Zápis z korespondenčního jednání výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 2: 105-106
Kategorie: Zprávy

červenec 2012

Základní témata:

 1. Stav obnovení odborného časopisu společnosti
 2. Příprava jednání Kongresu Klinické sekce IAGG Praha
 3. Další příspěvky členů výboru
 4. Změny v členské základně
 5. Výzva ke spolupráci
 6. Akce plánované na druhou polovinu roku
 7. Diskuse

ad 1) Stav obnovení odborného časopisu společnosti. Byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a Mladou frontou, a.s., souběžně probíhala příprava prvního čísla – byla prověřena aktuálnost příspěvků odeslaných ještě do posledních nevydaných čísel ČGR, autoři byli požádáni o aktualizaci a byly dokončeny recenze článků. Jako nové součásti byly zařazeny i zápisy z jednání výboru a znění dopisů na důležitá témata schválených předchozími jednáními výboru zaslaných na ministerstva. České národní středisko ISSN přidělilo časopisu ISSN 1805-4684.

V současné době probíhá příprava druhého čísla roku 2012, plánované vydání je v září 2012, termín dodání příspěvků je 31. 7. 2012. Do tohoto čísla a do každého dalšího čísla bude vložena i stránka s pokyny pro autory.

ad 2) Příprava jednání Kongresu Klinické sekce IAGG, Praha 29.–31. 8. 2012., prof. Topinková – organizaci akce převzala z organizačních i finančních důvodů Univerzita Karlova, většina jednání se odehraje v jejích prostorách. Byl již uzavřen příjem příspěvků autorů a organizovaných sympozií, probíhají jednání ohledně tisku sborníku. Vzhledem k účasti zahraničních přednášejících byl vybrán časopis UK Prague Medical Report, který má mezinárodní indexaci. Byla podána oficiální žádost cestou ČLS JEP o přidělení kreditů v rámci celoživotního vzdělávání.

ad 3) Další příspěvky členů výboru

 • prim. Jiroudková – zúčastňuje se Pracovní skupiny pro Zdravotnické prostředky, tvorbu nového zákona, který by měl platit od r. 2014, podařilo se v dosti případech prosadit preskripci i pro geriatry. Jednání pokračují, další termín bude 26. 7.
  Z hlediska pracoviště pokračuje výuka geriatrie v bakalářském studiu na Technické univerzitě Liberec v oboru Ošetřovatelství a geriatrie. Pokračuje činnost Poradny pro poruchy paměti, včetně i screeningu demencí. Prim. Jiroudková je členkou v Pracovní skupiny kraje v programu Zdraví 21 jako gestor geriatrie, dále je členkou Pracovní skupiny Magistrátu města Liberce pro komunitní plánování, kde zastupuje program pro seniory.
 • Prim. Forejtar – na podnět prof. Emmerové byl vyzván zdravotně sociálním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR promluvit na jeho půdě o následné a dlouhodobé péči. Slyšení by se mělo uskutečnit pravděpodobně září – říjen 2012.
  Intenzivně probíhá příprava XVII. zlínského geriatrického dne 7. 9. 2012.
  Připomínka celkem 4 členů výboru společnosti – reference ve sněmovně by měla být v souladu s připravovaným návrhem zákona o dlouhodobé péči, na kterém pracuje Iva Holmerová, a případně i za její spoluúčasti.
 • Prim. Pomahačová – zúčastnila se porady vedení asociací nemocnic s řediteli některých nemocnic a OLÚ. Jednání se týkalo pozice pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o následné péči, dalším bodem byly problémy spojené s novou metodikou pro přijímání pacientů na rehabilitační lůžka, což se naší společnosti netýká.
  K vyjednáváním pro příští rok: asociace mají výchozí požadavek navýšení na 103 % roku 2012 (pro všechny druhy lůžkové následné péče i pro zvláštní ambulantní péči na sociálních lůžkách). Informace z ministerstva jsou takové, že v případě obvyklé nedohody by asi platby ponechali v současné výši. Dalším problémem jsou délky hospitalizace, pojišťovny přišly s návrhem degresní sazby, což asociace zcela odmítly. Jednalo by se nyní patrně o tom, zda přistoupit na schvalování revizním lékařem po určité době – pro ošetřovací den 00024 se uvažuje o 90 dnech. Asociace českých a moravských nemocnic by chtěla navrhnout, že bude souhlasit v tom případě, že pojišťovny v případě neschválení rehabilitačních lůžek převezmou odpovědnost za zajištění další zdravotní péče (pokud bude potřebná) na jiném typu lůžek. Celkově to bylo dost pesimistické, ale na to už jsme asi bohužel zvyklí.

ad 4) Změny v členské základně. Sleva na členských příspěvcích byla poskytnuta jedné lékařce z důvodu MD na roky 2010–11, na žádosti je poznámka ČLS, že dluží celkem 1590 Kč, původně žádala na roky 2010–2013.

Dva členové hlásí změnu adresy.Příbuzní dvou členů hlásí jejich úmrtí.Celkem 8 členů žádá o zrušení členství ve všech společnostech ČLS JEP.Členská základna ČGGS se tedy snižuje o 10 členů.Výzva členům výboru i dalším členům: motivujte ke členství v ČGGS nové lékaře i nelékaře na vašich pracovištích.

ad 5) Výzva ke spolupráci. Firma Vzdělávání IN, s. r. o., se obrátila na naši společnost s výzvou k podpoře projektu, jehož cílem je zvýšit proočkovanost rizikových pacientů i zdravotnického personálu proti sezónní chřipce. Cílem je snížit riziko vzniku komplikací a úmrtí na chřipkové onemocnění v rámci hospitalizace v nemocnicích. Naše společnost by se měla podílet vydáním doporučení nechat se očkovat před plánovaným výkonem. Firma se odvolává na iniciativu WHO a připojení našich odborných společností – pneumologické a imunologické a hlavní hygieničky FN Motol. Za podporu je údajně honorář.

