Používané zkratky – V. pokračování


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 61, 2009, No. 4, s. 198-199.
Kategorie: Zprávy

AHA – American Health Association

AMS – Arbeitsschutz Managementsysteme; Systémy řízení bezpečnosti práce; National Market Administration

ARTEMIDE project – High temporal resolution monitoring of VOC0’s diffusive sampler

BG (Německo) – Berufsgenossenschaft; Organizace pro pojištění a prevenci potenciálních rizik

BG AG (Německo) – Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit; Ústav pro práci a zdraví

BG IA (Německo) – Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitschutz; Ústav bezpečnosti práce

BG N (Německo) – Berufsgenossenschaftliche Nahrungsmittel und Gaststätten; Potraviny a restaurace BG

BG Z (Německo) – Berufsgenossenschaftliche Zentrale für Sicherheit und Gesundheit; Ústředí BG pro bezpečnost a zdraví

BLB (Německo) – Bundesverband der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften; Spolkový svaz zemědělských BG

BSI (Velká Británie) – British Standard’s Institution; Úřad pro normalizaci Velká Británie

BUG (Německo) – Behörde für Umwelt und Gesundheit (Hamburg); Úřad pro prostředí a zdraví

CAMDI – China Association for Medical Device Industry; Čínské sdružení zdravotnického průmyslu

CME – China International Medicine Equipment; Čínské mezinárodní lékařské zařízení

CNRS (Francie) – Centre National de la Recherche Scientifique; French National Institute for Health and Medical Research; Francouzský státní ústav zdraví a lékařského výzkumu

CRM – Certified Reference Material; ověřený referenční materál

EFTAS – European Free Trade Association, Europäische Freihandelsassoziation; Evropské sdružení volného obchodu

EMPA (Švýcarsko) – Federal Institute for Materials, Science and Technology; Švýcarský státní ústav pro materiály, vědu a technologii

ENETOSH – Europäisches Netzwerk Aus- und Weiterbildung in Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeit; European Network Education and Training in Occupational Safety and Health; Réseau européen pour éducation et la formation ä la sécurité et la santé au travail; Evropská síť výchovy ą dalšího vzdělání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

ENSHPO – Europäisches Netzwerk der Berufsorganisationen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit; European Network for Safety and Health Professional Organisations; Réseau européen d’organisations professionnelles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; Evropská síť profesionálních organizací ochrany zdraví a bezpečnosti práce

ENWHP – Europaisches Netzwerk Betriebliche Gesundheitsf Orderung; European Network Workplace Health Promotion; Réseau européen pour la promotion de la sécurité sur le lieu de travail; Evropská síť zdravotních požadavků v podnicích

EPINET – Network of epidemiologists; zájmová skupina epidemiologů zaměřených na metodologii

ErgoNORA (Německo) – Normen-Recherche Ergonomie; rešerše norem o ergonomii

ERLAP – European Reference Laboratory for Air Pollution; Evropská referenční laboratoř pro znečištění ovzduší

ETU-REHS – European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety; Evropský ústav odborů pro výzkum, vzdělání, zdraví a bezpečnost

EU – Evropská unie

EUOSHA – European agency for safety and health at work; Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitschutz am Arbeitsplatz; L’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; Evropská kancelář bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

EUROSHNET – Netzwerk zur Zusammenarbeit von Experten europäischer Arbeitsschutz Institutionen, die in Normung, Prüfung, Zertifizierung und Forschung tätig sind; Network of experts from European OSH institutions who are involved in standardization, testing, certification and associated research; Réseau de coopératioin entre experts appartenant

FA (Německo) – Fachausschuss der gewerblichen Berufsgenossenschaften; Oborový výbor živnostenských BG

FAFL (Německo) – Fachausschuss Förder und Lagertechnik; Oborový výbor pro těžební a skladovou techniku BG

FEZ (Německo) – Flurförderzeuge; těžební prostředky

FNH (Německo) – Normenausschuss Heiz- und Wärmgert; Výbor pro normalizaci na úseku zařízení pro vytápění a tepelnou techniku

GAA (Německo) – Gewerbeaufsichtsamt; Živnostenský kontrolní úřad

GDS (Německo) – Gemeinsamer Deutscher Standpunkt; Společné německé stanovisko

Grola BG (Německo) – Grosshandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft

HSL (Velká Británie) – Health and Safety Laboratory; Laboratoř ochrany a bezpečnosti zdraví

