Zprávy


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 61, 2009, No. 4, s. 200-203.
Kategorie: Zprávy

Rychlý průkaz konzumace nejčastěji užívaných drog

Kvalitativní analýzu provádí přenosný přístroj bez nutnosti dalšího odborného operátora. Sledovaná osoba poskytne k vyšetření nezbytné malé množství slin.Výsledky ohlašuje přístroj pro každou drogovou skupinu na barevném displeji s doprovodem akustických signálů. Odpadá složité získávání moči (např. v terénu u žen), rovněž není třeba odběru krve, zvláště delikátní operace vzhledem k nezbytnosti dodržovat zásady sterility, často spojenou s nákladnou následnou analýzou, někdy prováděnou zbytečně. Celé vyšetření trvá celkem deset minut. Přístroj zachycuje stopy opiátů, kokainu, kanabinoidů, amfetaminů a benzodiazepinů.

Literatura: Dräger Medical: Fast and effective drug testing. Int. Host. Eq. Sol., 2009, 34, č. 7, s. 26.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Česnek a léčení diabetu

Pokusy prováděné na lékařské fakultě Suzuka University v Japonsku na myších jednoznačně prokázaly významný pozitivní vliv látek obsažených v česneku na oba typy diabetu, a to i při perorální aplikaci. Snaha o objevení nových přístupů k léčbě je vedena okolností, že u diabetu I. typu se vyžaduje opakované injekční podávání inzulinu, u typu II. jde o nežádoucí doprovodné účinky orálně podávaných preparátů. V česneku byl zjištěn komplex vanadia s allixinem snižující hladinu krevního cukru u obou typů diabetu. Tento komplex zvyšuje regulační schopnost organismu týkající se metabolismu glukózy a zároveň pomáhá buňkám v absorpci glukózy. Tyto předběžné výsledky jsou pokládány za dostatečně přesvědčivé pro povolení klinického ověřování tohoto komplexu u nemocných diabetem.

Literatura: SAKURAI, H. Diabetes treatment without jabs. Int. Hosp. Eq. Sol., 2009, 34, č. 7, s. 24.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Padesát let národních indických laboratoří letectví

Indické Národní laboratoře letectví v Bangalore (National Aerospace Laboratories – NAL) jsou mezinárodně uznávaným výzkumným střediskem pro vývoj v letectví a kosmonautice. V roce 2008 oslavilo své 50leté výročí. Jsou členem Rady pro vědu a průmyslový výzkum Indie (Council of Scientific and Industrial Research of India – CSIR). Původní název Národní letecká laboratoř byl změněn na Národní laboratoře letectví, aby název lépe vystihoval zapojení do indického kosmického programu, multidisciplinárních činností a globálnímu charakteru. Účastní se na zajišťování velkého počtu leteckých programů jak pro civilní a vojenská letadla, tak v oboru rozvojových programů výzkumu kosmu, dále pohonu letadel a raket. Zajišťuje testování únavy materiálů a všeho, co souvisí s problematikou akustiky letectví. Například byla analyzována selhání způsobená únavou materiálu indukovanou akusticky extrémními hodnotami hluku při startu satelitu. Kromě aktivit v akustice NAL působí jako Certifikační úřad pro kontrolu znečištění prostředí (Central Pollution Control Board). Řeší i obecnou problematiku boje s hlukem včetně pomoci k prosazování právních předpisů.

Literatura: Magazine Brüel Kjaer: Indické laboratoře letectví. 2008, 25, č. 2, s. 34.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Gen odpovědný za úbytek sluchové ostrosti s věkem

Výsledkem společného výzkumu pracovníků Univerzity v Antverpách a Výzkumného ústavu v kalifornské Santa Clara bylo izolování genu odpovědného za slábnutí sluchové ostrosti s věkem. Způsobuje zvýšenou citlivost na glutamát, který pak poškozuje vlasové buňky vnitřního ucha. Vzorky a výsledky vyšetření byly získávány v osmi centrech v šesti evropských zemích. Vědecký tým se zabýval určováním genetického rizika. Dalším cílem výzkumu má být nalezení možnosti léčebných zásahů snižujících toto riziko.

