Prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí v ČR (COSI ČR), vztah k rozložení tukové tkáně


Prevalence of overweight and obesity in seven year old children in the Czech Republic, relation to adipose tissue distribution

Increase in obesity prevalence is slowing down in numerous countries in last years. WHO Europe organizes surveillance of childhood obesity (Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI) since 2007/2008. The Czech Republic participates in COSI since the beginning. Prevalence of overweight and obesity of 6–8 year children is followed during this study. Seven year children are examined in the CR.

Since 2008 we found that overweight and obesity prevalence in seven year old children is stable. The results are not significantly different. In boys mild shift from overweight to obesity was observed. In 2016 overweight was found in 7.6% of boys and in 6.5% of girls, obesity in 8.8% of boys and 6.5% of girls (according to the Czech reference values).

The main factors contributing to overweight and obesity are lower education of mother, less frequent consumption of breakfast, less frequent consumption of full milk and less time spent playing outside. Higher weight of parents, family history of obesity, higher birth weight and longer screen time were associated with higher prevalence of overweight and obesity.

Waist circumference and waist/height ratio (WHtR) are markers of central adipose tissue distribution and are associated with increased health risks. 24 per cent of children with WHtR >0.5 had normal BMI. Waist and WHtR may contribute to find out children with health risk.

Overweight and obesity prevalence in Czech 7 year old children is not increasing in last years. Further effective preventive programs should be launched in the future.

Keywords:

childhood obesity – prevalence – waist – waist height ratio – seven year children – COSI


Autoři: M. Kunešová 1;  B. Procházka 2;  R. Taxová Braunerová 1;  T. Metelcová 1,3;  N. Vodrážková 1;  J. Vignerová 1;  H. Zamrazilová 1;  J. Pařízková 1;  M. Hill 1;  A. Šteflová 4
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Praha 1;  Pediatrická ambulance, Kolín 2;  1. LF Univerzity Karlovy, Praha 3;  Regionální kancelář WHO v ČR, Praha 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2019; 74 (2): 77-80.
Kategorie: Sympozium: Dětská obezita v teorii a praxi

Souhrn

Vzestup prevalence dětské obezity se v posledních letech v řadě zemí zpomaluje. V Evropě probíhá pod patronací WHO Europe monitorování dětské obezity – Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), na němž se již od počátku v roce 2007/2008 účastní Česká republika. V této studii je sledována prevalence nadváhy a obezity u dětí ve věku 6–9 let. V ČR se jedná o sedmileté děti.

Při sledování od roku 2008, kdy proběhlo první kolo COSI, jsme zjistili, že celková prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí zůstává s mírnými výkyvy stabilní. Výsledky nejsou statisticky významně odlišné. U chlapců je patrný mírný posun od nadváhy k obezitě. V roce 2016 mělo nadváhu 7,6 % chlapců a 6,5 % dívek, obezita byla zjištěna u 8,8 % chlapců a 6,5 % dívek (hodnoceno podle českých referenčních hodnot).

Jako hlavní faktory uplatňující se při vzniku nadváhy a obezity v této věkové kategorii se jeví nižší vzdělání matky, méně častá konzumace snídaní, méně častá konzumace plnotučného mléka a kratší doba strávená hraním venku, dále vyšší hmotnost rodičů a rodinná anamnéza obezity, vyšší porodní váha a delší čas strávený u počítače a sledováním televize.

Obvod pasu a poměr pas/výška (waist/height ratio, WHtR) jsou ukazateli rozložení tukové tkáně. 24 % dětí s poměrem pas/výška >0,5 je z hlediska BMI v kategorii normální váhy. Měření obvodu pasu a výpočet WHtR může napomoci odhalit děti se zvýšenými zdravotními riziky.

Prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí v posledních letech nestoupá, ale nedochází ani k žádoucímu poklesu. V budoucnosti je nutné zařadit další účinné preventivní a léčebné programy.

Klíčová slova:

dětská obezita – prevalence – obvod pasu – poměr pas/výška – sedmileté děti – COSI