IALI (AITT) – Internationale Vereinigung für Arbeitsinspektion; International Associatioin of Labour Inspection; Associatrion internationale pour l’inspection au travail; Mezinárodní sdružení pracovní kontroly

ICMD – International Component Manufacturing and Design; Mezinárodní složka ruční výroby a tvarů

ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection; Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením

ICOH – International Commission on Occupational Health; Mezinárodní komise pracovního lékařství

ILO CIS – Centre Network; Netzwerk der Informationszentren der ILO; Network of the information centres of ILO; Réseau des centres d’information d’OIT; Síť informačních center Mezinárodního úřadu práce

INRS (Francie) – Institut national de recherche et de sécurité; Státní ústav pro výzkum a bezpečnost

INSERM (Francie) – Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale; French National Institute for Health and Medical Research; Francouzský státní ústav zdraví a lékařského výzkumu

INSHPO – Internationales Netzwerk der Berufsorganisationen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit; International Network of Safety and Health Practitioner Organizations, Mezinárodní síť odborných organizací na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

IOE – International Organisation of Employers; Internationale Arbeitgeberorganisation; Mezinárodní organizace zaměstnavatelů

ISO – International Organisation for Standardization; Internationale Normungsorganisation; Mezinárodní organizace pro normalizaci

IVSS (ISSA, AISS) – Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit; International Social Security Association; Association internationale de la sécurité sociale; Mezinárodní sdružení sociální jistoty

KMU (Německo) – Kleine und mittlere Unternehmen; malé a středně velké podniky

KS (Německo) – Kommission Sicherheitstechnik; Komise pro techniku bezpečnosti práce

MACBETH project – Monitoring of Atmospheric Concentrations of Benzene in European Towns and Homes; sledování atmosférických koncentrací benzenu v evropských městech a příbytcích

NAIS (Německo) – Normenausschuss Akustik; Lärmminderung und Schwangungstechnik, Výbor pro normy v akustice, snižování hlučnosti a technice otřesů

NAM (Německo) – Normenausschuss Maschienebau; zřizovatel norem ve strojírenství

NASG (Německo) – Normenausschuiss Sicherheitstechnische Grundsatze; normativní zásady bezpečnostní techniky

NEN (Nizozemí) – Nederlands Normalisatie Institut; Niederländisches Normungsinstitut; Nizozemský ústav pro normalizaci

NGR (Německo) – Normengruppe Garten und Rasenpflegegeräte; Odbor pro normalizaci nářadí zahrad a travních ploch

NHS (UK) – National Health Service; Státní zdravotní služba

NIABA (Nizozemí) – Netherland’s Bioch Industrry Association; Svaz holandského biochemického průmyslu

NOAEL’s – No observed adverse effect level; žádný pozorovatelný nepříznivý efekt

PBA (Německo) – Projektbegleitende Arbeitsgruppe; průvodní pracovní skupina projektu

POST – International Network on Public Communication of Science and Technology; Mezinárodní sdružení pro veřejné spojení s vědou a technologií

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Registrations of Chemicals; směrnice přijatá v červnu 2007 jako Evropská chemická legislativa, zároveň byla otevřena v Helsinkách Euroipean Chemicals Agency k zabezpečování tohoto programu

SCC – Safety Certificate Contractors; uživatelé bezpečnostních potvrzení

SR – Social Responsibility; Gesellschaftliche Verantwortung; sociální odpovědnost

TBT – Technical Barriers to Trade; Technische Handelshemmnisse; technické překážky obchodu

TCMG – Technical Committee Management Group; odborná komise řídicí skupiny

TEN-HMS – Trans European Network Home-Care Management System; Celoevropský systém řízení domácí zdravotní péče

TMB (ISO) – Technical MANAGEMENT Board; Technischer Lenkungsausschuss; odborný řídicí výbor

TR – Technical Report; odborná zpráva

TRGS (Německo) – Technische Regeln für Gefahrstoffe; Technická pravidla pro nebezpečné látky

WHO Collaborating Centres – Network of WHO Collaborating Centres in Occupational Healh; Netzwerk der WHO Kollaborationscentren im Arbeitsschutz; Réseau des centres collaborateurs de l’OMS pour la SST; Síť SZO spolupracujících středisek pro ochranu zdraví při práci

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie; Ústřední svaz průmyslu elektrotechniky a elektroniky

UAP – Unique Acceptancve Procedure; Einstufiges Annahmeverfahren; jednotný proces přijetí

Literatura je k dispozici u autora.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se