Literatura: News in Brief: Age related hearing loss gene identified. Int. Hosp. Eq. Sol., 2009, 34, č. 1, s. 25.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Nevhodní vedoucí jako příčina kardiovaskulárních poruch

Výsledkem speciálního výzkumu v ústavech Karolinska Institute, Stockholm University, University College London, Finnish Institute of Occupational Health je zjištění, že nevhodní vedoucí pracovníci mohou přispívat k rozvoji srdečních onemocnění podřízených zaměstnanců. Vyšetřeno bylo celkem tři tisíce mužů ve věku 19–70 roků s nepřerušovanou expozicí alespoň deset let. Riziko stoupalo s délkou zaměstnání v podniku. Nepříznivé působení se projevilo hodnotami krevního tlaku a zvýšením počtu srdečních příhod. Bylo zaznamenáno 74 případů různých srdečních příhod, akutní anginy i smrti z ischemické choroby. Vyšetřovaní byli dotazováni na styl práce jejich vedoucích pracovníků, jejich kompetenci, jasnost ve stanovování pracovních cílů a jejich komunikativní schopnosti. Pocit nedostatečného ohodnocení a nedostatek pomoci hrozí vznikem stresu. Přihlíželo se také k ostatním faktorům ovlivňujícím onemocnění srdce. Chování vedoucích pracovníků se může uplatnit na rozvoji srdečních onemocnění zvláště u mladších kategorií pracovníků. Zaměstnanci mají mít jasné pracovní cíle a dostatek možnosti vést podřízené v relaci k jejich odpovědnosti.

Literatura: News in Brief: Bad bosses may damane your heart. Int. Hosp. Eq. Soil., 2009, 34, č. 1, s. 23.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Úrazové pojištění nově v rámci KAN

Organizací odpovědnou za činnost Německé společnosti KAN (die Kommission Arbeitsschutz und Normung – Komise pro bezpečnost práce a normování) je VFA (EU Association for the promotion of occupational safety in Europe, l’Association pour la promotion de la sécurité du travail en Europe, Gesellschaft zur Förderung der Arbeitssicherheit in Europe, Společnost pro podporu bezpečnosti práce v Evropě). KAN dostává 51 % finanční podpory od VFA, 49 % od Německého federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Dosud byly jedinými členy VFA BG (Gewerbliche Berufsgenossenschaften – Organizace povinného protiúrazového pojištění v průmyslu). Koncem listopadu 2008 odsouhlasili členové DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung – německé zákonné úrazové pojištění, l’assurance accidents légale allemande, German social accident insurance), aby němečtí protiúrazoví pojišťovatelé z veřejného sektoru po přistoupení k VFA využívali – podobně jako dosud BG – k řešení své problematiky v oblasti standardizace v budoucnu KAN. Tento krok byl umožněn 1. 6. 2007 spojením Ústředního vedení BG (HVBG – Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) a BUK (Bundesverband der Unfallkassen – ústředí úrazových pojišťoven) do jednotného DGUV. V současnosti závisí zabezpečení těchto změn na formálním souhlasu veřejnoprávních nositelů úrazového pojištění.

Veřejnoprávní představitelé úrazového pojištění zahrnují dvacet úrazových pojišťoven, čtyři protipožární úrazové pojišťovny, pojišťovnu železniční, poštovní, telekomunikační a veřejné správy. Tak jsou zajištěni nejen jejich zaměstnanci, ale i žáci a studenti a další kategorie. Úrazové pojišťovny mají nyní možnost prostřednictvím KAN zaujímat stanoviska v procesu evropského i mezinárodního normování.

Literatura: LENNEP, H. G. Unfallkassen neu an Bord der KAN. KANBrief, 2009, 16, č. 1, s. 3–5.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Šíření nemocí u africké divoké zvěře

Výzkum probíhá jednak v buši v Národní rezervaci Serengeti v Keni, jednak v laboratořích Michigan University v USA. Z velkých žijících zvířat se odhadují počty v chráněné oblasti na 200 gepardů, 600 lvů a 900 hyen. Gepardi a lvi žijí v malých skupinách, zatímco hyeny tvoří velká společenství až o 80 jedincích. Údaje z výzkumu v roce 1994 hovoří o tom, že třetina lvů zemřela na vozhřivku (Canine distemper virus – CDV). Téměř polovina sledovaných hyen vykazovala při vyšetření séra pozitivitu na CDV, ale na tuto infekci neumíraly. CDV působil i vysoký úhyn divokých psů. Podobně dopadly i výsledky u vztekliny, což mimo jiné zavinilo značné snížení počtu divokých psů. U hyen byl nález opět téměř negativní. Předmětem studia je právě tato rezistence u hyen.

