Používané zkratky – V. pokračování


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 61, 2009, No. 4, s. 198-199.
Kategorie: Zprávy

AHA – American Health Association

AMS – Arbeitsschutz Managementsysteme; Systémy řízení bezpečnosti práce; National Market Administration

ARTEMIDE project – High temporal resolution monitoring of VOC0’s diffusive sampler

BG (Německo) – Berufsgenossenschaft; Organizace pro pojištění a prevenci potenciálních rizik

BG AG (Německo) – Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit; Ústav pro práci a zdraví

BG IA (Německo) – Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitschutz; Ústav bezpečnosti práce

BG N (Německo) – Berufsgenossenschaftliche Nahrungsmittel und Gaststätten; Potraviny a restaurace BG

BG Z (Německo) – Berufsgenossenschaftliche Zentrale für Sicherheit und Gesundheit; Ústředí BG pro bezpečnost a zdraví

BLB (Německo) – Bundesverband der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften; Spolkový svaz zemědělských BG

BSI (Velká Británie) – British Standard’s Institution; Úřad pro normalizaci Velká Británie

BUG (Německo) – Behörde für Umwelt und Gesundheit (Hamburg); Úřad pro prostředí a zdraví

CAMDI – China Association for Medical Device Industry; Čínské sdružení zdravotnického průmyslu

CME – China International Medicine Equipment; Čínské mezinárodní lékařské zařízení

CNRS (Francie) – Centre National de la Recherche Scientifique; French National Institute for Health and Medical Research; Francouzský státní ústav zdraví a lékařského výzkumu

CRM – Certified Reference Material; ověřený referenční materál

EFTAS – European Free Trade Association, Europäische Freihandelsassoziation; Evropské sdružení volného obchodu

EMPA (Švýcarsko) – Federal Institute for Materials, Science and Technology; Švýcarský státní ústav pro materiály, vědu a technologii

ENETOSH – Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeit; European Network Education and Training in Occupational Safety and Health; Réseau européen pour éducation et la formation ä la sécurité et la santé au travail; Evropská síť výchovy ą dalšího vzdělání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

ENSHPO – Europäisches Netzwerk der Berufsorganisationen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit; European Network for Safety and Health Professional Organisations; Réseau européen d’organisations professionnelles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; Evropská síť profesionálních organizací ochrany zdraví a bezpečnosti práce

ENWHP – Europaisches Netzwerk Betriebliche Gesundheitsf Orderung; European Network Workplace Health Promotion; Réseau européen pour la promotion de la sécurité sur le lieu de travail; Evropská síť zdravotních požadavků v podnicích

EPINET – Network of epidemiologists; zájmová skupina epidemiologů zaměřených na metodologii

ErgoNORA (Německo) – Normen-Recherche Ergonomie; rešerše norem o ergonomii

ERLAP – European Reference Laboratory for Air Pollution; Evropská referenční laboratoř pro znečištění ovzduší

ETU-REHS – European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety; Evropský ústav odborů pro výzkum, vzdělání, zdraví a bezpečnost

EU – Evropská unie

EUOSHA – European agency for safety and health at work; Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitschutz am Arbeitsplatz; L’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; Evropská kancelář bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

EUROSHNET – Netzwerk zur Zusammenarbeit von Experten europäischer Arbeitsschutz Institutionen, die in Normung, Prüfung, Zertifizierung und Forschung tätig sind; Network of experts from European OSH institutions who are involved in standardization, testing, certification and associated research; Réseau de coopératioin entre experts appartenant

FA (Německo) – Fachausschuss der gewerblichen Berufsgenossenschaften; Oborový výbor živnostenských BG

FAFL (Německo) – Fachausschuss Förder und Lagertechnik; Oborový výbor pro těžební a skladovou techniku BG

FEZ (Německo) – Flurförderzeuge; těžební prostředky

FNH (Německo) – Normenausschuss Heiz- und Wärmgert; Výbor pro normalizaci na úseku zařízení pro vytápění a tepelnou techniku

GAA (Německo) – Gewerbeaufsichtsamt; Živnostenský kontrolní úřad

GDS (Německo) – Gemeinsamer Deutscher Standpunkt; Společné německé stanovisko

Grola BG (Německo) – Grosshandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft

HSL (Velká Británie) – Health and Safety Laboratory; Laboratoř ochrany a bezpečnosti zdraví

