Kardiologická revue – Interní medicína - Informace o časopisu

Informace o časopisu

 • zkratka pro citování: Kardiol Rev Int Med (dříve Kardiol Rev)
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • ISSN 2336-288x, ISSN pro on-line přístup 2336-2898
 • časopis Kardiologická revue - Interní medicína vychází od roku 1999 (původní název Kardiologická revue)
 • v časopise jsou uveřejňovány:
  • původní vědecko výzkumné práce z oboru kardiologie a vnitřního lékařství
  • přehledové odborné články
  • klinická pozorování (kazuistiky)
  • krátká původní sdělení z příslušných oborů
  • dopisy redakci
  • přehledné referáty
  • editorialy, komentáře
  • zprávy ze sjezdů a studijních pobytů
  • zprávy z lékařských společností a z regionů
  • dotazy a odpovědi
  • kvízy, historické črty, medicínské vtipy

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR, a je excerpován v databázích SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus.

V Supplementu Kardiologické revue (býv. Kardiofóru) se publikují monotematické soubory článků, redigované hlavním autorem, který vybírá spolupracovníky, napíše úvod a dohlíží na správné členění a seřazení článků.
Na články se vztahují stejné publikační podmínky jako v Kardiol Rev Int Med.

Redakční rada

Vedoucí redaktoři

prof. MUDr. J. Špinar, CSc., FESC

prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., FESC

Členové redakční rady

prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc., FESC

prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

MUDr. M. Fejfuša, CSc.

doc. MUDr. P. Gavorník, PhD., mim. prof

doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.

doc. MUDr. P. Heinc, Ph.D.

doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc., FESC

prof. MUDr. J. Kautzner, CSc., FESC

prof. MUDr. M. Kršek, CSc.

doc. MUDr. R. Lábrová, Ph.D.

prof. MUDr. A. Linhart, DrSc.

doc. MUDr. O. Ludka, Ph.D.

prof. MUDr. M. Lukáš, CSc.

doc. MUDr. F. Málek, Ph.D., MBA

prof. MUDr. J. Murín, CSc., FESC

prof. MUDr. P. Neužil, CSc., FESC

doc. MUDr. P. Němec, CSc.

doc. MUDr. M. Novák, CSc.

prof. MUDr. R. Pudil, Ph.D.

prof. MUDr. L. Špinarová, Ph.D., FESC

prof. MUDr. M. Táborský, CSc., FESC, MBA

doc. MUDr. J. Václavík, Ph.D.

prof. MUDr. J. Veselka, CSc., FESC

doc. MUDr. M. Vrablík, Ph.D.

Odpovědný redaktor

Mgr. Leoš Verner

Aktualizováno 3. 4. 2018

Galerie autorů

Mgr. Bc. Roman Adamczyk

Po maturitě na gymnáziu absolvoval magisterský obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a poté bakalářské studium zdravotnického managementu (obor Ekonomika ve zdravotnictví – Ošetřovatelská péče). Od roku 2000 působil jako pedagog na středních a vysokých školách, publikoval Slovník zdravotnických zkratek a časopisecké články z oblasti lingvistiky, etiky a širšího kontextu zdravotnických disciplín. Podílí se na grantových projektech a překladatelské činnosti.

MUDr. Petra Antonová

Promovala v roce 1995. Od roku 1996 do 2013 pracovala ve Fakultní nemocnici v Motole, postupně jako sekundární lékařka interní kliniky a od roku 2007 na Kardiologické klinice FN a 2. LF UK Praha. V roce 2011 nastoupila na kliniku kardiochirurgie. V letech 2000 a 2001 pracovala jako „cardiology fellow“ v Ahmanson Adult Congenital Heart Disease Center, UCLA, Los Angeles v rámci Fullbrightova stipendia. Atestaci z interního lékařství složila v roce 1998 a atestaci z kardiologie v roce 2003. Roku 2008 obhájila dizertační práci a závěrečný projekt na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE. V současné době pracuje jako vedoucí poradny pro vrozené srdeční vady v dospělosti Kliniky kardiochirurgie FN v Motole.

MUDr. Jan Baxa, Ph.D.

Po dokončení studia na plzeňské lékařské fakultě nastoupil v roce 2004 na Radiologickou kliniku FN Plzeň (později přejmenována na Kliniku zobrazovacích metod). V roce 2010 zakončil specializační vzdělání a v roce 2011 obhájil dizertační práci postgraduálního studia na téma Zobrazení srdce pomocí výpočetní tomografie. Od roku 2010 pracuje jako asistent na Lékařské fakultě. Jeho hlavním odborným zaměřením je diagnostika kardiovaskulárních chorob (v roce 2009 absolvoval stáž na oddělení intervenční a kardiovaskulární diagnostiky AKH ve Vídni) a problematika zobrazení nádorových onemocnění. Je členem Evropské radiologické společnosti, pravidelným autorem časopisu Česká radiologie a autorem monografie o CT vyšetření srdce.