Společenství hyen tvoří přísnou hierarchii s dominantním postavením samic, které jsou větší a agresivnější než samci. Obvykle se soudí, že hyeny jsou mrchožrouti, ve skutečnosti však patří mezi úspěšné lovce. Mohou běžet velkou rychlostí na dlouhé vzdálenosti a jsou často úspěšnější než gepardi a lvi, kteří se při pronásledování kořisti rychle unaví.

Přímo ve výzkumném táboře se extrahuje DNA, její analýza v laboratořích v USA by měla přinést rozhodující výsledky. Dále se zde odděluje plazma a sérum, dělají se krevní nátěry, měří se glukóza v krvi. Zvířata jsou před odběrem anestezována. Provádějí se i morfologická měření. Sbírají se ektoparazité, měří se TK, zjišťuje se hmotnost a teplota.

Současně probíhá řešení dalších otázek jako genetická proměnlivost, mateřský pud, sociální chování, schopnost poznávací apod.

Problémem je udržování potřebné teploty, neboť okolní teploty se pohybují mezi 14 a 30 °C. Laboratoř nemá chladicí zařízení, chlazení se provádí kapalným dusíkem. Zkouší se chladicí zařízení poháněné motorem auta. Využívají se příruční kabelkové chladničky. Zpracování vzorků se kompletně provádí v USA. Závažné nedostatky jsou při potřebě dodržování sterilizace.

Literatura: FLIES, A. S. Disease ekology and immune response in spotted hyenas. BioFiles In Vitro, 2009, 3, č. 1, s. 4–6.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Baktericidní účinky infrazářením aktivovaných barev

Výzkum na University College v Londýně zjistil aktivaci některých barev infračerveným zářením, které z nich tak činí baktericidní látky. Některé z nich se ukázaly jako výborná ochrana ran a spálenin před kontaminací. Užitá barva je pro organismus neškodná (např. zelený indokyan) a bez ozáření je neaktivní. Bylo zjištěno, že kyslík v postižených tkáních tuto popsanou vlastnost nesnižuje. Vzhledem k tomu, že infikování ran je pro mnoho hospitalizovaných pacientů závažným problémem a 9 % nozokomiálních infekcí jsou komplikace chirurgických výkonů a podílejí se na 77 % všech úmrtí po chirurgických operacích, představuje nález výzkumníků z Londýna důležitý a nadějný pokrok pro prevenci.

Literatura: VORNBERG, R. P. Light activated treatments solve problems after surgery. Int. Hosp. Eq. Sol., 2009, 34, č. 1, s. 9.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Nozokomiální infekce a Clostridium difficile

Tato komplikace se jako samostatná jednotka uznává již třicet let. Přitom se průběhem času významně zvyšuje počet pozorovaných případů i jejich závažnost. Tento jev je důsledkem rozšíření nových hypervirulentních klonů klostridie s celosvětovým rozšířením. Situací se zabýval i Evropský ústav pro prevenci a kontrolu nemocí (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC).

Clostridium difficile (CD) je sporulující grampozitivní anaerob. Vyskytuje se jako součást fyziologického osídlení střeva asi u 20 % lidí. Některé kmeny CD jsou producenty enterotoxinů A a B. CD bylo poprvé popsáno v roce 1978 v nálezu u střevních onemocnění při léčbě antibiotiky. Během dalších pozorování bylo zjištěno, že rizikovými antibiotiky pro výskyt komplikací vyvolaných CD jsou např. clindamycin, cefalosporiny a fluorochinoliny. Nejčastější formou komplikace byl lehký průjem. Vyskytly se však i těžké případy jako pseudomembranózní kolitida, toxické megakolon; byly zaznamenány i smrtelné případy. Komplikace mají i finanční odezvu, počítá se, že závažné případy stojí mezi 3–10 000 dolarů.

Od roku 2003 se tyto komplikace s těžkými průběhy začaly objevovat u mladších osob neléčených antibiotiky, vyvolané novými hypervirulentními a toxiny produkujícími CD. Tyto CD se podařilo izolovat nejprve v Kanadě, potom v USA. Jejich šíření se nepodařilo zastavit ani zvýšeným úsilím zdravotnických zařízení, proto ECDC vydala speciální směrnice pro prevenci nozokomiálního šíření CD. Zahrnují celou škálu nezbytných opatření na mnoha úsecích týkající se např. diagnostiky, sledování, výchovy personálu, pacientů a návštěv, izolace, osobní hygieny, ochranného oděvu, čistoty prostředí, používání nástrojů, antimikrobiální terapie a opatření při výskytu.

