Extrémny prípad syndrómu rastúceho teratómu retroperitonea testikulárneho pôvodu – klinický management a efekt liečby


Autoři: S. Huľová 1,2;  R. Aziri 3;  M. Chovanec 2 ;  J. Mardiak 2;  M. Mego 2;  D. Pinďák 3
Působiště autorů: Department of Oncology, Central Military Hospital SNP Ruzomberok, Slovak Republic 1;  2Department of Oncology, Faculty of Medicine, Comenius University, National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2;  Department of Surgical Oncology, Slovak Medical University, National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(2): 129-132
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.14735/amko2019129

Souhrn

Východiská: Syndróm rastúceho teratómu (growing teratoma syndrome – GTS) je zriedkavým klinickým nálezom u pacientov liečených pre nádory semenníkov. Zvyčajne sa diagnostikuje počas chemoterapie alebo po jejím absolvovaní ako expandujúca tumorózna masa neodpovedajúca na systémovú liečbu, zatiaľ čo onkomarkery v sére nestúpajú do patologických hodnôt. V prípade resekcie tumoróznej masy histologické vyšetrenie preukáže prítomnosť štruktúr benígneho zrelého teratómu.

Prípad: Autori prezentujú prípad pacienta s metastatickým germinatívnym testikulárnym nádorom liečeného 2 líniami chemoterapie a everolimu predtým, než bol indikovaný na resekciu objemnej metastatickej masy v retroperitoneu. Článok obsahuje stručný prehľad súčasných poznatkov týkajúcich sa managementu GTS, ktorý podporuje hlavnú úlohu chirurgickej intervencie v procese jeho liečby.

Výsledky: Pacient s metastatickým zmiešaným germinatívnym testikulárnym nádorom podstúpil radikálnu orchiektómiu a 1. líniu systémovej liečby režimom BEP (bleomycin, etopozid, cisplatina). Radiologický restaging ukázal značnú progresiu ochorenia v oblasti retroperitonea a supraklavikulárnych lymfatických uzlín. Druhá línia chemoterapie VIP (etopozid, ifosfamid, cisplatina) nezvrátila priebeh choroby a pacient bol konzultovaný na našom pracovisku. Po splnení kritérií bol zaradený do klinickej štúdie s everolimom, počas ktorej však pokračoval metastatický rozsev, kým onkomarkery paradoxne klesali. Podozrenie na GTS bolo potvrdené histologicky z resekátu retroperitoneálnej tumoróznej masy, rovnako ako zo vzoriek získaných pri následnej supraklavikulárnej a hepatálnej metastazektómii. Pacient dosiahol úplnú remisiu ochorenia a ostáva v sledovaní aj 34 mesiacov od posledného zo série chirurgických výkonov.

Záver: GTS neodpovedá na chemoterapiu ani radioterapiu a chirurgická liečba vedie k excelentnej kontrole ochorenia. Zvýšenie povedomia odborníkov o tejto nie častej prezentácii nádorov semenníkov môže zaručiť včasnú diagnózu a adekvátnu chirurgickú intervenciu bez oneskorenia. Resekčný výkon je možný aj v prípade značne rozsiahleho nálezu a zavzatia vitálnej vaskulatúry a je výkonom kuratívnym, ako dokazuje náš prípad v súlade s už publikovanými údajmi.

 Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdržané: 25. 11. 2018

Prijaté: 8. 1. 2019

Klíčová slova:

nádory semenníkov – teratóm – chirurgická liečba


Zdroje

1. Logothesis CJ, Samuels ML, Trindade A et al. The growing teratoma syndrome. Cancer 1982; 50 (8): 1629–1635.

2. Gorbatiy V, Spiess PE, Pisters LL. The growing teratoma syndrome: current review of the literature. Indian J Urol 2009; 25 (2): 186–189. doi: 10.4103/0970-1591.52910.

3. Lee DJ, Djaladat H, Tadros NN et al. Growing teratoma syndrome: clinical and radiographic characteristics. Int J Urol 2014; 21 (9): 905–908. doi: 10.1111/iju.12466.

