Pokyny pro autory


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 2: 110
Kategorie:

Geriatrie a gerontologie (zkratka pro citování Geri a Gero)

Uveřejňujeme původní vědecko-výzkumné práce, klinická pozorování a krátká původní sdělení z příslušných oborů, přehledné referáty, editorialy, zprávy z vědeckých sjezdů a studijních pobytů, dopisy redakci, zprávy z lékařských společností, úvodníky a osobní zprávy.

Náležitosti nezbytné k přijetí práce k publikování

K publikaci v časopise Geriatrie a gerontologie (Geri a Gero) jsou přijímány příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Autor, resp. vedoucí autorského kolektivu musí souběžně s nabídnutou prací doručit na níže uvedenou adresu nakladatelství písemné prohlášení, v němž svým podpisem potvrdí, že práce nebyla a nebude zadána k publikování v jiném časopise a že autor s jejím uveřejněním v Geri a Gero souhlasí, případně že souhlasí s uveřejněním své e-mailové adresy. Teprve po obdržení tohoto prohlášení bude práce postoupena k oponentskému řízení.

Užívaná odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám. Odchylky musí být náležitě komentovány.

Posouzení nabízené práce

Práce je po stránce formální a odborné posouzena 1–2 anonymními oponenty a na základě jejich posudku rozhodne definitivně redakční rada o jejím přijetí či nepřijetí k uveřejnění. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy, eventuálně zkrácení rukopisu. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Forma dodání příspěvku

 • výhradně v elektronické podobě, a to jako připojený soubor e-mailem, na CD nebo DVD
 • vlastní text příspěvku, grafy a obrázky/fotodokumentaci je třeba umístit do samostatných souborů
 • v průvodním textu e-mailu nebo na nálepce (disketa, CD, DVD) je třeba uvést obvyklou zkratku názvu časopisu, název použitého textového editoru, příjmení autora, název souboru/ů s textem práce, případně přílohami, tedy např. Geri a Gero; Novak_Demence.doc; Novak_Demence_Obr.jpg; Novak_Demence_Graf.xls

Formát textu a příloh

Text práce musí být napsán v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows, ne Macintosh) ve formátech .doc, .txt, .html.

Název souboru s textem a přílohami práce musí obsahovat příjmení autora a jednoslovné, maximálně dvouslovné (i ve zkratkách) tematicky výstižné pojmenování předkládané práce v celkovém maximálním rozsahu 25 znaků, oddělené podtržítky a bez diakritiky, tj. bez znaků české abecedy, např. Novak_Demence. doc. apod., viz výše.

Tabulková dokumentace, grafy, schémata musí být ve formátu .xls (MS Excel), v případě grafů včetně zdrojových dat. Fotodokumentaci je nutno dodat ve formátu jpg v potřebném tiskovém rozlišení 300 dpi.

Zpracování textu

 • Doporučený rozsah textu je 5 400–14 400 znaků, tj. 3–8 normostran, u původní práce výjimečně delší.
 • Text je třeba dodat v jednoduché podobě bez jakýchkoli grafických úprav (různé typy a velikosti písma, rozdělování textu, pevné řádkování klávesou Enter, rámečky, odrážky, vkládané grafy, obrázky apod.), nejlépe v bodovém rozsahu 12.
 • Odstavce v textu stačí vyznačit tzv. tvrdým zařádkováním pomocí klávesy Enter.
 • Všechny přílohy je třeba umístit až za text práce (tj. až za literaturu) v náležitém pořadí.
 • V textu je třeba vyznačit popiskou (Obr. 1, Graf 1, Schéma 1 apod.) místa, kam vložit grafické přílohy.
 • Fotodokumentace v elektronické podobě a grafy musí být dodány v samostatném/ých souboru/ech (o popisu viz výše).
 • Tabulky je nejvhodnější vytvářet v MS Excel nebo v tabulkovacím režimu MS Word, případně jako vkládané obrázky (např. PowerPoint), pak však musí být v samostatném souboru, vždy včetně zdrojových dat (viz výše).
 • Zkratek je třeba užívat uvážlivě a v omezené míře, každou zkratku je třeba vysvětlit při prvém výskytu zkracovaného výrazu; v souhrnu a v nadpisu lze užít zkratky jen výjimečně, pokud by se text nadpisu rozvedením zkratky neúměrně prodloužil.
 • Veškeré fyzikální a biochemické hodnoty (vč. krevního tlaku) uvádějte v jednotkách SI (ČSN 01 1300 nebo dle publikace Mezinárodní soustava jednotek SI ve zdravotnictví. 2. vyd. Praha, Avicenum 1982).

Struktura původní práce

 1. titulní strana: název práce, jména autora/ů
 2. souhrny (v max. rozsahu 1 500 znaků včetně mezer) a klíčová slova (max. 255 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce; k angl. souhrnu je třeba připojit název práce v anglickém jazyce
 3. vlastní text práce (standardně strukturovaný)
 4. literatura
 5. přílohy s popisem
 6. plné jméno a všechny tituly a vědecké hodnosti autora a spoluautorů, adresa pracoviště a e-mail prvního/ hlavního autora

Odkazy na literaturu

 • Odkazy na literaturu jsou v textu uváděny arabskou číslicí v hranatých závorkách (nebo horním indexem v kulatých závorkách) podle pořadí výskytu.
 • Jednotlivé citované položky literatury jsou v přehledu řazeny podle pořadí výskytu v textu, nikoli v abecedním řazení podle iniciály. autora. Formální úprava citací (literatura) musí respektovat úzus periodika, který vychází z ČSN 01 0197(ISO 690).
 • Názvy citovaných časopisů se zkracují podle ČSN 010196.
 • Užívá se výhradně plné formy citací, tj. příjmení, zkratka osobního jména autora/ů (je-li autorů více než tři, uvede se za třetího autora zkratka et al.; editor/ři se uvedou na stejném místě jako autoři, ale za jejich výčet se umístí do závorek zkratka ed., resp. eds.), plný název práce v originále, dále u:

A. časopisecké práce

mezinárodní zkratka časopisu, rok, ročník (číslo/sešit) a strany od–do. Příklad: Peacock, O. J., Stokes, K., Thompson, D.: Initial hydration status, fluid balance and psychological affect during recreational exercise in adults. J Sports Sci 2011; 29(9): 897–904.

B. citace monografie nebo pasáže z monografie

díl/svazek (u vícesvazkového díla; pro označení svazku se použije zkratka vol., tj. volumen), pořadí vydání (jen pokud se edice obsahově výrazně liší), místo vydání, nakladatel, rok vydání, stranový rozsah (je-li citována pasáž, nikoli celá práce). Příklady:

1. Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. et al.: Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2004.

2. Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. et al.: Geriatrie a gerontologie, 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2004: 355–362.

3. Nový, R., Starý, A.: Geriatrie a gerontologie. Praha: Maxdorf 1999; 1. vol: 112–113.

C. kapitoly ve sborníku nebo rozsáhlejší monografii:

ještě navíc se uvede: jméno autora/ů, respektive editora/ů celého díla, stranový rozsah. Příklad: Zadák, Z.: Poruchy vnitřního prostředí ve stáří. In:Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. et al.: Geriatrie a gerontologie, Grada Publishing 2004: 355–362.

Práce odpovídající těmto pokynům posílejte na e-mailovou adresu:

MUDr. Andrea Skálová

skalova@mf.cz


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se