Ing. Miloš Bělehrad

V letech 2001–2006 studoval na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně obor Kybernetika, automatizace a měřící technika se specializací na biomedicínské inženýrství. Od roku 2008 do roku 2009 působil na Institut fur Hochfrequenztechnik (Aachen, GER) jako programátor. V roce 2009 absolvoval polysomnografické školení v Saint Marry‘s Hospital, Mayo Clinic (MN, USA) a v roce 2010 absolvoval školení na technologii pro magnetickou navigaci katetrů ve Stereotaxis, Inc. (St. Louis, MO, USA). Od roku 2009 pracuje v Mezinárodním centru klinického výzkumu – Kardiovaskulárním spánkovém výzkumném centru FN u sv. Anny v Brně, a to od roku 2009 jako biomedicínský inženýr se specializací na měření a zpracování polysomnografických signálů a od roku 2013 tamtéž jako spánkový specialista senior.

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Promoval na FVL UK v Praze (1972). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1978 a 1981). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Variantní angina pectoris a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1991). Habilitoval se pro obor vnitřní lékařství prací Němá ischemie myokardu (1998). Byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2006). Po promoci nejprve působil v nemocnici v Hořovicích, v nemocnici na Strahově, v Interní nemocnici Oblouková v Praze (1972– 1979), poté na II. interní klinice VFN v Praze (1979– 2007) a v současnosti působí jako přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 článků a kapitol v monografiích a 2 monografií. Je členem České kardiologické společnosti, European Society of Cardiology, International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy. Je členem redakčních rad řady odborných časopisů.

prof. MU Dr. Roman Čerbák, CSc.

Promoval v roce 1958 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně –  dnes MU v Brně. Po promoci nastoupil umístěnkovým řízením na Interní oddělení v Okresním ústavu národního zdraví ve Svitavách. V roce 1961 složil atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně v Hradci Králové. Roku 1963 byl na základě konkurzu přijat na I. interní kliniku FN Brno a v roce 1964 složil atestaci z vnitřního lékařství 2. stupně v Praze. V roce 1967 nastoupil jako interní konziliář na I. chirurgické klinice v Brně. V roce 1969 následovala atestace z kardiologie u prof. Herlese. Kandidátskou dizertační práci na téma Hydrodynamické čerpadlo v asistující cirkulaci obhájil roku 1976. O rok později přešel na Kardiochirurgické centrum, které bylo později nazváno Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde pracuje dodnes. V roce 1990 habilitoval a roku 1994 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Po osvobození byl v roce 1995 zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ve funkci pracoval po dvě období do roku 1999. V roce 2007 vydal se spoluautory monografii „Nejčastější chlopenní vady“.

MUDr. Michal Fejfuša, CSc.

Promoval na LF MU v Brně (1963). Nastoupil na interní oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, složil atestace 
I. a II. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1972 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1969 až 1976 pracoval jako okresní kardiolog v OÚNZ v Ústí nad Labem, zastával funkci krajského kardiologa Severočeského kraje (1977–1989) a zástupce přednosty kliniky. V IKEM obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Stavy po infarktu myokardu (1982). Nyní pracuje jako interní konziliář a kardiolog v Masarykově nemocnici v Ústí n. Labem. Byl členem výboru České kardiologické společnosti (1987–1989), obdržel diplom „Clinical hypertension specialist“ Evropské hypertenziologické společnosti (2001). Je členem redakční rady Kardiologické revue.

MUDr. David Goldemund

V roce 1999 ukončil LF MU v Brně a v roce 2005 složil atestaci II. stupně z neurologie. Od roku 1999 pracuje na 1. neurologické klinice MU a FN u sv. Anny v Brně. Podílí se na provozu iktové jednotky a cerebrovaskulární a neurosonologické ambulance.

doc. MU Dr. Petr Heinc, Ph.D.

Promoval na LF Univerzity Palackého v Olomo uci v roce 1979. V letech 1979– 1991 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení OÚNZ v Prostějově a od roku 1991 pracuje na I. interní klinice FN a LF Univerzity Palackého v Olomo uci. V letech 1991– 1996 působil jako odborný asistent a od roku 1996 vykonává funkci zástupce přednosty kliniky. Ve funkčním období 1995– 1997 byl zvolen předsedo u Pracovní skupiny pro arytmi e a kardi ostimulaci České kardi ologické společnosti a od roku 1999 je členem výboru této pracovní skupiny. Pracovní zaměření: kardi ologi e, invazivní elektro­fyzi ologi e, radi ofrekvenční katetrové ablace, kardi ostimulace, ICD, echokardi ografi e. Odborný růst: 1982 –  atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 1987 –  atestace z kardi ologi e, 2000 –  obhájil dizertační práci –  Ph.D. Je autorem 47 publikací v odborných časopisech, z toho 1 v zahraničí.

doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Pracuje jako kardiolog na I. interní – kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Současně působí na Klinice kardiovaskulárních onemocnění Mayo Clinic Rochester. V oblasti klinické kardiologie i kardiovaskulárního výzkumu se věnuje zejména otázkám vývoje nových metod diagnostiky a léčby srdečního selhání, hypertenze a život ohrožujících forem poruch srdečního rytmu. Výsledky svých prací publikoval v časopisech Circulation, Journal of American College of Cardiology, Annals of Internal Medicine, European Heart Journal a dalších. V roce 2007 obhájil habilitaci v oboru vnitřního lékařství na Mayo Clinic. Je spoluzakladatelem Mezinárodního centra klinického výzkumu, kde v současné době působí jako vedoucí lékař.

as. MU Dr. Viktor Kočka, FESC

Po promoci v roce 1995 na 1. LF UK v Praze pracoval jako sekundární lékař na Interním oddělení Nemocnice Liberec a na Kardiologii na Bulovce. Po složení atestace z kardiologie v roce 2002 odešel do Irska, kde se nejprve školil v intervenční kardiologii a poté pracoval jako samostatný lékař– konzultant. Od roku 2007 je vedoucím lékařem Divize invazivní kardiologie III. interní kardiologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. Mezi hlavní profesní zájmy patří katetrizační intervence na aortální a mitrální chlopni a vývoj koronárních stentů s použitím nanotechnologie. Publikoval řadu odborných prací, je autorem kapitoly o perkutánních koronárních intervencích při akutním koronárním syndromu v „The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiac Care“ a pravidelně přednáší na domácích a zahraničních odborných akcích.

doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.

Promovala r. 1988 na LF UK v Plzni. Kardiologickou atestaci složila v roce 1997. Roku 2007 obájila dizertační práci na téma Rizikové faktory aortální stenózy u pacientů s koronární nemocí, srovnání pacientů s kalcifikovanou aortální stenózou a neobstrukční aortální sklerózou. Roku 2009 se habilitovala pro obor vnitřní lékařství na 1. LF UK s prací Rizikové faktory aortální stenózy. Pracovala na II. interní výzkumné základně IKEM, na II. a I. interní klinice v Plzni a od roku 2006 na Kardiologické klinice 2. LF UK a FN v Motole.  Je členkou výboru Pracovní skupiny echokardiografie a od roku 2013 předsedkyní Pracovní skupiny chlopenních 
a vrozených vad v dospělosti České kardiologické společnosti.

MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Promoval na LF MU v Brně (2000). Složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (2007). Obhájil dizertační práci na téma Výskyt chronického srdečního selhání u nemocných v pravidelném hemodialyzačním programu a byl mu udělen akademický titul Ph.D. Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně a v roce 2004 na Interní klinice ve FN Motol v Praze. V současnosti působí jako vedoucí JIP Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno. Od 2007 působí jako asistent a školitel Ph.D. na LF MU v Brně. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu jsou akutní a chronické srdeční selhání a poruchy dýchání ve spánku ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. Je řešitelem či spoluřešitelem sedmi grantových projektů. Je autorem či spoluautorem jedné učebnice, 22 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a 119 abstrakt v ČR a v zahraničí. Je členem České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a členem výboru pracovní skupiny Srdeční selhání. V roce 2009 a 2010 absolvoval odborné stáže na Mayo Clinic, Division of Cardiology, Rochester (MN) v USA.

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Promoval v roce 1991. Od roku 1991 do roku 2008 pracoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, postupně jako sekundární lékař I. interní kliniky a od roku 2001 na III. interní – kardiologické klinice FN KV a 3. LF UK Praha. Od roku 1995 je odborným asistentem v oboru vnitřní lékařství 3. LF UK. V letech 2004 až 2008 působil jako primář I. interní kliniky FN KV. 
Od 1. 3. 2008 do 28. 2. 2009 pracoval jako Medical Advisor ve společnosti Astra Zeneca, s. r. o. Atestace I. a II. stupně z interního lékařství složil v letech 1994 a 2004. Atestace z kardiologie složil v roce 1999. V roce 2008 obhájil dizertační práci a závěrečný projekt na Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE. V současné době pracuje na Kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce. Jeho hlavním zaměřením je epidemiologie a prevence kardiovaskulárních onemocnění a akutní a chronické srdeční selhání. Je prvním autorem deseti původních vědeckých prací v domácím i zahraničním tisku, autorem 20 přehledových článků, spoluřešitelem tří zahraničních a tří domácích grantových projektů a dvou výzkumných záměrů.