4. Daneshmand S, Albers P, Foss SS et al. Contemporary management of postchemotherapy testis cancer. Eur Urol 2012; 62 (5): 867–876. doi: 10.1016/j.eururo.2012.08.014.

5. André F, Fizazi K, Culine S et al. The growing teratoma syndrome: results of therapy and long-term follow-up of 33 patients. Eur J Cancer 2000; 36 (11): 1389–1394.

6. Aide N, Comoz F, Sevin E. Enlarging residual mass after treatment of a nonseminomatous germ cell tumor: growing teratoma syndrome or cancer reccurence? J Clin Oncol 2007; 25 (28): 4494–4496. doi: 10.1200/JCO.2007.12.7530.

7. Bentivegna E, Azais H, Uzan C et al. Surgical outcomes after debulking surgery for intraabdominal ovarian growing teratoma syndrome: analysis of 38 case. Ann Surg Oncol 2015; 22 (Suppl 3): 964–970. doi: 10.1245/s10434-015-4608-y.

8. Boukettaya W, Hochlaf M, Boudagga Z et al. Growing teratoma syndrome after treatment of a nonseminomatous germ cell tumor: a case report and a review of literature. Urol Case Rep 2014; 2 (1): 1–3. doi: 10.1016/j.eucr.2013.11.007.

9. Jeffery GM, Theaker JM, Lee AH et al. The growing teratoma syndrome. Br J Urol 1991; 67 (2): 195–202.

10. Nimkin K, Gupta P, McCauley R. The growing teratoma syndrome. Pediatr Radiol 2004; 34 (3): 259–262. doi: 10.1007/s00247-003-1045-z.

11. Hong WK, Wittes RE, Hajdu ST. The evolution of mature teratoma from from malignant testicular tumors. Cancer 1977; 40 (6): 2987–2992.

12. Djordjevic B, Euscher ED, Malpica A. Growing teratoma syndrome of the ovary: review of literature and first report of a carcinoid tumor arising in a growing teratoma of the ovary. Am J Surg Pathol 2007; 31 (12): 1913–1918. doi: 10.1097/PAS.0b013e318073cf44.

13. Kataria SP, Varshney AN, Nagar M et al. Growing teratoma syndrome. Indian J Surg Oncol 2017; 8 (1): 46–50. doi: 10.1007/s13193-016-0568-3.

14. Büchler T, Simonova K, Fencl P et al. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice a sledování pacientu s neseminomovými germinálními nádory. Klin Onkol 2011; 24 (6): 413–417. doi: 10.14735/amko2011413.

15. Spiess PE, Tannir NM, Tu SM et al. Viable germ cell tumor at postchemotherapy retroperitoneal lymph node dissection: can we predict patients at risk of disease progression? Cancer 2007; 110 (12): 2700–2708. doi: 10.1002/cncr.23104.

16. Beck SD, Fister RS, Bihrle R et al. Long-term outcome for patients with high volume retroperitoneal teratomaundergoing post-chemotherapy surgery. J Urol 2009; 181 (6): 2526–2532. doi: 10.1016/j.juro.2009.01.116.

17. Carver BS, Shayegan B, Serio A et al. Long-term clinical outcome after postchemotherapy retroperitoneal lymph node dissection in men with residual teratoma. J Clin Oncol 2007; 25 (9): 1033–1037. doi: 10.1200/JCO.2005.05.4791.

18. Nassiri N, Shah A, Daneshmand S et al. Growing teratoma syndrome of testicular origin. Urology 2019; 123: 20–23. doi: 10.1016/j.urology.2018.05.015.

19. Mego M, Reckova M, Sycova-Mila Z et al. Bevacizumab in a growing teratoma syndrome. Case report. Ann Oncol 2007; 18 (5): 962–963. doi: 10.1093/annonc/mdm125.

20. Vaughn DJ, Flaherty K, Lal P et al. Treatment of growing teratoma syndrome. N Engl J Med 2009; 360 (4): 423–424. doi: 10.1056/NEJMc0808558.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se