejčastějším patogenem mezi mikro­organizmy vůbec. Nejedná se zdaleka pouze o možnost transformace ve zhoubný nádor: jde o početně mnohem častější změny, které produkují vznik bradavic na kůži, papilomů na sliznicích a změny anogenitální, které se konvenčně označují jako kondylomy.

Po dlouhých letech příležitostných vyšetření u gynekologů jsou také u nás dány standardy možností organizovaného screeningu, tedy vyhledávání případných ohrožení u bezpříznačných žen a auditu kvality vyšetřovacích metod. Preventivní prohlídky se v naší zemi provádějí každoročně a ženy na ně mají právo ze znění zákona již od šedesátých let minulého století každým rokem – nárok, který mnohými nebyl využíván a jehož náplň byla v mnohém směru nedokonalá. V závěru tohoto roku se poprvé doz­víme, jaké jsou jejich výsledky. Zkušenosti ze zemí vyspělých společností jsou výmluvné: došlo až k 80% poklesu výskytu rakoviny děložního hrdla po zavedení metodiky vyhledávání.

Bylo by jistě ideální, kdyby byla také v ČR zavedena plošná vakcinace dívek a možná i chlapců v přiměřeném věku, ale realizace takového programu není zatím příliš reálná. Vakcinace je dostupná, její cena rozumná a je výhodnou investicí do budoucnosti.

Nemáme zatím žádný medikament ani návod, jak se téměř všudypřítomným virům bezpečně vyhnout (kondom skýtá jen částečnou ochranu vůči kontaktu skin to skin). Ale dovedeme nalézt signály ohrožení a tam, kde je to indikováno, vhodným ošetřením bludný řetězec příčin a následků přerušit.

Není již doba pro paternalistický přístup lékaře k pacientům, třebaže dosud někde přežívá. Uvádíme v život občanské sdružení, abychom mohli přispět k lepší informovanosti nejen lékařů, ale také jimi ošetřovaných pacientů a pacientek a napomáhat preventivním programům založeným na spolupráci mezi nimi.

Velmi oceňujeme, že se k tomuto záměru přihlásili přední odborníci naší země a že záštitu přijaly významné osobnosti.

MUDr. Jiří Ondruš, MIAC

předseda občanského sdružení 

Děkuji a přeji vám všem dobrý den,

jsem velmi ráda, že jsem opět doma v Praze a že mám možnost zúčastnit se této velmi důležité konference. Mí předřečníci jsou ti praví experti v této oblasti a myslím, že nám jasně dokázali, jak důležité jsou otázky, o kterých se tu dnes bavíme.

Chci vzkázat českým ženám a dívkám, aby na jejich poselství nezapomínaly, aby si ho vzaly k srdci a aby si zdravotní prevenci stanovily za hlavní prioritu svého života.

V této souvislosti chci poděkovat HPV College za otevřenou a upřímnou diskuzi o nebezpečích, která hrozí každé ženě. Účelem dnešní konference je přitáhnout pozornost ke „Dnům prevence HPV onemocnění“.

Je na místě zdůraznit, že naším cílem je, aby byl dnem prevence každý den. Protože péče o zdraví není práce na půl úvazku. Celá staletí se doktoři, vědci a badatelé snaží objevit nové, lepší cesty, jak nemoci léčit a jak jim předcházet. Tím ale odpovědnost společnosti nekončí. Musíme také vytvořit podmínky pro lepší dostupnost důležitých léků a zároveň zajistit, aby k nim mělo přístup co nejvíce lidí.

Například každý rok je u tisíce českých žen zjištěna rakovina děložního hrdla a stovky z nich na tuto nemoc zemřou. Tak tomu ale nemusí být – téměř všem těmto případům a dalším HPV onemocněním lze předejít očkováním a pravidelným screeningem děložního hrdla. Je proto nutné zajistit, aby všechny ženy měly přístup k péči, kterou potřebují, bez ohledu na své ekonomické postavení. Musíme také co nejlépe lidem vysvětlovat, proč je tak důležité jednat co nejdříve, aby se vůbec předešlo zdravotním problémům a vzniku závažných onemocnění. Nesmíme při tom zapomínat, že účinná osvěta není pouze záležitostí lékařů a zdravotních pojišťoven, veřejných institucí a představitelů, či dokonce rodin a přátel. Je na každém z nás, abychom podpořili všechny ohrožené lidi – a riziku jsme vystaveni my všichni – a pomohli jim pečovat o své zdraví.

Dnes odpoledne jsem si vzpomněla na jednu historku ze života zakladatele této země, prezidenta T. G. Masaryka. Na sklonku 19. století byl Masaryk na návštěvě v Rusku u slavného spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého. V té době již Tolstoj žil téměř jako poustevník. Přestal sice psát, ale stále rád lidem kázal o ctnostech a radostech jednoduchého života v souladu s přírodou. To bylo sice hezké a v pořádku, ale Masaryk si během své návštěvy našel čas a pohovořil si i s rodinami, které žily na Tolstého panství – s lidmi, kteří pro toho velkého muže připravovali jídlo a starali se o jeho pozemky. Ke své hrůze Masaryk zjistil, že mnoho z těchto mužů, žen a dětí jevili jasné známky nemocí, kterým lze snadno předejít. Masaryk se pak nebál Tolstého zeptat: „Jak to můžete proboha přehlížet? Vy, světově proslulý umělec, si ani nevšimnete, že jsou lidé kolem vás nemocní?“ A kritizoval Tolstého  za to, že si jen tak vysedává a má o sobě vysoké mínění, zatímco by mohl dělat něco užitečného a pomáhat lidem, kteří jsou na něm závislí, v prevenci infekcí a chorob. Tuto historku zmiňuji jen proto, že prezident Masaryk se skutečně zajímal o všechny – bohaté i chudé – a proto, že se nikdy nebál svým spolu-občanům otevřeně říct, co by měli vědět.

Věřím, že kdyby tu byl dnes s námi, nabádal by nás, abychom se nechali očkovat, abychom pravidelně chodili na prohlídky a abychom vedli zdravý život. Rada je to opravdu jednoduchá, ale pro spoustu lidí může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

A právě to chci dnes vzkázat českým ženám a dívkám. Dnešní konference představuje pro odborníky a lidi s rozhodovací pravomocí cennou příležitost k výměně informací a názorů. To je důležité, protože všeobecná dostupnost zdravotní péče by měla být prioritou každé společnosti. Je to také oblast, v které je možná efektivní spolupráce mezi vládou, odbornými zdravotníky a soukromým sektorem.

Na závěr bych ještě jednou chtěla vyzdvihnout HPV College za práci, kterou dnes odvádí a dál bude odvádět v podpoře zdraví našich žen.

Děkuji vám všem za pozornost, kterou jste mi dnes věnovali.

Madeleine Albrightová

bývalá ministrině zahraničních věcí USA

Doručeno do redakce: 30. 10. 2010

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodniciá klinika

1. LF UK a VFN Praha

tfait@seznam.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se