MUDr. Pavel Matuška, Ph.D., FCCP

V roce 1994 absolvoval na Fakultě všeobecného lékařství UJEP v Brně, v letech 2000–2006 pak ještě obor Vnitřní lékařství na LF MU Brno. V roce 1997 složil 1. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2000 2. atestaci z oboru tuberkulóza a respirační nemoci. V roce 2006 mu byl udělen titul Ph.D. z vnitřního lékařství. Od roku 2008 je členem Fellowship American College of Chest Physician. Od roku 1994 do roku 1997 pracoval jako lékař na interním oddělení Nemocnice Blansko, v letech 1997 až 2006 a poté také od roku 2011 do roku 2012 jako lékař na Klinice nemocí plicních a TBC (jednotka intenzivní péče, specializovaná ambulance pro astma) ve FN Brno-Bohunice a v letech 2002 až 2006 jako odborný asistent na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU v Brně. V letech 2006 až 2012 působil jako Resident Medical Officer v BMI Winterbourne Hospital, Sarum Road Hospital, Sloane Hospital a Chaucer Hospital (Velká Británie) a jako Senior Registrar Pulmonologist v Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City (Rijád, Saúdská Arábie). Od roku 2012 působí jako Junior Researcher v Internatinal Clinical Research Center v Brně a částečně jako lékař na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Je členem České pneumoftizeologické společnosti ČLS JEP, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, European Respiratory Society a American College of Chest Physicians.

doc. MU Dr. Aleš Mokráček, CSc.

Promoval v roce 1990 na LF UK Hradec Králové, atestaci z chirurgie I. stupně složil v roce 1993, atestaci z kardiochirurgie 1998. V roce 2001 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Léčba iatrogenní disekce sestupné hrudní psa implantací potaženého a nepotaženého stentu. Habilitační řízení z oboru chirurgie na UK bylo úspěšně ukončeno v roce 2012 na téma Léčba onemocnění aortální chlopně u dospělých nemocných s využitím aortálního alograftu a důrazem na léčbu bakteriální endokarditidy aortální chlopně. Je členem společností: The International Society for Cardiovascular Surgery (od roku 1996), The European Association for Cardiovascular and Thoracic Surgery (od roku 1998), Society for Heart Valve Disease (od roku 2004), The Society of Thoracic Surgeons (od 2007), České kardiologické společnosti (1996) a České společnosti kardiovaskulární chirurgie (od jejího vzniku). Je spoluautorem kapitol ve dvou monografiích, je autorem nebo spoluautorem několika desítek odborných článků. Od roku 2000 pracuje v Nemocnici České 
Budějovice.

MUDr. Hana Moravcová

Studovala Lékařskou fakultu MU v Brně. V rámci studia absolvovala v letech 2006–2007 dvousemestrální pobyt na Université de Bourgogne v Dijonu ve Francii díky programu Erasmus. Po promoci v roce 2008 nastoupila jako sekundární lékařka na Interní oddělení Nemocnice Blansko. V roce 2010 složila zkoušku z povinného interního základu. Od roku 2011 pracuje jako sekundární lékařka na 1. kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Je členkou České kardiologické společnosti a postgraduální studentkou v oboru kardiologie.

MUDr. Michaela Mravcová

V letech 1995 až 2001 úspěšně absolvovala LF Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2001 do roku 2007 působila na Interním oddělení Podhorské nemocnice, a. s., v Bruntále. V roce 2005 získala atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Od roku 2008 pracuje na Kardiologickém oddělení Nemocnice Jihlava, p.o.

MUDr. Petr Pavlík

Po absolvování LF UJEP v Brně v roce 1985 nastoupil na Interní kliniku 1. LF ve Zlíně, kde v roce 1988 získal atestaci 
I. stupně z vnitřního lékařství. V letech 1991 až 1996 pokračoval v postgraduálním studiu ve Francii na LF Univerzity Jules Verne v Amiens, kde získal v roce 1996 specializační diplom v pneumologii, současně se začal věnovat intenzivní medicíně. Atestaci z pneumologie a respiračních nemocí v České republice získal v roce 1997, atestace I. a II. stupně z anesteziologie a intenzivní medicíny složil v letech 1999, resp. 2003, atestaci z intenzivní medicíny v roce 2009. Od roku 1996 pracuje na pooperační JIP Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, od roku 2002 na pozici vedoucího lékaře oddělení. Věnuje se problematice hemodynamického monitoringu, sepse a infekčních komplikací, respiračních komplikací, orgánového selhání a náhrady orgánových funkcí. S touto tématikou souvisí jeho přednášková a publikační činnost.