IALI (AITT) – Internationale Vereinigung für Arbeitsinspektion; International Associatioin of Labour Inspection; Associatrion internationale pour l’inspection au travail; Mezinárodní sdružení pracovní kontroly

ICMD – International Component Manufacturing and Design; Mezinárodní složka ruční výroby a tvarů

ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection; Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením

ICOH – International Commission on Occupational Health; Mezinárodní komise pracovního lékařství

ILO CIS – Centre Network; Netzwerk der Informationszentren der ILO; Network of the information centres of ILO; Réseau des centres d’information d’OIT; Síť informačních center Mezinárodního úřadu práce

INRS (Francie) – Institut national de recherche et de sécurité; Státní ústav pro výzkum a bezpečnost

INSERM (Francie) – Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale; French National Institute for Health and Medical Research; Francouzský státní ústav zdraví a lékařského výzkumu

INSHPO – Internationales Netzwerk der Berufsorganisationen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit; International Network of Safety and Health Practitioner Organizations, Mezinárodní síť odborných organizací na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

IOE – International Organisation of Employers; Internationale Arbeitgeberorganisation; Mezinárodní organizace zaměstnavatelů

ISO – International Organisation for Standardization; Internationale Normungsorganisation; Mezinárodní organizace pro normalizaci

IVSS (ISSA, AISS) – Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit; International Social Security Association; Association internationale de la sécurité sociale; Mezinárodní sdružení sociální jistoty

KMU (Německo) – Kleine und mittlere Unternehmen; malé a středně velké podniky

KS (Německo) – Kommission Sicherheitstechnik; Komise pro techniku bezpečnosti práce

MACBETH project – Monitoring of Atmospheric Concentrations of Benzene in European Towns and Homes; sledování atmosférických koncentrací benzenu v evropských městech a příbytcích

NAIS (Německo) – Normenausschuss Akustik; Lärmminderung und Schwangungstechnik, Výbor pro normy v akustice, snižování hlučnosti a technice otřesů

NAM (Německo) – Normenausschuss Maschienebau; zřizovatel norem ve strojírenství

NASG (Německo) – Normenausschuiss Sicherheitstechnische Grundsatze; normativní zásady bezpečnostní techniky

NEN (Nizozemí) – Nederlands Normalisatie Institut; Niederländisches Normungsinstitut; Nizozemský ústav pro normalizaci

NGR (Německo) – Normengruppe Garten und Rasenpflegegeräte; Odbor pro normalizaci nářadí zahrad a travních ploch

NHS (UK) – National Health Service; Státní zdravotní služba

NIABA (Nizozemí) – Netherland’s Bioch Industrry Association; Svaz holandského biochemického průmyslu

NOAEL’s – No observed adverse effect level; žádný pozorovatelný nepříznivý efekt

PBA (Německo) – Projektbegleitende Arbeitsgruppe; průvodní pracovní skupina projektu

POST – International Network on Public Communication of Science and Technology; Mezinárodní sdružení pro veřejné spojení s vědou a technologií

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Registrations of Chemicals; směrnice přijatá v červnu 2007 jako Evropská chemická legislativa, zároveň byla otevřena v Helsinkách Euroipean Chemicals Agency k zabezpečování tohoto programu

SCC – Safety Certificate Contractors; uživatelé bezpečnostních potvrzení

SR – Social Responsibility; Gesellschaftliche Verantwortung; sociální odpovědnost

TBT – Technical Barriers to Trade; Technische Handelshemmnisse; technické překážky obchodu

TCMG – Technical Committee Management Group; odborná komise řídicí skupiny

TEN-HMS – Trans European Network Home-Care Management System; Celoevropský systém řízení domácí zdravotní péče

TMB (ISO) – Technical MANAGEMENT Board; Technischer Lenkungsausschuss; odborný řídicí výbor

TR – Technical Report; odborná zpráva

TRGS (Německo) – Technische Regeln für Gefahrstoffe; Technická pravidla pro nebezpečné látky

WHO Collaborating Centres – Network of WHO Collaborating Centres in Occupational Healh; Netzwerk der WHO Kollaborationscentren im Arbeitsschutz; Réseau des centres collaborateurs de l’OMS pour la SST; Síť SZO spolupracujících středisek pro ochranu zdraví při práci

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie; Ústřední svaz průmyslu elektrotechniky a elektroniky

UAP – Unique Acceptancve Procedure; Einstufiges Annahmeverfahren; jednotný proces přijetí

Literatura je k dispozici u autora.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se