Členové výboru se neztotožnili s názorem, že by se před plánovanými výkony měli senioři očkovat, protože v rámci péče praktických lékařů jsou senioři očkováni jako riziková skupina pravidelně. Senioři institucionalizovaní jsou očkováni také pravidelně. Z obecného pohledu je plánovaný výkon možno naplánovat mimo sezónu chřipek.

ad 6) Akce plánované na druhou polovinu roku 2012

29.–31. srpna – Jednání Klinické sekce IAGG

7. září – XIV. zlínský geriatrický den

12.–13. října – XX. brněnské dny praktického lékařství

17.–19. října – Gerontologické dny Ostrava

24.–27. října – kongres ČIS Brno

6.–7. prosince – Gerontologický kongres Hradec Králové

ad 7) Diskuse

 • Prim. Kabelka – dotaz, zda někdo z kolegů užívá na svém pracovišti reálné nástroje hodnocení potenciálu těchto nemocných a pokud ano, tak jaké, zda je uplatňuje v dokumentaci, zda se daří s nimi pracovat poté v dialogu s kolegy dalších, i chirurgických či onkologických oborů.
  Pokud by se ukázalo, že je možné stavět na dobré klinické praxi, která reálně existuje, domnívá se, že se jedná o závažné a užitečné téma k procesu utváření guidelines, případně i standardizace pro nemocnice a následnou péči.
  Nabídka spolupráce s ČSPM, a to nejen na světovém kongresu 2013, trvá. Zvláště atestační kurzy ČSPM či kratší formy stáží mohou být pro spolupráci zajímavé: www.paliativnimedicina.cz/institut-paliativni-mediciny/kurzy-pro-lekare
 • Odpověď prof. Matějovské Kubešové: Nemocné se syndromem geriatrické křehkosti detekují geriatrická pracoviště již posledních 5–6 let, zvláště ve vztahu k organizaci další péče o tyto nemocné, rozhodování o komplikovanějších výkonech ve smyslu riziko-profit, stejně jako ostražitosti ohledně vysokého rizika vzniku a řetězení dalších komplikací.
  V česky mluvícím prostředí se prozatím zdá pojem „křehkost“ až příliš odkazující na „snadnou lomivost“ a bude potřeba minimálně ještě několik let, aby se i kolegové ostatních oborů naučili uvažovat o pacientech komplexně. Pokusy komunikovat v názvosloví „geriatrická křehkost“ okamžitě stáčí pozornost a zužuje pojem pouze na osteoporózu a zlomeniny.
  V dokumentaci je ze stejného důvodu pojem používán zřídka, ale například výčet 18 diagnóz, z nichž je 10 aktuálních, a přehled 6–8 hospitalizací za poslední 2 roky poskytnou o daném nemocném příslušný obraz.
  V onkologické praxi ještě před tím, než se starší pacient dostane do kategorie geriatrické křehkosti, je onkology automaticky indikován „k symptomatické léčbě“. Je velmi obtížné dosáhnout toho, aby nemocní s kognitivní poruchou nebyli segregováni od náležité péče.
  V tomto terénu bude velmi obtížné pro tak nehomogenní skupinu sestavit kritéria pro standardizaci a nastavit guidelines na úrovni užitečnější než jen velmi obecné. Předsedkyně osobně velmi podporuje tendence posledních několika měsíců, které charakterizuje individualizace přístupu k jednotlivým nemocným jak ve smyslu diagnostiky, tak ve smyslu terapie. V tomto trendu se připojuje k prof. Zadákovi.
 • Doc. Holmerová – testování stařecké křehkosti bylo součástí návrhu zákona o dlouhodobé péči včetně kódů pro účtování zdravotním pojišťovnám – doc. Holmerová prověří, jaký je postup a aktuální stav.
 • Pokračování diskuze: Prim. Kabelka s některými postoji předsedkyně z klinického hlediska nesouhlasí – v akademické rovině je samozřejmě chápe. V regionu rozhodně téma nefunguje, někteří nemocní – a zvláště v posledním roce svého života – jsou zcela nerozpoznáni z hlediska jejich křehkosti, zbytečně zařazováni do studií, jsou jim nabízeny prostředky sekundární prevence a není komplexně řešen jejich zdravotní potenciál ve vztahu k potřebné péči,nejen zdravotní. Tito nemocní se objevují na internách, jsou nadbytečně ambulantně sledováni, bez efektu vůči kvalitě jejich života. To je medicína pro medicínu – ne „well being“, jak jej prosazuje WHO. MUDr. Kabelka pokládá záležitost za odpovědnost výboru odborné společnosti, která se veřejně věnuje problematice medicíny ve stáří. Dále si myslí, že „pojmologicky“ není možné utíkat od překladu slova „frailty“ jinam, než ke „křehkosti“. I když řada oborů na tento termín reaguje lehkým úsměvem, je třeba s ním pracovat. Už proto, že je tak komplexní a významně překračuje možnosti a kompetence medicíny i geriatrie samotné. Prim. Kabelka děkuje za tuto diskusi.

Zapsala Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se