MUDr. Marie Pavlušová

Studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončila v roce 2012, poté nastoupila na Interní kardiologickou kliniku FN Brno jako sekundární lékař a zároveň je studentkou postgraduálního doktorského studia oboru kardiologie na LF MU v Brně. Tématem její postgraduální práce je léčba pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Je členkou České kardiologické společnosti, podílí se na řešení dvou grantových projektů a na výuce českých i zahraničních studentů LF MU.

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. 

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 1993. Svoji specializační dráhu v psychiatrii započal roku 1994 na Psychiatrické klinice LF UK a FN v Plzni, kde působí doposud jako odborný asistent. Od počátku se zajímal o psychosomatickou medicínu. V letech 2000–2004 absolvoval psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii psychosomatických poruch ve Středisku komplexní terapie v Liberci pod vedením dr. Chvály a dr. Trapkové. V roce 2005 ukončil specializační vzdělávání v psychiatrii dospělých a dále se zaměřil na dětskou a adolescentní psychiatrii, ve které atestoval v roce 2011. Dlouhodobě vědecky spolupracuje s II. interní klinikou LF UK v Plzni a s Kardiologickým oddělením FN Plzeň. V roce 2010 úspěšně obhájil dizertační práci zaměřenou na vliv farmakoterapie sertralinem na metabolizmus depresivních osob.

MUDr. Helena Podroužková

Roku 2007 dokončila studium oboru Všeobecné lékařství na LF MU v Brně a dále pokračovala studiem v oboru kardiologie. Od r. 2007 působí jako sekundární lékařka na I. interní kardio-angiologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Aktivně se účastní odborných sjezdů a publikuje články v odborných kardiologických (českých i zahraničních) časopisech.

doc. MU Dr. Jana Popelová, CSc.

Od promoce v 1981 pracovala až do roku 2005 na Interní a později Kardiologické klinice 2. LF UK a FN v Motole. Zabývala se především echokardiografií a péčí o pacienty s vrozenými a získanými srdečními vadami. Od roku 2005 pracuje v Nemocnici Na Homolce na kardiochirurgickém oddělení jako vedoucí Centra pro vrozené srdeční vady v dospělosti.  Atestaci z vnitřního lékařství složila roku 1985, atestaci z kardiologie v roce 1993. Roku 2003 byla jmenována docentkou pro obor vnitřní nemoci. V minulosti byla osm let členkou výboru pracovní skupiny Evropské kardiologické společnosti pro vrozené srdeční vady v dospělosti (GUCH). V současné době je členkou výboru České kardiologické společnosti, výboru pracovní skupiny echokardiografie, pracovní skupiny chlopenních a vrozených srdečních vad v dospělosti a pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS. Dále je členkou výboru Registry of pregnancy and cardiac disease (ROPAC) Evropské kardiologické společnosti a členkou redakční rady Cor et Vasa. Napsala monografii o vrozených srdečních vadách v dospělosti v českém i anglickém jazyce, je autorkou kapitol v pěti monografiích a učebnicích kardiologie, autorkou nebo spoluautorkou více než 50 původních prací, z toho 11 s IF. Byla hlavní řešitelkou nebo spoluřešitelkou šesti grantových projektů a výzkumných záměrů.

MUDr. Michal Reif

V letech 1993 až 2000 studoval na LF MU Brno. Od roku 2000 dosud pracuje jako lékař na I. neurologické klinice 
FN U sv. Anny v Brně. Je členem „iktového týmu“, pracovníkem na JIP, v cévní ambulanci a v neurosonologické laboratoři.

MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.

Po promoci v roce 2006 na 1. LF UK v Plzni nastoupil do FN Plzeň jako sekundární lékař na Neurochirurgické oddělení složil atestaci z chirurgie I. st. roku 1999. V roce 2005 přestoupil jako sekundární lékař na Iktovou jednotku Neurologické kliniky FN, v roce 2007 složil atestaci v oboru neurologie. V roce 2011 obhájil doktorskou dizertační práci na téma Určení jádra mozkového infarktu pomocí zdrojových řezů výpočetní tomografické angiografie u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Od roku 2010 působí jako odborný asistent na Neurologické klinice LF UK v Plzni a Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Je členem České neurologické společnosti, České neurochirurgické společnosti a České společnosti intenzivní medicíny. Publikoval řadu odborných prací, pravidelně přednáší na domácích i zahraničních vzdělávacích akcích, kongresech a konferencích. Jeho hlavním odborným zájmem je cerebrovaskulární problematika a intenzivní péče v neurologii.