ÚVOD

Dětská obezita je závažný zdravotní problém, a proto je jejímu výskytu věnována velká pozornost. V posledních letech byla zveřejněna řada studií z různých zemí, které ukazují odlišný vývoj její prevalence. V řadě zemí prevalence stále stoupá, klasickým příkladem byla Čína (Jia et al., 2017), i když od roku 2011 je pozorována stabilizace prevalence kromě adolescentů (Zhang et al., 2018). Stálý vzestup, i když s mírným zpomalením navyšování prevalence v posledních letech, ukazuje i Mexiko (Hernandez Cordero, 2017). Vzestup byl pozorován u českých adolescentů, i když prevalence nadváhy v letech 2010‒2014 již nestoupala (Hamřík et al., 2017). Stabilizace prevalence nadváhy a obezity po předcházejícím období zvyšování byla zjištěna v USA nebo v Německu, přitom se trend liší podle věkových kategorií, k poklesu dochází především u mladších dětí (Ogden et al., 2016, Blüher et al., 2011, Kess et al., 2017). Dalšími zeměmi, ve kterých došlo ke stabilizaci, jsou Dánsko, Španělsko, Kanada nebo Austrálie (Schmidt Morgen et al., 2013, Miquelez et al., 2014, 2016, Bancej et al., 2015, Hardy et al., 2017). Pokles prevalence byl zjištěn v menších studiích např. v Holandsku (Franssen et al., 2015) nebo v Řecku, zde se pravděpodobně odrážel nástup ekonomické krize (Kleanthous et al., 2016).

Monitorování výskytu nadváhy a obezity v různých zemích je nutno provádět stejnou metodikou, pak mohou být výsledky srovnávány. Z tohoto důvodu byla v roce 2008 z iniciativy WHO Europe vytvořena Childhood Obesity Serveillance Initiative (COSI), mezi jejíž zakládající účastníky patří i ČR (Wijnhoven, van Raaij, Branca, 2014).

METODY

V rámci COSI proběhlo v roce 2016 v ČR již 4. kolo monitorování nadváhy a obezity u dětí ve věku 6,57,99 let. Metodika měření je podrobně popsána v předchozích publikacích (Wijnhoven, Branca 2008, Kunešová et al., 2014). Měření probíhá ve spolupráci s dětskými praktickými lékaři v rámci preventivní prohlídky v 7 letech dítěte. Počty zúčastněných praktických pediatrů v rámci projektu COSI v jednotlivých kolech jsou uvedeny v tabulce 1. Měřena je hmotnost, výška, obvod pasu a boků, vypočítán je BMI. Dále rodiče vyplňují dotazníky rodiny týkající se frekvence příjmu některých potravin a nápojů dítětem, pohybové aktivity dítěte ve škole i mimo školu, délky kojení, délky spánku, některých socioekonomických charakteristik rodiny a anamnézy obezity a některých komplikujících onemocnění, jako je diabetes mellitus 2. typu a hypertenze v rodině. Hodnocen je i náhled rodiče na hmotnost dítěte.

Tab. 1. Počet praktických dětských lékařů a dětí v jednotlivých kolech projektu COSI.
Počet praktických dětských lékařů a dětí v jednotlivých kolech
projektu COSI.

Statistická analýza

Výsledky byly vyhodnoceny chi-kvadrát testem a Mannovým-Whitneyovým testem. Byl použit statistický software Statgraphics Centurion verze 16 od Statpointu (Warrenton, VA, USA). Percentilové hodnoty BMI pro věk podle českých referenčních hodnot byly stanoveny za použití software RustCZ (Vignerová et al., 2006).

VÝSLEDKY

Prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí v ČR v letech 2008 až 2016 stagnuje (tab. 2). V průběhu studie COSI nedochází k významným změnám prevalence nadváhy a obezity, i když kolísání prevalence nadváhy i obezity je patrné.

Tab. 2. Srovnání prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí od roku 2008.*
Srovnání prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí od roku 2008.*
*podle referenčních hodnot CAV 1991

Při sledování vlivu faktorů podílejících se na prevalenci nadváhy a obezity jsme zjistili, že kromě rodinné anamnézy obezity, hmotnosti rodičů a správného hodnocení hmotnosti dítěte rodičem má pozitivní vztah k přítomnosti nadváhy a obezity porodní váha dítěte a delší čas strávený sledováním televize nebo u počítače (ve všedních dnech i o víkendu). S nižší prevalencí nadváhy a obezity je spojen delší čas strávený hrou venku o víkendu, pravidelná snídaně, konzumace plnotučného mléka a vyšší vzdělání matky (graf 1).

Prediktory prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých
dětí.
Graf 1. Prediktory prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí.

Další měřenou veličinou byla délka obvodu pasu jako ukazatele rozložení tukové tkáně. S větší délkou obvodu pasu pozitivně korelovalo pohlaví dítěte, věk a výška dítěte, dále rodinná anamnéza obezity, hmotnost rodičů a správné hodnocení hmotnosti dítěte rodičem, a jako v případě hodnocení kategorií BMI i porodní váha dítěte a delší čas strávený sledováním televize nebo u počítače (ve všedních dnech i o víkendu). Negativní vztah k délce obvodu pasu má pouze vyšší vzdělání matky (graf 2).

Prediktory délky obvodu pasu u sedmiletých dětí.
Graf 2. Prediktory délky obvodu pasu u sedmiletých dětí.

