Professor Medicinae Internae, Jiří Widimský


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2005, 7(1): 56
Kategorie: Jubilea

JI­ŘÍ,

Pro­fessor Me­di­ci­nae Internae

WI­DIMSKÝ,

Me­di­ci­nae Uni­versae Doctor, Doctor Scientia­rum, Fellow of Euro­pean So­cie­ty of Cardio­lo­gy, Fellow of Ame­ri­can Heart Asso­cia­tion, člen Čes­ké lé­kař­ské aka­de­mie,

OCTO­GE­NA­RIUS

Na­ro­zen 31. břez­na 1924 v Plz­ni, pro­mo­val na Kar­lo­vě uni­ver­zi­tě v ro­ce 1950. Po pro­mo­ci pra­co­val v ne­moc­ni­ci v Kar­lo­vých Va­rech na in­ter­ních obo­rech a r. 1951 byl při­jat do ÚCHOK. Br­zy se stal ve­dou­cím kardio­pulmo­nální la­bo­ra­to­ře, r. 1970 před­nos­tou II. in­ter­ní vý­zkum­né zá­klad­ny IKEM a r. 1978 ve­dou­cím ka­ted­ry kardio­lo­gie IPVZ. Od r. 1993 je vě­dec­kým pra­cov­ní­kem kardio­lo­gické kli­ni­ky IKEM a uči­te­lem subka­tedry kardio­lo­gie IPVZ.

jp_31804_f_1
jp_31804_f_1

Vzdě­lá­ní v kardio­pulmo­lo­gii zís­kal při opa­ko­va­ných po­by­tech v Gö­te­borgu. R. 1957 ob­há­jil kan­di­da­tu­ru lé­kař­ských věd, r. 1968 se pak ha­bi­li­to­val, v r. 1969 ob­há­jil dok­to­rát lé­kař­ských věd a v ro­ce 1978 byl jme­no­ván pro­fe­so­rem vnitř­ní­ho lé­kař­ství.

Hlav­ní­mi oblast­mi je­ho zá­jmu by­ly a jsou arte­riální hy­per­ten­ze, plic­ní hy­per­ten­ze, pa­to­fy­zio­lo­gie dý­chá­ní, he­mo­dy­na­mi­ka, zá­tě­žo­vé tes­ty, ische­mická sr­deč­ní cho­ro­ba, sr­deč­ní se­lhá­ní, farma­ko­te­ra­pie kardiálních one­moc­ně­ní – abych vy­jme­no­val ale­spoň ty nej­zná­měj­ší.

Je­ho pub­li­kač­ní čin­nost je vskut­ku ob­di­vu­hod­ná: ja­ko hlav­ní au­tor na­psal 52 mo­no­gra­fií, při­spěl do 56 za­hra­nič­ních a 34 čes­kých mo­no­gra­fií, byl edi­to­rem 5 mo­no­gra­fií uve­řej­ně­ných ve Švý­car­sku. Je au­to­rem 597 od­bor­ných pub­li­ka­cí v do­má­cích a za­hra­nič­ních ča­so­pi­sech a dlou­hé řa­dy kon­gre­so­vých abstrakt.

Je­ho ob­sáh­lá re­dakč­ní prá­ce v na­šich i za­hra­nič­ních lé­kař­ských spo­leč­nos­tech mu vy­nes­la řa­du čest­ných člen­ství.

Prof. Wi­dimský je vy­so­ce vzdě­la­ný – a to ne­jen od­bor­ně, ale i vše­obec­ně (např. ctí váž­nou hud­bu, his­to­rii), je zcesto­va­lý, vy­ba­ve­ný ja­zy­ko­vě, ne­po­mí­jí ani „tě­les­ný tré­nink“ – vě­nu­je se vod­ním i zim­ním sportům, cyklisti­ce a tu­ris­ti­ce po ho­rách, ze­jmé­na své ob­lí­be­né Šu­ma­vě, kam se uchy­lu­je, aby ob­no­vil své tvůr­čí sí­ly. Měl štěs­tí v ro­din­ném ži­vo­tě, je­ho man­žel­ka Dag­mar je vy­ni­ka­jí­cí part­ner­kou, kte­rá na­po­moh­la i je­ho od­bor­ným úspě­chům. Je ot­cem 2 sy­nů, dnes již zná­mých kardio­lo­gů.

Je po­di­vu­hod­né, v ja­ké du­šev­ní a tě­les­né po­ho­dě a kon­di­ci se do­ží­vá své­ho ju­bi­lea. Je­ho du­šev­ní ka­pa­ci­ta snad ne­má hra­nic; stá­le se vě­nu­je vě­dě a psa­ní, od­bor­nou prá­ci stří­dá s tě­les­nou i du­šev­ní rekrea­cí – je jed­ním z má­la, asi též ge­ne­tic­ky vy­vo­le­ných. Dnes je na prv­ním mís­tě nesto­rů čes­ké kardio­lo­gie.

Vá­že­ný osla­venče, mi­lý pří­te­li,

Zná­me se vel­mi dlou­ho, kdoby vlast­ně z okru­hu me­di­cí­ny ne­znal?Po­znal jsem nej­prve z li­te­ra­tu­ry, pak z před­ná­šek a blí­že ro­ku 1962,kdy jsem byl na pře­da­testačním kurzuz in­ter­ny II. stup­ně v Pra­ze v ÚCHOKa stá­žo­val jsem i na kardio­lo­gickém pra­co­viš­ti.Tam jsme spo­lu snad po­pr­vé mlu­vi­lidé­le. A pak jsme se již ví­da­ličas­tě­ji, v kardio­lo­gické spo­leč­nos­ti, nasjez­dech, při­se­dal jsem u kardio­lo­gických ates­ta­cí. Vždy­cky jsem si vel­mivá­žil pro Tvé ši­ro­ké a hlu­bo­ké zna­los­ti,ta­ké pro Tvou pa­měť, pra­co­vi­tost, hou­žev­na­tosta pří­jem­né chví­le strá­ve­né ve Tvé spo­leč­nos­ti.Do­vol, abych Ti ze srd­ce po­přál všenej­lep­ší, hlav­ně dal­ší dlou­há lé­ta pev­né­hozdra­ví a pra­cov­ní i osob­ní spo­ko­je­nos­ti.

Tvůj M.Š.


Štítky
Dětská kardiologie Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se