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Promovala na LF UK v Plzni (1979). Po promoci pracovala 5 let v plicní léčebně na Janově, poté na II. interní klinice LF UK a FN v Plzni: nejprve jako odborná asistentka (1985– 1989), dále jako vedoucí lékařka 3. lůžkového oddělení (1989– 2004) a nato jako vedoucí Centra preventivní kardiologie a zástupce přednosty pro výuku (2001– doposud). Získala atestaci I. stupně (1982) a II. stupně (1988) v oboru vnitřní lékařství a specializační atestaci v oboru kardiologie (2005). Obhájila kandidátskou dizertační práci Longitudinální primárně preventivní studie ischemické choroby srdeční u mužů středního věku v průmyslové populaci a poté doktorsko u dizertační práci Úloha metabolického syndromu a mírné hyperhomocysteinémie pro koncepci prevence aterosklerózy a ICHS a byly jí uděleny vědecké hodnosti CSc. (1990) a DrSc. (2004). Habilitovala se prací Epidemiologie a kontrola arteriální hypertenze v populaci (1992). Byla jmenována profesorkou v oboru vnitřní lékařství (2004). Je autorkou více než 400 přednášek na domácích a zahraničních fórech, 190 recenzovaných publikací, je autorkou a spoluautorkou 8 monografií. Byla dlouholetou předsedkyní výboru Pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, nyní pracuje ve výboru České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a České společnosti pro aterosklerózu. Je členkou Europe an Society of Hypertension a Europe an Association of Preventive Cardiology and Rehabilitation. Byla oceněna Reinišovou cenou za publikaci pro rok 1995, získala titul Fellow of the Europe an Society of Cardiology a Diploma of Clinical hypertension. Působila či působí v redakčních radách Europe an Heart Journal (1999– 2003), Farmakoterapie (od 2004), Vnitřní lékařství (od 2005), Cor et Vasa (od 2008) a Kardiologická Revue (od 2008).

MUDr. Hynek Říha, Ph.D., FCCP

Promoval na 1. LF UK v Praze v roce 1997. Atestaci I. a II. stupně z anesteziologie a resuscitace získal v roce 2000, resp. 2004; nástavbovou atestaci z intenzivní medicíny v roce 2007. V letech 2004 a 2007 také složil evropské atestace z anesteziologie (EDAIC) a intenzivní medicíny (EDIC). V roce 2012 absolvoval postgraduální doktorské studium biomedicíny na 1. LF UK. Po promoci pracoval na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Motol v Praze. Od roku 2000 působí na Klinice anesteziologie a resuscitace Kardiocentra IKEM v Praze, v současnosti jako zástupce přednosty. Je odborným asistentem Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK. Absolvoval zahraniční stáže zaměřené na problematiku mechanických srdečních podpor a transplantace srdce a plic (Texas Heart Institute, Houston, Texas, 2003; Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, 2008). V popředí jeho zájmu jsou mechanické srdeční podpory, management pravostranného srdečního selhání a plicní hypertenze v perioperačním období a kardioprotektivní účinky anestetik. V letech 2009–2012 byl zástupcem ČR v American College of Chest Physicians (ACCP).

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Absolvoval LF UJEP Brno v letech 1970–1976. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. stupně v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma Cévní mozkové příhody. Habilitoval v roce1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2008. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardioangiologické klinice a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku 
LF MU a FN u sv. Anny v Brně, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článků, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je editorem rozsáhlé monografie Vnitřní lékařství a dále publikoval 38 kapitol v dalších knihách. Je místopředsedou výboru ČIS a vědeckým sekretářem ČSH. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství a předsedou redakční rady Interní medicína pro praxi. Předmětem jeho zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.

Mgr. Marta Šenkyříková

V roce 2006 ukončila navazující magisterské studium na LF Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých. Po ukončení studia nastoupila na Interní kardiologickou kliniku FN Brno na pozici všeobecná sestra a na LF MU Katedru ošetřovatelství na pozici asistentky. Od roku 2013 působí na LF MU jako odborná asistentka, podílí se na výuce studentů LF MU – oboru všeobecná sestra, je členkou řešitelských týmů projektů realizovaných Katedrou ošetřovatelství a FN Brno. V současné době pracuje na Interní kardiologické klinice na pozici staniční sestra. Je členkou České kardiologické společnosti.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Promoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 20 učebnic, více než 700 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky a 50 článků v časopisech s IF. Je místopředseda České internistické společnosti. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa a dalších. Je národním koordinátorem řady mezinárodních klinických studií.

MUDr. Daniel Václavík

V roce 1992 promoval na LF UP v Olomouci. Od té doby pracuje na neurologickém oddělení Vítkovické nemocnice Ostrava, kde působil na elektromyografii, v ultrazvukové laboratoři a na intenzivní péči, od roku 2002 je primářem oddělení. Atestaci 
II. stupně z neurologie složil v roce 1998. Jeho hlavním zaměřením jsou cévní mozkové příhody a neurosonologie. V letech 1999–2000 absolvoval postgraduální stáž v neurologii a iktové péči v Tel Aviv Sourasky Medical Center v Izraeli. Je členem cerebrovaskulárního výboru neurologické společnosti, od roku 2013 se podílí na výuce na LF Ostravské univerzity. Je spolu­autorem 2 monografií a autorem nebo spoluautorem 16 publikací v impaktovaných časopisech.