Zařadili jsme děti do kategorií nadváhy a obezity pouze pomocí BMI nebo v kombinaci BMI s obvodem pasu, resp. poměrem pas/výška (waist/height ratio, WHtR). Při hodnocení BMI podle národních referenčních hodnot (CAV, Vignerová et al., 2006 ) jsme nalezli poměrně velkou skupinu dětí, které jsou z hlediska BMI v normě, ale mají rizikové rozložení tukové tkáně při hodnocení poměrem pas/výška (tab. 3). Jedná se zhruba o 25 % dětí se zvýšenou hodnotou poměru pas/výška (WHtR >0,5), u nichž jsme zjistili BMI v normě.

Tab. 3. Srovnání kategorií BMI a poměru pas/výška (WHtR) u sedmiletých dětí.
Srovnání kategorií BMI a poměru pas/výška (WHtR) u sedmiletých dětí.
*podle referenčních hodnot CAV 1991

DISKUSE

Z hlediska prevalence nadváhy a obezity u českých sedmiletých dětí zjišťujeme od roku 2008 stagnaci prevalence nadváhy a obezity, i když u chlapců byl v posledním kole trend ke zvýšení prevalence obezity a k poklesu prevalence nadváhy. I při hodnocení podle referenčních hodnot WHO byly zjištěny stabilní hodnoty ve srovnání s předchozími koly projektu (od roku 2007/2008, výsledky COSI 2015‒2017, www.euro.who.int). Při srovnání s daty z ostatních zemí Evropy, u nichž byla měření prováděna (srovnání podle referenčních údajů WHO), byla zjištěna spíše nižší prevalence v rámci evropských zemí. U chlapců se podobá spíše severským zemím ‒ Norsku, Lotyšsku nebo Slovinsku, u dívek Dánsku nebo Irsku, zatímco výrazně vyšší hodnoty prevalence byly zjištěny u obou pohlaví v jihoevropských zemích, např. v Itálii, Kypru, Řecku nebo Španělsku (www.euro.who.int).

Dalším zajímavým výsledkem je srovnání prevalence nadváhy a obezity s délkou obvodu pasu, resp. snáze hodnotitelným poměrem pas/výška. Jako hraniční hodnota se používá WHtR >0,5 nezávisle na věku, i když z některých prací vycházejí hraniční hodnoty u dětí nižší, mimo jiné v závislosti na měřené populaci (Khoury et al., 2013, Kuba et al., 2013, McCarthy, Ashwell, 2006, Mokha et al., 2010, Vorwieger et al., 2018). Poměrně vysoký podíl dětí se zvýšeným poměrem pas/výška se ukázal z hlediska BMI v kategorii normální hmotnosti (24 % u obou pohlaví). Tato skupina dětí zaslouží vyšší pozornost jak z hlediska rozvoje obezity, tak z hlediska vzniku nemocí s obezitou spojených.

ZÁVĚR

Od roku 2008 v ČR stagnuje prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí. Důležitým markerem se ukazuje poměr pas/výška, jehož zvýšené hodnoty byly nalezeny téměř u jedné čtvrtiny dětí s normálním BMI. Z výsledků studie vyplývá, že měření obvodu pasu je vhodnou doplňující metodou pro nalezení dětí, které mají perspektivně zvýšené riziko nadváhy nebo obezity a onemocnění, která jsou s nimi spojena.

Práce byla přednesena na konferenci Dětská obezita a výživa 24. 11. 2017 v Praze.

Poděkování: Autoři děkují všem praktickým pediatrům, kteří se na projektu zúčastnili.

Podpořeno MZ ČR ‒ RVO EÚ 00023761 a AZV MZ ČR 17-31670 A.

Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity

Endokrinologický ústav

Národní 8

116 94 Praha 1

e-mail.: mkunesova@endo.cz


Zdroje
 1. Bancej C, Jayabalasingham B, Wall RW, et al. Evidence brief-trends and projections of obesity among Canadians. Health Promot Chronic Dis Prev Can 2015 Sep; 35 (7): 109–112.
 2. Blüher S, Meigen C, Gausche R, et al. Age-specific stabilization in obesity prevalence in German children: a cross-sectional study from 1999 to 2008. Int J Pediatr Obes 2011 Jun; 6 (2–2): e199–e206.
 3. Franssen SJ, van der Wal MF, Jansen P, van Eijsden M. Thinness and overweight in children from Amsterdam: a trend analysis and forecast. Ned Tijdschr Geneeskd 2015; 159: A8967.
 4. Hamřík Z, Sigmundová D, Pavelka J, et al. Trends in overweight and obesity in Czech schoolchildren from 1998 to 2014. Cent Eur J Public Health 2017 Jul; 25 (Suppl 1): S10–S14.
 5. Hardy LL, Mihrshahi S, Gale J, et al. 30-year trends in overweight, obesity and waist-to-height ratio by socioeconomic status in Australian children, 1985 to 2015. Int J Obes (Lond) 2017 Jan; 41 (1): 76–82.
 6. Hernández-Cordero S, Cuevas-Nasu L, Morán-Ruán MC, et al. Overweight and obesity in Mexican children and adolescents during the last 25 years. Nutr Diabetes 2017 Mar 13; 7 (3): e247.
 7. Jia P, Xue H, Zhang J, Wang Y. Time trend and demographic and geographic disparities in childhood obesity prevalence in China – evidence from twenty years of longitudinal data. Int J Environ Res Public Health 2017 Mar 31; 14 (4).
 8. Keß A, Spielau U, Beger C, et al. Further stabilization and even decrease in the prevalence rates of overweight and obesity in German children and adolescents from 2005 to 2015: a cross-sectional and trend analysis. Public Health Nutr 2017 Dec; 20 (17): 3075–3083.
 9. Khoury M, Manlhiot C, McCrindle BW. Role of the waist/height ratio in the cardiometabolic risk assessment of children classified by body mass index. J Am Coll Cardiol 2013 Aug 20; 62 (8): 742–751.
 10. Kleanthous K, Dermitzaki E, Papadimitriou DT, et al. Overweight and obesity decreased in Greek schoolchildren from 2009 to 2012 during the early phase of the economic crisis. Acta Paediatr 2016 Feb; 105 (2): 200–205.
 11. Kuba VM, Leone C, Damiani D. Is waist-to-height ratio a useful indicator of cardio-metabolic risk in 6–10-year-old children? BMC Pediatr 2013 Jun 11; 13: 91.
 12. Kunešová M, Procházka B, Vignerová J, a kol. Prevalence nadváhy, obezity a podváhy u sedmiletých dětí v ČR od roku 1951. Cas Lek Cesk 2014; 153 (6): 271–276.
 13. Matthiessen J, Stockmarr A, Biltoft-Jensen A, et al. Trends in overweight and obesity in Danish children and adolescents: 2000–2008 – exploring changes according to parental education. Scand J Public Health 2014 Jun; 42 (4): 385–392.
 14. McCarthy HD, Ashwell M. A study of central fatness using waist-to-height ratios in UK children and adolescents over two decades supports the simple message –“keep your waist circumference to less than half your height”. Int J Obes 2006; 30: 988–992.
 15. Miqueleiz E, Lostao L, Ortega P, et al. Trends in the prevalence of childhood overweight and obesity according to socioeconomic status: Spain, 1987–2007. Eur J Clin Nutr 2014 Feb; 68 (2): 209–214.
 16. Miqueleiz E, Lostao L, Regidor E. Stabilisation of the trend in prevalence of childhood overweight and obesity in Spain: 2001–11. Eur J Public Health 2016 Dec; 26 (6): 960–963.
 17. Mokha JS, Srinivasan SR, Dasmahapatra P, et al. Utility of waist-to-height ratio in assessing the status of central obesity and related cardiometabolic risk profile among normal weight and overweight/obese children: the Bogalusa Heart Study. BMC Pediatr 2010 Oct 11; 10: 73.
 18. Ogden CL, Carroll MD, Lawman HG, et al. Trends in obesity prevalence among children and adolescents in the United States, 1988–1994 through 2013–2014. JAMA 2016 Jun 7; 315 (21): 2292–2299.
 19. Schmidt Morgen C, Rokholm B, Sjöberg Brixval C, et al. Trends in prevalence of overweight and obesity in danish infants, children and adolescents – are we still on a plateau? PLoS One 2013 Jul 24; 8 (7): e69860.
 20. Vignerová J, Riedlová J, Bláha P, a kol. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Souhrnné výsledky. Praha: PřF UK, SZÚ, 2006.
 21. Vorwieger E, Kelso A, Steinacker JM, Kesztyüs D; URMEL-ICE Study Group. Cardio-metabolic and socio-environmental correlates of waist-to-height ratio in German primary schoolchildren: a cross-sectional exploration. BMC Public Health 2018 Feb 23; 18 (1): 280.
 22. Wijnhoven T, Branca F. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative. Protocol, version January 2008. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2008.
 23. Wijnhoven T, van Raaij J, Breda J. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: implementation of round 1 (2007/2008) and round 2 (2009/2010). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2014. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/258781/COSI-report-round-1-and-2_final-for-web.pdf.
 24. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2018/childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi-factsheet.-highlights-2015-17-2018.
 25. Zhang J, Wang H, Wang Z, et al. Prevalence and stabilizing trends in overweight and obesity among children and adolescents in China, 2011–2015. BMC Public Health 2018 May 2; 18 (1): 571.
Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×