Zajímavé řešení v oblasti prevence nalezli pracovníci z Manchester Metropolitan University. Nanočástečky oxidu titaničitého usmrcují bakterie při absorpci ultrafialového světla aktivováním molekul. Naskýtá se možnost využití tohoto jevu při malování stěn, stropů a povrchů na místech, kde je k dispozici fluoreskující zdroj.

Literatura: VORNBERG, R. P. Clostridium difficile – a challenge for hospitals. Int. Hosp. Eq. Sol., 2009, 34, č. 1, s. 5–8.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.

Výroční zpráva Londýnské školy hygieny a tropického lékařství

Zpráva zachycuje dynamiku vývoje školy v roce 2008. Informuje o struktuře školy i výukovém programu. Rovněž je uváděn kompletní soubor zaměstnanců školy a řídicí školské správy. Úvod ke zprávě napsal předseda řídicího výboru Sir Tim Lankester. Mezi jiným konstatuje, že národní i globální problémy veřejného zdraví a boje s nemocemi jsou velice různorodé, komplexní a neustále proměnné, což vyžaduje při jejich sledování pružnost a plnou zaměřenost na řešené problémy. Školní proces reflexe těchto skutečností umožňuje tvořit příslušnou strategii a plánování všech aktivit školy pro příští desetiletí. Při sestavování plánů školy se vychází z analýzy externích grantů.

Celkový počet studentů v roce 2008 byl 2967, z toho 2110 studujících dálkově. Ze studentů v Londýně bylo 266 mužů a 591 žen , zdravotnickou kvalifikaci mělo 231 studentů, jinou 626. Ze Spojeného království bylo 352 studentů, z EU 137, Britského Commonwealthu 192, odjinud 176. Celodenně studovalo 630 studentů, ostatní v různém rozsahu.

Celý úvazek mělo 266 členů vedení, 194 výzkumných pracovníků a 371 učitelů. Více než polovina akademických pracovníků, 87 učitelů a 179 výzkumných pracovníků bylo financováno jinými zdroji. Příjem školy v milionech britských liber činil celkem 79,5 a výdaje 79,3 milionů. Podstatnou částku příjmů tvořily výzkumné granty a kontrakty (64,0 mil.), z výdajů 69,2 milionů připadlo na provoz oddělení.

V části zprávy, zabývající se celkovým rozborem činnosti školy, se uvádějí všechny důležité momenty ze života školy, údaje o akcích a kurzech, vyznamenáních a odměnách, údaje o získaných prostorách, zabezpečení ochrany a bezpečnosti práce i důležitá životopisná data členů školy.

Organizační struktura školy je dělena do tří proudů: oddělení epidemiologie a zdraví obyvatel, oddělení infekčních a tropických nemocí zahrnující i nemocnici tropických nemocí a oddělení veřejného zdraví. Všechna oddělení řídí ředitel školy se svým zástupcem, dále děkanem a proděkanem pro výuku. Všechna oddělení jsou řízena ředitelem oddělení a dále ředitelem výuky a ředitelem výzkumu. V rámci oddělení působí řada specializovaných ústavů, např. v oddělení epidemiologie působí Ústav zdravotnické statistiky, Ústav epidemiologie neinfekčních onemocnění, Ústav výživy, Centrum výzkumu populace atd. V oddělení infekčních a tropických nemocí jsou zařazeny: Ústav imunologie, Ústav biologie vektorů, Ústav klinického výzkumu atd.

Jednotlivé ústavy probírají ve zprávě důležité momenty školního roku s uváděním podrobností jednotlivých akcí včetně dokumentárních snímků. Celkově má zpráva 61 stránek a její rozdělení na jednotlivé úseky je vyvážené. To dává dobrý obraz o velkém pracovním úsilí všech složek školy, která svými specializovanými pracovišti postihuje nesmírně širokou oblast – od základů biologie přenašečů nemocí v nejrůznějších částech světa, přes život v Londýně s jeho problémy bydlení a dopravy, otázky klimatu a jeho změn, problematiku kouření, až po otázky výživy a nemocí s ní různým způsobem souvisejících a analýzu plánů výuky.

Literatura: London School of Hygiene and Tropical Medicine – Annual Report, 2007–2008, s. 61.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se