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

34 let, absolvoval s vyznamenáním LF Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2003. Od září 2003 do ledna 2007 pracoval jako lékař na Interním oddělení Nemocnice Šternberk. Společný interní základ ukončil v březnu 2006. Od února 2007 dosud pracuje na I. interní klinice – kardiologické FN Olomouc a LF Univerzity Palackého v Olomouci. V prosinci 2009 ukončil atestací specializaci v oboru kardiologie. Doktorské studium (Ph.D.) v oboru Vnitřní nemoci ukončil na LF Univerzity Palackého v roce 2010. Od roku 2010 je vedoucím lékařem Centra pro diagnostiku a léčbu hypertenze FN Olomouc. Jeho hlavním výzkumným zaměřením je arteriální hypertenze, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční a antiagregační léčba. Je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a Evropské společnosti pro hypertenzi. Je kooptovaným členem výboru České internistické společnosti JEP, vedoucím Pracovní skupiny mladých internistů ČIS JEP a členem výboru a vědeckým sekretářem pracovní skupiny Kardio 35 České kardiologické společnosti.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udelěna vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a pozdeji byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce pusobí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdu CKS.

Předplatné

Informace o předplatném zde.

Pokyny pro autory

Charakteristika periodika Kardiologické revue – Interní medicína

 • zkratka pro citování Kardiol Rev Int Med
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • v časopise se publikují
  • původní vědecko‑výzkumné práce
  • přehledové odborné články
  • klinická pozorování (kazuistiky)
  • rukopisy (dopisy redakci, diskuze, sdělení, zprávy ze sjezdů, recenze knih a další oznámení)

V Supplementu Kardiologické Revue (býv. Kardiofóru) se publikují monotématické soubory článků, redigované hlavním autorem, který vybírá spolupracovníky, napíše úvod a dohlédne na správné členění a seřazení článků. Na články se vztahují stejné publikační podmínky jako v Kardiol Rev Int Med. Pro vydání Supplementa je nutná spolupráce hlavního autora s redakcí při finančním zajištění publikace.

Kardiologická Revue (1212– 4540) byla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, schválený Radou pro výzkum a vývoj v roce 2008. Od roku 2010 je titul je excerpován v databázi Scopus. Od roku 2014 je časopis rozšířen o internistickou část.

Publikační podmínky pro autory

 • autor/ vedoucí kolektivu současně s prací zašle do redakce na základě Autorského zákona písemné prohlášení
  • o původnosti práce a oprávnění zveřejnit veškeré přílohy, hl. schémata, obrázky a fotografie
  • že práce nebyla a nebude publikována v jiném časopise (převod autorských práv)
  • že souhlasí s uveřejněním své e‑mailové adresy
  • první autor dodá krátký životopis (do 200 slov) s fotografií ve formátu .jpg
 • užívaná odborná terminologie, zkratky, symboly a fyzikální a biochemické hodnoty musí odpovídat platným normám

Forma dodání příspěvku

 • příspěvek bude přijat výhradně v elektronické formě jako e‑mail, CD nebo DVD
 • veškerá dokumentace (tabulky, grafy, schémata, obrázky, fotografie – očíslované a doprovázené legendou) jsou přijímány jako přílohy v samostatných souborech
 • příspěvek musí být dodán kompletní se všemi náležitostmi, jinak bude vrácen k doplnění

Jedině kompletní příspěvek může být zaregistrován jako „doručený“ a postoupen k recenznímu  řízení. Každý rukopis (výjma zpráv, sdělení, editorialu apod.) je hodnocen anonymním recenzentem. Na základě recenzentova posudku rozhodne definitivně redakční rada o přijetí či nepřijetí práce k uveřejnění. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, eventuálně zkrátit rukopis. Po zalomení je článek zaslán autorovi ještě jednou k rychlé kontrole. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem.

Formát textu

 • text práce v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows) ve formátech doc, txt, rtf nebo html
 • text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru („Tučně“, „Kurzíva“)
 • v žádném případě nepoužívat mezerník, neukončovat každý řádek enterem

Formát příloh

 • obrazové přílohy jsou přijímány v samostatných souborech ve formátech .tiff, .eps nebo .jpg s minimální kompresí (nevkládejte do Wordu či PowerPointu)
 • tabulková dokumentace, grafy, lineární schémata musí být vytvořeny pomocí MS Word či MS Excel, v editovatelné podobě včetně zdrojových dat
 • fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu jpg v potřebném tiskovém rozlišení min. 300 dpi, a to v min. šířce 700 pixelů

Zpracování textu

 • doporučený rozsah textu podle charakteristiky obsahu je 3– 8 normostran (1 normostrana má 1 800 znaků včetně mezer a zjistí se cestou Nástroje – Počet slov – Znaky včetně mezer dělené 1 800), tj. 5 400 až 14 400 znaků
 • umístnění grafických příloh označit do textu odkazem (obr. 1, tab. 1 apod.)
 • tabulky vytvářet v MS Excel nebo v tabulkovacím režimu MS Word, v plném znění
 • užitou zkratku vysvětlit při prvním výskytu zkracovaného slovu, v nadpisu a souhrnu se užívají zkratky jen výjimečně

Struktura článků

Všeobecně

 • strana: název práce česky i anglicky, plná jména všech autorů bez titulů
 • souhrn a klíčová slova česky a anglicky
 • klíčová slova doporučujeme čerpat z tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH- CZ (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)
 • text strukturovaný podle podnadpisů
 • literatura seřazená dle postupného výskytu literárních odkazů v textu
 • očíslované přílohy s popisem
 • plná jména všech autorů s tituly a názvem pracoviště,u prvního vždy e‑mailová adresa

Původní odborné práce

 • souhrn (Abstract) znamená obsah práce strukturovaný podobně jako text článku o max. délce 2 500 znaků včetně mezer, tj. cca 1,3 normostrany, nejjednodušeji cca 200– 250 slov. Je doplněn 5– 10 klíčovými slovy (Keywords), která zahrnují základní pojmy článku
 • struktura textu vlastní práce sestává z Úvodu, ve kterém je vytknut cíl práce, Materiálu a metodiky, Výsledků, Diskuze, Závěru (Conclusions, tj. praktické realizační výstupy)

Přehledové odborné práce

 • nestrukturovaný souhrn s názvem práce a jmény autorů a klíčová slova v češtině a angličtině
 • vlastní text práce by měl sestávat z Úvodu, ve kterém má být práce odůvodněna a případně doplněna historickým vývojem problému, dále je členěn podle potřeby autora a musí být zakončen Závěrem

Kazuistiky

 • mají podobné nestrukturované členění jako Přehledové články, jsou však kratší

Citace literatury

 • počet citací do 30 položek
 • odkazy na literaturu v textu uvádět arabskou číslicí v hranatých závorkách seřazené v návazném pořadí
 • jednotlivé citované položky literatury v přehledu řadit podle výskytu v textu
 • citovat pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací
 • formální úprava citací (literatura) v souladu s územ Kardiol Rev Int Med
 • názvy citovaných časopisů zkracovat podle mezinárodního úzu
 • citace uvádět v plné formě, tj. příjmení, iniciála osobního jména autora/ ů (max. 3 v pořadí první autory, místo ostatních uvést et al; editor/ ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed., resp. eds), plný název práce v originále, dále viz příklady níže, vč. doi.

A. časopisecké práce

Příklad

6. Stone GW, AJ et al. A prospective study of coronary atherosclerosis. N Engl J Med 2011; 364: 226– 235. doi: 10.1056/ NEJMoa1002358.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

Příklad

2. Novák S, Kalivoda D, Čech V et al. Kardiologické repetitorium. 2. vyd. Praha: Galén 2003.
3. Novák S, Kalivoda D, Čech V et al. Kardiologické repetitorium. 2. vyd. Praha: Galén 2003: 127– 136.
4. Nový R, Starý A. Kardiologie. Praha: Maxdorf 1999: 112– 113.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii

Příklad

5. Olivová K. HRT a osteoporóza. In: Vyskočil R, Chaloupecký J (eds). Substituční hormonální terapie. Praha: Grada Publishing 2003: 55– 70.

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Kardiologická revue.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na níže uvedenou adresu vydavatele.

Mgr. Leoš Verner
Ambit Media, a. s.
Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno
leos.verner@ambitmedia.cz

Kontakt

Vydavatel:

Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
tel.: +420 222 352 573
fax: +420 222 352 572
e-mail: info@ambitmedia.cz
web: www.ambitmedia.cz
IČ: 274 22 160
DIČ: CZ27422160

Adresa redakce:

Ambit Media, a. s.
Media Hall
Bidláky 20
639 00 Brno
tel.: +420 533 337 311
fax: +420 533 337 312

Vedoucí redaktoři:

prof. MUDr. J. Špinar, CSc., FESC
prof. MUDr. J. Vítovec, CSc., FESC

Odpovědný redaktor:

Mgr. Leoš Verner
leos.verner@ambitmedia.cz

Inzerce

Pavel Doležal
pavel.dolezal@ambitmedia.cz

Grafické zpracování

Karel Zlevor

Zkratka pro citace

Kardiol Rev Int Med

Archiv odborných zdravotnických titulů vydavatelství Ambit Media, a. s. naleznete zde.

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se